توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیرموقعیت وشکل بازشوبرسختی ومقاومت وجذب انرژی دیواربرشی فولادی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در دهه های اخیر ، سیستم دیوار برشی فولادی بعنوان یکی از سیستم های مقاوم دربرابر بارهای جانبی مورد توجه محققین قرار گرفته است نیازهای معماری وملاحظات غیر سازه ای نظیرعبور سیستم های تاسیساتی از جمله عوامل ایجاد بازشو در دیوارهای برشی فولادی می باشند در این تحقیق 18 مدل دیوار برشی فولادی یا بازشو دایره ای ومربعی در دوموقعیت یک سوم ویک سوم کناری ورق فولادی با در نظرگرفتن تقویت وعدم تقویت مدلسازی وتحلیل شده است .ازاین رو ضمن بررسی تاثیر موقعیت وشکل بازشو بررفتار دیوار برشی فولادی ، به منظور بهبودی رفتار دیوارهای برشی فولادی بازشودار به بررسی تقویت این سیستم پرداخته شده است بدین منظور دیوار برشی فولادی بازشو دار در دو حالت تقویت لبه بازشو وتقویت با سخت کنند قطری مورد مطالعه قرار گرفته است .

۲تاثیرموقعیت وشکل بازشوبرشکل پذیری وجذب انرژی دیواربرشی فولادی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در دهه های اخیر سیستم دیوار برشی فولادی بعنوان یکی از سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد توجه محققین قرار گرفته است نیازهای معماری وملاحظات غیر سازه ای نظیرعبور سیستم های تاسیساتی از جمله عوامل ایجاد بازشو در دیوارهای برشی فولادی می باشند دراین تحقیق 18 مدل دیوار برشی فولادی با بازشو دایره ای ومربعی در دو موقعیت یک سوم ویک سوم کناری ورق فولادی با در نظرگرفتن تقویت وعدم تقویت مدلسازی وتحلیل شده است ازاین رو ضمن بررسی تاثیر موقعیت وشکل بازشو بررفتار دیوار برشی فولادی به منظور بهبود رفتار دیوارهای برشی فولادی بازشو وتقویت با سخت کننده قطری مورد مطالعه قرار گرفته است .

۳بررسی تاثیر ابعاد زیر صفحه ها و موقعیت عناصر مرزی محلی و بازشوهای مستطیلی نسبتا بزرگ بر رفتار دیوارهای برشی فولادی سخت شده
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۹
از دهه ی 1970 میلادی استفاده از دیوارهای برشی فولادی به علت عملکرد لرزه ای فوق العاده ی آن ها به عنوان سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی زلزله و باد در ساخت ساختمان های جدید و تقویت ساختمان های موجود گسترش یافته است. دیوار برشی فولادی متشکل از ورق نازک فولادی است که توسط تیرها و ستون ها احاطه شده است. اساس ایده ی دیوارهای برشی فولادی، بهره گیری از میدان کشش قطری است که پس از کمانش ورق فولادی در آن ایجاد می شود. با توجه به مقاومت بالای ورق فولادی و با بهره گیری از مقاومت پس کمانشی آن، حتی در دیوارهای برشی فولادی بلند و برای نیروهای برشی بزرگ، ورق فولادی با ضخامت کم مورد نیاز است. به همین دلیل برای جلوگیری از کمانش خارج از صفحه ی ورق فولادی تحت اثر بارهای سرویس، به جای افزایش ضخامت ورق فولادی که کاملاً غیراقتصادی است، از سخت کننده ها برای تقویت آن استفاده می شود. قرار دادن سخت کننده ها بر روی پانل دیوار برشی فولادی، ورق پانل را به تعدادی زیرصفحه ی کوچک تقسیم می کند. این سخت کننده ها باید به طوری طراحی شده و آرایش یابند که از کمانش کلی ورق فولادی به طور کامل و از کمانش زیرصفحه ها در بارهای بسیار کم در ناحیه ی ارتجاعی جلوگیری به عمل آید و تنها در بارهای نزدیک به مقاومت تسلیم برشی، کمانش موضعی در زیر صفحه ها اتفاق بیفتد. در مواردی وجود بازشوها در ورق فولادی به دلایل معماری (برای ایجاد در یا پنجره) و یا عبور لوازم تاسیساتی در دیوار اجتناب ناپذیر است. از طرفی مطابق ضوابط پیشنهادی راهنمای شماره ی 20 آیین نامه ی AISC [1] عناصر مرزی محلی قائم باید در تمام ارتفاع طبقه یعنی از یک عنصر مرزی افقی تا عنصر مرزی افقی دیگر ادامه یابند. همچنین، عناصر مرزی محلی افقی باید در تمام طول دهانه یعنی از یک عنصر مرزی قائم تا عنصر مرزی قائم دیگر ادامه یابند. لذا در این مقاله به بررسی تاثیر ابعاد زیر صفحه ها و موقعیت عناصر مرزی محلی و بازشوهای مستطیلی نسبتا بزرگ بر رفتار دیوارهای برشی فولادی سخت شده پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در تمامی نمونه ها با انتقال بازشو از کنار به وسط دیوار، پارامترهای سختی اولیه، مقاومت نهایی و ظرفیت جذب انرژی سیستم بویژه میزان جذب انرژی آن تمایل به کاهش دارند، که این تمایل به کاهش، با کوچکتر شدن ابعاد زیرصفحه ها و متعاقباً با بیشتر شدن تعداد سخت کننده ها، بیشتر می گردد. از طرف دیگر با انتقال بازشو از کنار به وسط دیوار، عناصر مرزی محلی افقی و قائم عملکرد بهتری از خود نشان می دهند، و همین موضوع باعث جبران کاهش پارامترهای مذکور می شود، به طوری که در حالت کلی با مداخله ی عناصر مرزی محلی، در دیوارهای برشی فولادی دارای سخت کننده ی بیشتر، زوال جذب انرژی در حدود 2 درصد، و در دیوارهای برشی فولادی دارای سخت کننده ی کمتر، زوال ناچیز جذب انرژی، و در دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده بهبود جذب انرژی مشاهده می گردد. لذا طراحی مناسب عناصر مرزی محلی افقی و قائم می تواند تاثیر موقعیت بازشو در یک دیوار برشی فولادی سخت شده را جبران نماید

۴بررسی تاثیر موقعیت و ابعاد بازشوی مستطیلی نسبتا بزرگ بر رفتار دیوارهای برشی فولادی سخت شده
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
از دهه ی 1970 میلادی استفاده از دیوارهای برشی فولادی به علت عملکرد لرزه ای فوق العاده ی آن ها به عنوان سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی زلزله و باد در ساخت ساختمان های جدید و تقویت ساختمان های موجود گسترش یافته است. دیوار برشی فولادی متشکل از ورق نازک فولادی است که توسط تیرها و ستون ها احاطه شده است. اساس ایده ی دیوارهای برشی فولادی، بهره گیری از میدان کشش قطری است که پس از کمانش ورق فولادی در آن ایجاد می شود. با توجه به مقاومت بالای ورق فولادی و با بهره گیری از مقاومت پس کمانشی آن، حتی در دیوارهای برشی فولادی بلند و برای نیروهای برشی بزرگ، ورق فولادی با ضخامت کم مورد نیاز است. به همین دلیل برای جلوگیری از کمانش خارج از صفحه ی ورق فولادی تحت اثر بارهای سرویس، به جای افزایش ضخامت ورق فولادی که کاملاً غیراقتصادی است، از سخت کننده ها برای تقویت آن استفاده می شود. در مواردی وجود بازشوها در ورق فولادی به دلایل معماری (برای ایجاد در یا پنجره) و یا عبور لوازم تاسیساتی در دیوار اجتناب ناپذیر است. لذا در این مقاله به بررسی تاثیر موقعیت بازشوهای مستطیلی نسبتاً بزرگ بر رفتار دیوارهای برشی فولادی سخت شده پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در تمامی نمونه ها با افزایش ابعاد بازشو، پارامترهای سختی اولیه، مقاومت نهایی و ظرفیت جذب انرژی سیستم کاهش می یابند. با انتقال بازشو از کنار به وسط دیوار نیز، این پارامترهای دیوار برشی فولادی سخت شده بویژه میزان جذب انرژی آن تمایل به کاهش دارند، که این تمایل به کاهش، با کوچکتر شدن ابعاد زیرصفحه ها و متعاقباً با بیشتر شدن تعداد سخت کننده ها، بیشتر می گردد.

۵بررسی و شناخت چالش‌های استقرار و اجرای نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی ایران (1)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Management Culture، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۶بررسی وضعیت همگامی دانشگاههای دولتی ایران با توسعه پایدار بر اساس الگوی FLA
اطلاعات انتشار: مديريت در دانشگاه اسلامي، سال
تعداد صفحات: ۲۵
هدف پژوهش حاضر، بررسی همگامی دانشگاههای دولتی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران) با توسعه پایدار بوده و از الگوی سه بعدی FLA استفاده کرده که این الگو می‌تواند میزان همگامی بخشهای پژوهش، آموزش و مدیریت را در سه سطح چارچوب، تغییر و بازیگران تبیین کند.روش: روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی(survey) بوده است. بر این اساس، جامعه آماری متشکّل از اعضای هییت علمی و دستاندرکاران بخشهای آموزش، پژوهش و مدیریت بوده و فرضیات تحقیق شامل از حد متوسط بالاتر بودن میزان همگامی آموزش، پژوهش و مدیریت دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران با توسعه پایدار میباشد. . ابزار اصلی استفاده شده، پرسشنامه محققساخته بوده؛ ولی با توجه به دستاندرکار بودن محققان در دانشگاه، از ابزار مشاهده نیز استفاده شده است.یافتههای پژوهش نشان داد بخشهای آموزش و مدیریت، همگام با توسعه پایدار حرکت کرده‌اند، ولی بخش پژوهش نتوانسته همگام با توسعه پایدار به فعالیت خود ادامه دهد. نتیجه گیری: دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران، باید کارگاهها و برنامههای آموزشی در نظر گرفته شده برای استادان، کارمندان و دانشجویان را برای آشنایی با آخرین دستاوردها و آموزشهای ضمن خدمت از لحاظ کمّیت وکیفیت ارتقا دهد وهمکاری و ارتباط بیشتری را با دانشگاههای منطقه در زمینه تبادلات علمی و آموزشی، برگزاری مشترک همایشها و نشستهای مختلف برقرار نماید.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه