توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی آنالیز حرارتی و تخریب ABS
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
پلیمر اکریلونیتریل – بوتادی ان – استایرن ) ) ABS در طول فرآیندهای شکل دهی، استفاده در دمای بالا و در معرض نور دچار SAN تخریب حرارتی، اکسایشی و فوتواکسایشی می شود . فاز پلی بوتادی ان به خاطر وجود پیوند غیر اشباع نسبت به فاز تمایل بیشتری به واکنش، با یا بدون اکسیژن و ایجاد شبکة عرضی دارد . تخریب در فاز رابری به دو صورت، تخریب در حضور اکسیژن و ایجاد پراکسید ها و پیوندهای عرضی توسط اکسیژن، و تخریب بدون حضور اکسیژن و ایجاد پیوندهای عرضی، صورت می گیرد . در هر دو نوع تخریب شدت نوارهای جذبی در اعداد موجی 970 و 916 cm –1 که به ترتیب مربوط به نوسان C–Hدر پیوند C=C ترانس غیر اشباع وینیلی و پیوند C–H بوتادی ان می باشند، کاهش می یابند . آنالیز 2و1 وینیلی انتهایی طیف سنجی مادون قرمز ) ) FTIR برای ABS فرآیند شده با اکسترودر نشانگرشبکه ای شدن فاز رابری می باشد . آنالیزهای تجزیه گرما وزن سنجی ) ) TGA\DTA از نمونه های SAN ، g–ABS ، ABS و ABS فرآیند شده نشانگر منشا رابری پیک تخریب ( دمای 230 درجه سانتیگراد در ) ABS می باشد . جابجایی این پیک در آنالیز DTA از 270 درجه سانتیگراد درg–ABSبه 230 درجه سانتیگراد در ABS و به 212 درجه سانتیگراد در ABS فرآیند شده و حذف آن در نمونه ABS با دو بار آنالیز تا 300 درجه سانتیگراد، مشاهده می شود . جابجایی دمای ایجاد پیوندهای عرضی به خاطر کاهش آنتی اکسیدان های موجود در حین فرایند و تولید شبکه های ناپایدار شیمیایی در فاز رابری می باشد . نتایج حاصل از آنالیز TGA نمونه g–ABS در محیط هوا و نیتروژن نشانگر جدا شدن و شکست زنجیرهای SAN پیوندی و سپس تخریب SAN آزاد و در نهایت تخریب پلی بوتادی ان می باشد، که منجر به مشاهده کاهش سه پله ای وزن می شود

۲بررسی مشکل وجود دانه های غیر قابل ذوب در پلی استایرین ضربه پذیر
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از مشکلات صنایع پایین دست در تولید ورق از پلی استایرین ضربه پذیر ) ) HIPS وجود دانه های غیر قابل ذوب می باشد . دانه های غیر قابل ذوب در محصول HIPS در فیلم تهیه شده بروش Casting مشاهده می گردد . آزمون استحکام ضربه(IZOD ) تفاوت قابل ملاحظه ای بین نمونه دارای ذرات غیر قابل ذوب و نمونه بدون این ذرات را نشان نمی دهد . آزمون شاخص جریان مذاب ) ) MFI از نمونه دارای ذرات غیر قابل ذوب و نمونه بدون این ذرات در وزنه های متفاوت انجام گرفت، که نشانگر افزایش MFI در نمونه دارای ذرات غیر قابل ذوب است . جهت بررسی ماهیت دانه های غیر قابل ذوب آزمون حلالیت انجام گرفت . حل نشدن و متورم گردیدن این دانه ها در حضور حلال ( تولوئن ) موید وجود ساختار شبکه ای شده در این دانه ها بود . طیف سنجی مادون قرمز ) ) FTIR انجام شده از این دانه ها نیز نشانگر غلظت بالای پلی بوتادی ان رابر در این دانه ها می باشد . تصاویر میکروسکوپی SEM از دانه های غیر قابل ذوب ساختار در هم تنیده پلیمری ) ) IPN را نشان می دهد، که ساختار پیوسته از پلی بوتادی ان رابر و فاز فرو رونده پلی استایرن می باشد . مطابق آزمون های انجام گرفته دانه های غیر قابل ذوب با ماهیت رابری و دارای ساختار شبکه ای بوده که ناشی از نگهداری نامناسب و تخریب نوری رابرهای مصرفی در فرایند تولید HIPS می باشد

۳بررسی مورفولوژیکی نانو کامپوزیت ABS\CB و اثر آن بر رفتار استهلاک انرژی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
برای ایجاد رفتار آنتی استاتیک، پایدارسازی آکریلونیتریل – بوتادی ان – استایرن (ABS) در هنگام فرآیند، فرتوتی نوری و حرارتی و جلوگیری از تغییر رنگ آن، آمیزه های خود رنگ –ABS دوده ) ) CB تولید می گردد . مورفولوژی CB ، ABS و نانو کامپوزیت ABS\CB توسط میکروسکوپی الکترونی روبشی ) ) SEM ومیکروسکوپی الکترونی عبوری ) ) TEM مورد بررسی قرار گرفت . تصاویر مربوط به CB نشان دهنده تمایل بالا به ایجاد تجمعات و کلوخه ها بوده و اندازه ذرات و تجمعات حدود150 و 40 نانومتر می باشد . تصاویر TEM و SEM از ABS ، توزیع اندازه ذرات باریک فاز پلی بوتادی ان ) ) PB و مقادیر بالای SAN محبوس را نشان می دهند . تصاویر نانو کامپوزیت ABS\CB نشان دهنده حضور ذرات و تجمعات CB در فاز پلی استایرن – اکریلونیتریل ) ) SAN و اطراف ذرات PB می باشد . به خاطر تشابه شکلی و رنگی ذرات CB با فاز PB تشخیص حضور ذرات دوده در فاز PBممکن نمی باشد، ولی با توجه به پیوندهای عرضی در فاز PB . امکان نفوذ ذرات در این فاز ضعیف می باشد حضور ذرات و تجمعات CB در اطراف فاز PB نشانگر مورفولوژی نیم کره ای SAN پیوندی می باشد . تصاویرSEM نشانگر نقش غالب اتلاف انرژی به روش ترکچه سازی می باشد . با افزایش مقدار ABS از سطح شکست نمونه نانو ذرات CB رفتار شکست نانوکامپوزیت از شکست نرم به ترد تغییر می یابد

۴تاثیر ساختار درونی ذرات هسته – پوسته در چقرمگی رزین های اپوکسی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در کار پژوهشی حاضر تاثیر ساختار درونی ذرات هسته – پوسته بعنوان عامل اصلاح کننده ضربه در مخلوط رزین های اپوکسی \ آکریلونیتریل – بوتادی ان – استایرن مورد مطالعه قرار گرفته است . کوپلیمر پیوندی استایرن – آکریلونیتریل بر روی لاتکس پلی بوتادی ان به روش پلیمریزاسیون امولسیون دانه ای با استفاده از سیستم آغازگر اکسیداسیون احیاء شامل کیومن هیدروپراکساید – تترا سدیم پیرو فسفات – سولفات آهن – دکستروز تهیه گردید . تاثیر آغازگر و نحوه شارژ مونومرها بر ساختار درونی ذرات هسته – پوسته مورد مطالعه قرار گرفت . بررسی مورفولوژی ذرات سنتز شده نشان داد افزایش نیمه پیوسته آغازگر و مخلوط مونومرها باعث تشکیل ذرات با مورفولوژی هسته – پوسته گردیده و استایرن – آکریلونیتریل آزاد جذب شده به داخل ذرات پلی بوتادی ان کاهش می یابد . هنگامیکه آغازگر و مونو مر بصورت یکجا اضافه شد، استایرن – آکریلونیتریل آزاد به داخل ذرات پلی بوتادی ان نفوذ کرده و نتایج حاصل از انجام تست مقاومت ضربه بر روی آمیزه رزین اپوکسی \ آکریلونیتریل – بوتادی ان – استایرن تهیه شده نشان داد، مقاومت آمیزه در برابر ضربه کاهش یافته است . تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترون عبوری نشان دادند ذرات هسته – پوسته با ساختارهای متفاوت داخلی باعث رفتار متفاوت در مقاومت ضربه شده اند .

۵تخریب نوری پلی بوتادیان رابر و اثر آن بر خواص پلی استایرن ضربه پذیر
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
پلی بوتادی ان رابر (PBR) در اثر فرتوتی نوری تخریب گردیده و باعث افت خواص در محصول نهایی پلی استایرن ضربه پذیر (HIPS) میگردد. در این کار جهت بررسی اثر تخریب نوری PBR و اثر آن بر خواص مکانیکی PBR ،HIPS تخریب شده با نور پس از آسیاب و انحلال در مونومر استایرن پلیمریزه میگردد. نتایج آزمونهای حلالیت و ویسکوزیته حاکی از ساختار شبکه ای PBR تخریب شده میباشد. بررسی کیفی محصول نهایی ظهور تعداد زیادی ذرات غیر قابل ذوب را نشان میدهد. طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) نشان میدهد که در اثر فرتوتی نوری، کاهش مقدار پیوندهای غیر اشباع ترانس از پیوندهای سیس و وینیل بیشتر میباشد. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) از محصول نهایی HIPS نشانگر حضور ذرات PBR با اندازه و اشکال خاص میباشد. با توجه به حضور موضعی این ذرات آزمون استحکام ضربه (Izod) ناچ دار تفاوت خاصی را نشان نمیدهد.

۶بهینه سازی پارامترهای موثر در انعقاد لاتکس ABS و پیش بینی درصد ذرات ریز منعقد شده با استفاده از روش ریاضی
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
به منظور تولید پودر خشک عمل انعقاد برای فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی لازم می باشد. لاتکس g–ABS توسط اسیدها و یا نمکها منعقد شده و ذرات با اندازه مطلوب از محیط کلوئیدی پایدار بازیافت می شود. در کار حاضر با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی اثر پارامترهای موثر در فرایند انعقاد یعنی دور همزن ، غلظت اسید ، دما ، نسبت اسید به لاتکس و زمان ماند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه برای تولید حداقل ذرات ریز کمتر از 100 میکرون بدست آمد. از تحلیل نتایج مشخص گردید که موثرترین پارامترهای دخیل در انعقاد g–ABS با استفاده از اسید سولفورو به تربیت الویت 1– دور همزن 2– غلظت اسید 3– دما –4 نسبت وزنی اسید به لاتکس 5– زمان ماند می باشد.. بر اساس این الویت ها و اطلاعات آزمایشگاهی مربوط به اندازه ذرات، رابطه ی ریاضی با استفاده از نرم افزار Datafit برای پیش بینی ذرات ریز کمتر از 100 میکرون بدست آمد که این مدل قادر است اثر پارامترهای موثر در انعقاد را در اندازه ذرات ریز کمتر از 100 میکرون پیش بینی نماید.

۷بررسی خواص مکانیکی و آنتی باکتریالی کامپوزیت و نانوکامپوزیت HIPS\ TiO2
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، سال
تعداد صفحات: ۶
دراین مقاله نمونه های کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی پلی استایرن مقاوم به ضربه و تیتانیوم دی اکسیدبترتیب درمقیاس میکروونانو بااستفاده ازامیزه کاری مذاب دراکسترودر دوپیچه ای تهیه شدند نمونه های موردنظر برای تست های مکانیکی و انتی باکتریال توسط قالبگیری تزریقی تهیه شدند درازمایشات مشخص شد افزودن تیتانیوم دی اکسید چه درمقیاس نانو و چه درمقیاس میکرو موجب بهبود اندکی دراستخحکام ضربه واستحکام کشش نهایی میشود همچنین دمای نرمی ویکات امیزه ها نیز افزایش اندکی را نشان میدهند این افزایش خواص درنمونه های کامپوزیتی نسبت به نمونه های نانوکامپوزیتی بیشتر است همچنین امیزه های تهیه شده خاصیت انتی باکتریال مناسبی دربرابر باکتریهای اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس ازخود نشان دادند که نمونه نانوکامپوزیتی خاصیت انتی باکتریال بهتری نسبت به نمونه کامپوزیتی ازخود نشان میدهد
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه