توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر اقتصـاد دانش محـور بر بهـره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه
اطلاعات انتشار: نامه مفيد، سال
تعداد صفحات: ۲۰
افزایش ظرفیت تولیدی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. یکی از عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی کار، دانش است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر دانش (در چارچوب اقتصاد دانایی محور) بر بهره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه طی دوره 1980–2004 می‌باشد. به همین منظور از روش داده‌های تابلویی نامتوازن استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد طی دوره مورد بررسی سه محور سیستم ابداعات، زیر ساخت‌های اطلاعاتی و رژیم‌های نهادی و اقتصادی تاثیر مثبت و معنی‌دار بر بهره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه داشته است. محور چهارم یعنی محور آموزش و منابع انسانی، دارای تاثیرات مثبت اما بی‌معنی بر بهره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه است. همچنین به دلیل شکاف فنی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته و ظرفیت جذب پایین تکنولوژی در کشورهای درحال توسعه، تاثیر متغیر نسبت سرمایه به نیروی کار بر بهره‌وری نیروی کار بی‌معنی شده است.

۲منابع انتقال فناوری و رشد اقتصادی ایران
اطلاعات انتشار: پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، سال
تعداد صفحات: ۲۰
پیشرفت فناوری و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه(R&D) به عنوان مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی می‌باشند. طبق تیوری‌های جدید تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی درون‌زا، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه خارجی موجب انتقال فناوری و دانش فنی جدید است. همچنین، سرمایه انسانی در گسترش و تعمیق فعالیت‌های R&D داخلی و جذب R&D بین‌المللی و پویایی آن نقش مهمی ایفا می‌کند. چرا که توانایی هر کشور در جذب دانش فنی خارجی در گرو سرمایه انسانی م.جود می‌باشد، لذا هدف این مقاله بررسی آثار فناوری داخلی و نیز سرریز فناوری خارجی از دو کانال واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی دور زمانی (1387–1338) می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و کانال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین نیروی‌کار و انباشت سرمایه فیزیکی، همگی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، در این مقاله اثر تکانه‌های مختلف اقتصادی و تجزیه واریانس بر رشد اقتصادی و نیز میزان تغییرات آنها بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در بلندمدت، انباشت سرمایه، انباشت تحقیق و توسعه‌داخلی، نیروی‌کار، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترتیب بیشترین درصد واریانس خطای پیش‌بینی را توضیح می‌دهند.

۳بررسی نقش سرریز فن‌آوری (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا) بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران
اطلاعات انتشار: نامه مفيد، سال
تعداد صفحات: ۱۸
تیوری‌های اخیر اقتصاد بین‌الملل به طور مرسوم جهت‌گیری‌های ابداع را در واکنش به انگیزه‌های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت فن‌آوری و قدرت رقابت‌پذیری می‌دانند. با این دید، ابداع از یک طرف به دانش ناشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بستگی دارد و از طرف دیگر ابداع به انباشت دانش کمک می‌کند. در نتیجه، صادرات به انباشت فعالیت‌های تحقیق و توسعه و انباشت دانش موثر و ارتباط آن دو بستگی دارد. همچنین می‌توان بیان داشت ارتقا صادرات هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر انباشت فعالیت‌های تحقیق و توسعه در داخل، بلکه تحت تاثیر سرریز انباشت فعالیت‌های تحقیق و توسعه خارجی (از طریق واردات کالا و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) نیز قرار دارد. هدف این مطالعه ارزیابی نقش متغیرهای حقیقی انباشت سرمایه فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه فعالیت‌های تحقیق و توسعه خارجی (از طریق واردات کالا و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) و همچنین متغیرهای قیمتی نرخ ارز و نرخ تورم بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران طی دوره 1970–2007 به روشARDL می‌باشد. نتایج تخمین دلالت می‌کند که ضرایب متغیر حقیقی انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، متغیر انباشت تحقیق و توسعه خارجی (سرریز از کانال واردات کالا)، ضریب متغیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (سرریز از کانال جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) مثبت و معنی‌دار است. همچنین ضریب متغیر قیمتی نرخ ارز اثر مثبت و معنی‌دار ولی ضریب متغیر نرخ تورم تاثیر منفی و معنی‌دار بر صادرات صنعتی دارند.

۴اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک ورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته وجود بازارهای مالی کارامد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی این کشورها نیز می‌باشد. در طول سال‌های اخیر بازارهای مالی جهان همواره با نوسان‌ها و نااطمینانی‌های قابل توجهی مواجه بوده‌اند، به گونه‌ای‌ که عدم اطمینان موجود در ارتباط با بازده دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی را نگران ساخته است. در این مقاله رابطه بین نوسان‌های بازده بازار (ریسک) و برخی متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می‌شود، همچنین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ بازده مسکن، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ تولید و اشتغال صنعتی) با ریسک بازده کل بورس را در سال‌های (1388–1380) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان‌دهنده ناچیز بودن آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران است، همچنین به رابطه مثبت بین ریسک و بازده در دوره مورد مطالعه اشاره می‌کنند.

۵تاثیر آزادی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهایG77 منتخب به ایالات متحده امریکا
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه بازرگاني، سال
تعداد صفحات: ۲۹
نیروی انسانی متخصص و با انگیزه، مهمترین عامل توسعه محسوب می شود و پیشرفت و ترقی کشورها در گرو جذب، پرورش، نگهداری و بهره برداری صحیح از نخبگان و منابع انسانی فرهیخته می باشد. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تاثیر دارند ولی بسته بودن اقتصاد و عدم وجود آزادی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه تاثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد. در واقع ضعف ساختار اقتصادی و وجود فضای بسته در کشورهای فوق الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان محسوب می شود. لذا در این مطالعه با رهیافت پانل دیتا بدنبال بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب درحال توسعه G77 به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 1997–2009 می باشیم. نتایج اقتصاد سنجی این مطالعه حاکی از آن است که آزادی اقتصادی تاثیر منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق الذکر به ایالات متحده آمریکا دارد. هر یک از اجزای شاخص آزادی اقتصادی نیز به طور جداگانه تاثیر منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان دارد. نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهها و انباشت مهاجرت نخبگان به طور مثبت و معناداری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای موردمطالعه تاثیر می گذارد. شاخص توسعه انسانی نیز تاثیر منفی و معنادار بر مهاجرت نخبگان دارد.

۶تاثیر سرمایه انسانی برنوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه بازرگاني، سال
تعداد صفحات: ۲۲
امروزه با توجه به افزایش روزافزون نقش اقتصاد دانس بنیان در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و نیز با لحاظ فضای پیچیده و بشدت رقابتی حاکم بر بازارهای بین المللی، اهمیت نوآوری در بین سیاست گذاران اقتصادی بیشتر شده است، بگونه ای که همه کشورها درپی یافتن عوامل موثر بر نوآوری و بسترسازی برای بسط و توسعه آن هستند. محققین عوامل متعددی را بعنوان تعیین کننده های نوآوری برشمرده اند که سرمایه انسانی یکی از مهمترین آنهاست. از همین رو و با توجه به وجود شکاف فناوری بین اکثر کشورهای اسلامی با کشورهای توسعه–یافته، این مطالعه درصدد بررسی عوامل تعیین کننده نوآوری با تاکید بر مولفه سرمایه انسانی در کشورهای منتخب عضو سازمان توسعه همکاری اسلامی طی دوره 2011–2009 می باشد. نتایج برآوردها نشان می دهد تاثیر متغیر سرمایه انسانی (چه در حالت کلی و چه در حالت زیرشاخص ها (آموزش پایه، آموزش در سطح دانشگاه و بخش تحقیق وتوسعه) بر نوآوری، بی معنی است. نتایج همچنین نشان دهنده تاثیر مثبت محور نهادها، زیرساخت ها و پیشرفت کسب وکار بر نوآوری می باشد.

۷نقش کارایی سیستم قضایی در سهولت کسب و کار
اطلاعات انتشار: knowledge and development، سال
تعداد صفحات: ۲۶
امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب‌ و کار، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادهای در‌حال‌گذر جهت حصول سریع‌تر به توسعه اقتصادی و رقابت است. طبق نظریات نهادگرایانه، ناکارایی در سیستم قضایی، موجب افزایش هزینه مبادلات شده و از این طریق در محیط کسب‌ و کار اختلال ایجاد می‌کند. مطالعه رتبه سهولت کسب‌ و کار ایران در میان کشورهای جهان طی 2013 –2005 حاکی از وضعیت نامناسب کسب و کار اقتصادی ایران است. هم‌چنین، مطالعه شاخص‌های کارایی سیستم قضایی ایران و مقایسه آن با بهترین و بدترین کشورها، نشان می‌دهد که ضعف سیستم قضایی ایران در مدت‌ زمان رسیدگی به دعاوی قضایی است و از آنجا‌که این عامل نقش مهمی در سهولت اجرای قراردادها و به تبع آن، سهولت کسب‌ و کار اقتصادی دارد، اصلاح این مورد در سیستم قضایی به شدت احساس می‌شود.

۸تاثیر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه 8D
اطلاعات انتشار: اقتصاد و تجارت نوين، سال
تعداد صفحات: ۲۷
بهبود رشد اقتصادی و بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان در هر برهه‌ زمانی، به‌ویژه در دهه‌های اخیر بوده است. امروزه بهبود روابط بین انسان‌ها و کاهش احتمال بروز اختلافات در روابط انسانی مورد توجه اقتصاددانان نهاد‌گرا قرار گرفته ‌است. نهادها با ایجاد یک ساختار باثبات در روابط انسان‌ها منجر به کاهش نااطمینانی بازار، کاهش هزینه‌های مبادلات و معاملات تجاری و افزایش رقابت در بازار می‌شوند. تحقیق حاضر در قالب مدل‌های رشد درونزا و با تاکید بر نقش عوامل نهادی بر رشد صورت می‌گیرد. بر اساس نتایج تخمین طی دوره زمانی 1995–2009 برای کشورهای ‌عضو گروه 8D می‌توان بیان داشت که این کشورها از سازو‌کار درونزای فعالیت‌های تحقیق‌ و ‌توسعه داخلی برخوردار نیستند. سرریز تحقیق‌ و‌ توسعه خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارد. اثرات متقابل عوامل نهادی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار، بهبود کیفیت آموزش و رعایت حق ثبت اختراع با سرریز تحقیق ‌و ‌توسعه خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه 8D تاثیر مثبت و معناداری دارد.

۹ابداعات و تاثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی
اطلاعات انتشار: نامه مفيد، سال
تعداد صفحات: ۱۴
کاهش بیکاری همواره یکی از مهم‌ترین اهداف نظام‌های اقتصادی و دولت‌ها بوده و تعیین عوامل موثر بر بیکاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از این عوامل، ابداعات می‌باشد. در مورد تاثیر ابداعات بر اشتغال عده‌ای اعتقاد دارند که به دلیل افزایش بهره‌وری توسط ابداعات، این متغیر، بیکاری را افزایش می‌دهد. عده‌ای هم با توجه به تاثیری که بخش ابداعات از طریق کانال‌های جبران‌کننده مانند کاهش قیمت محصولات، سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش درآمد و ارایه محصولات جدید بر اشتغال می‌گذارد، بر نقش مثبت ابداعات بر اشتغال تاکید دارند. در همین راستا هدف این مطالعه بررسی تاثیر بخش ابداعات بر اشتغال کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 1990– 2009 با استفاده از روش داده‌های تابلویی نامتوازن است. نتایج نشان‌دهنده تاثیر مثبت و معنی‌دار ابداعات بر اشتغال کشورهای مورد مطالعه است. همچنین نتایج نشان‌دهنده تاثیر مثبت و معنی‌دار متغیرهای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و زیر ساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی بر اشتغال است. تاثیر متغیرهای دستمزد و سرمایه‌گذاری بر اشتغال نیز بی‌معنی است.
نمایش نتایج ۱ تا ۹ از میان ۹ نتیجه