توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعات انتشار: توسعه آموزش در علوم پزشكي، تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۲۲، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین عوامل در فرآیند آموزش، برقراری ارتباط موثر بین استاد و دانشجو می باشد. آموزش موثر جدا از مهارت های علمی لازم، مستلزم استفاده صحیح از روش های ارتباطی موثر در محیط های آموزشی است، این امر ممکن نیست مگر با شناخت کامل عوامل موثر در برقراری ارتباط. از همین رو این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط میان دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی– مقطعی، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال تحصیلی 91–90 مورد پژوهش قرار گرفتند. داده های مورد نیاز توسط پرسشنامه ای که اعتبار محتوایی آن توسط 15 تن از اعضای هیات علمی خبره و صاحب نظر در زمینه آموزش پزشکی و پایایی آن با روش آزمون قبل و بعد 0.70 و پایایی بین سوالات با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ a=0.89 بررسی و تایید شده بود در سه حیطه فردی، حرفه ای و علمی که دارای 28 گویه بود، جمع آوری گردید. سپس داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS ویرایش 18، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با استفاده از روش های آمار توصیفی در قالب توزیع فراوانی، جدول، تعیین درصد و آزمون مجذور کای ارایه گردید.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد 44 تن از دانشجویان احترام به دانشجو (%86.3)، 40 تن به روز بودن استاد (%78.4)، 39 تن فن بیان و تدریس توام با علاقه (71%) و در نهایت 38 تن رازداری (71%) را در زمره مهم ترین عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد می دانند، در حالی که به نظر دانشجویان جنسیت استاد، حاشیه روی و سخت گیری، اختلاف سن و همچنین ظاهر استاد چندان اهمیتی در برقراری ارتباط موثر بین استاد و دانشجو ندارد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که عوامل فردی نظیر فن بیان و تدریس توام با علاقه، و عوامل اخلاقی همچون احترام به دانشجو و رازداری در مقایسه با سایر عوامل از قبیل عوامل حرفه ای و علمی تاثیر بیشتری در برقراری ارتباط موثر بین دانشجو و استاد دارد.

۲تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی برارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۲۳
دراین مقاله محققین درزمینه اثر کیفیت حاکمیت شرکتی برارزش شرکت تحقیق نموده اند که جهت شناسایی ارزش شرکت ازدومعیار نسبت قیمت برارزش دفتری (P\B) ونسبت کیو– توبین( Q–Tobin) استفاده شده است وجامعه آماری مشتمل بر615 شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران و با استفاده ازداده های سالهای 1386–1390 (قلمروپنج ساله ) وباروش های آماری بااستفاده ازنرم افزارهای اکسل و SpSS فرضیه تحقیق موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل ازیافته های نشان دادکه حاکمیت شرکتی برهردومعیار ارزش شرکت اثرگذاراست که درآن درصد سهامدارن نهادی برمعیار(Q–Tobin) تاثیرمعنی دارومعکوسی داشته و درصداعضای غیرموظف برارزش دفتری اثر معکوس داردو معیارهای تمرکز مالکیت درهردومعیار بی معنی است و همچنین درخصوص متغییرهای کنترلی، اندازه شرکت تاثیرمستقمی وسودتقسیمی درهردومعیار تاثیرمعکوسی دارد

۳بررسی میزان اضطراب اطلاع یابی در میان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف: اضطراب اطلاعیابی یکی از موانع رفتاری در فرآیند نگارش پژوهش به حساب می آید که سبب شکل گیری نگرش منفی در دانشجویاننسبت به انجام پژوهش می شود. بر این اساس، در پژوهش حاضر، اضطراب اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال وبختیاری بررسی می گردد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه سنجش اضطراب اطلاع یابی عرفان منش (2012) انجامشد. در این راستا، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان دانشجویان پردیس فرهنگیان بحر العلوم ، مرکز آموزش عالی شهید رجایی،پردیس فرهنگیان شهیدباهنر نمونه مورد نظر انتخاب گردید. افزون بر استاندارد بودن پرسشنامه، روایی آن از طریق نظرسنجی استادان این حوزهو پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ (α=0.775) تأیید گردید. از آمار توصیفی (نظیر: درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آزمون های آماری به کمک نرم افزار (SPSS(v.16 برای تحلیل داده ها بکار گرفته شد.یافته ها: 91 درصد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دارای اضطراب اطلاع یابی شدید می باشند. همچنین، موانع فنی (با میانگین 3\52)، موانعمربوط به منابع اطلاعاتی (میانگین 3\50) مربوط به کتابخانه و موانع مربوط به جستجوی اطلاعات (هر دو با میانگین 3\42) از موانعاضطراب زای اطلاع یابی به حساب می آیند. دانشجویان سه مرکز دانشگاه فرهنگیان به طور یکسانی از اضطراب اطلاع یابی شدیدی رنج می برند.براین اساس، راهکارهایی در جهت بهبودی وضعیت و شرایط حاکم ارائه شده است.

۴بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۶
این تحقیق رابطه بین ارزش های فرهنگی و مدیریت سود را مورد بررسی قرار می دهد.ارزش های با استفاده از پرسشنامه هافتسد اندازه گیری شد.مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز تعیین شد. جهت آزمون فرضیه ها پس از تعیین اقلام تعهدی اختیاری شرکتها با توجه به سطح درگیریشان در مدیریت سود به 2 گروه تقسیم می شوند : گروه اول مربوط به شرکتهایی هست که مدیریت سود در جهت افزایش سود را دارند در این حالت اقلام تعهدی اختیاری بزرگتر از صفر به عنوان مدیریت سود در جهت افزایش سود در نظر گرفته شده است گروه دوم مربوط به شرکتهایی است که مدیریت سود با انگیزه کاهش سود رادارند. در این حالت اقلام تعهدی اختیاری کوچکتر از صفر به عنوان مدیریت سود در جهت کاهش سود در نظر گرفته شده است براساس نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون در شرکت های گروه اول فرضیه مخالف مبنی بر وجود تأثیر مستقیم فاصله توزیع قدرت بر اقلام تعهدی اختیاری و تواما بر مدیریت سود پذیرفته شده است. و در شرکت های گروه دوم فرضیه مخالف مبنی بر وجود تأثیر مستقیم جمع گرایی بر اقلام تعهدی اختیاری و تواما بر مدیریت سود پذیرفته شده است.

۵معیارهای تعامل در فرایند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری (نقش پیچیدگی عینی و نوع محصول)
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، سي و يكم،شماره۴(پياپي ۸۶)، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۲
طراحی نظام های تعاملی بازیابی اطلاعات و نیز نظام های شخصی سازی شده که با ویژگی های انسانی و محیط جست وجوی اطلاعات هماهنگ باشند، با شناسایی و درک تعامل انسان و اطلاعات میسر است. مطالعه هر یک از ابعاد تعامل نیازمند شناخت بافتی است که در آن چنین تعاملی رخ می دهد. از جمله عوامل اساسی بافت، وظیفه کاری کاربران است که محرک جست وجوی اطلاعات شخص تلقی می شود. وظایف کاری، به عنوان وظایف مرتبط با کار، حرفه و شغل تعریف شده است. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی میزان استفاده دانشجویان از معیارهای تعامل با اطلاعات در فرایند جست وجوی اطلاعات برای وظایف کاری گوناگون می پردازد.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، جزو پژوهش­های کیفی با مطالعه­ای اکتشافی است. جامعه این پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فردوسی ورودی سال 92–1391 تشکیل می دهند. از طریق سه مرحله نمونه گیری (تصادفی طبقه ای، نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه)، تعداد 30 نفر آزمودنی انتخاب و هرکدام طی جلسات جست وجوی انفرادی به انجام 6 وظیفه کاری متفاوت از نظر سطح پیچیدگی عینی (بالا، متوسط، پایین) و محصول (ذهنی و تصمیم گیری) پرداختند. داده ها از طریق تحلیل محتوای گزارش های بلنداندیشی کاربران استخراج و تحلیل شدند. روایی ابزارها توسط اعضای هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی تایید شد. همچنین، ضریب 78\0 آلفای «کریپندورف» مبنی بر توافق بین رمزگذار نشان دهنده قابلیت اطمینان تحلیل محتواست.یافته ها نشان داد که افزون بر معیار موضوع، معیارهای دسترسی به اطلاعات، رتبه بندی نتایج جست وجو، دانش حوزه­ای کاربر، چیدمان اطلاعات، نوع منبع اطلاعاتی و مانند آن بر تعامل کاربران با اطلاعات تاثیرگذار است و میزان اهمیت معیارهای تعامل در کاربران بسته به سطح پیچیدگی عینی و نوع محصول وظیفه کاری متفاوت می باشد. نتایج حاکی از آن است که میزان توجه کاربران به معیارهای تعامل با اطلاعات در حین جست وجوی اطلاعات برای وظایف کاری متفاوت (از لحاظ سطح پیچیدگی و نوع محصول) تغییر می کند. بنابراین، لازم است به منظور طراحی نظام های اطلاعاتی تعاملی و شخصی­سازی شده، ویژگی های وظایف کاری کاربران مورد توجه قرار گیرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه