توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱هیدروکربن های آروماتیک حلقویPAHs)در رسوبات سطحی ناحیه جزرومدی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شمالی
اطلاعات انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۵
در این پژوهش میزان و منشاً هیدروکربن های آروماتیک حلقوی در رسوبات دریایی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شمالی مورد مطالعه قرارگرفت. نمونه ها از رسوبات سطحی 20 ایستگاه (در زمان جزر و به صورت تصادفی) در منطقه ذکر شده قبل از راه اندازی و طی خرداد 1390جمع آوری گردید. نمونه ها به مدت 72 ساعت در دستگاه فریز درایر خشک شده و سپس 2 گرم از نمونه های رسوب خشک شده به تیوبسانتریفوژ 50 میلی لیتری انتقال داده شد. عمل استخراج به کمک 10 میلی لیتر حلال متانول به مدت 20 دقیقه در حمام آبی اولتراسونیک انجام پذیرفت. سرانجام آنالیز نمونه ها توسط دستگاهHPLCصورت گرفت. از میان 1PAHs مورد بررسی 15 ترکیب در ایستگاه هایمختلف مشاهده شد. بیشترین غلظت ترکیباتPAHsمشاهده شده در ایستگاه مل گنزه 2 مربوط به فلورانترن و کمترین غلظت ترکیباتPAHsمشاهده شده به ترتیب در ایستگاه های چاه پهن 1، چاه پهن 2، زیر آهک 1، کبگان 1، کبگان 2، کبگان 4، بردخون 3، بردخون 4 دمیگز 1 و دمیگز 2 مربوط به دی بنزوah] آنتراسن بود. از بین ایستگاه های بررسی شده ایستگاه لاور 1 بیشترین و ایستگاه بردخون 3کمترین میزان آلودگیΣPAHsرا نشان می دهد. نتایج تحقیق در رسوبات مورد مطالعه مقادیر کمΣPAHsرا نشان می دهند. رسوبات منطقه مورد مطالعه تحت تاثیر منابع پیروژنیک می باشند و بطور کلی میزان آلودگی در منطقه مورد مطالعه بسیار پایین تر از میزان آلودگی استاندارد های مقایسه شده است و همچنین پتانسیل آسیب رساندن به موجودات بنتیک رسوبات ناحیه جزر و مدی منطقه مورد مطالعه پایین به نظر می رسد

۲پراکنش رده‌های بی مهرگان کفزی در منطقه‌ی زیر جزر و مدی خلیج چابهار و آب‌های اطراف با تاکید بر تاثیر عوامل محیطی
اطلاعات انتشار: اقيانوس شناسي، سال
تعداد صفحات: ۹
به‌منظور تعیین پراکنش رده‌های بی مهرگان کفزی در منطقه‌ی زیر جزر و مدی خلیج چابهار و آب‌های اطراف، از نمونه‌های بی‌مهره طی دو مرحله در ماه های اردیبهشت و آذر 1391 نمونه‌برداری شد. نمونه‌برداری از 9 ایستگاه از منطقه‌ی پزم تا رمین با استفاده از گرب ون وین 250 سانتی متر مربعی صورت گرفت. نمونه‌های به‌دست آمده به‌طور عمده به 7 گروه دوکفه‌ای‌ها، شکم پایان، ناوپایان، پرتاران، خارداران، مارسانان و سخت‌پوستان عالی تقسیم شدند. این رده‌ها، در هر دو نوبت نمونه‌برداری در ایستگاه رمین کمترین گروه‌ها حضور داشتند. بیشترین فراوانی کفزیان در نمونه‌برداری اول در منطقه‌ی پزم و در نمونه‌برداری دوم در کنارک مشاهده شد. همچنین بر اساس شاخص شانون (55\1) و سیمپسون (1) بیشترین تنوع در نمونه‌برداری اول در ایستگاه اول کنارک به‌دست آمد، در حالی‌که در نمونه‌برداری دوم، ایستگاه دوم تیس و ایستگاه رمین به‌ترتیب بیشترین مقدار شاخص شانون (64\1) و سیمپسون (04\1) را به خود اختصاص دادند. اگرچه با استفاده از آزمون غیر پارامتری Kruskal– Wallis، اختلاف معنی‌داری بین فراوانی کفزیان در ایستگاه‌های مختلف و همچنین بین دو نوبت نمونه‌برداری به‌دست نیامد (05\0P > )، اما نتایج آزمون nMDS و آنالیز خوشه‌ای نشان‌دهنده‌ی ایجاد سه گروه مجزا بین ایستگاه اول واقع در تیس، ایستگاه رمین و سایر ایستگاه‌ها در نمونه‌برداری اول و دو گروه مجزا بین ایستگاه رمین و سایر ایستگاه‌ها در نمونه‌برداری دوم بود. با توجه به نتایج آنالیز CCA، جنس بستر مهم‌ترین عامل در پراکنش گروه‌های جانوری کفزی تشخیص داده شد.

۳بررسی آلودگی جیوه در رسوبات منطقه چابهار
اطلاعات انتشار: پانزدهمین همایش صنایع دریایی، سال
تعداد صفحات: ۴
در اردیبهشت 1391 از 9 ایستگاه در منطقه چابهار توسط نمونه بردار ون وین 27 نمونه رسوب جهت اندازه گیری جیوه تهیه گردید. ایستگاههای مورد بررسی عبارتند از تیس، کنارک، آب شیرین کن در درون خلیج چابهار، پزم و رمین در خارج از خلیج چابهار و ایستگاهی در ورودی خلیج چابهار. نمونه های تهیه شده پس از هضم اسیدی توسط دستگاهICP MSآنالیز شدند. نتایج مطالعه اخیر نشان داد که حداقل و حداکثر غلظت جیوه در رسوبات منطقه چابهارppb0.1–24.5 می باشد. میزان مواد آلی موجود در رسوبات منطقه مورد بررسی در گستره 2.25 الی 5 % متغیر بود. بیشترین میزان مواد آلی در مناطق ساحلی کنارک و کمترین آن در سواحل تیس تعیین گردید. میانگین غلظت جیوه در رسوبات منطقه مورد مطالعه بسیار کمتر از غلظتERL و PEL , TELبر اساس استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست امریکا و کانادا بود ه و رسوبات چابهار در رنج رسوبات با میزان آلودگی کم قرار دارد
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه