توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بیوگاز بعنوان یک حامل انرژی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در سالهای اخیر روند رو به رشد مصرف انرژی، پدیده بحران انرژی را در جهان بوجود آورده است. مصرف روز افزون انرژی حاصل از سوختهای فسیلی اگر چه رشد سریع اقتصادی جوامع مختلف را بهمراه داشته است اما بواسطه انتشار آلایندههای‎ حاصل از احتراق سوختهای فسیلی و افزایش دی اکسید کربن در اتمسفر و پیامدهای ناشی از آن، جهان را با تغییرات تهدید آمیزی روبرو ساخته است؛ از دیگرسوی محدودیت منابع فسیلی، غیرقابل تجدیدپذیر بودن این منابع و پیش بینی افزایش قیمتها موجب گردیده است تا سیاست گذاران و برنامه‎ریزان بخش انرژی با انجام مطالعات ساختاری، تغییر حاملهای انرژی و حرکت بسوی سوختهای پاک را در رئوس برنامه‎های کاری خود قرار دهند و یکی از این گزینه‎ها، استفاده از انرژی حاصل از منابع زیست توده می‎باشد. در حال حاضر بیوگاز بعنوان یکی از منابع عمده تأمین انرژی در دنیا مطرح است و این گاز را هم بطور مستقیم در تأمین انرژی حرارتی و روشنایی و هم بعنوان یک گزینه مناسب برای استفاده در مولدهای احتراق داخلی، میکروتوربینها، پیلهای سوختی و... جهت تولید برق مورد استفاده قرار می‌دهند. در کشورمان ایران نیز تحقیقات گسترده‎ای در زمینه کاربرد بیوگاز در حال انجام است؛ لذا استفاده از بیوگاز چشم انداز بسیار روشنی را در آینده برای بخش انرژی کشور ترسیم می‎نماید. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی جایگاه این منبع انرژی زیستی در تأمین انرژی مورد نیاز، اهمیت کاربرد آن مورد بررسی قرار گیرد.

۲آینده هیدروژن، حرکت بسوی یک سیستم انرژی پایدار
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نیاز بشر به استفاده از انرژی با صنعتی شدن به نحو چشمگیری افزایش یافته است و این نیاز موجب گردیده تا بشر از عصر استفاده از چوب و زغال سنگ به عصر استفاده از سوختهای با کربن کمتر متمایل شود. بحرانهای نفتی، آلایندگی ناشی از آن، کاهش ذخایر منابع فسیلی و تصویب قانونهای سخت مبارزه با آلودگی محیط زیست منجر به آن گردیده تا سوختهای با کربن کمتر همانند گاز طبیعی و در نهایت هیدروژن مورد توجه قرار گیرد. هیدروژن بدلیل دارا بودن تمامی نیازها و خصوصیات یک حامل انرژی مناسب و پاک در درازمدت می تواند جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی باشد. امروزه هیدروژن م یتواند همانند گاز طبیعی در آینده نقش مهمی در اقتصاد انرژی داشته باشد. از دلایل برتری هیدروژن م یتوان به برگشت پذیر بودن چرخه تولید، عدم تولید CO 2 و کاهش اثرات گلخانه ای و برتری تکنیکی و زیست محیطی آن نسبت به سایر سوختها اشاره نمود. لذا با توجه به نکات مثبت زیست محیطی، اقتصادی و قوانین وضع شده، امروزه جهان به سمت توسعه پایدار با استفاده از انرژی هیدروژنی سوق داده می شود. استفاده از هیدروژن همگام با توسعه پیلهای سوختی چشم انداز بسیار روشنی را در آینده برای بخش انرژی ترسیم م ینماید. این مطالعه نشان میدهد برای دستیابی به یک اقتصاد هیدروژنی نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتری م یباشیم و برای گذر به عصر هیدروژنی پایدار، باید همه جنب ههای آن بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

۳بررسی اثرات دمای الکترولیت بر راندمان سیستم الکترولیز آب
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از بیشتری ن جاذبـه هـای آینـده هیـدروژن بعنـوان حامـل انرژی آن است کـه مـی توانـد از آب تولیـد شـود . هیـدروژن بالاترین میزان انرژی را به ازای هر واحد جرم در مقایسـه بـا سایر سوختهای شیمیایی دارد . فرایند سـوختن آن هـیچ گونـه آلودگی تولید نمی کنـد و از آن در پیلهـای سـوختی مـی تـوان استفاده نمود . الکترولیز آب یکی از سـاده تـرین روشـها بـرای بدست آوردن هیدروژن از آب است . هیدروژنی کـه از طریـق روش الکترولیز آب تولیـد مـی شـود، مـی توانـد بعنـوان یـک آلترناتیو، نقش مهمی در مقایسه بـا سـایر سـوختهای متـداول بازی کند . در این مقاله تجزیه الکتریکـی محلـول در دماهـای مختلف بین 8 –42 0 C در الکترولیز آب 5 kW سیسـتم انـرژی مستقل از شبکه سایت طالقان انجام شده است و اثرات دما بر راندمان تولید هیدروژن مورد بررسی قرار گرفته است .

۴بررسی نخستینسیستم انرژی هیدروژن خورشیدی ایران با استفاده از نرم افزار HOMER
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هیدروژن بدلیل دارا بودن تمـامی نیازهـا و خصوصـیات یـک حامل انرژی مناسب و پاک در درازمدت می توانـد جـایگزین مناســبی بــرای ســوختهای فســیلی باشــد . یکــی از بیشــترین جاذبه های آینده هیدروژن بعنوان حامـل انـرژی آن اسـت کـه می تواند از آب تولید شود . استفاده از الکترولیـز جهـت تولیـد هیدروژن از آب یـک روش مـوثر در مقیاسـهای کوچـک تـا ظرفیتهای بالا است . استفاده از انرژی سلولهای فتوولتائیـک در تأمین سیستمهای الکترولیز آب خیلی مناسب اسـت در جـایی که سیستمهای انـرژی هیـدروژن خورشـیدی بعنـوان یکـی از پاکترین فناوریهای تولید هیدروژن مورد بررسی قرار می گیرند . در طــی ســاعات روز از تــابش نــور خورشــید بــه ســلولهای فتوولتائیک و تبدیل آن به انرژی الکتریکی مورد نیـاز دسـتگاه الکترولیــز آب، هیــدروژن تولیــد و جهــت ذخیــره در مخــزن هیدروژن، فشرده می شـود . در ایـن مطالعـه 10 kW سـلولهای فتوولتائیک بعنوان منبع تأمین انرژی و یک دسـتگاه الکترولیـز آب 5 kW جهـت تولیــد هیــدروژن در طــرح یکپارچــه مــورد استفاده قرار گرفته است و از نرم افزار HOMER برای بررسی نتایج استفاده شده است .

۵هیدروژن خورشیدی، سوختی پاک و سازگار با محیط زیست برای آینده
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه تأمین انرژی مورد نیاز جوامع بشری و نگرانی در مورد تداوم تأمین آن از اهمیت خاصی برخوردار است. با توسعه صنعتی جهان و تقاضای روزافزون انرژی از یک سو و وحدود بودن و لزوم حفظ منابع سوختهای فسیلی برای نسل‌های آینده و جلوگیری از خسارت زیست محیطی ناشی از سوختن آنها از دیگر سوی، راهی جز روی آوردن به استفاده از انرژی‌های نو را باقی نگذاشته است. دراین بین استفاده از انرژی خورشیدی به جهت نامحدود بودن، قابلیت اطمینان و دسترسی آسان، تکنولوژی نسبتا ساده و سازگاری با محیط زیست، به عنوان منبع مهم انرژی آینده مطرح است و جایگاه ویژه‌ای را در میان سایر انرژی‌ها به خود اختصاص داده است. کشور ما بر روی کمربند خورشیدی جهان قرار گرفته و دارای پتانسیل بسیار بالای تشعشعات خورشیدی است. با توجه به وسعت و گستردگی، شرایط اقلیمی و ... کشورمان از مناطق بسیار مستعد جهت بهره‌گیری از این منبع انرژی است به طوری که میزان تاببش متوسط روزانه خورشید در کشور به معادل kwh\w2 4 می‌رسد و متوسط ساعات آفتابی از 2800 ساعت در سال بیشتر است. انرژی خورشیدی می‌تواند جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی باشد بنابراین استفاده از سلولهای خورشیدی جهت تولید هیدروژن چشم انداز بسیار روشنی را در آینده برای بخش انرژی کشور ترسیم می‌نماید. نظر به اینکه بهره‌گیری از انرژی خورشیدی نیاز به سرمایه گذاری اولیه نسبتا بالایی دارد، لزوم استفاده از فناوری‌هایی که قادر باشند انرژی خورشید را با راندمان بالایی به سایر انرژی‌ها تبدیل نمایند بیش از پیش آشکار می‌شود. هیدروژن می‌تواند در کنار سیستم‌های خورشیدی (هیدروژن خورشیدی) بعنوان حامل انرژی، امکان ذخیره‌سازی انرژی و دریافت بازده مناسب از این سیستم‌ها را فراهم آورد. هیدروژن خورشیدی به دلایل ذیل بعنوان یک حامل انرژی پاک و ایمن، گزینه بسیار مناسبی برای آینده محسوب می‌‌گردد: ـ تکنولوژی هیدروژن خورشیدی نسبتاً ساده است. ـ تنها ماده اولیه برای تولید هیدروژن خورشیدی، آب است که یک منبع تجدیدپذیر است. ـ امروزه نواحی وسیعی از دنیا به انرژی خورشیدی دسترسی داشته و منبع انرژی مورد نیاز جهت تولید هیدروژن خورشیدی است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی جایگاه این منبع پاک در تأمین انرژی مورد نیاز، اهمیت کاربرد آن در کشور مورد بررسی قرار گیرد.

۶بررسی هیدروژن بعنوان یک حامل انرژی در پایلوت انرژی مستقل از شبکه طالقان و شبیه سازی آن با استفاده از نرم افزارHOMER
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
هیدروژن بدلیل دارا بودن تمـامی نیازهـا و خـصوصیات یـک حامـل انـرژی مناسب و پاک در دراز مدت می تواند نقـش مهمـی را بعنـوان یـک سـوخت جایگزین در مقایسه با سایر سـوختهای متـداول داشـته باشـد . در سیـستم انرژی هیدروژن خورشیدی طالقان از kW 10 سلولهای فتوولتائیـک جهـت تأمین انرژی مورد نیاز جهـت تجزیـه آب در دسـتگاه الکترولیـز آب kW ۵ استفاده شده است و استفاده از انـرژی حاصـل از سـلولهای فتوولتائیـک در چنین سیستمهایی تنها زمانی که سیستمهای انرژ ی هیـدروژن خورشـیدی بعنوان یکی از پـاک تـرین فناوریهـای تولیـد هیـ دروژن مـورد بررسـی قـرار می گیرند، بسیار مناسب است . در ایـن مقالـه بـه بررسـی دادههـای تجربـی حاصله و مقایسه آن با نتایج تئوری در پایلوت انرژی مستقل از شبکه سایت طالقان و همچنین بررسی فنی و شبیه سـازی آن بـا اسـتفاده از نـرم افـزارHOMER پرداخته شده است .

۷بررسی سیستم انرژی فتوولتائیک الکترولیز پیل سوختی
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
توسعه صنعتی جهان، تقاضای روزافزون انرژی، محدود بودن و لزوم حفظ منابع سوختهای فسیلی برای نسلهای آینده و جلوگیری از خسارات زیست محیطی ناشی از سوختن آنها، راهی جز روی آوردن به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و خصوصاً انرژی خورشیدی باقی نگذاشته است. در این بین هیدروژن بعنوان یک سوخت پاک م یتواند بدلیل دارا بودن تمامی نیازها و خصوصیات یک حامل انرژی مناسب و پاک، در درازمدت جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی باشد. هیدروژن از بالاترین میزان انرژی به ازای هر واحد جرم در مقایسه با سایر سوختها برخوردار است. در آینده یکی از
جاذب ههای مهم هیدروژن بعنوان یک حامل انرژی آن است که در مناطق صعب العبور و دور دست با استفاده از روش الکترولیز آب که انرژی مورد نیاز آن بوسیله سلولهای فتوولتائیک تأمین شود، هیدروژن تولید گردد. در طی روز وقتی که نور خورشید به سلولهای فتوولتائیک م یتابد طی پدیده فتوولتائیک، انرژی نورانی خورشید به انرژی الکتریکی تبدیل شده و سلولهای فتوولتائیک برق مورد نیاز دستگاه الکترولیز آب که قادر است حداکثرNm3\h ١ گاز هیدروژن تولید کند، را تأمین م ینماید. هیدروژن تولید شده از دستگاه الکترولیز آب با عبور از کمپرسور هیدروژن، فشرده شده و در یک مخزن یک مترمکعبی تا فشار حداکثرbar ١٠ ذخیره م یشود تا در مواقع نیاز جهت تأمین برق بخشی از مجموعه در سیستم پیل سوختی پلیمری مورد استفاده قرار گیرد.

۸مقایسه آنالیز فنی اقتصادی سیستمهای انرژی مستقل از شبکه در سایت طالقان و بررسی آنها با استفاده از نرم افزار شبیه ساز HOMER
اطلاعات انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با توجه به نیاز روزافزون جهان به انرژی و همچنین محدود بودن منابع انرژی فسیلی، ضرورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را بیش از پیش نمایان می کند . در بین منابع
انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی یکی از انواع مهم ا ین منابع محسوب می گردد . کشور ایران با تابش بیش از 4\5 kWh\m 2 .day ، زمینه ای مستعد در جذب و تبدیل این
انرژی لایتناهی به الکتریسیته دارد . از جمله اقدامات انجام شده در زمینه ساخت و کاربرد نیروگاههای خورشیدی در کشور، می توان به احداث سیستم انرژی مستقل از شبکه د ر منطقه طالقان اشاره نمود . این پایلوت در منطقه کوهستانی با طول 50 درجه و 34 دقیقه شرقی، عرض جغرافیایی 36 درجه و 8 دقیقه شمالی و ارتفاع 1700 متر از سطح دریا احداث گردیده است . در این مقاله به ارائه نتایج آنالیز فنی و اقتصادی دو فناوری مختلف خورشیدی، " سلولهای خورش یدی با بانک باتری " و " سلولهای خورشیدی با الکترولیز قلیایی آب و مخزن ذخیره هیدروژن " برای سیستم انرژی مستقل از شبکه جهت تأمین انرژی یک ساختمان ادار ی در سایت طالقان پرداخته شد که با استفاده از نرم افزار شبیه ساز HOMER ، شبیه سازی و بهینه سازی قرار گرفت

۹ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی فناوری مبدل گاز طبیعی با فرایند تبدیل گاز توسط بخار
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه بیش از هزاران میلیون کیلوگرم هیدروژن در سال مصرف می‌شود که عمدتاً به تولید آمونیاک اختصاص یافته است. با توجه ویژه به کاربرد هیدروژن در سیستمهای پیلهای سوختی در صنایع حمل و نقل و نیروگاهی، انتظار می‌رود نیاز به تولید هیدروژن بطور چشمگیری افزایش یابد

۱۰ارزیابی راندمان کلی سیستم انرژی فتوولتائیک– الکترولیز آب سایت انرژیهای نو طالقان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از بیشترین جاذبه‌های آینده هیدروژن بعنوان حامل انرژی آن است که می‌توان آنرا از آب تولید نمود. هیدروژن می‌تواند در کنار سیستمهای خورشیدی نظیر سلولهای فتوولتائیک که از آنها می‌توان در تأمین انرژی مورد نیاز دستگاههای الکترولیز آب استفاده نمود، بعنوان حام

۱۱بررسی و آنالیز فنی اقتصادی سیستمهای انرژی هیدروژنی در سایت طالقان با استفاده از نر مافزار شبیهسازHOMER
اطلاعات انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۳
با توجه به نیاز روزافزون جهان به انرژی، ضرورت استفاده ازانرژیهای تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی بیش از پیش نمایان می کند. کشور ایران با تابش بیش از4\5 kWh\m2.day زمینه ای مستعد درجذب و تبدیل این انرژی لایتناهی به الکتریسیته دارد؛ همچنین نظر به منابع فراون گاز طبیعی در ایران، بهترین روش برای تولید هیدروژن، استفاده از فناوری تبدیل گاز طبیعی با فرایند تبدیل گاز توسط بخار است . در این مقاله به ارائه نتایج آنالیز فنی و اقتصادی دو سیستم انرژی مختلف، "آرایه های فتوولتائیک – سیستم الکترولیز آب " و "آرایه های فتوولتائیک– سیستم رفورمر گاز طبیعی " جهت تأمین انرژی یک ساختمان اداری در سایت طالقان پرداخته شد

۱۲حذف و ذخیره سازی دی اکسیدکربن بعنوان پلی جهت نیل به یک اقتصاد هیدروژنی
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۹
نیاز بشر به استفاده از انرژی به نحو چشمگیری افزایش یافته است و موجب گردیده است تا بشر از عصر استفاده از چوب و زغال سنگ به دلیل بحرانهای نفتی و آلایندگی ناشی از آن، محدودیت منابع فسیلی و تصویب قانونهای سخت مبارزه با آلودگی محیط زیست، به سمت استفاده از سوختهای با کربن کمتر نظیر گاز طبیعی و در نهایت هیدروژن متمایل شود . هیدروژن به خاطر دارا بودن تمامی نیازها و خصوصیات یک حامل انرژی مناسب و پاک در درازمدت می تواند جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی باشد لذا با توجه به نکات مثبت زیست محیطی، اقتصادی و قوانین وضع شده، امروزه جهان به سمت توسعه پایدار با استفاده از انرژی هیدروژنی سوق داده می شود و پیش بینی م ی شود که در آینده ای نه چندان دور، تولید و مصرف آن بعنوان حامل انرژی به سراسراقتصاد جهانی سرایت کند

۱۳مدل سازی و آنالیز فنی اقتصادی سیستم هیبرید فتوولتائیک\ باد با ذخیره هیدروژن در سایت طالقان
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
با توجه به نیاز روزافزون جهان به انرژی و همچنین محدود بودن منابع انرژی فسیلی، ضرورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را بیش از پیش نمایان می کند. یک پیشنهاد جهت غلبه بر تناوبی بودن منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر خورشید و باد، گسترش سیستم انرژی هیبریدی است که در آن می توان انرژی الکتریکی اضافی را تبدیل و ذخیره نمود.

۱۴مطالعه و بررسی راندمان سیستم هیدروژن خورشیدی سایت طالقان
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
یکی از بیشترین جاذبه های آینده هیدروژن بعنوان حامل انرژی آن است که می تواند از آب تولید شود. هیدروژن بالاترین میزان انرژی را به ازای هر واحد جرم در مقایسه با سایر سوختهای شیمیایی دارد. فرایند سوختن آن هیچ گونه آلودگی تولید نم یکند و از آن می توان در پیلهای سوختی برای تولید همزمان الکتریسیته و گرمای مناسب استفاده نمود

۱۵بررسی میزان انتشار دی اکسیدکربن در احتراق مستقیم گاز طبیعی در نیروگاههای متداول و رفورمینگ بخاری متان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
کاهش نفت بعنوان یک کالای مهم و راهبردی و افزایش انتشار آلایندههای زیست محیطی از سوی دیگر، همه نگاهها را متوجه گازطبیعی نموده است که از سایر حامل های انرژی پیشی گرفته و تقاضای آن با رشد سریع در حال افزایش است . مزای ای نسبی گاز طبیعی توجه مصرف کنندگان عمده انرژی را به خود معطوف داشته و موجب افزایش روزافزون سهم آن در سبد انرژی شده است. با توجه به حجم منابع گاز طبیعی در دنیا و وجود زیرساخت توزیع آن و همچنین بازده مناسب مبدل گاز طبیعی و خطرات آن به لحاظ ایمنی، گاز طبیعی بعنوان مهمترین منبع سوخت اولیه برای کاربردهای نیروگاهی و حمل و نقل مطرح شده است . تولید هیدروژن از گاز طبیعی یکی از سیاست گذاری های موجود برای معرفی هیدروژن به بخ شهای انتقال و نیروگاهها م یباشد که این کار توسط کاهش هزینه فرایند تولید هیدروژن بر اساس تولید هیدروژن از سوختهای فسیلی قابل انجام است . این مطالعه به بررسی انتشارCO2 در احتراق مستقیم گاز طبیعی در نیروگاههای متداول و مبدل گاز طبیعی با فرآیند تبدیل گاز توسط بخارSMR)پرداخته است که این میزان تقریباً یکسان است لذا ورود به اقتصاد هیدروژنی ممکن است هیچ گونه سودی در کاهش میزان انتشارCO2نداشته باشد مگر اینکه بتوانCO2 را کاملاً جمع آوری و ذخیره سازی نمود.

۱۶بررسی فنی سیستم انرژی هیبرید فتوولتائیک\ باد\پیل سوختی و مدلسازی آن با استفاده از نرم افزارHOMER
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
نیاز روزافزون جهان به انرژی و محدود بودن منابع انرژی فسیلی،ضرورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را بیشاز پیش نمایان مینماید. جهت غلبه بر تناوبی بودن منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر خورشید و باد از سیستمهای انرژی هیبریدی استفاده میشود که در آنها میتوان انرژی الکتریکی اضافی را تبدیل و ذخیره نمود. در سیستمهای انرژی هیبرید که از دو یا چند منبع مختلف انرژی تغذیه میشوند و بصورت ترکیبی با یکدیگر کار میکنند، در مقایسه با سیستمهایی که یک منبع برای تولید برق دارند، از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار است. هیبرید سیستمهای فتوولتائیک، توربین بادی وپیل سوختی میتواند بطور وسیع و مناسبی نیازهای شبکه را تأمین نماید. در این مطالعه به بررسی فنی سیستم انرژی هیبرید فتوولتائیک\ باد\پیل سوختی و مدلسازی آن با استفاده از نرم افزارHOMERجهت تأمین انرژی کانکس هلال احمر مستقر در سایتانررژی های نو طالقان پرداخته شده است.

۱۷بررسی ترمودینامیکی عملکرد پیل های سوختی با چرخه های ترمودینامیکی رایج در نیروگاهها
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله بازده ایده ال چرخه کارنو با بازده ایده ال پیل های سوختی مقایسه شده است. چرخه کارنو به عنوان یک چرخه ایده ال برای سیستم های نیروگاهی دارای بالاترین راندمان قابل دسترس یک موتور گرمایی است که مابین دو منبع حرارتی با دماهای معلوم کار می کند.از سوی دیگر پیل های سوختی که در واقع دستگا ه های الکتروشیمیایی هستند. از قوانین مربوط به چرخه های ترمودینامیکی رایج تبعیت نمی کنند و انچنان که در منابع علمی گفته می شود بازده ان ها به چرخه کارنو محدود نمی شود. حال سوال این است که اگر پیل های سوختی را بخواهیم با چرخه کارنو مقایسه نماییم، از نقطه نظر مباحث تردمودینامیکی به جه نتایجی خواهیم رسید. در این مقاله تلاش شده است تا این مقایسه تنها از دیدگاه تردمودینامیکی انجام گیرد. مسلما در مباحث کلان تر موضوعاتی نظیر میزان الایندگی منتشره از سیستم های مبتنی بر سوخت های فسیلی دستیابی به یک زنجیره انرژی پایدار ، امنیت انرژی و... جملگی موضوعاتی هستند که می تواند در تصمیم سازی و سیاست گذاری بر روی توسعه یک سیستم نو ظهور همچون پیل سوختی تاثیرگذار باشد
نمایش نتایج ۱ تا ۱۷ از میان ۱۷ نتیجه