توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رابطه بین جهتگیری مذهبی و رضایت از زندگی با اضطراب مرگ در سالمندان شهر مشهد سال 94
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، سال
تعداد صفحات: ۵
انسانها با واقعیت مرگ روبرو می شوند. اما برخی از مردم بیش ازدیگران درباره مرگ اضطراب دارند اضطراب مرگ نوعی از اضطراباست انسانهای زنده آن را تجربه می کنند و می تواند سلامتوجودی و کارکرد روانی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. همچنینرضایت از زندگی، بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است کهدر آن زندگی می کند.این پژوه با هدف بررسی رابط بین جهت گیری مذهبی (درونیو بیرونی) و رضایت از زندگی با اضطراب مرگ در سالمندان شهرمشهد سال 1394 انجام شد، جامعه این پژوهش شامل سالمندانیمی باشد که در پارک های شهر مشهد (کلیه نواحی) در تابستانسال 1394 در ساعات 17 تا 19 بعد ازظهر حضور داشت اند. درانجام ای پژوهش 120 نفر همکاری داشت اند که ازبین نواحی شهرمشهد دوناحیه سه و هفت به صورت تصادفی انتخاب شد و درانتخاب آزمودنی های این پژوهش از روش نمونه در دسترساستفاده شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های "جهتگیری مذهبی آلپورت" ، "پرسشنامه اضطراب مرگ" و "پرسشنامه رضایت از زندگی" می باشد. داده ها با نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی با اضطراب مرگ درسالمندان رابطه دارد. نتایج نشان داد افرادی که دارای جهت گیریمذهبی بیرونی هستند دارای اضطراب مرگ می باشند ولی کسانیکه دارای جهت گیری مذهبی درونی هستند و از رضایت از زندگیبالاتری برخوردارند دارای اضطراب مرگ نیستند. بنابراین براساسنتایج این تحقیق می توان گفت که افرادی که از زندگی احساسرضایت می کنند و جهت گیری مذهبی درونی دارند که درآن دینبه عنوان یک هدف اصلی و انگیزه عمده مورد توجه قرار گرفت استو فرد صادقانه تلاش می کند تا برطبق عقیده و ایمان زندگی کنداز اضطراب مرگ کمتری برخوردارند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه