توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تخمین گونههای سنگی و تراوایی در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از تکنیک خوشهسازی میان مرکز فازی و مدلسازی فازی
اطلاعات انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مطالعات زمینشناسی نفت و پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی نقش بسزایی درشناخت پارامترهای کنترل کننده خواص مخزنی و تولید دارد . گونههای سنگی از مهمترین پارامترهای مخزن بوده و نمایانگر یک رخساره خاص با دامنه مشخصی از تخلخل و تراوایی می باشند . بنابراین تفکیک گونه های سنگی نیاز به مطالعه نمونه های مغزه و اندازه گیری پارامترهای تخلخل و تراوایی در آزمایشگاه دارد . در این مط العه از تکنیک خوشه سازی به روش میانمرکز فازی به عنوان یک دیدگاه جدید جهت تعیین گونه های سنگی در میدان گازی پارس جنوبی استفاده شده است . به طوری که هر خوشه ساخته شده برمبنای پارامترهای تخلخل و تراوایی به عنوان نماینده یک گونهسنگی در نظر گرفته شده است . در م رحله بعد در محیط متلب (MATLAB) برنامه ای نوشته شد که بتواند تراوایی و گونههای سنگی تعریف شده بروش خوشهسازی فازی را از روی نمودارهای چاهپیمایی شناسایی کند . نتایج نشان می دهد که خوشه سازی فازی در تعیین گونه های سنگی با استفاده از داده های مغزه به خوبی جواب داده است . بعلاوه منطق فازی در تخمین گونه های سنگی و تراوایی از روی نمودارهای چاه پیمایی موفق عمل کرده است .

۲مطالعه تجربی جریان گذرصوت روی ایرفویل NACA0012 به کمک اندازه گیری نوسانات فشار
اطلاعات انتشار: مكانيك سيالات و آيروديناميك، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۱ (پياپي ۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این تحقیق، برای اولین بار در کشور، پدیده هایی همچون حرکت موج شوک، تداخل موج شوک با لایه مرزی و پدیده جدایش در جریان گذرصوت حول یک ایرفویل NACA0012 مطالعه تجربی شده است. این آزمایش ها با استفاده از سنسور های فشار لحظه ای کولایت در زوایای حمله 0، +4 و –4 درجه و اعداد ماخ بین 0.6 تا 0.82 انجام شده است. با نصب 13 سنسور کولایت در ناحیه 13 تا 63 درصد از طول وتر ایرفویل، فشار های لحظه ای با فرکانس 10KHz و دقت 0.05KPa\bit اندازه گیری و ثبت شده اند. همچنین، به کمک یک سیستم شلیرین، موقعیت شوک، حرکت موج شوک و امواج تراکمی آشکارسازی و ضبط شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با گذار جریان از لایه ای به آشفته، دامنه نوسانات فشار افزایش می یابد و در صورت ایجاد جدایش جریان، متاثر از تداخل موج شوک با لایه مرزی، دامنه نوسانات نسبت به قبل از جدایش، کاهش می یابد. همچنین، با افزایش عددماخ، محل گذار جریان از لایه ای به آشفته به سمت لبه حمله و محل ایجاد شوک به سمت لبه فرار حرکت می کنند. مساله مهم دیگر در این تست ها مشاهده اختلاف فاز قابل توجه بین سیگنال های نوسان های فشار در نواحی بعد از موج شوک و داخل حباب جدایش می باشد.

۳پرورش ماهی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دامدار، سال
تعداد صفحات: ۴

۴مطالعه تجربی جریان گذرصوت روی ایرفویلNACA0012 به کمک اندازه گیری نوسانات فشار
اطلاعات انتشار: مكانيك سيالات و آيروديناميك، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این تحقیق، برای اولین بار در کشور، پدیده هایی همچون حرکت موج شوک، تداخل موج شوک با لایه مرزی و پدیده جدایش در جریان گذرصوت حول یک ایرفویل NACA0012 مطالعه تجربی شده است. این آزمایش ها با استفاده از سنسور های فشار لحظه ای کولایت در زوایای حمله 0، 4+ و 4– درجه و اعداد ماخ بین 6\0 تا 82\0 انجام شده است. با نصب 13 سنسور کولایت در ناحیه 13 تا 63 درصد از طول وتر ایرفویل، فشار های لحظه ای با فرکانس KHz10 و دقت KPa\bit 05\0 اندازه گیری و ثبت شده اند. همچنین، به کمک یک سیستم شلیرین، موقعیت شوک، حرکت موج شوک و امواج تراکمی آشکارسازی و ضبط شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با گذار جریان از لایه ای به آشفته، دامنه نوسانات فشار افزایش می یابد و در صورت ایجاد جدایش جریان، متاثر از تداخل موج شوک با لایه مرزی، دامنه نوسانات نسبت به قبل از جدایش، کاهش می یابد. همچنین، با افزایش عددماخ، محل گذار جریان از لایه ای به آشفته به سمت لبه حمله و محل ایجاد شوک به سمت لبه فرار حرکت می کنند. مسیله مهم دیگر در این تست ها مشاهده اختلاف فاز قابل توجه بین سیگنال های نوسان های فشار در نواحی بعد از موج شوک و داخل حباب جدایش می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه