توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیرات ژیوپلتیک مسیرهای انتقال انرژی حوزه خزر بر امنیت ملی ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سياست دفاعي، سال
تعداد صفحات: ۲۳

۲افزایش نفوذ انرژی بادی در شبکه با مدیریت سمت تقاضا
اطلاعات انتشار: سومینن کنفرانس سالانه انرژی پاک، سال
تعداد صفحات: ۸
افزایش روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی و درعین حال پیشرفت های اخیردرتکنولوژی واحدهای تولید پراکنده جذابیت ویژه ای دراستفاده ازاین واحدها ایجادکرده است منابع بادی ازجمله منابعی است که درسالهای اخیر به دلیل مسائل زیست محیطی مورد توجه بسیاری ازکشورها قرارگرفته است به دلیل وجود عدم قطعیت درمنابع بادی میزان نفوذاینمنابع درشبکه بامحدودیت مواجه است یکی ازنقشهای مدیریت سمت تقاضا درشبکه توزیع افزایش میزان تولیدات پراکنده و واحدهای تجدیدپذیری است که میتواند به شبکه توزیع موجود متصل گردد دراین مقاله ابتدا منابع بادی درشبکه توزیع جایابی میشوند سپس تاثیر مدیریت سمت تقاضا برشبکه اعمال شده و باردیگر منابع بادی جایابی میشوند و درنهایت تاثیر مدیریت سمت تقاضا برمیزان نفوذانرژی بادی ولتاژ وتلفات شبکه توزیع بررسی میگردد

۳تأثیر مدیریت سمت تقاضا بر قابلیت اطمینان سیستم تولید در حضور نیروگاه بادی
اطلاعات انتشار: سومینن کنفرانس سالانه انرژی پاک، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه به دلیل افزایش حجم تقاضای انرژی الکتریکی سیستم قدرت بیش ازپیش باچالشهای زیست محیطی مواجه است منابع بادی ازجمله منابع تجدیدپذیری هستند که درسالهای اخیر مورد وجه بسیایر ازکشورها قرارگرفته اند مهمترین مشکل منابع بادی با عدم قطعیت درتوان خروجی آنهاست این ساختارمتغیر میتواند چالشهای جدی برای مشارکت حجم زیاد انرژی بادی درسیستم قدرت به خاطر حفظ پایداری شبکه ایجادکند ازجمله راهکارهای کاهش نوسانات خروجی مزارع بادی استفاده ازمنابع ذخیره ساز سمت تولید و مصرف است مدیریت سمت تقاضا میتواند نقش بسیارمهمی درکاهش عدم قطعیت توان خروجی مزرعه ی بادی ایفا کند دراین مقاله تاثیرشیفت بارکه یکی ازبرنامه های مختلف مدیریت سمت تقاضا است برمعیارهای قابلیت اطمینان سیستم تولید درحضورنیروگاه بادی ارزیابی میشود نتایج بدست امده ازروش شبیه سازی مونت کارلوی ترتیبی برتست سیستم rbts نشان میدهد DSM بطور چشمگیری براندیسهای قابلیت اطمینان و توانایی سیستم درمواجهه با پیکباراثرمثبت دارد
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه