توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تأثیرات مولتی آنزیم و اسانس های گیاهی بر الگوی تخمیر شکمبه و فراسنجه های خونی گوساله های شیرخوار
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۷
به منظور بررسی اثرات مولتی آنزیم به همراه مخلوط اسانس های گیاهی و ادویه جات بر الگوی تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجه هایخونی گوساله های شیر خوار، آزمایشی با استفاده از 18 رأس گوساله ماده هلشتاین در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار و 9تکرار، به اجرا درآمد. مولتی آنزیم شامل آلفا آمیلاز، اندو زایلاناز و اندو بتاگلوکوناز، و مخلوط اسانس نیز شامل مخلوطی از اسانس هایگیاهی آویشن، دارچین، پونه کوهی، مرکبات و ادویه جاتی چون زنجبیل، زردچوبه و فلفل می باشد. گروه آزمایشی از ابتدای تولد تا 63روزگی، روزانه 250 میلیگرم اسانس به همراه آغوز و جایگزین شیر دریافت کردند و همزمان با استارتری که حاوی مولتی آنزیم 0\1% مولتی آنزیم بود، تغذیه شدند.میزان استارتر مصرفی، درجه روانی مدفوع، نمره تنفس، نمره سلامت، روزانه و وزن کشی، نرخ تنفس و دمای بدن بهصورت هفتگی ثبت شدند. خونگیری از ورید وداج در سن 63 روزگی در حالت ناشتا، و نمونه برداری از مایع شکمبه، 4 ساعت بعد از تغذیهوعده صبح گوساله ها انجام شد و بلافاصله pH و دمای مایع شکمبه ثبت گردید. مکمل سازی آمیلوفید و الئوبیوتک به روشی که در این پژوهش انجام شد، بر روی الگوی تخمیر میکروبی شکمبه، فراسنجه های سرم خون، امتیاز قوام مدفوع و مصرف استارتر تاثیر معنی داری نداشت. در مورد تاثیر بر روی سلامت گوساله ها، تنها میانگین کراتینین (از فراسنجه های کلیوی) به طور معنی داری کاهش یافت (p≤0\05).

۲تأثیرات مولتی آنزیم و مخلوط اسانس های گیاهی بر عملکرد رشد گوساله های ماده شیرخوار هلشتاین
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
آزمایشی با استفاده از 18 رأس گوساله ماده شیرخوار هلشتاین درقالب یک طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار و 9 تکرار، به منظوربررسی اثرات مولتی آنزیم به همراه مخلوط اسانس های گیاهی و ادویه جات بر عملکرد رشد گوسالهها، به اجرا درآمد. مخلوط اسانس شاملمخلوطی از اسانس های گیاهی آویشن، دارچین، پونه کوهی، مرکبات و ادویهجاتی چون زنجبیل، زردچوبه و فلفل، و مولتی آنزیم نیز شاملآلفاآمیلاز، اندوزایلاناز و اندو بتاگلوکوناز می باشد. گروه آزمایشی از ابتدای تولد تا 63 روزگی، روزانه 250 میلیگرم اسانس به همراه آغوز وجایگزین شیر دریافت کردند و همزمان با استارتری که حاوی 0\1% مولتی آنزیم بود، تغذیه شدند. به صورت روزانه: میزان مصرف خوراک آغازین، درجه روانی مدفوع، نمره تنفس، به صورت هفتگی: وزن کشی، نرخ تنفس، دمای بدن و ماهانه: داده های رشد اسکلتی ثبت ش دند .از لحاظ آماری، میانگین مصرف استارتر، افزایش وزن، متوسط افزایش وزن روزانه، نمره قوام مدفوع، بازده ج ایگزین ش یر، رش د اس کلتی ،ضریب تبدیل غذایی و بازده غذایی تحت تأثیر تیمار آزمایشی قرار نگرفت (p>0\05) در نتیجه مکمل سازی مولتی آنزیم به همراه مخلوط اسانس های گیاهی و ادویه جات به روشی که در این تحقیق استفاده شد، اثر مفیدی بر عملکرد رشد گوساله ها نداشت.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه