توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱واکنش پارامترهای جوانه زنی کلسا به سطوح مختلف تنش شوری و خشکی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر، سال
تعداد صفحات: ۷
مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشدی آنهاست که اغلب تحت تاثیر تنش های محیطی بویژه شوری و خشکی قرار میگیرد، کلزا از دانه های روغنی با ارزش بوده و یافتن ارقامی که بتوانند تنش های محیطی را رد مرحله جوانه زنی بهتر تحمل کنند، در افزایش تعداد گیاهچه های سبز شده و عملکرد موثر خواهد بود. بدین منظور جهت بررسی جوانه زنی ارقام کلزا در سطوح مختلف تنش شوری و خشکی دو آزمایش جداگانه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 سطح تنش ( صفر و 4– و 6– و 8– و10– بار) و 5 رقم (Opera,RGS,Modena,Zarfam,Jawel) در 3 تکرار انجام شد. از PEG و NaCl به ترتیب برای ایجاد تنش خشکی و شوری استافده گردید. نتایج دو آزمایش نشان داد که با افزایش تنش شوری و خشکی به طور معنی دار از سرعت و درصد جوانهز نی، طول ریشه چه و ساقه چه کاسته شد (0\05>p). بهترین محدوده رطوبتی برای جوانه زنی بذرهای ارقام کلزا تا پتانسیل آب 4– برای رقم Jawel در تنش خشکی و رقم Modena در تنش شوری تعیین گردید. علاوه بر آن مشاهده گردید که ارقام مورد استفاده تا حدودی تنش شوری را بهتر از شرایط خشکی تحمل کردند.

۲تاثیر تاریخ های مختلف کاشت و مقادیر سولفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا در کشت پاییزه در منطقه مانه و سملقان
اطلاعات انتشار: يافته هاي نوين كشاورزي، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۴ (۸)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت و کاربرد مقادیر مختلف سولفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا در کشت پاییزه آزمایشی در شرایط آب و هوایی شهرستان مانه وسملقان در سال زراعی 88 – 1387 اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت (28 شهریور، 13 و 28 مهر ماه) و چهار تیمار کودی (کود پایه 100 کیلوگرم در هکتار اوره، 80 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم در ابتدای بهار و 80 کیلو گرم سولفات آمونیوم در مرحله حداکثر ارتفاع گیاه)، (کود پایه 100 کیلوگرم در هکتار اوره، 80 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم در ابتدای بهار و 40 کیلوگرم اوره در مرحله حداکثر ارتفاع گیاه)، (کود پایه 100 کیلوگرم در هکتار اوره، 40 کیلوگرم در هکتار اوره در ابتدای بهار و 80 کیلوگرم سولفات آمونیوم در مرحله حداکثر ارتفاع گیاه)، ( کود پایه 100 کیلوگرم در هکتار اوره، 40 کیلوگرم در هکتار اوره در ابتدای بهار و 40 کیلوگرم اوره در مرحله حداکثر ارتفاع گیاه)، انتخاب گردیدند. صفات مورد بررسی شامل تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در گیاه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود. نتایج نشان داد تاریخ کشت 13 مهرماه از نظر تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه و تیمار کودی سوم از نظر تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه برتر بودند. بیشترین مقدار عملکرد دانه در این حالت 4.1 تن در هکتار و کمترین مقدار عملکرد دانه مربوط به تاریخ کشت سوم و تیمار کودی چهارم با میانگین 3.2 تن در هکتار بود.

۳تفسیر تاریخ کاشت و کاربرد کود برگ دیگر عملکرد دانه و روغن کلزای پاییزه
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
به منظور بررسی تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت و کاربرد پدیده دی دی (سولفات آمونیوم) بر عملکرد دانه و روغن کلزا و پاییزه ( رقم هایولا ) آزمایشی در شرایط آب‌وهوای شهرستان مانه و سملقان در سال زراعی 88 – 1٬387 اجرا گردید. آزمایش به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. دیوارهای آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت (28 شهریور، 13 متر و 28 به) و چهار تیم وارد شدی (شده تا 100 کیلوگرم در هکتار اوره ، 80 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم در ابتدای بهار 80 کیلو گرم سولفات آمونیوم و حداکثر ارتفاع گیاه)، (بود تا 100 کیلوگرم در هکتار اوره ، 80 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم در ابتدای بهار و 40 کیلوگرم بود در حداکثر ارتفاع گیاه)، (که به پای 100 کیلوگرم در هکتار اوره ، 40 کیلوگرم در هکتار اوره در ابتدای بهار و 40 کیلوگرم اوره در حداکثر ارتفاع گیاه ) بود و صفات مورد بررسی، در صد روغن، و عملکرد دانه، عملکرد روغن، عملکرد بیولوژی که در شاخص برداشت تو. نتایج نشان داد که تاریخ کشت دوم از نظر عملکرد دانه، عملکرد روغن و عملکرد بیولوژی کی و تیمار پاکی سوم از نظر عملکرد دانه، در صد روغن دانه و عملکرد روغن برتر بودند. همچنین اثر متقابل تاریخی کشت دوم و دیوار کبودی سوم با میانگین 4\093 تن در هکتار دارای بیشترین مقدار عملکرد دانه و روغن بوده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه