توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱استفاده از انرژی فاضلاب های خانگی
اطلاعات انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، سال
تعداد صفحات: ۶
دراین مقاله روشهای مختلف استحصال انرژی از فاضلاب خانگی مورد بررسی قرارگرفته است این روشها شامل استفاده از انرژی گرمایی فاضلاب و تولید انرژی الکتریکی از آن است دراین راستا تکنولوژی های جدید با توجه به مقدار انرژی مصرفی هزینه بهره برداری میزان مقبولیت جهانی و مزایا و معایب فنی موردب ررسی قرارگرفته است بنابراین با مشخص شدن کاربرد تکنولوژی های روزدنیا به همراه مزایا و معایب آنها می توان تصمیماتی برای استفاده از این تکنولوژی ها در کشور خودمان اتخاذ نمود.

۲بررسیتکنولوژی های جدید استحصال آب شیرین از دریا
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا، سال
تعداد صفحات: ۱۲
ایران یکی از کشورهایی است که به علت وضعیت اقلیمی با بحران جدی آبدر آینده مواجه خواهد بود. کمبود سرانه آب شیرین قابل بازیافت و کیفیت نامطلوب آن، در بسیاری از مناطق کشورکه دارای منابع آبی غیر متعارف هستند و نیز وجود منابع عظیم آب غیر شیرین در شمال و جنوب ایران لزوم مطالعه و تحقیق درباره تکنولوژیهایی که زمینه استفاده از این منابع را در جهت کاهش نیاز آبی کشور فراهم میکنند را بوجود آورده است. در این مقاله تکنولوژیهای جهانی بکار گرفته شده در صنعت شیرین سازی آب دریا همراه با معایب و مزایای هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

۳بررسی تکنولوژیهای نوین استحصال انرژی از فاضلابهای خانگی در محیطهای مسکونی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۵
با رشد روز افزون شهرنشینی و افزایش جمعیت، حجم عملیات تصفیه آب و فاضلاب برای فراهم نمودن شرایط بهداشتی مناسب برای جامعه بیشتر احساس میشود. افزایش نیاز به عملیات تصفیه آب و فاضلاب برای منازل مسکونی منجر به سرمایه گذاریهای بیشتر جوامع شهری در جهت تصفیه فاضلاب شده است. بنابراین، نیاز به استفاده از تکنولوژیهای جدید که ضمن افزایش سرعت در سرویس دهی، از لحاظ اقتصادی نیز مقرون بهصرفه باشد، بیش از پیش محسوس است. برای استفاده از تکنولوژیهای نوین نیز لازم است تا قبل از هرچیز نقاط قوت یا ضعف آن با توجه به نیاز جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا مراجع تصمیم گیرنده با اطمینان بیشتری در این راه سرمایه گذاری نمایند. تصفیه فاضلاب نیازمند صرف مقدار زیادی انرزی است. ضمن اینکه معمولا فرایند تصفیه فاضلاب منازل مسکونی در تصفیه خانههای شهری انجام میشود که برای این کار لازم است تا فاضلاب مسکونی با صرف انرژی بیشتری به تصفیه خانه انتقال یابد. علاوه براین، در بین راه بسیاری از انرژی داخلی خود (مثل گرما) را از دست میدهد. انرژی فاضلاب شهری در حدی است که میتواند تا 10 برابر مقداری که برای تصفیه آن لازم است، انرژی تولید کند. در این مقاله روشهای مختلف استحصال انرژی از فاضلاب خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. این روشها شامل استفاده از انرژی گرمایی فاضلاب و تولید انرژی الکتریکی از آن است. در این راستا، تکنولوژیهای جدید با توجه به مقدار انرژی مصرفی، هزینه بهرهبرداری، میزان مقبولیت جهانی و مزایا و معایب فنی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، با مشخص شدن کاربرد تکنولوژیهای روز دنیا به همراه مزایا و معایب آنها، میتوان تصمیماتی برای استفاده از این تکنولوژیها در کشور خودمان اتخاذ نمود.

۴بررسی تکنولوژیهای کارآمد در زمینه تصفیه لجن فاضلاب
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۹
در جهان کنونی موضوع دفع بهداشتی فاضلاب خانگی به عنوان یکی از مهمترین و شاخص ترین طرحهای محیط زیستی مطرح است. این مسئله در کنار افزایش رشد جمعیت باعث شده است تا نیاز جامعه به استفاده از تکنولوژیهای نوینی که در زمینه تصفیه فاضلاب ارائه شدهاند، روز به روز بیشتر احساس شود. این تکنولوژی ها سعی دارند تا کیفیت، سرعت و هزینه عملیات تصفیه فاضلاب را کاهش دهند. در این راستا، تکنولوژیهای نوین که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفتهاند، به دنبال استحصال انرژی از لجن فاضلاب هستند. دفع لجن فاضلاب یکی از مشکلات اساسی در زمنیه تصفیه آب و فاضلاب در بسیاری از کشورها است. خصوصاً در مناطقی که فضایکافی و مناسب برای دفع لجن وجود ندارد، این موضوع به یک مشکل جدیتر تبدیل میشود. فاضلاب، علاوه بر انرژی شیمیایی شامل انرژی گرمایی قابل توجهی نیز میباشد. این نکته عجیب باعث شده است تا فرایند استفاده از لجن فاضلاب برای تولید انرژی در دهه های اخیر مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. بازیافت انرژی گرمایی از فاضلاب یک منبع تجدیدپذیر، غیرمتمرکز، غیرآلاینده و معقول و سازگار انرژی به حساب میآید.این تکنولوژیها بسیار ساده و توسعه یافته بوده و هزینههای بهرهبرداری و نگهداری آن بسیار پایین است. در این تحقیق شیوه های مختلف پردازش لجن فاضلاب از جمله تبدیل لجن فاضلاب به مواد سوختی، شیوه های مختلف پیش تصفیه و دفع آن مورد بررسی قرار گرفته و تکنولوژیهای نوین در این حوزه بر اساس میزان مصرف انرژی، هزینه راه اندازی، میزان مقبولیت در بازار تجاریو مزایا و نارساییهای فنی مورد مقایسه قرار گرفتهاند. بنابراین، با مشخص شدن کاربرد تکنولوژیهای روز دنیا به همراه مزایا و معایب آنها، میتوان تصمیماتی برای استفاده از این تکنولوژیها در کشور خودمان اتخاذ نمود

۵بررسی زیر ساختها و تکنولوژی های جدید برای کاهش هدر رفت آب در شبکههای آب و فاضلاب
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۸
ایران یکی از کشورهایی است که به علت وضعیت اقلیمی با بحران جدی آب در آینده مواجه خواهد بود. این درحالی است که برای ذخیره و قابل استفاده نمودن آب موجود، هزینههایی نظیر احداث سدها و تصفیهخانهها صورت میپذیرد و در نهایت آب تامین شده توسط صنعت برای مصرف آماده میشود. صنعت آب وابسته به تکنولوژی ساده "شبکه لولهها" برای انتقال آب است. اگرچه هزینه اولیه شبکه لولهها گران است اما تکنولوژی قابل دسترس و راحتی برای استفاده سازمانهای بهرهبردار شهری میباشد. علاوه بر این به علت مشکلاتی که در شبکه آبرسانی وجود دارد سالیانه حجمی از آب به صورت نشت از لوله از بین میرود. به نظر میرسد با تصور نادرست ارزان بودن قیمت آب، به سرمایهگذاری در تقویت زیرساختها و پیشبرد تکنولوژیهای مرتبط با جلوگیری از نشت آب کمتر بها داده شده است.در این تحقیق به معرفی و بررسی روشها و تکنولوژیهای مرتبط با کاهش هدررفت و نشت آب از شبکه لولهها پرداخته شده است. در این راستا تکنولوژیهای تشخیص بهینه نشت آب که دارای سرعت بالای تعیین محل نشت، دسترسی راحت و هزینه کم است، نیز مورد بررسیقرار گرفته است. علاوه بر این ضمن معرفی عوامل موثری که در نشت آب از شبکه لولهها دخالت دارند، به راهکارها و تکنولوژیهای موجود در دنیا برای مقابله با این مشکلات پرداخته شده است. در انتها به معرفی روشهایی که در جهت کاهش نشت آب میتوان از آنها استفاده نمود، اشاره شده است. این موضوعها شامل مدیریت شبکه لولهها (شامل احیا، بازسازی و ساخت شبکه)، اندازهگیری دقیقتر مصرف آب و معرفی شبکههایآبی غیر متمرکز است. همچنین در هر قسمت برای عملی شدن استفاده از این راهکارها، مزایا و معایب این سیستمها در راستای کنترل هدررفت آب مورد بررسی قرار گرفته است

۶فلوراید
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله كودك، شماره۱۰۶، دي و بهمن ، سال
تعداد صفحات: ۲
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه