توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیراحداث باغ سیب پایه مالینگ و فروش محصولات آن براقتصاد مازندران
اطلاعات انتشار: همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
علیرغم اهمیت مقوله سرمایه گذاری در کشاورزی، متاسفانه در ایرران عامل سرمایه گذاری یکی از محدودکننده ترین عوامل تولیدی در این بخش بوده است و به همین خاطر استفاده صحیح و بهینه از این نهاده می توانده نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد استفاده مطلوب از عامل سرمایه در طرحهای بخش کشاورزی مستلزم تجزیه و تحلیل و ارزیابی دقیق وکامل طرحها می باشد در این مطالعه تولید سیب در استان مازندران بر پایه رویشی مالینگ که در چندسال اخیر کشت و تولید آن رایج شده است مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفت شاخصهای مورداستفاده در جهت بررسی سودآوری و توجیه پذیری اقتصادی تولید شده است مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفت شاخصهای مورد استفاده در جهت بررسی سودآوری و توجیه پذیری تاقتصادی تولید سیب پیه مالنیگ براساس روش منفعت هزینه Benefit – Cost و ارزش حال خالص پروژه NPV بوده است اطلاعات و داده ای تحقیقات از طریق تکمیل پرسشنامه از 15 باغدار نمونه در سال 1393 گردآوری شد نتایج نشان داد که همه باغاران مورد مطاعله دارای نسبت منفعت هزینه بزرگتر از یک بوده و ارزش خالص کنونی آها مثبت می باشد این نشان دهنده آن است که تولید سیب پایه مالینگ صرفه اقتصادی دارد و سرمایه گذاری در جهت تولید این رقم توجیه پذیر است از دیگر نتایج اینکه متوسط نسبت BCR در مقایسا تولید بیش از 20 هکتار معادل 3\08 است که در حالیکه این نسبت در مقیاس تولید کمتر از 5 هکتار برابر 1\45 در مقایس تولید 5–10 هکتار برابر 2\10 می باشد بنابراین مقیاس تولید نسبت منفعت هزینه افزایش می یابد.

۲تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیلکننده تجربه مشتری
اطلاعات انتشار: همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۹
مطالعه پیش رو با هدف بررسی تأثیر راحتی و تعامل اجتماعی بر رضایت مشتری و نقش تعدیلکننده تجربه مشتری انجام شده است. برای جمعآوری دادهها n=840 از نمونهگیری منظم و پرسشنامهای ساختاریافته در میان خریداران بالای 80 سال فروشگاههای بزرگ در هند استفاده شده است. برای تحلیل دادهها از تکنیکهای تحلیل دادههای چندمتغیره مانند تحلیل عاملی اکتشافی و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که راحتی و تعامل اجتماعی بر تجربه مشتری و رضایت مشتری تأثیر میگذارد. این مقاله احتمالاً اولین مقالهای است که از طریق استفاده همزمان از چهار متغیر (یعنی تعامل اجتماعی، راحتی، رضایت مشتری و تجربه مشتری) در یک مدل به بررسی آنها میپردازد. در ادامه درباره دستاوردهای علمی و مدیریتی بحث شده است.

۳مفهوم کارآفرینی بعنوان نوآوری اجتماعی
اطلاعات انتشار: همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
نوآوری های اصلی در سطح الگوهای اجتماعی، امور روزمره، اعمال و تنظیمات رخ میدهند. بنابراین نوآوری تا حدی اجتماعی است که یا از بازار انتقال یابد یا از بخش فاقدسود، این امر از نظر اجتماعی مورد قبول است و بطور گسترده ای از طریق جامعه یا در حیطه های اجتماعی خاصی پراکنده شده و بسته به شرایط تغییر یافته و همانند اعمال اجتماعی جدید یا پیدایش امور روزمره نهادینه شده است. زمینه ی نوآوری اجتماعی مسائل اجتماعی بحرانی را به فرصتهایی با شرکت فعالانه ی افراد جامعه تبدیل میکند.در سال های اخیر، شناسایی کردیم که در بحث های علمی بین المللی بحث و گفتگو حول مفاهیم بهم پیوسته ای در حال تکامل است که ذاتا شامل دو بعد آشکارا متناقض است: اجتماعی و اقتصادی.از میان این دو مهمترینشان مفهوم کارآفرینی اجتماعی است.سازمانهای اجتماعی اقتصادی، نمایانگر نتیجه ی فرآیند کارآفرینی اجتماعی بطور گسترده ای در حال نوآوری هستند؛ هر دو در رابطه با اشکال سازمانی که توسعه دادند و در حالتی که فعالیتهای مدیریتی را انجام میدهند، هستند. آنها در حال حل وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری،کنترل منابع و انسانها به روش نوین هستند تا بطور موثر و کارآمد به اهدافشان که بطور اساسی به نیازهای جامعه متصل است دست یابند.مقاله ی ما به روشن کردن رابطه ی بین مفاهیم نوآوری و نوآوری اجتماعی با کشف روند اجتماعی ساختن یعنی مفاهیم اقتصادی مربوطه کمک میکند. در ضمن با آشکار کردن زمینه ی تاریخی و تعریف عمومی مفهوم کارآفرینی اجتماعی، در حال دفاع از نوآوری های اجتماعی، بعد مفهوم کارآفرینی اجتماعی هستیم.

۴آمادگی جامعه ی محلی برای کارآفرینی : آیا زن و مرد برای جستجوی فرصتهای شغلی متفاوتند؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، سال
تعداد صفحات: ۸
کارآفرینی دررشد و تکامل اقتصادی اهمیت دارد هدف شروع کسب و کار نقش مهمی را درتضمین توسعه ی کارافرینی ایفا می کند دراکثرکسب وکارها جستجوی فرصت شغلی وظیفه ای چالش برانگیز است توسعه ی ایده ی کسب و کارپیش ازوارد شدن درعرصه کسب و کارمهم است این مقاله براین موضوع تاکید دارند که ایا مردوزن درجستجوی فرصتهای شغلی متفاوتندیاخیر؟ زن و مرد روشهای متفاوتی درعرصه ی تفکر دارند این تفاوت ها به چگونگی ارزش گذاری آنها درزندگی مربوط است مشخص شده که مردها امتیازات زیادی نسبت به زنها درموقیت های کاری دارند بنابراین منجر به تحریک زنها به کارافرینی میشود هدف این تحقیق تشخیص این است که ایا زن و مرد درابراز عقیده مربوط به فرصت های شغلی با یکدیگر متفاوتند یا خیر هدف این تحقیق فراهم کردن منابعی برای اموزش کارافرینی خصوصا برای پیشرفت ایده های کسب و کارمیان جامعه ی محلی است جمع اوری کمی داده ها در500 جامعه محلی درشهرستان بابل انجام گرفته است مشخص شد که مردان و زنان دربرخی ازجنبه های ابراز عقیده برای فرصتهای شغلی متفاوتند

۵بررسی نقش مدیریت چرخه عمر محصول در توسعه محصول جدید
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، سال
تعداد صفحات: ۱۳
رقابت در سطح جهانی مبتنی بر تقاضای ده ها هزار فعالیت و کسب و کار و مشتمل بر محدوده وسیعی از فعالیت ها مثل تحقیقات بازار، توسعه محصول و فرآیند تولید خدمات است. در چنین محیط پیچیده و رقابتی بکارگیری فرآیند NPD بهمنظور پاسخ موفق به نیازهای شرکت ها در حوزه کسب و کار جهانی لازم است. معمولا تلاشهای مهندسی هنگامی که محصول برای تولید آماده می شود پایان نمی پذیرد . ضمناً این پژوهش از نوع کاربردی و با روش تحقیق پیمایشی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران، سرپرستان، کارکنان و کارگران با مدرک لیسانس که در پستهای سرپرستی، مدیریت فروه، بازاریابی، اداری و خدماتی شاغل در کارخانه صدرا پیشرو شهرستان قائمشهر به تعداد 50 نفر بوده است که طبق جدول مورگان،حجم نمونه 44 نفر تعیین گردید.همچنین با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS ، ابتدا از نظر جامعه شناختیو توصیفی و سپس با آزمونهای کرونباخ، K–S و t–test ، سوالات فرعی و اصلی بررسی شد. با بررسی انجام شده بر روی مولفه های تحقیق مشخص شد که همه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل در مورد سوال اصلی تحقیق حاکی از آن است که نقش مدیریت چرخه عمر محصول در توسعه محصول جدید در شرکت ایران خودرو تاثیر مثبت دارد

۶بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت لبنی پاکسار
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، سال
تعداد صفحات: ۹
در عصر حاضرکه مفاهیم ارتباطات، رقابت، مشتری گرایی و ... با هم پیوند خورده است. تبلیغات به عنوان عنصری از آمیخته بازاریابی، نقش محوری در حفظ و بقاء سازمان از طریق شناساندن و معرفی محصولات ایفا می کند، چرا که تبلیغات به عنوان یکیاز ابزارهای شناخته شده بازاریابی برای گسترش و نفوذ در بازار عمل می کند. تبلیغات بازرگانی بدلیل اینکه واسطه بین تولیدکننده و مصرف کننده است موجب رونق فروش می شود و رونق فروش گسترش تولید، افزایش سطح درآمود ملی را به همراه خواهد داشت. این تحقیق شامل قسمت های کاربردی توصیفی است. بدین منظور از مطالعات کتاب انه ای)کتابهای تالیف شده؛ مقالات و اینترنت( و میدانی)پرسشنامه( استفاده شده است. همچنین این تحقیق فرضیات ممتاز بودن تبلیغات ایران نسبت به سایر روشهای تبلیغاتی، تاثیر تبلیغات و بعد فرهنگی آن بر فروش محصولات، اثر ب شی تبلیغات بر سطح علمی، تواثیر مدت زمان تبلیغات بر فروش، و نهایتاً تاثیر محتوای تبلیغات بر سودآوری را شامل می شود. سرانجام نتیجه گرفته شد که تبلیغات در جذب مشتری دربین سایر متغیرها رتبه اول را داراست و ابعاد بعدی بر سودآوری موثر بوده و تبلیغات از طریق ایجاد علاقه و معرفی مشخصات کالا باعث افزایش فروش می شود و بالاخره اثرب شی متفاوت تبلیغات بر سطوح علمی تحصیلی مختلف در اکثر زمینه ها آشکار گردید

۷بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش مطالعه موردی: فرآورده های لبنی پگاه
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هر بنگاه بازرگانی و تولیدی در شرایط مختلف مکانی و زمانی و یا بر حسب موقعیت های مختلف رکود و کسادی رونق معاملات یا بحران از حربه های خاص برای افزایش فروش یا تهاجم در بابر رقبا استفاده می نمایند. برخی از کاراترین حربه های فروش از اینقرارند :کیفیت برتر ، قیمت پایین تر ، ارائه ضمانت نامه و خدمات پس از فروش ، تسهیلات خرید ، بسته بندی و طرح و رنگ زمان تحویل ، تبلیغات دایمی و فراگیر ، تعداد عوامل فروش ، توسعه ویژگیها ، هدایای تبلیغی ، ارایه سرویس بهتر، تمرکز روی نیازهای مصرف کننده و ... یکی از این حربه ها تبلیغات است. از این رو هدف این تحقیق را بروی معرفی انواع محصولات لبنی وضعیت مصرف محصولات لبنی ، تبلیغات و اهداف آن ، شیوه های تلبلیغاتی، عوامل دخیل در روانشناسی تبلیغات ، چگونگی شکل گیری افکار عمومی و تاثیر اطلاعت ذکر شده بر میزان فروش محصول بنا نهاده ایم. تحقیق حاضر مطالعه ای پیمایشی ست که در آن به بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش)محصول انتخابی لبنیات پگاه( می پردازد.

۸بررسی تاثیر ریسک ادراک شده در استفاده از بانکداری اینترنتی با تاکید بر روحیه نوآوری مطالعه موردی : بانک مسکن شهرستان ساری
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، سال
تعداد صفحات: ۱۶
فناوری های جدید با سرعت و شتاب در حال پیشرفت هستند، بنابراین ضروری است که این حرکت پرشتاب در تمام زوایای زندگی انسان ها صورت گیرد. بانکداری مجازی یکی از این زوایا محسوب می شود. بانکداری مجازی به معنای استفاده ازاینترنت جهت انجام عملیات بانکی و عدم حضور فیزیکی در شعبه های بانک است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ریسک ادراک شده بر استفاده از بانکداری اینترنتی با تاکید بر روحیه پذیرش نوآوری مشتریان می باشد . تحقیق حاضر از حیث روشتوصیفی پیمایشی – می باشد همچنین جامعه آماری تحقیق مشتریان شعب بانک مسکن در شهرستان ساری می باشد. جهتانتخاب گروه نمونه از نمونه گیری تصادفی استفاده می گردد. ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق، پرسشنامه است که دارای روایی و اعتبار تایید شده می باشد. به منظور تحلیل استنباطی دادهها از تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیهها به طوراخص از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر ریسک ادراک شده بر استفاده از بانکداری اینترنتی با تاکید بر روحیه پذیرش نوآوری مشتریان در بانک مسکن شهرستان ساری هفت فرضیه مطرح شد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که مولفه های ریسک امنیتی، ریسک حریم خصوصی و ریسک زمانی بر ریسک ادراک شده موثر میباشد. ریسک درک شده و روحیه پذیرش نوآوری مصرف کننده بر استفاده از بانکداری آنلاین موثر می باشد. روحیه پذیرش نوآوری مصرف کننده بر ریسک ادراک شده تاثیر گذار است. اما تاثیر ریسک اجتماعی بر ریسک ادراک شده تائید نشد

۹بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر رضایتمندی مشتریان شرکت مزدا یدک
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، سال
تعداد صفحات: ۹
بررسی تحولات سالهای اخیر نشان می دهد،که خدمات به صورتی وسیع گسترش یافته و این روند در سالهای آتی باسرعت بیشتر توسعه می یابد.صنعت کوچک و خدمات بزرگ می شود .مدیران موٌسسات تولیدی و خادماتی در کلیه بخشهای دولتی تعاونی و خصوصی به تدریج پی می برند که تنها کیفیت محصول نمی تواند موجب تمایز آن ها از دیگران شود بلکه باید کانون توجه را از بازار گرایی به مشتری گرایی تغییر داد. بسیاری از آن ها نه تنها تمام توجه خاود را از باازار به مشتری معطوف کرده اند.بلکه به حفظ مشتریان فعلی به تنوان استراتژی ارزان تر ،راحت تر و شاید سود آور تر و جذاب تر می نگرند در نتیجه به منظور پشتیبانی و تقویت خدمت گرایی برای جلب رضایت گیرندگان ، تحقیقات ،همایش ها، مقالات ،کتاب ها و دوره های آموزشی و پروژه های مشاوره ای در سطوح مختلف تحت تنوان مدیریت خدمات و استراتژی خدمات پیش از پیش شکل گرفته و گسترش می یابد.

۱۰بررسی تاثیر نام تجاری (برند) بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان مطالعه موردی: برندکوکاکولا
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، سال
تعداد صفحات: ۱۵
یکی از مهمترین موضوعات علم بازاریابی، مقوله رفتار مصرف کننده است. از آنجا که امروزه نام تجاری یکی از عوامل مهم در فرآیند انتخاب مصرف کنندگان می باشد و همچنین باور و ذهنیت مصرف کننده در مورد محصولات می تواند سالیان متمادی فرد را در زمرهمصرف کنندگان وفادار به آن محصول قرار دهد ، در این تحقیق سعی شده است به اهمیت نام تجاری و تاثیر آن بر تصمیمات مصرف کنندگان بپردازیم. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شامل تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. هدف تحقیق شناساندن نام تجاری ، ویژگی های نام تجاری ، بحران های برند ، روش های جلوگیری از گسترده شدن این بحران ها و تاثیر اطلاعاتمربوز بر رفتار مصرف کننده قرار داده شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد نام تجاری بیشترین و قویترین تاثیر را بر روی معیارهایوفاداری به برند دارند و پس از آن بیشترین تاثیر را بر روی فرآیند تصمیم خرید دارند. همچنین یافته های تحقیق نشان میدهد که در دنیای امروز و در رقابت تناتنگ میان محصولات کیفیت دیگر فاکتور حرفه ای برای تصمیم گیری مشتریان نیست.چرا که برند ها برای رقابت در بازار جهانی همه ی فاکتور های اولیه ) کیفیت( را دارار هستند
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه