توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رابطه ی شخصیت با امید به زندگی : دانشجویان دانشگاههای دولتی استان مازندران
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، سال
تعداد صفحات: ۸
توجه به سلامتی یکی از نیازهای حیاتی انسان برای رشد و بالندگی است. امروزه به نظر می رسد که امید و امیدواریجایگاه خاصی در سلامت روانی ، جسمانی و به تبع آن پیشرفت فرد دارد. امید سازه ای است که با خوش بینی ارتباطتنگاتنگی دارد، امید یکی از سازه هایی است که به عنوان شاخص توانمندی در بهزیستی مثبت افراد مورد توجه واقع شدهاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیت با میزان امید به زندگی دانشجویان دانشگاه هایدولتی استان مازندران در سال 1394انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است و جامعه آماریشامل کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی استان مازندران به تعداد 3000نفر بوده اند، که با روش نمونه گیری تصادفیساده، تعداد 300نفر( 150دختر و 150پسر) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هایویژگیهای شخصیت پنج عاملی نئو (NEO)و پرسشنامه امید به زندگی استفاده شده است که از اعتبار و روایی قابلقبولی برخوردار میباشند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حاصل از آزمون tمستقل نشان دادند که بین ویژگی هایشخصیتی روان رنجوری، برون گرایی، با وجدان بودن، گشودگی و موافق بودن با امید به زندگی در بین دانشجویان رابطهمعنی دار وجود دارد
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه