توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر وجود رسوبات معلق در جریان بر ضریب ثابت پروفیل سرعت لگاریتمی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۹
ساختار جریانهای آشفته که رسوبات را باخود جابجا می کند همواره یک موضوع جالب و بحث برانگیز برای دانشمندان در زمینه مکانیک سیالات بوده است. در این راستا تاثیر وجود رسوبات معلق در جریان بر چگونگی توزیع سرعت مورد بررسی قرار گرفت . معادله لگاریتمی ارائه شده برای توزیع سرعت در جریانهای آب زلال ، در جریانهای حاوی رسوب مورد استفاده قرار گرفت. مشاهده گردید وجود رسوبات معلق باعث می شودکه ضریب ثابت وان کارمن که در معادله لگاریتمی توزیع سرعت در جریان آب زلال مورد استفاده قرار می گیرد تغییر یافته و باافزایش غلظت رسوبات ،کاهش یابد. اما شیب تغییرات ضریب وان کارمن با غلظت رسوبات، بسیار اندک می باشد. به گونه ای که می توان در غلظت های پائین، این تغییرات را ناچیز فرض نمود

۲بررسی هیدرولیکی سرریزهای لبه پهن و اثر قوس محوری
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله بررسی هیدرولیکی سرریز لبه پهن با محور مستقیم و قوسدار مورد مطالعه می باشد. این تحقیق مبتنی برمطالعات انجام گرفته بر روی چند سرریز لبه پهن در مرکز تحقیقات آب (وابسته به وزارت نیرو) می باشد. در این بررسیآزمایشگاهی عمق آب، دبی عبوری و ضریب شدت جریان مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین نقطه پائین افتادگی عمق جریان و عمق بحرانی روی تاج نیز بررسی گردیده اند. با توجه به مقادیر اندازه گیری شده دبی و نتایج منتشر شده توسط سایر محققان رابطه ای جهت تعیین ضریب شدت جریان به فرم تابعی از ارتفاع سرریز(P) ،ارتفاع تیغه آب روی سرریز (h) و ضخامت تاج سرریز (L)در سرریزهای لبه پهن با محور مستقیم(در محدوده استاندارد)ارائه گردیده است. همچنین در اثر ایجاد قوس محوری در سرریزهای لبه پهن، بسته به اینکه قوس محوری به طرف بالا یا پایین دست جریان باشد، ضریب شدت جریان متفاوت خواهد بود. چنانچه قوس بطرف بالادست جریان باشد، ضریب شدت جریان بزرگتر ازحالت قوس محوری به سمت پائین دست جریان می باشد و لذا ظرفیت عبور دهی جریان بزرگتر می باشد. مطالعات حاضرهمچنین نشان داد که نوع قوس بر ضریب شدت جریان موثر بوده، چنانچه با تغییر انحنای قوس، ضریب شدت جریان نیز تغییر می نماید.

۳آنالیز پایداری مونولیت ١٩ سد پشت بنددارلتیان تحت بارهای لرزه ای
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
با شکست سدها ، ضایعات عظیم جبران ناپذیر جانی و مالی بوجود م یآید . از این رو ، تحلیل دقیقی از تن شها و کرن شها برای جلوگیری از ترک در بدنه سدها ، خصوصًا در نقاطی مانند پنجه وپاشنه که تمرکز تنش در آنها بیشتر است ،ضروری می باشد . در این رابط ه، ضرورت استفاده از برنام هها یکامپیوتری احساس م یگردد . سد لتیان یک سد بتنی پشت نسخه 5.4 ، و با ANSYS بنددار متشکل از ٣١ بلوک (پایه) م یباشد . در این تحقیق ، سد مزبور توسط برنامه کامپیوتری استفاده از یک مدل دو بعدی اجزاء محدود ، و با المانهای چهارگرهی صفحه ای ، تحلیل شده است .حرانی ترین وبا شرایط (Time history) بزرگترین مونولیت (پایه شماره ١٩ ) این سد تحت آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی (Westergaard) بارها یهیدرواستاتی ک ،وز ن، زلزله افقی (رکوردهای زلزله مربوط به منطقه ناقان) و معادل هیدرودینامیک مورد تحلیل واقع گردید هاست . در آنالیزهای استاتیکی و دینامیکی، پی سد بصورت صلب فرض شده و از اند رکنش سد وآب رفنظر شده است . به منظور اضافه شدن ارتفاع سد لتیان ، این بررسی انجام شد هاست . در نتایج حاصل از آنالیز١ سانتی متر \ ٤ ثانیه) به ترتیب ٦ و ٢ \ دینامیکی حداکثر تغییر مکانهای افقی و قائم تاج سد در لحظه آخر ( ٩٩٥ ٤٦٣ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقدار حداکثر تنش (SX) بدس تآمد هاست . مقدار حداکثر تنش کششی در جهت افقی ١٤٥ کیلوگرم بر سانتی متر مربع محاسبه شده است .ناحیه تمرکز تن شهای کششی در قسمت بالادست \٧ (SX) فشاری افقی سد (پاشنه) است که در این ناحیه برای تحمل کشش اضافی از آرماتور استفاده گردیده است .

۴مدلسازی رسوب گذاری مخازن سدها در اثر جریان چگالی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
مسئله تجمع و انباشته شدن رسوبات در مخازن سدها از مسائل مهم هیدرولیک سدها بوده و تلاش جهت رسوب زدایی و استفاده بهینه از تمامی حجم مخزن سد، مستلزم هزین ههای بسیار بالایی میباشد. مشکل رسوب مخازن سدها در مناطق خشک و نیمه خشک که رودخان هها بطور گل آلود جریان دارد، مسئله ای جدی است. عمومًا سیلابها در زمانهای کوتاه در این رودخان هها بسیار شدید بوده و جریان باعث فرسایش سطحی و حمل مقدار زیادی مواد جامد م یشود. در این صورت آب گ لآلود رودخانه بطور قابل ملاحظ های از آب تمیز مخزن سنگی نتر بوده و در ورود به دریاچه سد در عمق فر و رفته و درزیر آب تمیز بصورت لای های از جریان چگالی ١ یا جریان گل آلود ٢ در امتداد کف مخزن حرکت می کند. چون جریان چگالی در کف و در قسمت عمیق دریاچه پخش میشود، سرعت آن کم شده و در طول حرکت، ذرات معلق بتدریج ته نشین شده و رسوب م یکنند. هدف از شبیه سازی یک جریان گ لآلود، بدست آوردن خصوصیات دینامیکی جریان نظیرارتفاع، سرعت و غلظت در امتداد حرکت آن م یباشد. بدون یک روش عددی، مطالعه مکانیز مهای وابسته به زمان مشتمل بر اندرکنش بین جریان چگالی و لایه بالایی (تداخل آب محیط به داخل جریان گالی) و بین جریان چگالی و کف (F.V) (ت هنشینی ذرات رسوب و تعلیق مجدد آن) بسیار مشکل است. در این مقاله، یک مدل عددی دو بعدی حجم محدود برای جریانهای گ لآلود غیردائمی در مخازن سدها توسعه داده شده و نقش این جریانها در رسوب گذاری دریاچه پشت سدها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که عمق جریان غلیظ پس از ورود به مخزن افزایش یافته و سرعت آن کم میگردد. کاهش سرعت باعث ته نشینی رسوبات در طول مسیر جریان غلیظ در داخل مخزن می شود

۵عوامل مؤثر برگرفتگی و انسداد فیلترهای موجود در سدهای خاکی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
یلترهای به کاررفته در سدهای خاکی، هزینه های زیادی را به خود اختصاص داده و طرح آنها از لحاظ ایمنی واقتصادی حائز اهمیت است. انتقال ذرات ریز خاک به داخل فیلترها و ته نشینی این ذرات در سیستم حفرات، موجب خواهدشد که ظرفیت زهکشی فیلترها به مرور زمان کاهش یافته و پدیده گرفتگی یا انسداد( Clogging)در فیلترها رخ دهد.برای زهکشی شیب پایین دست تکیه گاه نفوذپذیر سد خاکی برنجستانک، کانال زهکشی(پرشده از مصالح زهکشی درشت دانه) به عرض 2 متر و ارتفاع 3 متر در نظرگرفته شده است. برای ارتباط کانال زهکش با خاک تکی هگاه، از فیلتری به0.1 استفاده شده است. دراین مقاله معادله حاکم بر انتقال ذرات < D15 filter ? 0.7mm ضخامت 30 سانت یمتر و با دانه بندی خاک داخل فیلترها به روش کاربردتبدیلات لاپلاس حل شده و نتایج بدست آمده از آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر گرفتگی و انسداد فیلتر مزبور ازجمله توزیع حفرات فیلتر، ضخامت فیلتر، زمان، اندازه ذرات خاک، جرم ذرات خاک ته نشین شده در فیلتر و درصد گرفتگی فیلتر مورد بررسی قرار گرفته است

۶تحلیل اقتصادی نیروگاههای آبی کوچک
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بررسی نتایج آنالیز حساسیت درتحلیل اقتصادی نیروگاههای آبی کوچک، نشان می دهد که با افزایش حداقل نرخ بازده این پروژه ها با شدت زیاد کاهش ( B\C ) ونسبت سود به هزینه ( NPV) مقدار ارزش فعلی خالص ،(MARR) جذاب می یابد. همچنین، به علت هزینه عملیاتی ناچیز این پروژ ه ها، جریانهای نقدینگی مثبت قابل توجه، پس از چند سال اولیه بهره برداری به وقوع می پیوندد که این مورد، یک مزیت مالی قابل توجه برای این پروژه هاست . با استفاده از روش هزینه محتم لترین جایگزین حرارتی در برآورد سود این پرو ژ هها، درعین حال که اثرات عامل زمان درمحاسبات سود – هزینه به صورت تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده درنظرگرفته می شود، از حساسیت پروژه نسبت به نرخ تنزیل، حدود ٥٠ % کاسته می گردد . با توجه به این امر و همچنین استفاده از شاخصهای مناسب اقتصادی، شرایط بهتری برای تص می مگیری درمورد مزایای فوق العاده مالی و اقتصادی این پروژ هها فراهم می گردد .

۷تعیین خصوصیات لایه‌های آبدار زیرزمینی با استفاده از روش مقاومت‌الکتریکی
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
برای استفاده بهینه از آبهای زیرزمینی باید محل سفره آب‌زیرزمینی و خصوصیات آن از جمله عمق لایه آبدار، عمق سنگ بستر، ضریب ذخیره، ضریب هدایت هیدرولیکی و کیفیت آب موجود در آن مشخص شوند. از جمله روشهایی که در مطالعه و بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی می‌توان از آن استفاده نمود، روش مقاومت الکتریکی می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی دقت روش مقاومت الکتریکی در برآورد عمق لایه آبدار، عمق سنگ بستر و تعیین رابطه بین مقاومت الکتریکی لایه‌آبدار با پارامترهای هیدرولیکی آن می‌باشد. برای این منظور مقاومت الکتریکی زمین در مجاورت 6 حلقه از چاههای موجود در دشت مایان تبریز اندازه‌گیری شده و پس از تجزیه و تحلیل داده‌های صحرایی با استفاده از نرم ‌افزار ، عمق و مقاومت الکتریکی لایه‌های مختلف زمین بخصوص لایه‌آبدار مشخص گردیده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد، عمق لایه آبدار که با استفاده از روش مقاومت الکتریکی برآورد شده است با عمق واقعی آن در حدود 10 درصد اختلاف دارد در حالیکه میزان این اختلاف برای سنگ بستر در حدود 5 درصد می‌باشد. علاوه بر این در لایه آبدار مورد مطالعه مقاومت آب‌زیرزمینی مهمترین عامل تعیین کننده مقاومت الکتریکی لایه آبدار بوده و ضریب هدایت هیدرولیکی لایه آبدار با مقاومت الکتریکی آن دارای یک رابطه خطی می‌باشد.

۸تحلیل لرزه ای سدهای بتنی وزنی دارای ترک با روش ترکیبی حجم محدود، المان محدود
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مقاله راهکاری برای تجزیه و تحلیل دینامیکی ترکها در سدهای بتنی ارائه شده است . تحلیل دقیق سازها در مقابل بارهای د ینامیکی بعلت طبیعت این نیروها، نسبت به تحلیل استاتیکی کاری مشکل و فنی می باشد. در ارتباط با تحلیل دینامیکی ترک در سدهای بتنی این امر بمراتب مشکلتر می باشد . میزان دقت در ارزیابی ترکها به مدل ریاضی مورد استفاده، مقدار بار دینامیکی، و مدل عددی انتخاب شده بستگ ی دارد . در گذشته برای تحلیل ترک از روشها و مدلهای ترک مجزا(DCA) ترکهای پخش شده ، (SCA)در حالت یک بعدی استفاده شده است . در حالت یک بعدی مقطع سد بصورت یک تیر دارای مقطع متغییر در نظر گرفته می شود. با پیشرفتهائی که در زمین? روشهای عددی و تکنولوژی کامپیوتر صورت گرفته است، مدلهای مختلفی برای آنالیز اندرکنش بین سیستمهای سیال ، سازه و ترک به روش المان محدود ارائه گردیده است . برای آنالیز ترک در سد های بتنی چند برنامه نیز ارائه شده است . بیشتر این برنامه ها از طریق المان محدود اقدام به حل مدل ریاضی می نمایند. در تهی? مدل ریاضی از مفاهیم مکانیک شکست خطی (LEFM) و مکانیک شکست غیر خطی(N LFM) مدلهای مختلف ترک و نیروهای دینامیکی و نحو? توزیع آب بر سطح ترک استفاده شده است . برای کاربرد مکانیک شکست در آنالیز دینامیکی سدها باید شرایط مختلف تأثیرات پی سد ، نوع پی (صلب یا انعطاف پذیر ) ،مخزن پر و خالی، مد نظر قرار گیرند. نتایج نشان می دهد که استفاده از یک سیستم مناسب که متشکل از چند تکنیک حل عددی (حجم محدود، المان محدود و المان مرزی) باشد، دارای دقت بیشتری می باشد

۹بررسی تغییرات تنش و جابجایی‌ها در سد های خاکی در اثر آبگیری مخزن سد
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
آبگیری سدها باعث ایجاد جابجایی ها و تغییر مکانهای قابل ملاحظه در بسیاری از سدها حتی با اجرای مهندسی خوب شده است بررسی این موضوع با توجه به تعداد سدهای در حال اجرا در ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق ابتدا به مطالعه رفتار غیر خطی تنش و کرنش در خاکریزها پرداخته و در مطالعه موردی، تنش ها و تغییر مکان های ایجاد شده در سد خاکی سنبل رود واقع در شمال ایران با استفاده از برنامه FEADAM که بر اساس تئوری های فوق تهیه شدهف مورد مطالعه واقع شده است. ارتفاع سد سنبل رودمعادل 20 متر بوده و آبگیری آن در سه مرحله با عمق های 6 و 12 و 16 متری انجام شده است. بارگذاری در مراحل مختلف با توجه به پارامترهای مورد نیاز بر سد اعمال شده و خروجی های برنامه به شکل نمودار برای پوسته بالا دست، هسته و پوسته پایین دسته تهیه شده اند. نتایج تحلیل فوق مشخص می نمایند که پوسته بالا دست و هسته سد با آغاز آبگیری به سمت بالا دست یعنی دریاچه سد حرکت نموده در حالی که پوسته پایین دست به سمت پایین دست سد تغییر مکان می دهد. مقادیر تنش در هسته سد بیش از پوسته های بالا دست و پایین دست می باشد. علت آن را می توان غوطه ور شدن پوسته بالا دست با آغاز آبگیری مخزن دانست. تغییر مکان های سد پس از آبگیری در حد قابل قبول بوده و سد پایداری خود را حفظ می نماید.

۱۰بررسی جریان در بدنه جریانهای گل آلود و تاثیر غلظت شیب و دبی بر آن
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
ساختار هیدرولیکی بدنه یک جریان چگال آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهند افزایش غلظت باعث افزایش سرعت و کاهش ارتفاع جریان می گردد. علت این موضوع افزایش فلاکس شناوری می باشد. همچنین افزایش دبی و افزایش شیب باعث افزایش سرعت میگردد. نتایج نشان میدهند ارتفاع ماکزیمم سرعت در حدود 30 درصد ارتفاع کل جریان ور در حدود 1\3 برابر ارتفاع متوسط جریان می باشد. همچنین مقایسه H1\2 ( فاصله بستر تا ارتفاعی که سرعت به نصف سرعت ماکزیمم می رسد) با ارتفاع سرعت ماکزیمم برای آزمایشات مختلف هماهنگی خوبی با آزمایشات و تحقیقات قبلی نشان می دهد. موفقیت در استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی در اندازه گیری سرعت متوسط این امیدواریرا برای استفاده از این دستگاه برای مطالعه توبولانس در جریانهای چگال که عامل اصلی حرکت و انتقال رسوبات می باشد بوجود می آورد.

۱۱بررسی حرکت پیشانی جریان چگال سه بعدی بر روی یک سطح شیبدار
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
بسیاری از جریانهای ژئوفیزیکی که بر روی سطح زمین اتفاق می افتند بوسیله تاثیر ثقل رانده می شوند. جریانهای چگال جزء آن دسته از جریانهای ثقلی می باشند که جریان درنتیجه تفاوت چگالی بین جریان وسایل ساکن و یا محیط مجاور، حرکت می کنند. پیش بینی رفتار این جریانها در طبیعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جریانهای گل آلود شامل پیشانی ( head) و بدنه (body) می باشد.در این تحقیق حرکت پیشانی یک جریان چگال حاوی ذرات turbidity current که بر روی سطح شیبدار رها می شود در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از دوربین حرکت پیشانی یا راس جریان در زمانها و مکانهای مختلف دنبال شده و برای شیبهای 2،1 و 3 درصد وغلظت 1،0\5و 1\5 درصد و برای دبی های 3 تا 20 لیتر بر دقیقه سرعت و ارتفاع پیشانی جریان بدست آمده و با یکدیگر مقایسه گردیده و روابط تعیین سرعت پیشانی جریان بدست آمدند.

۱۲بررسی مشکلات کارست سد سلمان فارسی و ارائه مدل عددی تخلخل دو گانه معادل برای تخریب میزان نشت در آن
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پیچیدگی های هندسی، هیدرولیکی و هیدروژئولوژیکی محیط های کارستی و اختلافات عمده تئوری آن در معادلات حاکم با محیطهای تحت شرایط معادله دارسی امکان ایجاد مدلهای عددی دقیق و منطبق با واقعیت را در سازندهای کارستیک به امری بسیار مشکل تبدیل ساخته است. از میان نظریه ها و تئوریهای گوناگونی که تا به حال در مورد هیدرولیک جریان در این محیط ها ارائه گشته است نظریه تخلخل دو گانه معادل جدیدترین و در عین حال منطبق ترین آنها بر واقعیت جریان در این سازندهاست. مدل عددی تخلخل دو گانه معادل که بر اساس همین نظریه شکل گرفته و توسعه یافته است با تقسیم جریان به دو فاز جریان مجرایی و جریان در توده سنگی و امکان بررسی اندرکنش این دو فاز شاید کارامدترین مدل کامپیوتری موجود در جهان برای تحلیل جریان در محیطهای کاستی می باشد. در این مقاله به بررسی و مطالعه موردی سد سلمان فارسی در استان فارس که مشکلات عمده ای در خصوص وجود سیستم های وسیع و رشد یافته کارستی در هر دو تکیه گاه خود دارد پرداخته و با استفاده از مدل عددی تخلخل دو گانه معادل به بررسی و تحلیل میزان نشت از تکیه گاه این سد در صورت اعمال عملیات ترمیمی خواهیم پرداخت.

۱۳معرفی برخی روشهای نوین در ترمیم و تقویت سازه های بتن مسلح(پارکینگ کرمانیان)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
برای مقاوم سازی سازه های بتن مسلح، روشهای مختلفی ارائه شده است. در این مقاله راه کاری برای تقویت و مقاوم سازی این سازه ها با استفاده از تزریق ترک با استفاده از زرین اپوسکی، اضافه نمودن دیوارهای برشی، تقویت تیرها با استفاده از ورقهای تقویتی فولادی و مهار مکانیکی، تقویت گره ها با استفاده از غلاف فولادی، تقویت ستونها با استفاده از افزایش سطح مقطع ستون مطرح شده است. برای مقاوم سازی عملیات احدااث سازه پارکینگ طبقاتی کرمانیان از سال 1374 آغاز و در سال 1375 بطور موقت متوقف گردید، پس از آن به علت پاره ای ازمسائل به مدت تقریبی پنج سال نیمه کاره رها شده و سرانجام در اواخر سال 1379 تهیه نقشه های تکمیلی و کنترل مدارک محاسباتی و تهیه طرحهای ترمیمی–تقویتی آن در دستور کار بخش سازه مهندسین مشاور قرار گرفت.در ابتدا با توجه به نقشه های موجود مدلسازی و تحلیل های اولیه انجام شد و کاستی های محاسباتی مشخص گردید. در ادامه سپس با توجه به موارد کاستی ها و آسیب های وارده به سازه، راهکارهای مقاوم سازی تعیین و نسبت به ترمیم سازه فوق اقدام شد. از جمله این موارد اضافه کردن دیوارهای برشی، تقویت تیرها با استفاده از ورقهای تقویتی فولادی و تقویت برخی ستونها با روش افزایش سطح مقطع می باشد. همچنین به منظور حفظ یکپارچگی و بالابردن ظرفیت باربری و خدمت پذیر تیرها، ترکهای موجود با استفاده از زرین اپوکسی تزریق گردیدند.

۱۴کنترل تراوش سدهای خاکی برای مقاوم سازی لرزه ای شیروانی های سد
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در بسیاری از سدها، تراوش به علت حرکت آب در ساختار خاک، از قسمت خاکریز سدها صورت می گیرد. سرعت حرکت آب در خاکریز بستگی به نوع خاک و چگونگی تراکم آن، آماده سازی پی و تکیه گاهها و مقدار و اندازه ترکها و حفرات خاک در خاکریز بستگی دارد. اکثر مسایل مربوط به تراوش و شکست سدها، در اثر عدم دقت در مقیاسهای کنترل تراوش یا آماده سازی ناقص پی ها و تکیه گاهها صورت می گیرد. تراوش می تواند منجربه پدیده جوشش در خاک، با تلاقی شدن و لغزش خاکریز شود، که هردو باعث شکست سد می شوند.این پدیده هنگام وقوع زلزله می تواند پایداری در سد را با مشکلات جدی روبه رو نماید. از این رو مقاوم سازی کنترل تراوش مدیریت قبل از بحران می باشد. .در این مقاله ضمن ارئه روشهای مقاوم سازی سدهای خاکی مطالعه موردی روی سد خاکی برنجستانک انجام شده است.

۱۵معرفی نحوه تولید و انتشار امواج تسونامی (SOO – NAH – MEE)
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، سال
تعداد صفحات: ۸
اصطلاح تسونامی (یا سونامی) کلمه ای ژاپنی می باشد که از دو کلمه تسو (TSU) به معنی بندر (HARBOR) و نامی (NAMI) به معنی موج (WAVE) تشکیل شده است. این اصطلاح برای امواج با پریود نسبتاً بلند ناشی از یک مجموعه اغتشاشات زیر آبی نظیر زلزله، لغزش و فوران آتش فشان بکار می رود .به عبارت دیگر تسونامی در اثر یک اغتشاش سریع در مقیاس بزرگ از یک جرم آب اقیا نوس تولید می شود که باعث تغییر مکان سطح اقیانوس و تولید یک مجموعه امواج می گردد که به خارج از ناحیه اغتشاش ، تشعشع پیدا می کند .اکثر پدیده های تسو نامی که اغلب نتیجه رخداد زلزله هستند،باعث تغییر مکان عمده در کف دریا در آبهای به حد کافی کم عمق می شوند . این ز لزله ها معمولاٌ دارای بزرگی حدود 6,5 ریشتر یا بیشتر بوده و عمق کانونی آنها کمتر از 60
کیلومتر می باشد. در این مقاله، نحوه تولید و انتشار امواج تسونامی تشریح و معادلات مربوطه تعریف گردیده است .همچنین از آنجا که مهمترین مسئله در برخورد با این پدیده، تعیین زما ن ورود این امواج به بنادر میباشد،روش تعیین این زمان با استفاده از سرعت حرکت امواج تسونامی معرفی شده است.

۱۶تحلیل عددی جریان دو فاز آب و هوا در اطراف دریچه کشویی تخلیه کننده تحتانی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق با استفاده از نرم افزار حجم محدود FLUENT ، جریان دو فاز آب و هوا در تخلیه کننده تحتانی در دو حالت هوادهی و عدم هوادهی در پایین دست دریچه کنترل دبی آنالیز شده است. مدل عددی مورد نظر دو بعدی است و جریان کاملا آشفته می باشد، لذا برای مدل سازی تنشهای رینولدز، از مدل آشفتگی اپسیلون – k استاندارد استفاده شده است. مقادیر نیروی پایین کشنده وارد بر دریچه در دو حالت فوق محاسبه و با روش تجربی ناداشر مقایسه گردیده است. در حالت عدم هوادهی با افزایش درصد بازشدگی همواره مقدار این نیرو در حال افزایش می باشد. در حالت هوادهی حداکثر نیروی پایینکشنده در بازشدکی 20–30 درصد دریچه اتفاق می افتد. روش عددی حجم محدود با خطای میانگین 18% انطباق خوبی با روش ناداشر نشان میدهد. به ازای سرعت m\sec20 بزرگتر،مساوی v همواره ضریب کاویتاسیون از مقدار مجاز ( ) کوچکتر می باشد لذا پشت دریچه حتما باید هوادهی گردد.

۱۷تحلیل عددی جریان دوفاز آب وهوا درتونل تخلیه کننده تحتانی سد به روش حجم محدود، با استفاده از مدل مخلوط جریان دوفاز
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
جریان دوفاز آب و هوا در تونل تخلیه کننده تحتانی سد با سرعت بالایی منتقل می شود. به دلیل پیچیدگی حاکم بر جریان دوفاز، متغیرهای جریان با ساخت مدل فیزیکی بررسی و کنترل می شوند. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار حجم محدود FLUENT جریان دو فاز آب و هوا در تخلیه کننده تحتانی در دو حالت هوادهی و عدم هوادهی در پایین دست دریچه کنترل ، دبی آنالیز شده است. مدل عددی مورد نظر دو بعدی است و جریان کاملا آشفته میباشد، لذا برای مدل سازی تنشهای رینولدز، استاندارد استفاده به عمل آمده است. به ازای بازشدگی و تغییرات هد آب در مخزن دبی عبوری از مجرا K–ε از مدل آشفتگی محاسبه شده است. تا بازشدگی 30 % دریچه سرویس، دبی در حالت هوادهی بزرگتر از دبی نظیر در حالت عدم هوادهی می باشد. به ازای باز شدگیهای بزرگتر از 30 % عکس این قضیه اتفاق می افتد. پروفیل جریان دو فاز بعد از دریچه به روش عددی محاسبه و با روابط تئوری– تجربی مقایسه شده است. نتایج عددی و تجربی انطباق خوبی نشان می دهند. پروفیل های سرعت و فشار در مقطع زیر دریچه و تونل پایین دست بدست آمده است. کنترل سرعت عبوری از مجرا جهت جلوگیری از فرسایش کف تونل و کنترل سرعت عبوری از لوله هواده برای هوا رسانی کافی پشت دریچه انجام شده است. به ازای لوله هواده m 0.1 در مدل مورد بررسی همواره سرعت از50m\s کمتر می باشد. ضریب فشردگی دریچه در بازشدگیهای مختلف دریچه محاسبه شده و با روابط تجربی مقایسه شده است.

۱۸طرح بهینه انحنای قائم در تونلهای انتقال آب
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
هنگامیکه سرعت جریان در یک تونل زیاد شود، امکان ایجاد پدیده کاویتاسیون در مسیر تونل وجود دارد. این پدیده در انحناهای مسیر تونل، بحرانی تر و حادتر بوده و توجه بیشتری برای طراحی طلب می نماید. برای طراحی انحنای موجود در مسیر تونلها، نمی توان از سیستم های هواده استفاده نمود. بنابراین طرح انحنایی که بدون وجود هواده، مشکلی از نظر کاویتاسیون نداشته باشد، حائز اهمیت می باشد. در این مقاله پروفیلهای مختلف انحنا در تونلهای انتقال آب، در شرایط متفاوت جریان با بکارگیری اصول و مبانی مختلف، تعیین شده و با محاسبه پارامترهای هیدرولیکی مقایسه گردیده اند. در طرح انحنای مسیر تونل، چنانچه در شروع انحنا شاخص کاویتاسیون از حد بحرانی آن بیشتر باشد، پروفیل انحنا چنان طرح می گردد که در طول منحنی، شاخص کاویتاسیون از مقدار آن در شروع انحنا بزرگتر بوده و یا دست کم کمتر نباشد. در مطالعه موردی، پروفیلهای انحنا برای تونل سرریز سد سیلوه تعیین شده و با هم مقایسه شده اند. بهترین پروفیل انحنا برای تونل سرریز این سد، پروفیل حاصل از "انحنای با فشار کنترل شده" در صورت استفاده از تابع پخش فشار سینوسی و با شروع حاصل از فرضیات جریان گردابی می باشد که در این حالت طول انحنا حاصل از فرضیات فوق برابر با 45\24 متر و ماکزیمم مقدار شاخص کاویتاسیون 0\2639 می باشد. مقدار شاخص کاویتاسیون محاسبه شده با مدل عددی VCFSA در ابتدای انحنا 0\2139 و در انتهای آن 0\2248 است.

۱۹ارزیابی و تحلیل معیارهای پایداری در مدیریت کیفی رودخانه‎
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)، سال
تعداد صفحات: ۶
بدون شک مدیریت کیفی یکی از اصلی‌ترین مسائل مربوط به منابع آب می‌باشد. از مهمترین منابع آبی می‌توان به رودخانه‌ها اشاره کرد که ارزیابی و کنترل کیفی آنها با استفاده از روشهای نوین و کارآمد از نیازها و دغدغه‌های مدیریت منابع آب کشور است. در این تحقیق یک روش مناسب برای تعیین حد کیفی استاندارد سیستم رودخانه با در نظر گرفتن معیارهای پایداری آن بیان شده است. ازمهمترین معیارهای پایداری قابلیت اطمینان است. با محاسبة قابلیت اطمینان میتوان پی برد چه حدی از استاندارد کیفیت تأمین شده و برای اعمال تغییرات در سطح کیفیت موجود یا رعایت یک محدودة مشخص از تغییرات احتمالی کیفیت آب، چه راهکارهای مدیریتی باید اتخاذ گردد. در این تحقیق رودخانه کارون بعنوان مورد مطالعاتی انتخاب گردیده است. از میان شاخصهای کیفی موجود، دو شاخص اکسیژن محلول [DO] و شاخص نیاز بیولوژیکی اکسیژن [BOD] بوسیلة مدل شبیه‌ساز Qual2e، شبیه‌سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی با روش پیشنهادی لاکس برای محاسبة قابلیت اطمینان و همچنین روش قابلیت اطمینان مرتبة اول [FORM] مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد در سیستم کیفی رودخانه کارون، قابلیت اطمینان شاخص BOD برای استاندارد کمتر از 2 میلی‌گرم بر لیتر بالای 90 درصد و برای استاندارد بیشتر از 4 میلی‌گرم بر لیتر زیر 10 درصد است. همچنین قابلیت اطمینان شاخص DO برای استاندارد کمتر از 6 میلی‌گرم بر لیتر در حد نسبتاً خوبی ( بالای 80 درصد) می‌باشد. تفاوت نتایج حاصل از دو روش لاکـس و FORM در بیشتــرین حــالـت 5 درصد و در کمترین حالت 1 درصد بوده که این میزان تفاوت ناچیزی است. نهایتاً اینکه مطالعة روند تغییرات سطوح معیار مذکور در سیستم دارای منافع متعددی از قبیل ارزیابی عملکردهای قبلی و کاربرد آن برای پیش‌بینی آینده است و موجب بهسازیها و رفتارهای مؤثر و مناسبی در عملکرد و کنترل سیستم رودخانه و یا بهبود وضعیت موجود آن است.

۲۰تجارت آلودگی کیفیت آب و هوا: نگاهی نو در مشارکت موثر ذی نفعان در حفاظت محیط زیست
اطلاعات انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
Dales به طور واقعی مفهوم تجارت کیفیت آب را در سال 1968 پیشنهاد نمود. Dales این نکته را مورد توجه قرار داد که اگرچه آلودگی می تواند با تکنیکهای مختلفی کنترل شود، مقدار و میزان تحمل هزینه های کنترل آلودگی وپی آیند آن منفعت ناشی از کاهش و یا ممانعت از آلودگی آب هم برای آلوده کنندگان و هم برای متولیان حفاظت محیط زیست، به طور گسترده ای بسته به نوع استراتژیی که انتخاب می گردد، متفاوت خواهد بود. Dales در کار خود با بررسی استراتژی های مختلف نظیر بازارهای حقوق آلودگی، مالیات تخلیه آلودگی، و قوانین دستور و کنترل (Command – and Control) ، رویکرد تجارت کیفیت آب را تئوریزه کرد و در نهایت نتیجه گرفت که الگوی بازاری در حقوق آلودگی (Pollution Right) بر حسب عملی بودن (Practicality) ، کارایی (Efficiency) و عدالت و انصال (Fairness) ارجح و مقدم بر دیگر روش ها می باشد.
بهره مندی از رویکرد اقتصادی در مدیریت زیست محیطی منابع از جمله آلودگی آب و هوا از حدود 50 سال پیش در مقابل یا به نوعی در راستای توسعه نگاه کنترل و حفاظت دستوری محیط زیست مورد توجه بوده است. در هر دو بخش آب و هو به موازات رشد و توسعه روشها و تکنیکهای تحلیلی و عددی مدلسازی الودگی که اوج آن در دهه 70 میلادی بوده، روشهای اقتصادی و تشویقی مشتمل بر سیاستهای مبتنی بر اخذ مالیات، یارانه مستقیم و غیر مستقیم، وامهای کم بهره ، اخذ هزینه مستقیم بار آلاینده و موارد متعدد دیگر، به عنوان ابزار موثر در مدیریت تخصیص بار آلاینده آلاینده کنندگان نقطه ای و غیر نقطه ای از طریق به عنوان مثال تغییر و بهبود تکنولوژی، مورد توجه سیاستگزاران زیست محیطی بوده است.
تجارت یا مبادله و معاوضه کیفیت آب و هوا در ادامه رویکرد اقتصادی ضمن آنکه منطبق بر سیاستهای کلان مدیریت پایدار منابع طبیعی بوده بخش عمده ای از مشکلات و ابهامات روشهای پیشین را متفع نموده است. با توجه به همخوانی مناسب تر این رویکرد با مسایل و چالشهای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که عمدتا نگاه کنترل دستروی در آنها سرآمد توجه در مدیریت زیست محیطی بوده و سیاستهای موردی دیگر نیز غالبا به طور بهینه و موثر از منظر اقتصادی بررسی نشده اند: در این مقاله سعی خواهد شد با ذکر مبانی عمیق توسعه پایدار و رابطه بین محیط زیست و بشر، جنبه های مختلف این رویکرد نو در بعد عملی و پیاده سازی و زمینه های مورد نیاز برای اجرایی شدن در کشور با توجه به رویکردهای جاری سازمان محیط زیست و با مقتضیات یک کشور در حال توسعه بحث و تحلیل مبسوط گردد.

۲۱بررسی عددی تغییرات مورفولوژیک مخازن سدها در اثر رسوبگذاری با استفاده از مدل GSTARS3GIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۱۰
شبیه سازی عددی روند رسوب گذاری مخازن در مرحله بهره برداری، کمک زیادی بـه مـدیریت بهـره بـرداری از مخازن سدها می نماید . این کمـک مـی توانـد شـامل پـیش بینـی رفتـار رسـوبی مخـازن و کمـک بـه تنظـیم دستورالعمل های اجرایی مدیریت رسوب در زمان بهره برداری باشد . سناریوهای مختلف رسوب گذاری مخازن را می توان به کمک مدلهای عددی مـورد بررسـی قـرار داد . در چنـین شرایطی مطالعات مدل عددی و پیش بینی فرآیند رسوب گذاری در مخازن می توانـد چگـونگی اعمـال مـدیریت این چنینی یک مخزن را مشخص نماید . در این مقاله به کمک داده های سد سفیدرود با توجه به خصوصیات سد، تغییرات مورفولوژی مخ زن در اثر رسوب گذاری ، با استفاده از مـدل عـددی GSTARS3 و سیـستم اطلاعـات جغرافیایی GIS بررسی شده است . روند رسوب گذاری مخزن سد مورد نظر در درازمدت بـا مـدل مـذکور شـبیه سازی شده، محل ها و میزان رسوب گذاری شناسایی، روند شکل گیری دلتای رسوبی پیش بینی شده است

۲۲تجارت کیفیت آب: رویکردی نو و کارآ در مدیریت کیفی منابع آب
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
تجارت یا مبادله کیفیت آب در ادامه رویکرد اقتصادی به محیط زیست ضمن آنکه منطبق بر سیاستهای کلان توسعه پایدار منابع طبیعی مانند بازار آب بوده، توانسته بخشی از مشکلات و ابهامات روشهای اقتصادی مدیریت محیط زیست مشتمل بر روش کمینه هزینه کنترل آلودگی ، روش عملکرد یکنواخت، اخد یا تشویق مالیاتی، یارانه مستقیم، وامهای کم بهره و اخذ شارژ مستقیم بار آلودگی منتشره را که در این تحقیق به طور مبسوط تشریح خواهند شده، مرتفع نماید.
با توجه به همخوانی مناسب تر این رویکرد با مسایل و چالشهای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، که عمدتا نگاه کنترل دستوری در آنها سرآمد توجه در مدیریت زیست محیطی بوده و سیاستهای موردی دیگر نیز غالبا به طور بهینه و موثر از منظر اقتصادی بررسی نشده اند، در این مقاله اولاً سعی خواهد شد جنبه های مختلف روشهای اقتصادی یاد شده در بالا بررسی گردند. ثانیاً تلاش می شود قابلیت ها و وجوه تمایز این رویکرد نو به طور فشرده معرفی و تحلیل شوند. در پایان به ارائه یک مطالعه موردی بررسی بیشتر موضوع صورت می پذیرد.

۲۳مدیریت کیفیت آب رودخانه ها با آلاینده های جمع پذیر
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مسلما مدیریت موثر زیست محیطی با بررسی توامان بیش از یک آلاینده ممکن است به عنوان مثال، آلاینده های عمده مورد توجه و کنشگر در حیطه آلودگی های آب و هو ا عموما عبارتند از دی اکسید گوگرد ,( SO2)، اکسیدهای نیتروژن ( NOx) و هیدروکربن ها ( HC) برای هوا و نیتروژن ( N)، فسفر( P) و اکسیژن خواهی شیمیایی ( BOD5) برای آب. چندین الگو برای طبقه بندی اثرات توام چند آلاینده تا کنون شناخته و بررسی شده است که در این تحقیق الگو مبتنی بر پنج دسته بر اساس مطالعات تجربی و آزمایشگاهی مورد توجه و مطالعه قرار می گیرد. این الگو پنج طبقه ای شامل1) آلاینده های مستقل و بدون کنش،2) آلاینده های جمع پذیر یا به نوعی آلاینده های با ترکیبات خنثی،3) آلاینده های کمتر از جمع پذیر یا کاهنده، 4) آلاینده های بیشتر از جمع پذیر یا هم افزا و در نهایت 5)آلاینده های متضاد که اثر بخشی یکدیگر در راستاهای مختلف تقلیل می دهند،‌می باشند. تحلیل و مدلسازی اثرات آلاینده های سمی و همچنین آلاینده های مغذی چون نیتروژن و فسفر بر یکدیگر و همچنین بر شاخص های کیفی آب همچون اکسیژن خواهی آب ( DO) عمدتا در یکی از پنج دسته مذکور قابل انجام می باشد. لازم به ذکر است کلیه دسته های 3 تا 5 در رده آلاینده های هم کنشی قرار می گیرند. در این مقاله ضمن بررسی پیچیدگی های تعیین استانداردهای زیست محیطی کیفیت آب، رویکردهای مختلف مواجهه با کمبودهای این فاکتور تعیین کننده در مدیریت کارای کیفیت منابع آب مطرح شده است. به عنوان یک راهبرد بررسی مدلهای مبتنی بر آلاینده های چندگانه با لحاظ انواع تعاملات و اندرکنشهای آنها پیشنهاد گردیده است. همچنین ضمن تحلیل و بررسی انواع مدلهای تعاملی آلاینده ها در پنج دسته؛ با تمرکز بر آلاینده های جمع پذیر، مدل حداقل هزینه این نوع آلاینده ها تشریح و در ضمن یک مثال موردی تحلیل عمیق تر صورت می پذیرد

۲۴بهره برداری تلفیقی بهینه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی با بالا بردن اطمینان پذیری سیستم
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
در اغلب سیستمهای منابع آب، آبهای زیر زمینی به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرند و بهتر است با منافع آبهای سطحی بصورت تلفیقی جهت تامین نیازها استفاده گردند. از جمله محاسن روش بهره برداری تلفیقی را می توان به ارزان تر شدن پروژه تامین آب، استفاده بیشتر درازمدت از آبهای سطحی، کم شدن حجم مخازن سدها، کمتر شدن تلفات تبخیر و تعریق در محل اشاره نمود. در این تحقیق با استفاده از مدل pmwin ابتدا لایه آبدار دشت نقده– اشنویه سبیه سازی شده و بعد از کالیبره نمودن آن، نتایج نهایی تغییرات سزح آب زیرزمینی در چاهکهای مختلف بدست آمده است. از الگوریتم ژنتیک که تابع هدف آن بالا بردن اطمینان پذیری سیستم ( کاهش ریسک) است، برای بهینه سازی تلفیقی در محدوده طرح استفاده شده است. هدف اصلی از مدل بهینه سازی تلفیقی تدوین الگوریتم بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیر زمینی در راستای تامین نیازهای آبی برای مصارف مختلف و با اطمینان بالا می باشد. مصارف بکار رفته در این مدل شامل نیازهای منطقه از نظر شرب، صنعت و کشاورزی می باشد.

۲۵بررسی جنبه های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی احداث نیروگاه های برق آبی کوچک
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بی تردید در انتخاب ساختگاه مناسب برای احداث نیروگاه برق ابی کوچک لازم است پارامترهای بسیاری مورد توجه قرار گیرند. این پارامترها به دو دسته اصلی پارامترهای اقتصادی و پارامترهای زمین شناسی مهندسی قابل تقسیم هستند. برای انتخاب ساختگاه ابتدا باید پارامترهای اقتصادی را مورد بررسی قرا رداد. در صورت یکه کلیه پارامترهای این گروه از حداقل شرایط لازم برخوردار بودند میتوان به بررسی پارامترهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی پرداخت. بدین منظور و برای اینکه به راحتی بتوان ساختگاه های مختلف را از نظر شرایط زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی با یکدیگر مقایسه نمود، ضرورت استفاده از یک طرح رتبه بندی که ارزیابی ها را ازحالت کیفی و تصیف به یک معیار کمی تبدیل نماید کاملاً مشهود است . در این مقاله برای دستیبای به این هدف یک طرح امتیاز بندی (متشکل ازپارامترهای مختلف زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی) که حاصل تجارب به دست آمده از بررسی بیش از 200 پتانسیل برای انتخاب حدود 40 ساختگاه در استانهای کرمانشاه، کردستان، گیلان، مازندران، تهران و قزوین می باشد، پیشنهاد گردیده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۶۱ نتیجه