توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱محاسبات تغییر: 30 سال پژوهش تاریخی حسابداری
اطلاعات انتشار: شباك، خرداد, دوره  ۲ , شماره  ۳ (پياپي ۱۰) (جلد ۱ مطالعات علوم انساني)، سال
تعداد صفحات: ۴۵
در طول سه دهه گذشته تمایل به درک فرآیندهای تغییر در حسابداری، و نقش حسابداری در تغییرات گسترده تر اجتماعی و سازمانی باعث ایجاد مجموعه قابل توجهی از تحقیقات در حسابداری شده است. عنوان تاریخ حسابداری جدید، مجموعه متنوعی از رویکردهای روش شناختی است که به طیف گسترده ای از مشکلات ناشی از سوالات جدید در مورد گذشته حسابداری می پردازد. درک درستی از آنچه به عنوان حسابداری محسوب می شود باعث آگاهی بیشتری از حسابداری درهم تنیده اجتماعی می شود. صداهایی از زیر مجاز به صحبت بوده اند، در حالی که حسابداری در عرصه های گسترده تری با مجموعه ای از شیوه ها، اصول و مردم تشکیل دهنده انواع صور فلکی حسابداری دست داشته است. این مقاله نقش مرکزی حسابداری، سازمانها و جامعه در پیدایش تاریخ حسابداری جدید را بررسی کرده و برخی از جهاتی که در آن حسابداری ممکن است در آینده توسعه یابد را نشان می دهد.

۲محاسبات تغییر: 30سال پژوهش تاریخی حسابداری
اطلاعات انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۵۶
در طول سه دهه گذشته تمایل به درک فرایندهای تغییر در حسابداری، و نقش حسابداری درتغییرات گسترده تر اجتماعی و سازمانی باعث ایجاد مجموعه قابل توجهی از تحقیقات در حسابداریشده است. عنوان تاریخ حسابداری جدید، مجموعه متنوعی از رویکردهای روش شناختی است که بهطیف گسترده ای از مشکلات ناشی از سوالات جدید در مورد گذشته حسابداری می پردازد. درک درستیاز آنچه به عنوان حسابداری محسوب می شود باعث آگاهی بیشتری از حسابداری درهم تنیده اجتماعیمی شود. صداهایی از زیر مجاز به صحبت بوده اند، در حالی که حسابداری در عرصه های گسترده تری بامجموعها ی از شیوه ها، اصول و مردم تشکیل دهنده انواع صور فلکی حسابداری دست داشته است. اینمقاله نقش مرکزی حسابداری، سازمانها و جامعه در پیدایش تاریخ حسابداری جدید را بررسی کرده وبرخی از جهاتی که در آن حسابداری ممکن است در آینده توسعه یابد را نشان می دهد

۳محاسبات تغییر: 03 سال پژوهش تاریخی حسابداری
اطلاعات انتشار: ماهنامه شباك، دوم،شماره۳(پياپي ۱۰)، خرداد ، سال
تعداد صفحات: ۴۶
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه