توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر وفور منابع طبیعی برعملکرد حکمرانی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل GMM
اطلاعات انتشار: فصلنامه تحقيقات مدلسازي اقتصادي، چهارم،شماره۱۶، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۳۲
به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می­تواند در رونق اقتصادی کشورها بسیار سودمند باشد، اما تجربه اقتصادی گویای آن است که بیشتر کشورهای عمده صادرکننده منابع طبیعی با رشد اقتصادی بی­ثبات، بیماری هلندی، فساد، حکمرانی ضعیف و توسعه­نیافتگی روبه رو هستند. با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه، پژوهش پیش­رو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) به بررسی رابطه آماری بین صادرات منابع طبیعی(به عنوان متغیر جایگزین وفور) و شاخص­های حکمرانی در کشورهای برگزیده نفتی و صنعتی طی دوره 1996–2011 می­پردازد. شواهد آماری مستحکم اثر منفی صادرات منابع طبیعی را بر شاخص حکمرانی، کیفیت مقررات، تامین قضایی و کنترل فساد در کشورهای برگزیده نفتی تایید می­کند. اما به دلیل تقویت ساختارها و نهادهای اجرایی، فنی و نظارتی در کشورهای توسعه یافته عضو OECD،این ارتباط منفی از استحکام آماری برخوردار نیست و برای همین در این­باره نمی­توان با اطمینان اظهارنظر کرد؛از این رو به نظر می­رسد افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی در کشورهای نفتیِ مورد بررسی موجب کاهش پاسخگویی و شفافیت، چرخش مداوم سیاست­های اقتصادی، گسترش رانت­جویی، فساد و اقتدارگرایی و تاخیر در نیل به اهداف توسعه اقتصادی خواهد شد.

۲تاثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب سرریز فناوری کشورهای منتخب
اطلاعات انتشار: فصلنامه مديريت توسعه فناوري، سوم،شماره۱، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۸
نقش روزافزون سرریز فناوری در افزایش رقابت پذیری، نوآوری، تنوع تولید، افزایش کیفیت کالاها، بهبود توزیع، افزایش مزیت نسبی، نهایتا دستیابی به اهداف اقتصادی را محقق میسازد و اهمیت آن را در کنار فناوری داخلی نمایان می–سازد. با وجود اینکه انتقال و جذب فناوری از کانال واردات میتواند ابزاری موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار آید. اماجذب سرریز فناوری تابع ظرفیت جذب است. کشورهای دارای فراوانی منابع به پشتوانه ثروت های طبیعی توان بالقوه ای برای توسعه سرمایه انسانی و سرریز فناوری از شرکای تجاری از کانال واردات واسطه ای و سرمایه ای برخوردارند، اما با بررسی دقیق وضعیت کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی دیده میشود برخی از آنان در جذب سرریز فناوری خارجی موفق و برخی نیز ناموفق عمل نموده اند که این امر در گرو وضعیت شاخصهای نهادی از قبیل آزادی اقتصادی است؛ چرا که بهبود شاخص آزادی اقتصادی موجب استفاده مناسب از درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی در راستای ارتقاء اقتصاد دانش بنیان و بهبود ظرفیت جذب سرریز فناوری از کانال واردات کالا میگردد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی در کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2014–1996 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. نتایج برآورد نشان می دهد، تاثیر متغیرهای فراوانی منابع طبیعی از کانال اجزای شاخص آزادی اقتصادی، درآمد سرانه و نرخ تورم بر جذب سرریز فناوری مثبت و معنادار است،

۳بررسی فرضیه منافع مغز در ایران
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه مطالعات و سياستهاي اقتصادي (نامه مفيد)، دهم،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۸
از دیدگاه ادبیات جدید مهاجرت مغزها، احتمال مهاجرت به اقتصادهای با دستمزد بالاتر، بازده انتظاری تحصیلات را برای افراد باقیمانده در وطن افزایش می دهد، به همین دلیل افراد را به سرمایه گذاری در تحصیلات تشویق می کند و از این طریق ممکن است کاهش اولیه در ذخیره سرمایه انسانی ناشی از مهاجرت مغزها را جبران کند. در این مطالعه به منظور بررسی فرضیه منافع مغز و محاسبه خالص منافع مغز در ایران، با استفاده از آمار و اطلاعات مهاجرت مغزها به کشورهای گروه هفت طی دوره 1339–1388، اقدام به برآورد سیستم معادلات همزمان متشکل از دو معادله سرمایه انسانی و رشد اقتصادی نموده ایم. نتایج تجربی نشان می دهد فرضیه منافع مغز در ایران تایید می شود (ضریب متغیر مهاجرت مغزها در معادله سرمایه انسانی مثبت است)، اما به دلیل اثر منفی و قوی تر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی، خالص منافع مغز منفی است.

۴فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری داخلی
اطلاعات انتشار: نشريه راهبرد توسعه، شماره۳۷، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۲۷
عوامل متعددی در رشد اقتصادی مستمر و باثبات کشورها دخیل هستند که از جمله آنها می توان به سرمایه گذاری های کارا و پربازده اشاره نمود. لذا تخصیص بهینه منابع در راستای تزریق منابع مالی به بخش های ضروری و پربازده اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است واتخاذ راهبردهایی مبنی بر رشد مستمر سرمایه گذاری، از کانال اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی شامل بخش کشاورزی، صنایع و معادن، نفت وگازو خدمات ضروری می نماید. بنابراین به منظور ایجاد تحول عظیم در ساختار کلان اقتصاد کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز و تحق اقتصاد مقاومتی، می بایستی مقوله سرمایه گذاری بیش از پیش مورد توجه قرر گیرد و شرایط لازم جهت افزایش هر چه بیشتر سرمایه گذاری پربازده مهیا گردد. بدین منظور در این مطالعه به بررسی سهم سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی،ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی ناشی از بخش های مختلف اقتصادی طی برنامه های اول تا پنجم توسعه در سالهای 1389–1368می پردازیم. در مطالعه حاضر، تجزیه و تحلیل به روش SWOT انجام شده است. این روش به بررسی عوامل درونی در قالب نقاط قوت و ضعف و عوامل بیرونی در قالب تهدیدها و فرصت ها می پردازد. نتایج مطالعه بنابر روش مذکور حاکی از آن است که به منظور افزایش بازدهی سرمایه گذاری و ارتقای توان تولیدی کشور، باید از کانال اصلاح سیاست های کلان اقتصادی، تبدیل منابع تجدیدناپذیر به منابع تجدیدپذیر، بومی سازی فناوری–های نوین تولیدی، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و بکارگیری نیروی انسانی ماهر، بخش های مولد اقتصاد کشور از جمله بخش کشاورزی و صنایع و معادن را رونق بخشید.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه