توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تعیین کمیت و کیفیت شیرابه در محل دفن زباله (مطالعه موردی: برمشور)
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۵
امروزه با رشد جمعیت، توسعه صنایع و شهر نشینی روز به روز بر میزان تولید سرانه زباله های شهری افزوده می شود. این زباله ها در مرحله دفن بهداشتی، شیرابه هایی را تولید می کنند که چنانچه مدیریت آنها به نحو مطلوبی انجام نپذیرد می توانند منشاٌ مسائل زیست محیطی حادی از قبیل آلودگی های منابع آب، خاک و شیوع بیماری های مختلف گردند. با توجه به اینکه خصوصیات شیرابه های تولید شده از زباله، تحت تاثیر عوامل متعدد قرار می گیرد، لذا شناخت کمی و کیفی اینگونه شیرابه ها جهت بکارگیری روشهای بهینه تصفیه و دفع آنها از ضروریات به شمار می رود. در این تحقیق کمیت و کیفیت شیرابه تولیدی در محل دفن زباله شیراز (برمشور) مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی ها نشان دادند که مقدار شیرابه اولیه تولیدی تقریباً برابر با 270 متر مکعب در روز، میزان سالانه 98000 متر مکعب در سال و مقدار شیرابه ثانویه تولیدی برابر با 1300 متر مکعب در سال، بنابراین کل شیرابه تولیدی در یک سال حدوداً 100000 متر مکعب در سال خواهد بود. برای بررسی کیفیت شیرابه زباله، پارامتر های BOD – COD – PH – NH4 – TSS مورد اندازه گیری قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده کیفت شیرابه زباله متغیر بوده و بار آلودگی آن بالا می باشد و چندین برابر استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای دفع در زمین می باشد

۲بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در رودخانه ی سیوند
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
با توجه به محدودیت‌های شاخص‌های موجود ارزیابی کیفیت آب، در این تحقیق بررسی ارتباط آماری بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی (سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، کلر، سولفات، بی کربنات، هدایت الکتریکی، غلظت کل جامدات محلول واسیدیته) در رودخانه ی سیوند، با یکدیگرانجام شده است. به همین دلیل، 3 منطقه و 12 ایستگاه، درامتداد رودخانه انتخاب شد و در طی 1 ماه نمونه برداری انجام گرفت. در این تحقیق، بر اساس نتایج بدست آمده می توان بیان داشت که بین EC و Cl, K, TDS و بین TDS و K و بین So4 و Mg و بین Cl و Na, K در سطح 5 درصد ( 05\0>p ) ارتباط معنادار آماری و همبستگی مثبت وجود دارد. بدین معنا که تغییرات این فاکتورها همسو بوده و همچنین برای اطمینان از نتایج بدست آمده و نیز برای تعیین میزان ارتباط آماری بین فاکتورها، آنالیز رگرسیون بین تعدادی از پارامتر ها صورت گرفت و مدل آماری برازش شده آنها ذکر گردید
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه