توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی فراوانی و خصوصیات فلج دوره ای هیپوکالمیک در بیماران بستری شده در بخش بیماری های مغز و اعصاب مرکز آموزشی درمانی شهیدمطهری ارومیه
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، پاييز, دوره  ۱۳ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: فلج های دوره ای با حملات فلج و ضعف عضلانی، همراه با تغییرات سطح سرمی پتاسیم، مشخص می شوند، شناخته شده ترین آن ها نوع هیپوکالمیک با شیوع نادر و با شیوع بیشتر در بین مردان است. این بیماری در صورت تشخیص و به موقع، به دلیل سهولت پیشگیری و درمان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف جمع آوری اطلاعات پایه ای از قبیل، فراوانی و خصوصیات و عوامل مرتبط با بیماری انجام گردیده است. مواد و روش کار: در این مطالعه، به روش توصیفی– مقطعی، فراوانی بیماری در سال های 1376–1375 در بین بیماران بستری شده در بخش نورولوژی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه بررسی شده است. نتایج: کل موارد مشاهده شده در مدت دو سال  40نفر است (به نسبت 17 در هزار بستری)، تمامی موارد را مردان تشکیل می دهد و  90%موارد از نوع اولیه است. اغلب بیماران دچار حملة شدید فلج شده بودند. مدت حمله در بیشتر موارد از 1 تا 24 ساعت و در 60% بیماران فلج دو تا چهار اندام مشاهده شد و بقیه موارد دارای درجاتی از ضعف عضلانی بودند. بحث: با توجه به فراوانی و توزیع نسبی و جنسی بیماری به نظر می رسد که در این منطقه و شاید در کشور ما بیماری از الگوی متفاوت و شیوع بیشتری خصوصا در بین مردان برخوردار باشد، این امر ضرورت بررسی های بیشتر و لزوم دقت در تشخیص به عنوان یکی از تشخیص های افتراقی محتمل بیماری های فلجی را به دنبال دارد.

۲بررسی فراوانی خونریزی داخل مغزی و عوامل مساعدکننده آن در بیماران بخش مغز و اعصاب بیمارستان استاد مطهری ارومیه
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، پاییز, دوره  ۱۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: حوادث عروقی مغز، نقص موضعی عصبی به علت بیماری های عروقی می باشند که از نظر کثرت و اهمیت به وضوح مقام اول را در میان تمامی بیماری های عصبی دارا هستند. از علل عمده مرگ و میر و در اغلب مناطق جزو سه علت عمده به شمار می روند که سبب تحمیل هزینه های گزاف درمانی، حمایتی و نوتوانی بر جامعه می شود. این مسائل در مورد انواع خونریزی دهنده این حوادث، به خصوص خونریزی داخل مغز (ICH) شایع تر و در عین حال قابل پیشگیری است، با توجه به عوامل مساعدکننده و افراد در معرض خطر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مواد و روش: مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی (ICH) در بیماران بستری در بخش مغز و اعصاب مرکز آموزشی درمانی استاد مطهری ارومیه طی یک سال به اجرا درآمد. در این مطالعه کلیه بیماران بستری شده با تشخیص قطعی CVA و تعیین نوع آن وارد مطالعه شدند و در مورد علل و عوامل مساعدکننده تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج: از مجموع 209 بیمار، 50.7% را خونریزی ها و 49.3% را انفارکتوس ایسکمیک مغز تشکیل می داد و در این میان ICH، 40.7% از کل بیماران را شامل می گشت. زنان درصد بیشتری از موارد ثبت شده ICH را تشکیل می دادند. متوسط سنی بیماران 62.9 سال بود که با برتری جنسی همراه نبود. تفاوت موجود بین فشار خون های دیاستولی و سیستولی و نیز فشارخون متوسط گروه ها معنی دار است. برعکس سابقه بیماری قلبی در گروه انفارکتوس مغزی بیشتر می باشد. سایر عوامل تفاوت روشنی را نشان ندادند. بحث: به نظر می رسد که بالا بودن فراوانی ICH نسبت به سایر حوادث شاید بخشی به سبب عدم مراجعه بیماران مبتلا به حوادث عروقی ایسکمیک و تشخیص بیشتر ICH با انجام CT اسکن در موارد خفیف خونریزی است. این امر لزوم انجام مطالعات گسترده تر با توجه به عوامل مساعدکننده بیماری را بیش از پیش آشکار می سازد.

۳بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید بیمارستان مطهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، زمستان, دوره  ۵۰ , شماره  ۹۸، سال
تعداد صفحات: ۴
مقدمه: خونریزی ساب آراکنوئید 5% از تمامی ضربه ها را شامل می شود. عوامل خطر خونریزی ساب آراکنوئید شامل پرفشاری خون، مصرف سیگار، الکل و قرص های ضدبارداری خوراکی می باشد. در این مطالعه عوامل خطر خونریزی ساب آراکنوئید را در بیماران بستری شده در مرکز آموزش درمانی شهید مطهری ارومیه از فروردین 80 تا اسفند 84 مورد ارزیابی قرار گرفته است.روش کار: این تحقیق مورد– شاهدی می باشد که به مدت 5 سال از فروردین 1380 تا اسفند 1384 در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری شهرستان ارومیه و بر اساس مدارک و پرونده های تمام بیماران بستری شده و داده های رایانه ای موجود در بایگانی بیمارستان صورت پذیرفته است. 375 نفر به عنوان گروه مورد و 750 نفر به عنوان گروه شاهد با هم مقایسه شدند. به این ترتیب که عوامل خطر مشخصات فردی در هر گروه، در پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی، جداول توزیع فراوانی و آزمون کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد. برای تطبیق اثر متغیرهای مخدوشگر و بررسی تعامل اثر متغیرهای مستقل از الگوی لجستیک رگرسیون استفاده شد.نتایج: 60% از جمعیت بیماران را زنان تشکیل داده و بیشترین محدوده سنی 60–40 سال می باشد. نسبت شانس محاسبه شده برای سیگار 3.46، برای الکل 2.69، برای فشار خون 3.59 و برای قرص های جلوگیری از بارداری 2.19 می باشد که همگی بالاتر از یک می باشند بنابراین ارتباط معنی داری بین عوامل خطر تعریف شده فوق با خونریزی ساب آراکنوئید وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تا حدودی مشابه مطالعات دیگر (همچون مطالعه ترومسو نروژ، اوترخت هلند و سان فرانسیسکو) می باشد اما نکته مهم این مطالعه قابلیت پیشگیری هر یک از عوامل خطر فوق می باشد که طبعا باعث کاهش شیوع خونریزی ساب آراکنوئید در جامعه خواهد گردید.

۴بررسی فراوانی و خصوصیات فلج دوره ای هیپوکالمیک در بیماران بستری شده در بخش بیماریهای مغز و اعصاب مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Urmia Medical Journal، سال
تعداد صفحات: ۶
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه