توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش آموزش برتوسعه زیرساخت ها درصنعت توریسم ایران
اطلاعات انتشار: نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني)، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۴
ضرورت همگانی با تغییرات پرشتاب و فزاینده جهان شمول، کشور را بر آن وا می دارد که در شرایط فراگیر و رقابتی کنونی دست به اقدامات منطقی و متناسب از جمله تدوین استراتژی صنعت، به خصوص صنعت گردشگری بزند تا عرصه تحولات جهانی از حالت انفعالی بیرون آمده و با رشد مطلوب و توسعه فراگیر، شالوده جامعه ای توانگر را پایه ریزی کند.استراتژی، مجموعه ای از طرح های ذهنی، ایده ها و اطلاعات برای رسیدن به اهداف است. در واقع کارکرد اصلی راهبرد، کشف فرصت ها و اتخاذ تصمیم برای دستیابی به منابع نهفته در آن است. در چهارچوب دیدگاه سازی راهبردی برای دولت مردان و مدیران کلان صنعت گردشگری و شناسایی و شناساندن راه رسیدن به اهداف صنعت گردشگری، بررسی توسعه زیرساخت ها و تسهیلات در صنعت گردشگری با توجه به کشورهایی مانند: ترکیه، مالزی و ... که پیشرفت چشمگیری نسبت به کشورمان داشته، در دستور کار قرار گرفته و متناظر با این شناخت راهکارهایی مناسب برای کشور خودمان داشته باشیم.

۲بررسی تاثیر عوامل رفتاری بر کارافرینی درون سازمانی کارکنان شهرداری تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مطالعات مديريت شهري، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۸
مقدمه و هدف پژوهش: سازمانها برای نیل به اهداف خویش به نیروی کارآمد وخلاق نیاز اساسی دارندخلاقیت و تولید افکار و اندیشه های جدید توسط مدیران و کارکنان سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است و این امر در سازمان از جایگاه والایی برخوردار است. امروزه سازمانهایی موفق هستند و می توانند در دنیای پررقابت ادامه حیات بدهند که دائماً افکار و اندیشه های جدید را در سازمان به کار می برند و این امر توسط مدیران و کارکنان خلاق امکان پذیر است.روش پژوهش: دراین مطالعه بااستفاده از پرسش نامه محقق ساخته به بررسی ابعادعوامل رفتاری ومولفه های آن چگونه برکارافرینی درون سازمانی کارکنان شهرداری تهران تاثیر گذار است پرداخته شده است.یافته ها: باتوجه به ازمون خی دو درسطح احتمالی a2=%5 بادرجه ازادیچهار بزرگتر است نشان می دهد که فراوانی مشاهده شده بافراوانی موردانتظارتفاوت معناداری وجودداردوتمام فرضیه ها تایید می گردد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل ازپژوهش ویژگی مدیران،کارکنان ،فرهنگ سازمانی،سبک رهبری برکارافرینی درون سازمانی تاثیرمستقیم دارد.

۳بررسی نقش مدیران فرهنگی صدا و سیما در روند جهانی شدن فرهنگ
اطلاعات انتشار: مديريت فرهنگي، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه و هدف پژوهش: جهانی شدن در زمره واژگانی است که بستر شکل دهنده ماهیت عرصه های گوناگون انسانی در قرن حاضر است و از آنجا که مقوله فرهنگ مفهوم بس حساس و پراهمیت است و سرنوشت یک جامعه را مشخص می کند بر این اساس فرهنگ حاکم بر جامعه می بایست هدایت و کنترل شود و به بیان دیگر مدیریت گردد؛ و هدف پژوهش حاضر این است که آیا مدیران فرهنگی می توانند در مسیر جهانی شدن نقش داشته باشند؟روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و کتابخانه ای می باشد و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است که با سنجش نگرش از مدل لیکرت استفاده گردیده و جهت تجزیه و تحلیل داده با توجه به دو نوع آزمون مقایسه و آزمون درصد برای استانداردسازی از آزمون Z استفاده گردیده است.یافته ها: با توجه به نتایج به دست آمده مدیران فرهنگی کشور نسبت به جهانی شدن نگرش مثبت دارند از عواملی که به نظر مدیران فرهنگی در جهت دهی تصمیم گیری های آنان نقش بسزایی دارد، افکار عمومی است و مدیران فرهنگی کشور می توانند بر روند جهانی شدن تاثیر بگذارند مدیران فرهنگی با سیاست گذاری و اقدام درست فرهنگی می توانند ضمن حفظ ارزش های فرهنگی خود معیارهای درست و ارزشمند دیگر فرهنگ ها را پذیرفته و با برنامه ریزی درست و صحیح قادر خواهند بود در روند جهانی شدن فرهنگ سهم داشته باشند.نتیجه گیری: جهانی شدن فرهنگ نتیجه ای گریزناپذیر ساختارهای مشترک اجتماعی و نیازهای فردی و جمعی نیرومندی است و در این زمینه نقش مدیران فرهنگی و برنامه ریزی برای حفظ فرهنگ حائز اهمیت است.

۴تاثیر مدیریت دانش بر میزان خلاقیت کارکنان سازمان صدا و سیمای استان تهران
اطلاعات انتشار: مديريت فرهنگي، بهار, دوره  ۵ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه و هدف پژوهش: مدیریت دانش در یک سازمان برای انباشت اطلاعات سازمانی و توسعه و تعالی سازمان لازم و ضروری است و این موضوع بر میزان توسعه و پیشرفت بخشهای مختلف و نیز مولفه های مختلف سازمانی تاثیر دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر میزان خلاقیت کارکنان سازمان صدا و سیمای استان تهران می باشد.روش پژوهش: این پژوهش، یک پژوهش از نوع زمینه یابی است. اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی و بوسیله پرسش نامه ازبین نمونه آماری 384 نفری از جامعه آماری 1150 نفری کارکنان زن و مرد سازمان صدا و سیما جمع آوری گردیده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که و در صورتی که مشارکت در دانش در یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت نیز به میزان 499% افزایش خواهد یافت؛ در صورتی که سازماندهی دانش یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان 396% افزایش خواهد یافت؛ در صورتی که کاربرد دانش یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان 351% افزایش خواهد یافت؛ در صورتی که ارزیابی عملکرد دانش یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان 488% افزای خواهد یافت؛ و در صورتی که کشف و خلق دانش آموزان یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان 317% افزایش خواهد یافت.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مشارکت در دانش، سازماندهی دانش، کاربرد دانش، ارزیابی عملکرد دانش و کشف و خلق دانش بر خلاقیت کارکنان تاثیرگذار است.

۵نقش آموزش بر توسعه زیرساخت ها در صنعت توریسم ایران
اطلاعات انتشار: Human Geography، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۶نقش آموزش بر توسعه زیرساخت ها درصنعت توریسم ایران
اطلاعات انتشار: فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني، اول،شماره۴، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه