توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی ارتباط بین شاخص های سنجش نقدینگی و سود تقسیمی هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۱۸
به دلیل تفکیک مالکیت از مدیریت ارزیابی صحیح عملکرد بنگاه های اقتصادی مورد توجه مالکان، سرمایهگذاران، مدیران و به طور کلی تصمیم گیرندگان مالی می باشد از طرفی وضعیت نقدینگی و توان نقدینگیشرکتها نیز از اهمیت ویژهای برخورداراست. در پژوهش حاضر سعی گردیده تا به بررسی ارتباط بینشاخص های نقدینگی شامل: نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت فراگیر نقدینگی، دوره تبدیل وجه نقد و ماندهنقدی خالص و یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باعنوان سود تقسیمی هر سهم پرداخته شود. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 83 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 10 ساله 1382 تا 1391 میباشد که به روش حذف سیستماتیک انتخابگردیده اند. در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین گردیده و برای آزمون فرضیه های پژوهش ازمدل رگرسیون استفاده شده است. به طور کلی نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در اکثر موارد بیانگر وجود رابطهمعنادار بین نسبت جاری، شاخص فراگیر نقدینگی، دوره تبدیل وجه نقد و مانده نقدی خالص با سود تقسیمیهر سهم می باشد. همچنین رابطه معنی داری بین نسبت آنی و سود تقسیمی هر سهم مشاهده نگردید.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه