توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱آسیب شناسی بیمارستانهای شهر مشهد با تاکید بر پدافند غیرعامل مطالعه موردی: بیمارستانهای رضوی و امام رضا (ع)
اطلاعات انتشار: جغرافيا، پاييز, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۲، سال
تعداد صفحات: ۲۸
شهرها در طول تاریخ همواره مراکز اصلی تجمع گروه های انسانی، تمرکز سرمایه گذاری های مادی و معنوی و مراکز اصلی رشد اقتصادی بوده و هستند. از سوی دیگر، این مراکز همیشه یکی از اهداف ثابت و پایدار در جریان ها جنگها و تهاجمات نظامی بین طرفین جنگ مطرح می باشند. ایجاد ثبات و پایداری و کاهش میزان آسیب ها و تلفات به مناطق شهری در جریان جنگها از جمله اهداف مهم برنامه ریزان و مسوولین شهری است. رویکرد پدافند غیرعامل یکی از روشهایی است که در این راستا امروزه مورد توجه خاص مسوولان و برنامه ریزان قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله نیز آسیب شناسی یکی از کاربریهای مهم و حیاتی شهرها در زمان بحرانها یعنی مراکز درمانی و بیمارستانها به لحاظ رعایت اصول و الزامات پدافند غیرعامل می باشد. محدوده مورد مطالعه شهر مشهد و مراکز درمانی مورد مطالعه نیز بیمارستانهای امام رضا (ع) و رضوی می باشند. بیمارستان های مورد مطالعه بر اساس دو معیار اصلی یعنی طراحی و نحوره مکان گزینی بر اساس اصول پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق گویای آن است که مهمترین نقطه ضعف بیمارستان رضوی در بخش طراحی، تجمیع بخش اکثر بخشهای بیمارستان در یک ساختمان می باشد آما در ارتباط با مواردی چون وجود سیستم اطفاء حریق هوشمند، امدادرسانی هوایی، دسترسی به شبکه های ارتباطی و وجود فضای باز و پارکینگ در شرابط مناسبی قرار دارد. بیمارستان امام رضا نیز به لحاظ پراکندگی بخشهای مختلف بیمارستان، دسترسی به مترو، دسترسی به ایستگاه های آتش نشانی و وجود امکانات امدادرسانی هوایی از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ اما در مقابل به لحاظ فقدان سیستم اطفاء حریق هوشمند، نبود فضای باز کافی و مناسب در محوطه و اطراف بیمارستان، پارکینگ، عدم دسترسی به شریان های ارتباطی درجه یک و وجود تقاطع ها و ترافیک بالا در محدوده اطراف بیمارستان و مجاورت با کاربری نظامی در شرایط مناسبی به لحاظ پدافند غیرعامل قرار ندارد. در انتهای مقاله نیز پیشنهادهایی برای ارتقاء وضعیت مراکز موجود و طراحی و جانمایی مراکز درمانی جدید با توجه به اصول پدافند غیرعامل مطرح شد.

۲آسیب شناسی بیمارستان های شهر مشهد با تاکید بر پدافند غیرعامل
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، سال
تعداد صفحات: ۲۳
شهرها در طول تاریخ همواره مراکز اصلی تجمع گروههای انسانی، تمرکز سرمایه گذاری های مادی و معنوی و مراکز اصلی رشد اقتصادی بوده و هستند . از سوی دیگر، این مراکز همیشه یکی از اهداف ثابت و پایداردرجریانها جنگها وتهاجمات نظامی بین طرفین رنگ مطرح میباشند . ایجاد ثبات و پاید اری و کاهش میزان آسیبها و تلفات به مناطق شهری درجریان جنگها ازجمله اهد اف مهم برنامهریزان و مسئولین شهری است. رویکرد پد افن غیرعامل یکی از روشهایی است که در این راستا امروزه مورد توجه خاص مسئولان و برنامه ریزان قرار گرفته است. هد ف اصلی این مقاله نیز آسیب شناسی یکی از کاربریهای مهم و حیاتی شهرها در زمان بحرانها یعنی مراکز درمانی و بیمارستانها به لحاظ رعایت اصول و الزاماا پد افند غیرعامل میباشد . محد وده مورد مطالعه شهر مشهد و مراکز درمانی مورد مطالعه نیز بیمارستانهای امام رضا (ع) و رضوی میباشند . بیمارستانهای مورد مطالعه بر اساس دومعیار اصلی یعنی طرایی و نحوره مکان گزینی بر اساس اصول پد افند غیر عامل مورد بررسی قرار گرفتند . یافته های تحقیق گویای آن است که مهمترین نقطه ضعف بیمارستان رضوی در بخش طرایی، تجمیع بخش اکثر بخشهای بیمارستان در یک ساختمان می – باشد آما در ارتباط با مواردی چون ورود سیستم اطفاء حریق هوشمند امدادرسانی هوایی دسترسی به شبکه های ارتباطی و وجود فضای باز و پارکینگ در شرابط مناسبی قرار دارد. بیمارستان امام رضا نیز به لحاظ پراکند گی بخشهای مختلف بیمارستان، دسترسی به مترو، دسترسی به ایستگاههای آتش نشانی و ورود امکانات امدادرسانی هوایی از وضعیت مناسبی برخوردار است اما در مقابل به لحاظ فقد ان سیستم اطفاء حریق هوشمند ، نبود فضای باز کافی و مناسب در محوطه و اطراف بیمارستان، پارکینگ، عد م دسترسی به شریانهای ارتباطی درجه یک ووجود تقاطع ها و ترافیک بالا درمحدوده اطراف بیمارستان ومجاورت با کاربری نظامی در شرایط مناسبی به لحاظ پد افن غیرعامل قرار ند ارد. در انتهای مقاله نیز پیشنهادهایی برای ارتقاء وضعیت مراکز موجود و طراحی و جانمایی مراکز درمانی جدید باتوجه به اصول پدافندغیرعامل پیشنهاد گردید

۳تاثیر توزیع خدمات شهری بر توسعه پایدار نمونه مورد مطالعه: شهرستان های استان خراسان جنوبی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
یکی از اهداف توسعه پایدار، عدالت اجتماعی است و توزیع متناسب خدمات شهری با توجه به جمعیت مورد نظر، یکی از راه های رسیدن به آن می باشد،بنابراین نخستین ام برای حل مشکلات ناشی از این عدم تعادل، شناخت دقیق و همه جانبه امکانات و توانایی های وضع موجود مناطق بویژه از نظر سطح توسعه و برخورداری است. بدین منظور پژوهش حاضر در پی ارزیابی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان جنوبی از نظر خدمات شهری با توجه به اطلاعات سال 1389 است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی– تحلیلی است. در زمینه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان جنوبی، با استفاده از روش تاپسیس به محاسبه سطح توسعه یافتگی 8 شهرستان استان خراسان جنوبی از لحاظ هشت شاخص خدمات شهری به همراه شاخص جمعیت بدست آمده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بخش خدمات شهری شهرستان های بیرجند،قائنات و نهبندان به ترتیب رتبه های اول،دوم و سوم را در بین سایر شهرستان های این استان کسب کردند، این بدان معنا است که این سه شهرستان از نظر توزیع خدمات شهری با توجه به شاخص جمعیت در وضعیت مطلوب تری قرار دارند. همچنین شهرستان های فردوس، سرایان،سربیشه،بشریه و در میان به ترتیب رتبه های 7،6،5،4 و 8 را به خود اختصاص دادند،که این شهرستان ها از نظر خدمات شهری در وضعیت نامناسبی هستند.

۴نقش شاخص جمعیت دربرآورد سطح توسعه یافتگی مناطق بارویکرد عدالت فضایی نمونه شهرستان های استان خراسان رضوی
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، سال
تعداد صفحات: ۲۰
تمرکزشدید و عدم تعادل ازجمله ویژگیهای کشورهای جهان سوم است که دربسیاری موارد درحال افزایش است نخستین گام برای حل مشکلات ناشی ازاین عدم تعادل شناخت دقیق و همه جانبه امکانات و توانایی های وضع موجود مناطق بویژه ازنظر سطح توسعه و برخورداری است بدین منظور پژوهش حاضر درپی ارزیابی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان رضوی باتوجه به اطلاعات سال 1389 است روش تحقیق دراین مقاله توصیفی تحلیلی است که بااستفاده ازروش تاکسونومی عددی درمحاسبه سطح توسعه یافتگی 21 شهرستان استان خراسان رضوی با سه شاخص بهداشتی درمانی انجام شده است که دراین روش ارزیابی توسعه یافتگی دریک مرحله با احتساب جمعیت ودرگام دیگر بدون آن انجام شد و نتایج آن باهم مقایسه گردید طبق نتایج کلی بدست آمده ازروش تاکسونومی عددی تفاوت معنی داری بین نتایج حاصل ازاین روش با احتساب و بدون درنظر گرفتن شاخص جمعیت وجود دارد درروش تاکسونومی عدید بدون درنظر گرفتن شاخص جمعیت بالاترین سطح توسعه یافتگی برای شهرستانهای مشهد سبزوار است درحالیکه درروش تاکسونومی عددی با درنظر گرفتن شاخص جمعیت چون عامل جمعیت درمحاسبات سایر شاخصها درنظر گرفته شد به ترتیب شهرستانهای گناباد کاشمر بردسکن درسطح توسعه یافتگی بالا قرارگرفتند و بعدازاین ها شهرستانهای مشهد و سبزوار قراردارند

۵اهمیت پدافند غیر عامل در افزایش توسعه پایدار شهری
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن، سال
تعداد صفحات: ۱۶
موضوع توسعه شهری پایدار بخش وسیعی از ادبیات توسعه شهرسازی و تحقیقات توسعه شهری در جهان را در سال های اخیر بخود اختصاص داده است. توسعه پایدار شهری توسعه ای همه جانبه در ابعاد مختلف شهری است و مسئله پایداری در ابعاد مختلفی قابل بررسی می باشد. امنیت شهری به عنوان یکی از شاخص های مهم و اساسی سهم زیادی در بالا بردن کیفیت توسعه پایدار شهری را دارا می باشد. بیان موضوع امنیت شهری از آنجایی مهم می باشد که پیوستگی تنگاتنگ و متقابلی بین این موضوع و توسعه وجود دارد. امنیت زمینه ساز و فراهم کننده بستر توسعه اقتصادی– اجتماعی است و تاثیر بسزایی از این عناصر می پذیرد. از این جهت مطالعات توسعه پایدار شهری و تعیین مولفه های آن« امنیت» یک عامل اساسی بشمار می رود. یکی از مباحث مهم و اساسی که در سال های اخیر موضوع امنیت در فضای شهرها را مورد تاثیر قرار داده است، موضوع پدافند غیر عامل می باشد و این موضوع با در نظر قرار دادن اصول و معیارهایی باعث ارتقاء دادن امنیت در فضای شهری می گردد. این در حالی است که در مفاهیم و اصول توسعه پایدار شهری عامل امنیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به ابعاد دیگر اهمیت بیشتری داده شده است.در مبحث توسعه پایدار بیشتر به توجه خاصی به تقویت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی شهرها می گردد و مقوله امنیت شهرها کمتر مورد توجه قرار می گیرد در صورتی که یکی از عوامل مهم وضروری در دستیابی به شهری سالم مقوله توجه به عوامل موثر در تامین امنیت شهری می باشد. یکی از مباحث مهم که در سال های اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته است مبحث پدافند غیر عامل می باشد که با بکارگیری اصول و رعایت آنها در طراحی و مکان یابی تاسیسات و کاربری های شهری می توان امنیت آنها را در زمان بحران ها و مخصوصا جنگ ها بشدت افزایش داد. در این مقاله سعی گردیده است تا اهمیت پدافند غیرعامل در توسعه پایدار شهری تشریح شود و به نقش آن در بالابردن امنیت در شهرها و به تبع آن تاثیر آن در دستیابی به توسعه شهری پایدار پرداخته شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه