توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱آموزش نیروی انسانی در صنعت گردشکری ایران؛ برنامه ریزی، سیاستها و شیوه ها
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۹
صنعت گردشگری به عنوان فعالیت های چندگانه دامنه ی گسترده ای از مشاغل متنوع با شرایط ویژه ی سرمایه انسانی را عرضه می کنند. در واقع نیروی انسانی برای ارائه ی خدمات گردشگری یک عامل حیاتی است، و انسان ها به عنوان بک بعد حساس ومهم در راه اندازی و اداره کسب و کار در گردشگری مطرح می باشند. در گردشگری کیفیت خدمات رسانی، منوط به شایستگی وانگیزش کارکنان است. شایستگی منابع انسانی نیز به عامل یادگیری آنها وابسته است. از آنجا که گردشگری جزو رشته هایی هست که مشاغل مربوط به آن به طور مسقیم با آموزش مهارت های ویژه آنها ایجاد می شود، نقشی که آموزش در توسعه ی منابع انسانی این فعالیتها دارد، بسیار قابل اهمیت است. چرا که منابع انسانی کارآمد در گردشگری که جزو فعالیتهای انسان محور است و بیشترین ارتباط را با انسانها برقرار می کند ، می تواند موجب ارائه خدمات با کیفیت و برآوردن رضایت مشتریان گردند. که –این خود زمینه ی توسعه ی گردشگری در هر کشوری را فراهم می نماید. در این میان دولتها یکی از مهمترین دستگاهها درخصوص آموزش این منابع هستند، بنابراین باید همواره سیاستهایی اتخاذ نمایند که با کمترین چالش و هزینه، بیشترین بازدهی و نتیجه مطلوب را داشته باشد.هدف از نگارش این مقاله بررسی سیاستها و شیوه های مناسب جهت آموزش به نیروی انسانی در صنعت گردشگری و تربیت نیروی انسانی کارآزموده از طریق افزایش قابلیت های شغلی آنان می باشد

۲اکوتوریسم؛ رهیافتی نو جهت دستیابی به توسعه پایدار
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه پایداری به نحو گستردهای به عنوان رویکردی بنیادین، برای هرنوع توسعه از جمله توسعه گردشگری پذیرفته و در مباحث علمی و آکادمیک، گردشگری پایدار به عنوان مفهومی نو برای مقابله با آثار مخرب توسعه گردشگری مطرح شده است. از طرف دیگر حفظ ونگهداری محیطهای طبیعی، بخصوص جاذبههای طبیعی در الویت رسالت سازمانی نهادهای مرتبط با محیط زیست قرار دارد. رشد روزافزون گردشگری و همراه با آن طبیعتگردی این مهم را ایجاب میکند تا از اصول و مفاهیم مختلف درخصوص پایداری زیستمحیطی بیشتر استفاده شود که توسعه پایدار از این دسته از مفاهیم میباشد. این پژوهش که از نوع توصیفی و با استفاده از اسناد کتابخانهای تدوین شده است، به ادبیات مرتبط با اکوتوریسم، پایداری، نهادهای مسئول در این بخش و همچنین جایگاه اکوتوریسم در ایران میپردازد

۳گردشگری مذهبی و تأثیر آن بر توسعه روستایی مطالعه موردی: زیارتگاه نگل
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۰
آیین های مذهبی که ریشه در باورها و اعتقادات یک ملت و قوم دارند، امروزه به عنوان یک جاذبه گردشگری مذهبی شناخته شدهاند. گردشگری مذهبی در نقاط مختلف جهان به عنوان یکی از شاخههای مهم گردشگری مطرح بوده و حجم بالای مبادلاتاقتصادی در این بخش باعث شده است و تا حدود زیادی باعث کاهش فقر در مناطق میزبان می شود تا جایی که اکثر صاحبنظران، گردشگری مذهبی را به عنوان یک فعالیت و صنعت پویا و مستقل در کاهش فقر تلقی کنند. زیارتگاه نگل واقع درروستای نگل از توابع شهرستان سنندج، یکی از مراکز مهم مذهبی در استان کردستان می باشد،که هر ساله گردشگران زیادی رااز سایر شهرستان های استان و استان های همجوار جذب میکند. هدف این تحقیق، بررسی تأثیرات توسعه گردشگری مذهبی برکاهش فقر می باشد که در این پژوهش تأثیرات زیارتگاه نگل بر کاهش فقر ساکنین روستاهای مجاور زیارتگاه بررسی گردید.روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و جمعآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیقرا روستاییان اطراف زیارتگاه و کارکنان مشغول به خدمات رسانی به گردشگران)اعم از مغازه داران، دست فروشان، مهمانداران را که اکثراً از ساکنین روستاهای اطراف زیارتگاه می باشند( تشکیل می دهد که براساس فرمول کوکران 141 نفر به عنوان حجم نمونهدر نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون t تک نمونه ای، استفاده به عمل آمد. نتایج تحقیقحاکی از تأثیرات قابل ملاحظه این زیارتگاه بر کاهش فقر در نواحی روستایی این منطقه دارد و در صورت توجه مسولین، در آینده می توان شاهد تأثیرات بیشتر این زیارتگاه بر کاهش فقر و توسعه اقتصادی منطقه و حتی شهرستان مریوان بوده و در نهایتراهکارهایی با توجه به شرایط منطقه جهت توسعه آثار اقتصادی و کاهش فقر در منطقه با استفاده از پتانسیل های جذب گردشگر ارائه گردید.

۴صنعت گردشگری ایران، فرصتی برای کارآفرینی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، سال
تعداد صفحات: ۲۲
از آنجا که گردشگری و کارآفرینی از جمله موضوعات نوپا در نوشتارهای علمی جهان محسوب میشود، بیتردید تلفیق مناسب و دقیق گردشگری علاوه بر متضمن بودن گردشگری ایمن و میزبانی مطلوب، میتواند پاسخگوینیازهای اشتغال جوانان باشد. از طرف دیگر، نکته اساسی در تحقیق و فعالیت کارآفرینانه در سطح اجتماع، فراهم بودن بسترها در جامعه، یا در واقع چیزی است که از آن با عنوان فضای کارآفرینی یاد میشود. از آنجا کهگردشگری در مراحل رشد اولیه خود در ایران به سر میبرد و از طرفی دیگر صاحب نظران صنعت گردشگری را به عنوان صنعت قرن 12 معرفی، و از آن به عنوان یکی از صنایع کاربر و اشتغال زا یاد کردهاند، این صنعت زمینههایزیادی را برای اشتغال و کارآفرینی در خود جای داده است. در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن پرداختن بهجایگاه و اهمیت گردشگری در جهان معاصر، به توصیف نقش گردشگری در کارآفرینی پرداخته شود و اهمیت اینصنعت برای کارآفرینان و ایجاد اشتغال توصیف شود. این تحقیق از جنبه روش جزء تحقیقات کیفی و از جنبهاهمیت و هدف کاربردی است. نتایج تحقیق حاکی از این میباشد به دلیل پتانسیل بالای گردشگری در کشور، ماهیت گردشگری، و کاربری بودن گردشگری، این صنعت بیش از هر صنعت دیگری از فرصتهای کارآفرینی برخوردار میباشد.

۵طراحی مسیر گردشگری ادبی در حوزه شرق ایران مورد مطالعاتی؛ استان خراسان رضوی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۹
یکی از غنی ترین میراث معنوی هر کشور را می توان ادبیات آن دانست و از مشاهیر ادبی به عنوان مولدان و حافظان این میراث نام برد. اگر از دیدگاه تفسیری، به گردشگری ادبی نگریسته شود، انگیزه دیدار از اماکن، آرامگاهها و یا خانه هایشاعران و مشاهیر را نباید در سبک معماری و یا ویژگی های محیطی یک آرامگاه دانست، بلکه باید هدف از سفر را، محتوا و درون مایه آثار و شعرهایشان دانست که باعث گردید، نوعی رابطه احساسی و قلبی با مشاهیر برقرار شود و شکل نوینی ازگردشگری، به عنوان گردشگری ادبی را تشکیل دهد. ادبیات حوزه فرهنگی ایران زمین نیز به سبب عمق، محتوا و تنوع درسبک و متون نوشتاری، جایگاهی بی همتا دارد که باید برای معرفی هرچه بیشتر و بهتر این پتانسیل، از شیوه های خلاقانهتر، جدیدتر و جذابتر استفاده کرد. طراحی مسیر گردشگری ادبی و پیوند آن با جامعه میزبان و مهمان یکی از این ابزارهاست کهباید بر اساس این درون مایه ها طراحی گردد. از آنجا که خطه خراسان رضوی از حیث دارا بودن مشاهیر ایرانی از امتیازاتقابل توجه ای به نسبت سایر استانها جهت طراحی مسیر ویژه ادبی برخوردار است و سه شهر نیشابور، توس و تربت جام کانون آرامگاه مشاهیر در این استان میباشند، این مهم، اهمیت طراحی محور گردشگری ادبی ر ا در حوزه شرق ایران دو چندانمیکند. در این مقاله با استفاده از تصاویر ماهواره ای GOOGLE MAP و ERTH GOOGLE مسیر گردشگری ادبی مورد نظر، فواصل و دیگر جاذبه های مهم تاریخی موجود که کمترین فاصله را با مسیر دارند ،مشخص و معرفی گردیده است. نتایج این بررسی حاکی از این است که طراحی اینگونه محورها به شناخته شدن هرچه بیشتر میراث فرهنگی معنوی و جاذبه های – تاریخی گردشگری استان کمک میکند و منافع اقتصادی زیادی به همراه دارد.

۶جهانیشدن و گردشگری؛ اثرات و روابط
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، سال
تعداد صفحات: ۲۳
گردشگری یکی از عوامل تسهیل کننده جهانیشدن محسوب میشود. گردشگری در الگوهای فضایی سهگانه در فرآیندی از جهانی شدن به سوی شکلدادن به یک دهکده گردشگری در حرکت است وبه مانند بازار آزاد مشترکی میماند که تمامی کشورها، درخور تلاش خود از آن بهره میبرند. اصول مشترک در این دهکده گردشگری سیستم های رزرو و رایانه ای شدن جهانی میباشد. رقابت جهانی وداد و ستد گردشگری، اصول اقتصادی و توزیع سودمندی از گردشگری را دیکته میکند. در اینراستا گردشگری برای رسیدن به توازن بین دو بعد اتحاد تفاوتها و تنوعها تلاش میکند. از اینرو گردشگری برگزیده ای از چهرههای مثبت جهانیشدن میباشد؛ که بر ویژگیها و جذابیتهایمحلی شدن تاکید میکند . در این میان فرآیند جهانی شدن به برداشتن موانع و مرزها برای سفر به کشورها کمک کرده و از یک چشمانداز، در زمینه گردشگری به ایجاد یک بازار مشترک با توزیع عادلانهنیروی انسانی، مادی و رفاهی برای همه مردم جهان منتهی می شود. این مقاله که از نوع توصیفی و با استفاده از استاد کتابخانه ای تدوین شده است به تشریح مفاهیم مربوط به گردشگری، به جهانیشدنو ابعاد مختلف این پدیده میپردازد و در ادامه با اثرات جهانی شدن بر گردشگری و روابط این دو پدیده بر هم میپردازد.

۷حافظ و سعدی؛ برندهای گردشگری ادبی ایران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۶
عدم توجه به اهمیت موضوع ساخت برند گردشگری در ایران در راستای توسعهی صنعت گردشگری، مانع از معرفی مناسب جاذبههای گردشگری ایران به جهان شده است. سرزمین ایران که زادگاه فرهنگ و هنر و ادبیات میباشد از ظرفیت بسیار مناسبی جهت جذب گردشگران علاقهمند به حوزه گردشگریادبی برخوردار است. در این میان، از بین شاعران ایرانی، حافظ و سعدی بخشی از هویت و میراث معنوی ارزشمند و معرف بخشی از فرهنگ غنی این خطهدر جهان میباشند. در این پژوهش با بررسی ادبیات مربوط به برند، برندسازی و اهمیت نوآوری در رقابتپذیری مقاصد گردشگری به منافع قابل کسب از گردشگری ادبی پرداخته میشود و در نهایت با توجه به جایگاه جهانی حافظ و سعدی و پتانسیلهای موجود در این زمینه، این دو شاعر به عنوان برندهای گردشگری ادبی پیشنهاد میگردد.

۸شناخت پتانسیلهای اکوتوریستی تالابهای ایران با رویکرد پایداری زیست محیطی مطالعه موردی تالاب میانکاله
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، سال
تعداد صفحات: ۹
میانکاله یکی اززیست گاه های مهم و باارزش پرندگان مهاجر آبزی و تعدادی پرندگان بومی است این پناهگاه بازمانده تیپ اراضی مشجر ساحلی درساحل دریای خزر است و به علت دارا بودن موقعیت ویژه و منحصربفرد اکولوژیکی و وجود خلیج گرگان یکی ازذخایر با ارزش کره مسکون لقب گرفته است و سازمان جهانی یونسکو برای این منطقه شناسنامه ویژه تهیه و مشخصات آن را به صورت کامل تشریح کرده و محلی به شمار اورده که باید برای انجا کارهای علمی و پژوهشی بدقت مورد حفاظت قرارگیرد این جزیره با چشم انداز طبیعی و زیست محیطی شگفت انگیز یک اکوسیستم کم نظیر درسطح جهانی می باشد و جزو مناطقی است که استعدادهای فراوانی برای ایجاد تورهای طبیعت گردی دارد پژوهش حاضر نیز با رویکرد پایداری زیست محیطی به ظرفیت های اکوتوریستی و تهدیدهای زیست محیطی منطقه می پردازد بنابراین این پژوهش ازجنبه روش جزتحقیقات توصیفی می باشد که با استفاده ازاسناد کتابخانه ای تدوین شده است نتایج تحقیق حاکی ازاین میباشد که برخی ازتهدیدات زیست محیطی منطقه نظیر احداث پالایشگاه توسعه بنادر و حتی کشاورزی می تواند اثار بسیارنامطلوبی برمحیط زیست منطقه بگذارد و اکوسیستم شبه جزیره و تالاب را با خطرات همراه سازد.
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه