توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارائه مدل کاربردی مکان یابی بهینه مراکز کارآفرینی با استفاده از مدل AHP فازی گروهی: مطالعه موردی مرکز کارآفرینی دانشگاه شاهد
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی مکان یابی تسهیلات کمینه کردن هزینه ها یا انتقال مواد و یا به عبارت دیگر نزدیک بودن تسهیلات به مشتریان و منابع می باشد در بسیاری از تحقیقات انجام شده فرض شده است این هزینه با فاصله میان زوج تسهیلات رابطه خطی دارد. مدل ارائه شده در تحقیق حاضر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی روش AHP است که امکان مکان یابی بهینه را مسیر می کند. در دنیای واقعی عواملی همچون نزدیکی به مشتری برای ارائه و کالا، فضای فیزیکی مناسب، سرمایه انسانی اثر بخش و ... از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. زیرا این عوامل باعث جذب حداکثری مشتری و به حداقل رساندن هزینه ها می شود. در این پژوهش با در نظر گرفتن دو عنصر فاصله فاصله نسبت به مشتری و ضریب اهمیت نواحی که با استفاده از مدل AHP فازی محاسبه شده است به عنوان اصلی ترین فاکتورهای انتخاب مکان، به مکان یابی مرکز کارآفرینی در دانشگاه شاهد پرداختیم. مدل ارائه شده در این تحقیق با شناسایی کلی مسائل داخلی و خارجی سیستم که به مکان یابی تسهیلات ارتباط متقابل دارد. معیار ارزیابی را اصلاح و برای شرایط عملی قابل استفاده می نماید. نتیجه نظرات صاحب نظران و خبرگان کارآفرینی این است که در شرایط کنونی منطقه 3 در دانشگاه شاهد از موقعیت مناسب تری نسبت به دیگر مناطق برخوردار است. علاوه بر این در این تحقیق نشان داده شده است که استفاده از AHP فازی در شرایط تصمیم گیری می تواند مناسبی برای دستیابی به طرح های مکان یابی و سیستم حداقل فاصله باشد که تعادل مناسبی بین هزینه ها یا حداکثری بهره برداری از تسهیلات و درآمد حاصل از پوشش حداکثری تقاضا ایجاد می کند.

۲مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر پرش عمودی و کوفتگی عضلانی تأخیری کاراته کاران مرد
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف: هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر یک برنامه پلایومتریک در آب (1APT) و خشکی (LPT)2 بر پرش عمودی3 و کوفتگی عضلانی تأخیری 4(DOMS) بود. روش شناسی: در این تحقیق از بین 173 کاراته کار مرد، 45 کاراته کار، به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفری آب، خشکی و در آّ تمرین منتخب پلایومتریک داده شد. ضمناَ بعد از 4 هفته تمرین، تمرینات به صورت اضافه بار به 4 ست 12 تکراری افزایش یافت در حالی که گروه کنترل در این مدت به تمرینات عادی کاراته ادامه دادند و فقط از آنها بعد از 4 و 8 هفته تست میان آزمون و پس آزمون پرش عمودی گرفته شد. برای مطالعه و بررسی آماری و توصیف داده های خام از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف از میانگین و انحراف معیار و جهت تجزیه و تحلیل آنها از روشهای استنباطی مانند تست T وابسته، تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) و آزمون تعقیبی توکی استفاداه شد.(α=0 \05) یافته ها: نتایج نشان داد که هشت هفته تمرینات پلیومتریک در آب و خشکی بر پرش عمودی تاثیر معنی داری داشت (p≤0\05). اما بین دو گروه آب کمتر از گروه خشکی بود(p≤0\05). بحث و نتیجه گیری: می توان گفت که تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی می تواند سبب بهبود پرش عمودی ورزشکاران شود. علاوه بر اینکه کوفتگی عضلانی در گروه آب کمتر از گروه خشکی بود، آسیب عضلانی کمتری در گروه آب به همراه داشت(p≤0\05).

۳تلفیق گسترش عملکردکیفیت بامهندسی ارزش
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۸
بطور کلی گسترش عملکرد کیفیت تضمین می کند که محصول مناسب طراحی شده است و مهندسی ارزش تضمین می کند که طراحی محصول مناسب به بهترین نحو صورت پذیرفته است بنابراین مفاهیم مشترک موجود دراین دوروش تلفیق آنها را به عنوان هزینه های مربوط به عملکردهای محصول میسرمیسازد درروش ارایه شده نیازهای مشتری مرتبط با کارکردهای محصول بیان شده اند استفاده ازمهندسی ارزش این امکان را فراهم می کند که هزینه ها بصورت کمی برای کارکردهای طراحی بررسی شوند و با معرفی مفهوم جدیدی ازارزش رضایت مشتری و شاخص ارزیابی یکپارچه تعالی بین رضایت مشتری و رضایت تولید کننده یا ارایه دهنده خدمات درمحصول نهایی بوجود می آید دراین مقاله تلفیق این دوروش که روش و نیازهای مشتری و نیز هزینه های مربوط به خواسته های مهندسی مشخص میشود را باهم تلفیق می کنیم بطور کلی هدف این روش تامین نیازهای مشتری و نیزتخصیص بهینه منابع به صورتی مناسب بوده بطوریکه ارزش موردنظر مشتری افزایش یافته و هزینه های تولید محصول کاهش یابد تاازاین طریق افزایش سودآوری حاصل شود

۴تلفیق گسترش عملکرد کیفیت با مهندسی ارزش دو رویکرد مدیریتی
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه، سال
تعداد صفحات: ۸
به طورکلی گسترش عملکرد کیفیت تضمین می کند که محصول مناسبطراحی شده است و مهندسی به بهترین نحو صورت پذیرفته است. بنابراین مفاهیم » طراحی محصول مناسب « ارزش تضمین می کند که مشترک موجود در این دو روش،. تلفیق آنها را به عنوان هزینه های مربوط به عملکرد های محصول میسر می سازد. در روش ارائه شده نیازهای مشتری مرتبط با کارکردهای محصول بیان شده اند. استفاده از مهندسی ارزش این امکان را فراهم می کند که هزینه ها به صورت کمی برای کارکردهای طراحی بررسی شوند و با معرفی مفهوم جدیدی از ارزش رضایت مشتری و شاخص ارزیابی یکپارچه تعادلی بین رضایت مشتری و رضایت تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات در محصول نهائی بوجود می آید. در این مقاله، تلفیق این دو روش که روش و نیازهای مشتری و نیز هزینه های مربوط به خواسته های مهندسی مشخص می شود را با هم تلفیق میکنیم.به طور کلی هدف این روش، تأمین نیازهای مشتری و نیز تخصیص بهینه منابع به صورتی مناسب بوده به طوری که ارزش مورد نظر مشتری افزایش یافته و هزینه های تولید محصول کاهش یابد تا از این طریق افزایش سودآوری حاصل شود

۵تأثیرات فرهنگی فعالیت در فضای مجازی در دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
بنا به ضرورت، در این مطالعه تأثیراتی که فعالیتها بر فرهنگ جامعه می گذارند، در محیط فرهنگی دانشگاه فرهنگیان پردیس امام محمد باقر )ع( شهر بجنورد، مورد بررسی قرار گرفته و راه حلهایی برای افزایش تأثیرات مطلوب و پیشگیری از تأثیرات فرهنگینامطلوب ارائه شده است. آن چه در این پژوهش آمده است، اولین مطالعه در خصوص تأثیرات فرهنگ دانشگاه فرهنگیان پردیس امام محمد باقر )ع( است.گستردگی دامنه فعالیت این دانشگاه و پیچیدگی های محیط مجازی ایجاب می کند تا مطالعاتی از این دست به صورتی گسترده تر مورد توجه مدیران آن قرار گیرد. چه این که تحولات محیط فرهنگی این دانشگاه آن قدر گسترده است که در فواصل منظمی باید به این مهمتوجه شود. شاید بتوان گفت آن چه در اینجا آمده است درآمدی بر تاثیرات فرهنگی محیط فرهنگی گسترده ای است که دانشگاه فرهنگیان) IMB ( در آن فعالیت دارد. امید که توانسته باشد ضمن توجه به اهمیت و ضرورت مطالعه تأثیرات فرهنگی، جنبه هایی از تاثیرات فرهنگی آن را نشان داده باشد .براساس مدل ارزیابی فرهنگی ) CIA ( در این پژوهش، مؤلفه های اصلی محیط فرهنگی دانشگاه فرهنگیان ) IMB (، فرهنگ مجازی و محیط چند فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته است و براساس نظریات موجود در این زمینه و مصاحبه با دانشجو معلمان، تأثیرات فرهنگیفعالیت دانشگاه فرهنگیان ) IMB ( بررسی شده و در انتها، راه حلهایی برای افزایش تأثیرات مطلوب و پیشگیری از تأثیرات نامطلوب ارائه شده است.

۶هوشمند سازی مدارس وکارآمدی آن
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از انجام این پژوهش چگونگی اثر گذاری مدارس هوشمند بر یادهی ویادگیری در مدارس تجهیز شده به تجهیزات الکترونیکی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق 02 مدرسه ازمدارس ابتدایی شهرستان بجنورد می باشد. به همین منظورپرسشنامه ای حاوی سوالات باز پاسخ از 02 نمونه آماری گردآوری و تجزیه و تحلیل شده، و پایایی کل پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 409 \ بدست آمد.تحقیق انجام شده بر ما روشن میکند که رابطه مستقیمی میان هوشمند سازی ومیزانیادگیری در دانش آموزان ابتدایی وجود دارد.هرقدر افرادی که از این ابزار های هوشمند سازی در مدارس استفاده میکند تواناتر گردد میزان یادگیری نیز افزایش پیدا میکند در فرایند یاددهی یادگیری که از مباحث مهم واساسی در آموزش است نیز ستفاده از ابزار های نوین آموزشی از ارزش واهمیت والایی برخوردار است .آموزش الکترونیک که یکی از راه های دست یابی به مدارسی با بار علمی بهتر وپر بار تر است
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه