توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رفتار لرز های ساز ههای بتنی با در نظر گرفتن اثر میانقابهای آجری
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از عواملی که باید در تحلیل و طراحی لرزه ای ساز هها مد نظر قرار داد، تأثیر وجود میانقابها بر رفتار لرزه ای سازه می باشد، به عبارت دیگر باید به اثرات مفید و یا مخرب وجود قابهای میان پر که ناشی از تغییر در سختی و مقاومت این نوع قابه ا، نسبت به قابهای خالی است، توجه شود. در ساختمان سازی متداول در ایران مسئله فوق بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که در اکثر سازه ها، وجود دیوارهای میانقابی آجری بسیار به چشم می خورد. این در حالیست که عدم وجود ضوابط آئین نامه ای جهت ارزیابی صحیح و واقعی از عملک رد سازه، باعث گردیده تا در عمل از تأثیر میانقابها بر رفتار سازه ها چشم پوشی شود . تنها توصیه آئین نامه ٢٨٠٠ در این زمینه کاهش پریود سازه به میزان ٢٠ % می باشد ، بدیهی است که با توجه به تعداد قابهای میان پر، نوع میانقاب و نحوه آرایش آنها، این توصیه برای همه ح التهای گوناگون درست نم یباشد، بلکه باید با در نظر گرفتن عملکرد واقعی قابهای میان پر در هر حالت ضوابط خاص خود را ارائه نمود. بر این اساس در این مقاله، به ارزیابی رفتار لرزه ای دو نمونه سازه بتنی طراحی شده، مطابق با آئین نامه های آبا و٢٨٠٠ ، پرداخته شده است . بطوریکه با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی، و با مدلسازی میانقابها برای تحلیل، هر یک از این سازه ها در حالتهای، سازه دارای میانقاب، و سازه بدون میانقاب، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نمی توان تاثیر میانقابهای آجر ی را بر رفتار لرزه ای سازه های بتنی نادیده گرفت، بلکه با توجه به نحوه آرایش میانقابها در ارتفاع، جنس آنها و سختی قابهای میان پر، در هر حالت، با توجه به رفتار متفاوت سازه، باید نکات خاصی را در هنگام تحلیل و طراحی مورد توجه قرار داد.

۲مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی ایران از سال 1376 تا 1385
اطلاعات انتشار: حكيم، پاييز, دوره  ۱۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه: حوادث ترافیکی علل اصلی مرگ و میر ناشی از تروما در اکثر کشورهای جهان و ایران می باشد. این مطالعه وضعیت مرگ و میر ناشی از حوادث را در ده سال اخیر (1385 –1376) در ایران مورد بررسی می دهد.روش کار: جمعیت مورد مطالعه بیماران دچار مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در 10 سال اخیر می باشد. منبع کسب اطلاعات گزارشات پلیس، سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. اطلاعات جمع آوری شده شامل تعداد وسایل نقلیه، تعداد تصادفات و مرگ و میر ناشی از آنها می باشد.یافته ها: تعداد مرگ از (95%CI 21.7–22.4) 22.1 به ازای هر 100.000 نفر در سال 1376 به (95%CI,40.1–41.0) 40.5 به ازای هر 100.000 نفر در سال 1384 افزایش پیدا کرده سپس به 39.1 نفر (95%CI 38.7–39.6) 39.1 به ازای هر 100.000 نفر در سال 1385 کاهش پیدا کرد. هم چنین آسیب های ناشی از این حوادث از 110 نفر به 401 نفر به ازای هر 100.000 نفر افزایش پیدا کرد. در حالی که در سال 1385 این تعداد به 393 نفر در هر 100.000 نفر کاهش پیدا کرد.نتیجه گیری: این مطالعه بروز حوادث ترافیکی و مرگ و میر ناشی از آن را در ده سال اخیر و کاهش آن را در سال 1385 نشان می دهد. از علل احتمالی این کاهش انجام اقدامات مداخله ای در سالهای اخیر مانند تغییر قوانین، اقدامات پلیس، بهبود ارایه خدمات درمانی و آموزش های عمومی به مردم می باشد. توصیه می شود تلاشهای تمامی سازمان های مسوول در امر حوادث ترافیکی در قالب رهبری واحد و سازمان یافته ای ادامه یابد.

۳تأثیر یک جلسه تمرین کاراته بر گاماگلوتامیل ترانسفراز اداری در مردان کاراته کای نخبه
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: کاراته یکی از فراگیر ترین ورزشی های رزمی در جهان است و ورزشکاران این رشته در معرض آسیب های زیادی قرار دارند. هدف این تحقیق بررسی اثر یک جلسه تمرین کاراته بر نشانگرهای آسیب کلیوی در کاراته کاهای نخبه و مقایسه مقادیر آنها با مقادیر نشانگرها تا 6 ساعت بعد از تمرین می باشد. مواد و روش ها: در این تحقیق مقطعی با طرح پیش آزمون–پس آزمون، 10 نفر کاراته کای نخبه مرد به صورت داوطلبانه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در یک جلسه تمرینی 2 ساعته شرکت کردند. نمونه ادراری آزمودنی ها قبل از تمرین، 1 ساعت بعد از تمرین و 6 ساعت بعد از تمرین گرفته شد. مقادیر پروتئین، کراتین و GGT ادراری به روش های آزمایشگاهی محاسبه و نسبت های پروتئین به کراتین و GGT به کراتین به دست آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون اندازه گیری های تکرارشونده، آزمون t همبسته و آمون ویلکاکسون و در سطح اطمینان 95 درصد (P<0.05) انجام شد. یافته ها: بین مقادیر پروتئین، GGT، کراتینین و نسبت پروتئین به کراتینین در سه زمان نمونه گیری اختلاف معنی داری وجود داشت. ولی بین مقادیر نسبت GGT به کراتینی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین میانگین مقادیر پروتئین، کراتینین، GGT، نسبت پروتئین به کراتینین و نسبت GGT به کراتینین در قبل از تمرین با بعد از تمرین و نسبت پروتئین به کراتبنین در مراحل قبل از تمرین با 6 ساعت بعد از تمرین اختلاف معنی داری مشاهده شد (P<0\05). نتیجه گیری: به نظر می رسد که یک جلسه تمرینی کاراته نمی تواند به آسیب های کلیوی منجر شود و ورزشکاران می توانند پس از 6 ساعت مجدداَ به تمرین بپردازند.

۴تاملی بر تاثیر میانقابهای آجری در عملکرد لرزه ای سازه های بتنی
اطلاعات انتشار: ف‍ن‍ي‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ م‍درس‌، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۵اثر یک جلسه تمرین شدید، روی برخی شاخص‌های آسیب عضلانی و عملکرد کلیه در مردان کاراته کار نخبه
اطلاعات انتشار: دانشور- پزشكي، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق، بررسی اثر یک جلسه تمرین شدید کاراته بر برخی شاخص های آسیب عضلانی و عملکرد کلیه در کاراته کارهاست. مواد و روش ها: در این تحقیق مقطعی با طرح پیش آزمون–پس آزمون، 10 نفر کاراته کار نخبه مرد به–صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در یک جلسه تمرینی 2 ساعته شرکت کردند. نمونه خون و ادرار آزمودنی ها پیش از تمرین، 1 ساعت بعد از تمرین و نمونه ادراری 6 ساعت بعد از تمرین گرفته شد. مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز و کراتینین به روش های آزمایشگاهی محاسبه شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون اندازه گیری تکرارشونده، آزمون t همبسته و آزمون ویلکاگسون و در سطح اطمینان 95 درصد انجام شد ((P 0.05. یافته‌ها: بین مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز ادرار بین سه زمان اندازه گیری، اختلافی معنی دار وجودداشت. میان مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز و کراتینین خون و ادرار پیش و بعد از تمرین، اختلافی معنی دار وجودداشت و همچنین، میان مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز و کراتینین ادرار در فاصله 1 ساعت بعد از تمرین و 6 ساعت بعد از تمرین اختلافی معنی دار مشاهده شد ((P 0.05. نتیجه‌گیری: به نظرمی رسد که یک جلسه تمرین شدید کاراته سبب افزایش برخی شاخص های آسیب عضلانی بدون کاهش در عملکرد کلیوی شده، ولی این مقادیر، 6 ساعت بعد از تمرین به حالت اولیه بازگشته است.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه