توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تأثیر سطوح جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بر بهبود مؤلفههای جوانهزنی اسپرس زراعی تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک اکالیپتوس
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
جوانهزنی و رشد و نمو دانه رستها مراحل مهمی از زندگی گیاه کامل و همچنین حساسترین مراحل زندگی گیاه نسبت به تغییرات محیط پیرامون هستند. این آزمایش جهت بررسی اثر ترکیبات آللوپاتیک اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) بر روی جوانهزنی بذر و رشد گیاهچههای اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت تا میزان تأثیر ترکیبات آللوپاتیک و همچنین تأثیر پیش تیمار با جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید بر کنترل خسارت ترکیبات آللوپاتیک تعیین شود. محرکهای شیمیایی مورد استفاده عبارت بودند از: سه سطح جیبرلیک اسید 125و250و500 پی پی ام و سه سطح سالیسیلیک اسیدشامل 100و200و300 میلی گرم درلیتر و5غلظت 0و25و50و75و100درصد از ترکیبات آللوپاتیک عصاره اکالیپتوس که بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها نشان داد که عصاره اکالیپتوس دارای اثر آللوپاتیک بازدارنده بر جوانهزنی بذر و رشد اولیه گیاهچههای اسپرس زراعی است. استفاده از محرکهای شیمیایی به صورت پیش تیمار باعث افزایش رشد گیاهچههای اسپرس زراعی گردید. به طوری که بیشترین تأثیر بر مؤلفههای رشد را جیبرلیک اسید به خود اختصاص داد. اثر متقابل سطوح آللوپاتی و پیش تیمار با محرکهای شیمیایی بر درصد و سرعت جوانهزنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر معنیدار بود
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه