توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تأثیر یک دوره تمرینات تسهیل عصبی عضلانی بر انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و چابکی
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف از این پژوهش تعیین تأثیر تمرینات تسهیل کننده گیرنده های عمقی عصبی و عضلانی ) PNF ( به روش HR عضلات همسترینگ برانعطاف پذیری عضلات همسترینگ و چابکی دانشجویان پسر بود . تعداد 85 آزمودنی با میانگین سن 6\18±22\41 سال وزن 12\34± 65\84 کیلوگرم و قد 7\42±167\42 سانتیمتر از میان دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و با همین روش به دو گروه تجربی ) n = 30 ( و کنترل ) n = 30 ( تقسیم شدند . گروه تجربیپس از آزمون اولیه در یک جلسه جداگانه، گرم کردن و دریافت پروتکل تمرینی به مدت 1 هفته ، طیجلسه ای جداگانه، آزمون نهایی دادند. گروه کنترل بدون پروتکل به اجرای آزمون اولیه و آزمون نهایی پرداختند. به منظور اطمینان از طبیعی بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای اطمینان از تجانس –واریانس های دو گروه کنترل و تجربی، از تست لوین استفاده گردید. در این پژوهش از رویکرد آماری tمستقل( P ≤ 0\05 ( برای اطمینان از همسانی داده ها استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش ، رویکرد آماری t وابسته ) P ≤ 0\05 ( بکار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میانگین آزمون اولیه و آزمون نهاییانعطاف پذیری عضلات همسترینگ و چابکی گروه تجربی اختلاف معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که 1 هفته یا 11 جلسه تمرین کششی PNF به روش HR می تواند سبب افزایش انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و چابکی گردد
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه