توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی پایداری شبک ههای ژئودینامیکی با استفاده از تنسور دورانی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
ژئودزی مدرن علاو هبر تعیین شکل و میدان ثقل زمین، تغییرات زمانی آن ها را نیز مدنظر قرار می دهد، چراکه در اغلب موارد بررسی این تغییرات و پیش بینی روند آ نها می تواند در طراح یها و برنام هریز یهای مختلف عمرانی وصنعتی و زیست محیطی امری حیاتی باشد و چه بسا عدم اطلاع از این تغییرات هزین ههای گزافی بر جامعه تحمیل کند. ازآ نجاکه ژئودزین ها اغلب با مشاهده کمیت های هندسی در فضای سه بعدی کار می کنند، آنالیز شبک ههای ژئودزی یکی از زمین ههای کاری آ نهاست.از آن جهت که آنالیز تغییرشکل روی سطح به واقعیت نزدیک تر بوده و دارای نتایج بهتر نسبت به حالتی که آنالیزپوسته روی صفحه است، م یباشد بنابراین درای نجا آنالیز تغییرشکل پوسته با استفاده از روابط موجود بر روی سطح، موردبررسی قرارگرفته است. همچنین ایدة استفاده از کمیت ناوردای دورانی به عنوان یکی از پارامترهای تغییرشکل نیز مورد بررسی قرارگرفته تا با استفاده ازآن تحلیل جابجایی به صورت دقیق ترانجام گیرد. نتایج نیز نشان می دهد که پارامتر دورانی در تغییرات شدید و دوران پوسته ها دارای نتایج بهتری می باشد

۲بررسی پایداری شبکه ژئودینامیکی ایران
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف عمده ی ژئودزی در طی قرون گذشته تعیین شکل و ابعاد زمین و مطالعه و اندازه گیری میدان ثقل آن وتغییرات آ نهابوده است. در چند دهه ی اخیر با پیشرفت روش ها و تکنی کهای انداز هگیری ژئودتیک، سهولت و دقت تعیین موقعیت ژئودتیک، پیشرفت چشمگیری یافته و به موازات آن فرضیه ی تکتونیک صفحه ای در سطح جهانی مقبول واقع شده است. ژئودزی مدرن علاوه بر تعیین شکل و میدان ثقل زمین، باید تغییرات زمانی آن ها را مدنظر قراردهد، چراکه در اغلب موارد بررسی این تغییرات وپی شبینی روند آن ها می تواند در طراح یها و برنام هریز یهای مختلف عمرانی و صنعتی و زیست محیطی امری حیاتی باشد و چه بسا عدم اطلاع از این تغییرات هزین ههای گزافی بر جامعه تحمیل کند. از آ نجاکه ژئودزین ها اغلب با مشاهده ی کمیتهای هندسی در فضای سه بعدی کار می کنند، آنالیز شبکه های ژئودزی یکی از زمینه های کاری آ نهاست. درای نجا آنالیز تغییرشکل پوسته با استفاده از روابط موجود بر روی سطح به جای آنالیز تغییرشکل پوسته روی صفحه، مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین ایده ی استفاده از کمیت ناوردای دورانی به عنوان یکی از پارامترهای تغییرشکل مورد تحقیق قرارگرفته تا با استفاده ازآن تحلیل جابجایی به صورت دقیق ترانجام گیرد. داده های مورد استفاده در این مطالعه داده های شبکه ی ژئودینامیک ایران که مشتمل بر ٣٠ ایستگاه میباشد. نتایج حاصل نشان میدهد که کمیت تغییرشکل دورانی در مناطق تحت تاثیرحرکت و دوران صفحات تکتونیکیب هعنوان یک معیار تغییرشکل نتایج معنی داری را بیان مینماید. براساس نتایج حاصل در برخی از مناطق ایران به خصوص جنوب شرقی ایران فعالیت هایی در حال انجام است که احتمال بروز زلزله در این منطقه را در آینده ایی نه چندان دور تقویت میکند.

۳بررسی وارون ماتریس بدحالت باروش اجتماع مورچه‌ها (ACO)
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع مورچه‌ها (Ant Colony Optimization) یک روش تقریبی برای حل مسائل بهینه‌سازی می‌باشد. این روش برای حل مسائل بهینه‌سازی گسسته و پیوسته استفاده شده و نتایج مناسبی به‌دست آمده است. در این تحقیق از روش اجتماع مورچه‌ها جهت محاسبه وارون ماتریس بدحالت استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که روش اجتماع مورچه‌ها روش مناسبی برای حل مسائل وارون می‌باشد. هرچند برای سریع‌تر شدن همگرائی جواب حاصل، بایستی مقادیر اولیه مناسبی برای مجهولات معرفی گردد در غیر این‌صورت زمان زیادی صرف محاسبه خواهد شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه