توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر فشار داخل شکمی و جهت عضلات کمر بر پایداری ستون فقرات با استفاده از روش المان محدود
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۹
مدل المان محدود سه بعدی از ستون فقرات و عضلات اطراف آن به همراه محفظه داخل شکمی در محیط نرم افزاری Ansys 8 توسعه یافت. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متقابل فشار داخل شکمی به همراه عضلات اطراف آن بر روی تعادل و پایداری ستون فقرات می باشد. نتایج نشان میدهد که با افزایش فعالیت عضلاتی ، فشار داخل شکمی بالا رفته و پایداری ستون فقرات بیشترمیگردد. بهترین جهت گیری عضلاتی برای افزایش فشار داخل شکمی تحت بار خارجی معین و کاهش بار فشاری ستون فقرات، زاویه صفر درجه با افق است که معادل زاویه ترنسورس ابدامینس (TA) در انسان می باشد.

۲حضور پنی سیلین– استرپتومایسین در طی بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گاو، بلوغ هسته و رشد بعدی جنین را متاثر می سازد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ياخته، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف: بررسی تاثیر حضور پنی سیلین– استرپتومایسین در طی بلوغ آزمایشگاهی (IVM: In Vitro Maturation) مجموعه سلولهای کومولوس– تخمک گاو (COCs: Camulus Oocyte Compteres) بر روی بلوغ هسته  و سیتوپلاسم تخمک و رشد بعدی جنینمواد و روشها: مجموعه سلولهای کومولوس– تخمک به مدت 24 ساعت در داخل انکوباتور حاوی 5 درصد گازگربنیک در اتمسفر مرطوب و دمای ˚39 سانتیگراد در محیطهای زیر کشت داده می شدند: 1) TCM حاوی 10 درصد (Fetal calf serum) FCS، IU\ml 0.05 (human recombinant FSH) rhFSH و 100IU\ml پنی سیلین– 100 µg استرپتومایسین، 2) TCM عاری از FCS و rhFSH در حضور پنی سیلین استرپتومایسین با دوز مذکور.یافته ها: حضور پنی سیلین– استرپتومایسین در طی بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گاو در محیط کشت حاوی FCS و rhFSH به طور معنی داری (P<0.05) درصد تخمکهای مرحله MII )متافاز (II را افزایش داده لیکن پس از خارج سازی FCS و rhFSH از محیط، تاثیر فوق الذکر قابل مشاهده نبود. متعاقب تقسیم بندی COCs به دو گروه روشن و تیره، تاثیر مثبت آنتی بیوتیک بر بلوغ هسته در هر دو گروه کمتر گردید به طوری که درصد تخمکهای مرحله MII در CCs روشن در محیط حاوی آنتی بیوتیک و فاقد آن به ترتیب 76 و 72 درصد و در مورد COCs تیره به ترتیب 83 و 80 درصد محاسبه گردید.درصد تخمکهای با تیپ III پراکندگی گرانولهای کورتیکال(CGs: Cortical Granules) و نیز میزان پراکندگی سلولهای کومولوس در طی بلوغ آزمایشگاهی COCs، تحت تاثیر حضور آنتی بیوتیک قرار نگرفته، لیکن حضور آنتی بیوتیک در طی IVM رشد و تقسیمات اولیه جنینی را پس از انجام (In Vitro Fertilization) IVF به طور معنی داری (P<0.05) متاثر نموده و سبب کاهش درصد بلاستوسیستهای حاصله در روز 9 پس از لقاح شده بود. نتیجه گیری: حضور pen–strep در طی بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای گاو تاثیری مثبت بر روند بلوغ هسته تخمک داشته و این تاثیر در شرایط حضور، FCS و rhFSH در محیط کشت القا می گردید. از طرفی علیرغم عدم تاثیر حضور pen–strep بر نحوه پراکندگی CGs، لیکن تقسیمات جنینی به طور منفی متاثر می گردید.

۳شبیه سازی و عوامل موثر بر آن
اطلاعات انتشار: باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۲ (مسلسل ۴۷)، سال
تعداد صفحات: ۲۶
زمینه و هدف: واژه Cloning، به معنای شبیه سازی، برگرفته از کلمه یونانی "Klon" است و به معنی شاخه  کوچکی که می تواند خود را تکثیر نموده و تبدیل به یک درخت بارور گردد، می باشد. شبیه سازی در حقیقت تولید مثل غیرجنسی و یا تکثیر کپی یا کپی های متعدد از یک ارگانیسم است که غالبا از طریق انتقال DNA سلول سوماتیک به تخمک MII فاقد هسته تحقق می یابد. علیرغم مزایا و کاربردهای گسترده این فناوری لیکن بازده نامناسب آن به ویژه در تولید نتاج با قابلیت حیات قابل قبول، کاربرد آنرا همچنان با چالشی جدی مواجه نموده است. هدف از این گردآوری، طرح عوامل تاثیرگذار بر کارایی روند شبیه سازی با تاکید بر تغییرات اپی ژنتیک می باشد.روش بررسی: منابع این نوشتار با جستجو در پایگاه های اطلاع رسانی الکترونیک، شامل Scopus, PubMed, ScienceDirect جمع آوری گردید. در فرایند جستجو هیچ دامنه زمانی در نظر گرفته نشد و روند بروز رسانی تا زمان ارسال مقاله پیگیری شد.نتایج: با توجه به تعدد عوامل تاثیرگذار بر روند شبیه سازی، افزایش کارایی این فناوری مستلزم ارتقا دانش تئوریک و مهارت های فنی پیرامون مراحل انجام کار می باشد. انجام این مهم از طریق بهبود شرایط کیفی بلوغ تخمک (به ویژه بلوغ سیتوپلاسم)، همزمانی سیکل سلولی سلول دهنده هسته باسیتوپلاسم تخمک MII، اعمال حداقل آسیب فیزیکی به ساختار سایتواسکلتال تخمک در روند خارج سازی هسته تخمک و انتقال هسته دهنده، بهبود شرایط کشت و الحاق سلولی، و در نهایت کاربرد روش های موثر در جهت القای تغییرات اپی ژنتیک به منظور اعطای وضعیت همه توانی در هسته سلول دهنده جهت بهبود شرایط برنامه ریزی مجدد، امکان پذیر می باشد. با توجه به اهمیت و نقش ترانس کریپتها و پروتئین های با منشا مادری موجود در سیتوپلاسم تخمک مرحله MII در حمایت از تقسیمات جنینی تا مرحله فعال شدن ژنوم جنینی (Embryionic genomic activation; EGA) و نیز قابلیت سیتوپلاسم تخمک مرحله MII در القای برنامه ریزی مجدد هسته سلول سوماتیک (reprogramming) و همزمانی EGA و کاهش مشخص ترانس کریپت های با منشا مادری،reprogramming  هسته سلول سوماتیک مبتنی بر تغییرات اپی ژنتیک می بایست همزمان با EGA تکمیل شده باشد. معهذا از آنجاییکه الگوی تغییرات اپی ژنتیک در طی روند تکاملی جنین در مراحل قبل از لانه گزینی از وضعیت دینامیکی برخوردار بوده، اتخاذ روش های درمانی در القای برنامه ریزی مجدد هسته می بایست از الگوی این تغییرات در جنین های طبیعی تبعیت نماید.نتیجه گیری: علیرغم تمامی پیشرفت های حاصله در روند شبیه سازی با استفاده از روش های کارآمد، لیکن هر گونه انحراف از الگوی طبیعی بیان ژنها ناشی از تغییرات اپی ژنتیک ایجاد شده بواسطه مداخلات شیمیایی در جنین مرحله قبل از لانه گزینی، می تواند نتایج نامطلوبی را در مراحل تکاملی فتوسی و حتی مراحل بعدی بدنبال داشته باشد. مع الوصف فهم دقیق روند وقایع مولکولی طبیعی مرتبط با تغییرات اپی ژنتیک و مشخص نمودن عوامل اختصاصی ضروری موجود در سیتوپلاسم تخمک با تغییرات اپی ژنتیک، امکان درک بهتر مکانیزم های درگیر در وقایع مذکور را فراهم نموده و بدین ترتیب امکان بهبود بازده شبیه سازی و فناوری های مرتبط را میسر می نماید.

۴تفاوت بیان ژن TP53 در ترکیب اووسیت و کومولوس گوسفندان چند قلوزای شال
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مطالعه، بیان ژن TP53 در بافت اووسیت و کومولوس در دو گروه از حیوانات چندقلوزا و تک قلوزای گوسفندان شال مورد بررسی قرار گرفت. حیواناتی که در شجره آنها رکورد چندقلوزایی به ثبت رسیده بود به عنوان نمونه های چندقلوزا و حیواناتی که در شجره آنها چندقلوزایی مشاهده نشده بود به عنوان شاهد در این آزمایش استفاده گردیدند. به منظور بررسی بیان ژن RNA, TP53 هر دو گروه استخراج شده و بعد از ساخت Cdna نمونه ها، بیان ژن به روش sqRT–PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مشخص کرد که ژن TP53 در حیوانات تک قلوزا تکثیر شده است که نشان دهنده بیان بالای این ژن در این حیوانات می باشد. حضور نسخه های ژن باعث به راه افتادن چرخه مرگ سلولی و احتمالاً کاهش یافتن تمایز بافتی در تخمدان می شود. از طرفی عدم بیان ژن فوق در نمونه های چندقلوزا احتمالاً سبب تمایز بافتی بیشتر و تعداد فولیکول به بلوغ رسیده بیشتر در بافت تخمدان می شود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، بررسی ساختار نوکلئوئیدی ژن TP53 درگوسفندان شال جهت مشخص کردن تفاوتهای نوکلئوتیدی مؤثر در بیان متفاوت ژنی در تحقیقات تکمیلی می تواند در نظر گرفته شود.

۵ارزیابی تاثیر تشخیص آبستنی با روش اولتراسونوگرافی رکتال بر تداوم آبستنی در گاو شیری
اطلاعات انتشار: دامپزشكي ايران، سال
تعداد صفحات: ۶

۶یافته های مرفولوژیک در جنین بی شکل گاو
اطلاعات انتشار: دامپزشكي ايران، سال
تعداد صفحات: ۴

۷تکثیر ژن فیلیای گاوی غنی از GC به کمک بهینه سازی طراحی آغازگر
اطلاعات انتشار: مجله بيوتكنولوژي كشاورزي، هفتم،شماره۳(پياپي ۱۹)، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
فیلیا ژنی با اثرات مادری است و اختلال در کارکرد آن در موش منجر به کاهش باروری، و در انسان باعث سقط جنین می گردد. بررسی توالی رونوشت فیلیا در گاو در NCBI نشان می دهد که نسبت به اورتولوگ انسان و موش دارای درصد GC بالاتری است. این امر منجر به اختلال در تکثیر ژن در طی سیکل تکثیر PCR می گردد. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی امکان تکثیر بخشی از رونوشت فیلیای گاوی با درصد بالای GC با بهینه سازی در طراحی آغازگر به اجرا درآمد. آغازگرها برای دو قطعه ی 443 و 230 جفت بازی از ژن مذکور طراحی شد به صورتی که فقط برای قطعه ی اول، دو شرط دمای ذوب بالا و اختلاف اندک دمای ذوب آغازگرها در نظر گرفته شد. بررسی بیوانفورماتیک از نظر وضعیت GC و ساختارهای ثانویه ی احتمالی این قطعات صورت گرفت. استخراج RNA از تخمک های جداشده از تخمدان های گاوی انجام گرفت. پس از واکنش رونویسی معکوس، واکنش PCR با دماهای اتصال مختلف به صورت دو و سه مرحله ای صورت گرفت. نتایج نشان داد که قطعه ی 443 جفت بازی دارای یک جزیره ی CpG و درصد GC بیشتر و قابلیت تشکیل ساختارهای ثانویه ی پیچیده تری نسبت به قطعه–ی 230 جفت بازی است. با این وجود تنها قطعه ی 443 جفت بازی که دارای آغازگرهای با ویژگی های موردنظر بود، با باند مشخصی تکثیر گردید. نتایج نشان داد اختلاف اندک دمای ذوب آغازگرها، بالا بودن دمای اتصال آن ها و دومرحله ای شدن واکنش می تواند در تکثیر اختصاصی توالی های غنی از GC موثر باشد.

۸ارزیابی تاثیر دو روش همزمانسازی اوولاسیون، هیتسینک (Heatsynch) و آوسینک (Ovsynch) روی میزان آبستنی در گاوهای شیری
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهركرد، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر دو روش همزمانسازی اوولاسیون، هیتسینک و آوسینک، روی میزان آبستنی در گاوهای شیری بوده است. این مطالعه دریکی از گلههای بزرگ گاو شیری در استان اصفهان انجام شد. در کل 133 راس گاو شیری با روزهای شیردهی 200–50 روز در تجربه قرار داده شد. گاوها بهصورت تصادفی در سه گروه توزیع شدند گروه کنترل شامل 50 راس گاو بود. در مورد گاوهای این گروه از هیچ برنامه همزمانی خاصی استفاده نشد. این گاوها بعد از مشاهده علایم فحلی مطابق برنامه am\pm تلقیح میشدند ملاک فحلیابی، فحلی ایستا (standingheat) بود. گروه آوسینک (ovsynch) شامل 46 راس گاو بود. این گاوها با پروتکل آوسینک تحت درمان قرار میگرفتند. در روزهای 0 و 9 به میزان 10 میکروگرم آنالوگ GnRH و در روز 7 معادل 500 میکروگرم PGF2? بهصورت عضلانی دریافت میکردند و 20–16 ساعت بعد از GnRH دوم، تلقیح مصنوعی میشدند. گروه هیتسینک (heatsynch) شامل 37 راس گاو بود. این گاوها با پروتکل هیتسینک تحت درمان قرار گرفتند. در روز 0 به میزان 10 میکروگرم آنالوگ GnRH و 7 روز بعد از آن 500 میکروگرم PGF2? و 24 ساعت بعد یک میلیگرم استرادیول سیپیونات بهصورت عضلانی دریافت کردند. گاوهایی که بعد از تزریق استرادیول فحلی نشان دادند با روش am\pm تلقیح شدند آنهایی که فحلی نشان ندادند 48 ساعت بعد از تزریق استرادیول، تلقیح اجباری شدند (TAI). تشخیص آبستنی بهوسیله سونوگرافی در روز 30 و با روش لمس رکتال بین روزهای 40 تا 45 بعد از تلقیح مصنوعی انجام شد. تفاوتهای مشاهده شده در میزان آبستنی در گروههای مختلف با روش Chi–square مورد مقایسه قرار گرفت. اگرچه میزان آبستنی در گروه اوسینک نسبت به گروه هیتسینک و گروه شاهد بالاتر بود لیکن این اختلاف ازنظر آماری معنادار نیست (05\0 P).
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه