توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی پایداری شیروانی تحت اثر ترانشه برداری از دامنه با نگرش بر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی : راه روستایی اردغان در شمال شرق ایران)
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
زمین لغزش )ناپایداری شیب( یکی از بلایای طبیعی است که هر ساله خسارات جانی و مالی زیادی به همراه دارد . این خسارات سبب شده است که تحلیل پایداری شیب در سدسازی، راهسازی و مهندسی معدن اهمیت پیدا کند. تحلیل پایداری شیروانی ها یکی از مهمترین بخش های طراحی در پروژه هایی است که در آن احتمال پتانسیل لغزش بر روی شیروانی وجود دارد ، از این رو تحلیل پایداری شیروانی های خاکی به منظور تعیین متحمل ترین سطح گسیختگی یا به عبارتی یافتن کمترین ضریب اطمینان،یکی ازمسائل مهم مهندسی ژئوتکنیک می باشد. در این پژوهش با توجه به وقوع زمین لغزش در راه روستایی اردغان از توابع شهرستان اسفراین واقع در استان خراسان شمالی به بررسی پایداری شیروانی تحت اثر برداشت ترانشه از دامنه با استفاده از مدل پایداری slope \ w به روش بیشاب اصلاح شده پرداخته شده است . پس از برداشت توپوگرافی و مقاطع عرضی در منطقه مورد مطالعه، با تعیین شعاع منحنی رانشی در طبیعت و کنترل آن با شعاع منحنی محاسبه شده توسط نرم افزار ، از روش تحلیل برگشتی پارامترهای مقاومت برشی خاک( وC ) به ازای f.s=1 و همچنین وزن مخصوص طبیعی خاک با تست دانسیته در محل تعیین گردید . نتایج نشان داد که هر چقدر عرض خاکبرداری بیشتر و از حجم دامنه کاسته شود به دلیل کاهش نیروهای مقاوم ضریب اطمینان شیب (f.s) کمتر می شود.

۲بررسی پایداری شیروانی تحت اثرشیب دامنه بانگرش بروقوع زمین لغزش مطالعه موردی: راه روستایی اردغان درشمال شرق ایران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۲۳
زمین لغزشها یکی ازانواع مخرب فرسایش دردامنه ها می باشند که موجب ایجادخسارت های مالی وجانی درجاده میشود ازاین رو تحلیل پایداری شیروانی های خاکی به منظور تعیین متحمل ترین سطح گسیختگی یابه عبارتی یافتن کمترین ضریب اطمینان یکی ازمسائل مهم مهندسی زئوتکنیک می باشد تحلیل پایداری شیروانی های خاکی جهت یافتن کمترین ضریب اطمینان به همراه تعیین موقعیت هندسی سطح گسیختگی درکمترین زمان ممکن به بیش از70سال قبل برمیگردد دراین پژوهش باتوجه به وقوع زمین لغزش درراه روستایی اردغان ازتوابع شهرستان اسفراین واقع دراستان خراسان شمالی به بررسی پایداری شیروانی تحت اثرشیب دامنه بااستفاده ازمدل پایداری SLOPE\W به روش بیشاب اصلاح شده پرداخته شده است پس ازبرداشت توپوگرافی و تعیین مقاطع عرضی درمنطقه مورد مطالعه ازروش تحلیل برگشتی پارامترهای مقاومت برشی خاک به ازای F.S=1 وهمچنین وزن مخصوص طبیعی خاک با تسبت دانسیته درمحل تعیین گردید نتایج نشان داد که دامنه با شیب تندتر بیش از23درصد تحت اثرعوامل ناشی ازساخت جاده باعث کاهش پایداری شیروانی می شود همچنین با توجه به نوع عملیات حفاظتی برای افزایش ضریب پایداری براساس نتایج بدست آمده عملیات هایی مانند اجرای پلکانی شیب میتواند پایداری f.s شیروانی را تاحدود 36درصد افزایش دهد
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه