توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تشخیص افتراقی لکنت اولیه و ناروانی طبیعی در کودکان (کلینیک توان بخشی صبا )
اطلاعات انتشار: توانبخشي، پاييز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۴-۳ (مسلسل ۱۵-۱۴)، سال
تعداد صفحات: ۴
مقدمه : تشخیص و مداخله زود هنگام لکنت اولیه، کلید پیشگیری از لکنت رشدی مزمن است. یکی از موارد مهم تشخیص افتراقی لکنت اولیه، ناروانی طبیعی کودکان زیر 5 سال است. هدف از تحقیق حاضر تعیین صحت و سقم تشخیص های داده شده در مورد کودکان مراجعه کننده به کلینیک گفتاردرمانی به عنوان ناروانی طبیعی و معرفی روشهای دقیق تر تشخیص افتراقی است.مواد و روش تحقیق: روش تحقیق حاضر از نوع پژوهشی است که طی آن با استـفاده از روش نمونه گیری آسان تعداد 10 کودک لکنتی مراجعه کننده به بخش گفتاردرمانی کلینیک توان بخشی صبا در سال های 1382 و 1383 مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق و روش جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه، ضبط نمونه گفتار خود به خودی و به دست آوردن زمان  VOT با استفاده از دستگاه لارنگوگراف بود.لازم به ذکر است که با توجه به عدم وجود داده های هنجار در مطالعه VOTکودکان لکنتی، داده های VOT کودکان عادی همتا شده با آنان نیز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های این تحقیق که فقط یک مورد از کودکان بر اساس شاخص کمی محاسبه شده ناروان طبیعی محسوب شد و سایر کودکان همگی مبتلا به لکنت اولیه بودند. همچنین داده های VOT کودکان لکنتی با کودکان عادی همتا شده مورد مقایسه قرار گرفت و تحلیل آماری نشان داد که VOT کودکان لکنتی به طور معنی دار (p>0.05) از کودکان عادی طولانی تر است.بحث و نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاضر شاخص کمی و کلینیکی مناسبی را در اختیار آسیب شناسان گفتار و زبان قرار می دهد تا به کمک آن بتوانند به طور معتبر بین لکنت اولیه و ناروانی طبیعی تشخیص افتراقی دهند. همچنین می توان از یافته های VOT کودکان در تکمیل تشخیص افتراقی بهره گرفت.

۲مقایسه شاخص های تنفسی گفتار در کودکان فلج مغزی نوع اسپاستیک وکودکان عادی
اطلاعات انتشار: توانبخشي، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (مسلسل ۳۲)، سال
تعداد صفحات: ۴
هدف: مقایسه شاخص های تنفسی گفتار در مراحل مختلف، از جمله: میانگین حجم جاری، حجم حیاتی و حجم آواسازی در کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک و مقایسه این شاخص ها با کودکان طبیعی و بکارگیری میزان این تفاوتها در برنامه ریزیهای دقیق تر گفتار درمانی، اصلی ترین انگیزه این تحقیق بوده است.روش بررسی: تحقیق حاضر به روش مقطعی مقایسه ای و از نوع مورد – شاهدی است. با بکارگیری روش هدفمند و غیر تصادفی، بیست نفر کودک دختر و پسر فلج مغزی نوع اسپاستیک 12–5 ساله بعنوان بیمار و بیست نفر کودک عادی دختر و پسر با روش همتاسازی و جور کردن به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. بررسی پرونده سلامتی گذشته و آزمونهای اولیه بالینی و پاراکلینیکی مناسب برای همسان سازی و لحاظ معیارهای ورود و خروج از تحقیق و همچنین آزمونهای رادیولوژیکی ریه و آزمونهای خونی در جهت رد امکان هر گونه بیماری احتمالی زمینه ای ریوی وسیستمیک در هر دو گروه انجام پذیرفت. متغیرهای حجم جاری، حجم حیاتی و حجم آواسازی در گروه های نمونه و شاهد با استفاده از دستگاه کامپیوتری رسپیرومتر که ساخت و هنجار شده در مرکز تحقیقات دانشگاه گلاسکو انگلستان است سنجیده شد. داده های حاصل با استفاده از آزمون آماری تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: تفاوت معنی داری در متغیرهای میانگین حجم جاری، حجم حیاتی و حجم آواسازی بین گروه های مورد و شاهد وجود داشت (0.001>P). بدین صورت که این شاخص ها در افراد بیمار بطور متوسط 34% کمتر از افراد سالم بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، شاخصهای تنفسی گفتار در کودکان فلج مغزی اسپاستیک کاهش محسوسی داشته و این امر باید در برنامه ریزی دقیق و مشخص توانبخشی و گفتاردرمانی این کودکان مد نظر بوده و بکار گرفته شود.

۳مقایسه شاخصهای تنفس گفتاری در مجروحین شیمیایی ناشی از گاز خردل با افراد عادی
اطلاعات انتشار: توانبخشي، بهار, دوره  ۹ , شماره  ۱ (مسلسل ۳۳)، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف: نقش تنفس فقط به عملکرد حیاتی آن محدود نمی شود، بلکه از نظر گفتاری نیز اهمیت به سزایی دارد. هدف این مطالعه بررسی شاخصهای تنفس گفتاری در مجروحین شیمیایی ناشی از گاز خردل و مقایسه آن با افراد عادی می باشد.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی– مقایسه ای از نوع مورد– شاهدی می باشد. گروه مورد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد، شامل 19 نفر مرد مجروح شیمیایی ناشی از گاز خردل مراجعه کننده به بیمارستان بقیه اله (عج) تهران بود و گروه شاهد شامل 20 نفر مرد سالم از کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، که از طریق همتاسازی با گروه مورد انتخاب شد. ابزار مورد استفاده برای اندازه گیری شاخصهای تنفس گفتاری دستگاه اس.تی.یک دیسفونیا ساخته شده توسط آزمایشگاه دستگاههای G.M بود که بوسیله آن متغیرهای ظرفیت حیاتی، زمان آواسازی، حجم آواسازی، متوسط سرعت جریان هوا در طول آواسازی و حجم کلی بازدم اندازه گیری شد. همچنین مقادیر شاخص سرعت آوایی و میزان آواسازی نیز مورد سنجش قرار گرفت. داده های حاصل از تحقیق بوسیله آزمون آماری تی– مستقل تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: اختلاف آماری معناداری بین گروه مورد و شاهد در متغیرهای ظرفیت حیاتی (P<0.001)، زمان آواسازی (P<0.001)، حجم آواسازی (P<0.001)، شاخص سرعت آوایی (P=0.004)، حجم کلی بازدم (P<0.001) و میزان آواسازی (P=0.046) وجود داشت، ولی در متوسط سرعت جریان هوا بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت (P=0.615). نتیجه گیری: گازهای شیمیایی علاوه بر تاثیر بر تنفس حیاتی، بر عملکرد تنفس گفتاری نیز موثر می باشند. این امر می تواند نقش مهمی را در معیارسنجی و تعیین شاخصهای مختل شده آوایی ایفا نماید، به نحوی که گفتار درمانگر می تواند خدمات گفتاری دقیق تری را به این بیماران ارایه کند.

۴مقایسه تولید واکه های ساده فارسی در کودکان کاشت حلزون شده بر اساس سن کاشت
اطلاعات انتشار: توانبخشي، تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۲ (مسلسل ۳۴)، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف: سن کاشت حلزون یکی از عوامل موثر در میزان موفقیت به کارگیری این پروتز جهت کسب مهارتهای گفتاری و زبانی کودکان کم شنوا است. از آنجا که تولید صحیح واکه ها به عنوان یک توانمندی ارتباطی در گفتار شاخص مهمی است، لذا هدف این پژوهش، مقایسه تولید واکه های ساده فارسی بین کودکان کم شنوایی که قبل و بعد از سن دو سالگی مورد عمل کاشت حلزون قرار گرفته اند و بررسی تفاوتهای بین آنها می باشد.روش بررسی: این تحقیق، به صورت مقطعی–مقایسه ای، بر روی 70 کودک که قبل از 2 سالگی و 70 کودک که بعد از 2 سالگی مورد عمل کاشت حلزون قرار گرفته و به صورت ساده از نمونه های در دسترس در بیمارستانهای امیر اعلم و حضرت رسول (ص) تهران و با توجه به معیارهایی مثل داشتن صحت جسمی و ذهنی کامل، تک زبانه بودن، گذراندن 1±9 ماه توانبخشی، نداشتن والدین کم شنوا و عدم سابقه بیماریهای خاص انتخاب شده بودند، انجام شد. همچنین 238 کودک طبیعی به عنوان گروه معیار به صورت تصادفی ساده از مهدکودکهای شهر تهران انتخاب شدند. شش واکه ساده فارسی \ای، اِ، اَ، آ، اُ، او\ بر اساس نمره میانگین فورمنت فرکانسهای اول و دوم واکه ها بین سه گروه مقایسه گردید. جهت تجزیه و تحلیل فورمنت فرکانسهای واکه ای از ویرایش 2\1 نرم افزار اکوستیکی SFSwin و جهت تحلیل داده ها از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد.یافته ها: میانگین فورمنت فرکانسهای (p=0.011) F1\e\, (p=0.005) F2\e\, (p=0.039) F2\æ\, (p=0.012) F2\a\, (P=0.006) F2\u\  و (P=0.046) F2\i\ در دو گروه دارای اختلاف معناداری بود، ولی اختلاف نمره میانگین فورمنت فرکانسهای واکه ای F\ æ\, F2\a\, F1\o\, F\u\ و F1\i\ بین دو گروه معنادار نبود (05\P>۰) فورمنت فرکانسهای واکه ای هیچ یک از شش واکه ساده فارسی بین گروه زیر دو سال کاشت شده و گروه طبیعی تفاوت معناداری نداشت (05\P>۰).نتیجه گیری: با توجه به وجود اختلاف معنادار در تولید واکه ها بین دو گروه کودکان کاشت حلزون شده و عدم اختلاف معنادار بین کودکانی که زیر 2 سالگی کاشت حلزون شده اند با کودکان طبیعی، می توان نتیجه گرفت که انجام کاشت حلزون در سنین زیر 2 سال در کودکان کم شنوا، از بسیاری مشکلات احتمالی در مهارتهای گفتاری و زبانی و خراب گویی های واکه ای آنها جلوگیری خواهد کرد.

۵کاربردهای آزمایشگاهی آزمون های تشخیصی در آسیب شناسی گفتار
اطلاعات انتشار: توانبخشي، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۴ (مسلسل ۱۹)، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف: در این تحقیق کاربردهای آزمایشگاهی آزمون های و معیارهای ارزیابی برای سنجش مشخصه های آسیب شناسی گفتار برای تشدید حفره ای و نیمرخ حرکتی گفتار (MSP) در دو دستگاه آزمایشگاهی استورز (SNORS) و ویزی پیچ (VISIPTTCH IU) برای گویندگان فارسی زبان بررسی شد.روش بررسی: با توجه به اینکه آزمون های ارزیابی موجود برای زبان انگلیسی تدوین شده بود به منظور استفاده در ارزیابی های آزمایشگاهی در زبان فارسی ابتدا آزمون ها بر اساس مشخصات آوایی زبان فارسی تدوین و هنجارسازی ساختاری شد. سپس به منظور کاربردهای آزمایشگاهی و تشخیصی برای دستگاه اسنورز در 15 نفر و دستگاه ویزی پیچ در 31 نفر گویندگان سالم فارسی زبان در محدوده سنی 19 تا 37 ساله هنجاریابی شد.یافته ها: نتایج بدست آمده در دستگاه اسنورز با جدول هنجار موجود برای هر واژه در بررسی میزان خیشومی شدگی مقایسه شد و با توجه به انحراف معیار کمتر از 5% مورد قبول قرار گرفت و در دستگاه ویزی پیچ جمله پیشنهادی با p=0 و انحراف معیار STD=33.06 و تفاوت میانگین 38.165 مورد تایید قرار گرفت.نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آماری موجود، از آزمون های تشخیصی دو دستگاه فوق می توان برای ارزیابی های آزمایشگاهی تشدید حفره ای و نیمرخ حرکتی گفتار در گویندگان فارسی زبان استفاده کرد.

۶ویژگی های آیرودینامیک گفتار به دنبال مواجهه تنفسی با گاز خردل
اطلاعات انتشار: مجله طب نظامي، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴ (مسلسل ۴۲)، سال
تعداد صفحات: ۶
اهداف: اندازه گیری های آیرودینامیک، از روش های مفید و متداول بالینی برای کسب اطلاعات عینی در مورد عملکرد آوایی است. هدف از این مطالعه، بررسی آیرودینامیک های گفتار به دنبال مواجهه تنفسی با گاز خردل و مقایسه آن با افراد عادی بود.روش ها: این پژوهش مورد – شاهدی در سال 1386 انجام شد. 19 مرد شیمیایی ناشی از گاز خردل به عنوان گروه مورد و 20 مرد به عنوان گروه شاهد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری دستگاه ST1 Dysphonia (ساخت شرکت G.M.) بود. متغیرهای ظرفیت حیاتی، زمان آواسازی، حجم آواسازی، میانگین سرعت جریان هوا در طول آواسازی و حجم کلی بازدم اندازه گیری شدند. مقادیر شاخص های سرعت آوایی و میزان آواسازی نیز مورد سنجش قرار گرفتند. همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه در هر دو گروه نیز مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با نرم افزار آماری SPSS 11 و آزمون های تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در کلیه متغیرها به جز میانگین سرعت جریان هوا، اختلاف آماری معنی داری بین گروه مورد و شاهد وجود داشت (P<0.05). طبق نتایج همبستگی بین زمان آواسازی و ظرفیت حیاتی و حجم آواسازی و زمان آواسازی در گروه بیمار همبستگی معنی دار وجود داشت، درحالی که در گروه کنترل این همبستگی وجود نداشت.نتیجه گیری: بیماران شیمیایی با گاز خردل در شاخص های ظرفیت حیاتی، زمان آواسازی، حجم آواسازی، شاخص سرعت آوایی، حجم کلی بازدم و میزان آواسازی اختلال دارند.


۸مقایسه تولید واکه های ساده فارسی در کودکان کاشت حلزون شده براساس سن کاشت
اطلاعات انتشار: Quarterly Journal of Rehabilitation، سال
تعداد صفحات: ۷

۹معرفی روش درمان دستی صدا – معیار و بررسی مقدماتی تاثیر آن بر اختلالات پرکاری صوتی بزرگسالان
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، , دوره  ۲۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

۱۰بررسی رفتار خمشی یک ساختار ساندویچی انعطاف پذیر جدید
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، ارديبهشت, دوره  ۱۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله یک ساختار ساندویچی انعطاف پذیر نوین معرفی شده است که می تواند در هواپیمایی که بصورت هوشمند قادر به تغییر شکل خارجی خود در رژیم های مختلف پروازی است، کاربرد داشته باشد. ابتدا مروری بر ایده های مختلف ارائه شده در دنیا برای دستیابی به این هدف انجام شده و در ادامه ویژگی های سازه جدید معرفی و تفاوت های آن با سایر ایده ها بیان شده است. سپس فرآیند ساخت و مراحل مختلف شکل دادن به ساختار جدید شرح شده است. در یک هواپیمای با انحنای بال متغییر، بخش تغییر شکل پذیر بال را می توان بصورت تیر یکسردرگیر فرض نمود. بنابراین نمونه هایی از ساختار جدید بصورت تیر یکسردرگیر ساخته و تحت نیروی انتهایی آزمایش شده است. از آنجا که تحلیل عددی ساختار نوین مستلزم شناخت رفتار مکانیکی اجزاء مورد استفاده در آن است، بررسی جامعی در مورد رفتار مکانیکی تک تک اجزاء تشکیل دهنده ساختار نوین انجام شده است. در انتها از روش عددی، جهت مدلسازی نمونه منتخب سازه جدید، استفاده شده و تغییرات خیز نمونه ها با تغییر بار انتهایی بررسی شده است. با توجه به مشاهدات نمونه شکسته شده در یکی از مدل ها، توزیعی برای حفره های ناشی از فرآیند ساخت در نظر گرفته شده تا نتایج عددی دقیق تری بدست آید. در نهایت با همین فرضیات نمونه دیگری تحلیل شده و نشان داده شده که نتایج مدل دوم با نتایج تجربی همخوانی دارد.

۱۱دیسک های نوری جدید حافظه با نام HVD (بخش اول)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه صنعت صدا و تصوير، هفتم،شماره۳۸، آذر و دي ، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۲دیسک های نوری جدید حافظه با نام HVD
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه صنعت صدا و تصوير، هفتم،شماره۴۰، فروردين و ارديبهشت ، سال
تعداد صفحات: ۵
نمایش نتایج ۱ تا ۱۲ از میان ۱۲ نتیجه