توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی شاخص های تعیین خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زندگی بشر در طول تاریخ و در سراسر جهان همواره در معرض انواع مخاطرات طبیعی قرار داشته که برخی از آنها ناشی از فرآیندهای آب و هوایی یا به عبارتی اقلیمی می باشند. از جملة این حوادث می توان؛ طوفان های سهمگین، خشکسالی، بارش های سیل آسا، رعد و برق و سایر پدیده های جوی–اقیانوسی از قبیل النینو و غیره را نام برد که در این میان خشکسالی از اهمیت وگستردگی قابل ملاحظه ای برخوردار است. پیش بینی خشکسالی بعنوان مهمترین راهکار مقابله و کاهش خسارات ناشی از خشکسالی می باشد. لذا در این تحقیق سعی شده است به بررسی شاخص های تعیین خشکسالی براساس داده های بارندگی در استان چهار محال وبختیاری پرداخته شود. شاخص های مورد مطالعه عبارتند از: شاخص درصد از بارش میانگین(DIX)، شاخص کلاسه‌بندی دامنة بارش، شاخص بارندگی استاندارد(SPI) و شاخص میانگین متحرک(5و7ساله). پس از بررسی‌های بعمل آمده مشاهده گردید که نتایج حاصله از شاخص‌ها، جهت تعیین خشکسالی اقلیمی استان ، تقریباً مشابه می‌باشد و اختلافات جزئی که به چشم می‌خورد مربوط به تقسیم‌بندی‌های متنوع خشکسالی از دیدگاه این شاخص‌ها می‌باشد. با توجه به انحنای منحنی میانگین متحرک می توان پیش بینی نمود که در سالهای آتی شاهد بهبود وضعیت بارندگی استان خواهیم بود) به جز لردگان). نتایج این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که دوره های خشکسالی و ترسالی که بطور متناوب تکرار می شوند تقریباً به لحاظ مدت زمان، متناسب با هم می باشند (در شهرکرد ازسالهای1967تا 1971و1996تا 2002 خشکسالی واز سال1971تا 1980 و 1987تا 1996 ترسالی و در ایستگاه کوهرنگ از سالهای 1964تا1971 و1995تا 2002 خشکسالی و ازسال 1971تا 1995 ترسالی را به دنبال داشته است که دراین دو ایستگاه روند تناوب رو به ترسالی و بهبود است. در ایستگاه لردگان میانگین متحرک دارای تناوب بیشتر و کوتاه مدت تر است که خشکسالی سالهای 1961تا 1964و 1995تا1998 بزرگترین آنهاست و ازسال 1998 به بعد ترسالی را داریم که با توجه به تناوب میانگین در آینده احتمال خشکسالی وجود دارد) بنابراین می توان شدت و تکرار خشکسالی و ترسالی ها را نیز پیش بینی نمود. بدلیل شباهت نتایج حاصله از روش‌های مورد استفاده در این مطالعه، درصورت تمایل استفاده از یک روش، شاخص بارندگی استاندارد پیشنهاد می‌گردد. ولی سریعترین روش، استفاده از شاخص میانگین متحرک می‌باشد.

۲بررسی نقش فاکتورهای خاکی بر پوشش گیاهی مراتع حوزه کسیلیان
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
با توجه به نقش مهم گیاهان در تعادل اکوسیستم ها، ضرورت شناخت روابط بین گیاهان و عوامل محیطی جهت حفظ ثبات و پایداری آنها امری اجتناب پذیر است (4) بدون پوشش گیاهی، دوام و بقاء خاک دچار مخاطره می گردد . زیرا خاک محصول اقلیم و پوشش گیاهی بر روی سنگ یا مواد مادری است (5) نکته جالب توجه این که بین پوشش گیاهی و شرایط خاکی روابط مشخصی وجود دارد و این روابط یکسویه نیست . بلکه به صورت متقابل می باشد (6) و تغییر در ترکیب پوشش گیاهی یک منطقه، گویای تغییر در عواملی است که گیاه به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر آن قرار دارد (14) انتشار و حضور نباتات در هر منطقه تصادفی و اتفاقی نیست، بلکه گسترش جوامع گیاهی بازتابی از شرایط کلیماتیک و ادافیک آن منطقه محسوب می گردد (7) چنانچه خاک منطقه ای که دارای آب و هوا و پستی و بلندی یکسان است شناخته شود، به سهولت می توان پوشش گیاهی آن را شناخت (3) به این ترتیب ، شناخت روابط بین عوامل خاک، آب و هوا و پوشش گیاهی در هر رویشگاه و تعمیم آن به دیگر نقاط مشابه از جمله دستاوردهای با اهمیت در مطالعات اجتماعات نباتی خواهد بود (1) بدیهی است که استقرار جامعه گیاهی تحت تاثیر عوامل خاکی، اقلیمی و زیستی است و از آنجائی که ارتباط نزدیکی بین پارامترهای خاک و پوشش گیاهی وجود دارد (14) از این رو مسئله اصلی تحقیق یافتن روابط بین این پارامترها با یکدیگر در حوزه آبخیز کسیلیان می باشد .

۳بررسی کاربرد مدل اسکالوگرام در اولویت بندی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سد ایلام
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۱۲
از موارد محدودکننده در طرح های آبخیزداری ، هزینه اجرای طرح ها می باشد . هزینه بالای طرح ها باعث شده که در اکثر موارد فقط بخشی از حوزه ابخیز با بودجه موجود تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گیرد. به دلیل هزینه بالای عملیات آبخیزداری، شناسایی اولویتها برای انتخاب زیر حوزه ها جهت عملیات اجرایی ضروری است . بهمنظور بررسی امکان استفاده از تئوریها و مهارتهای آزمون شده در مدل اسکالوگرام در اولویتبندی عملیات ابخیزداری به منظور کنترل سیلاب و تولید رسوب، حوزه آبخیز سد ایلام در نظر گرفته شد که دلیل انتخاب این حوزه نقشی است که این سد در تامین آب شرب شهر ایلام ایفا میکند.در تحقیق حاضر حوزه آبخیز سد ایلام بامساحت 18360 هکتار ابتدا بر اساس واحدهای هیدرولوژیک به 9 زیر حوزه تقسیم شده است سپس 30 پارامتر هیدرولوژیکی ، اقلیمی، فیزیوگرافی،زمین شناسی و... برای 9 زیر حوزه بعنوان پارامترهای مستقل محاسبه و تعیین شده است. برای کاهش تعداد وتعیین تاثیرگذارترین متغیرهای مستقل نیز آزمون تجزیه و تحلیل عاملی صورت گرفت و 8 فاکتور به عنوان فاکتورهای مهم که 99% تاثیر را شامل میشوند معرفی گردیده است بر اساس 8 پارامتر موثر نهایی شده ازلحاظ آماری، مدل اسکالوگرام برای اولویت بندی عملیات آبخیزداری زیرحوزه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل اسکالوگرام نشان دادکه زیر حوزه های 2–6، 1–4 و 1–5 در اولویتهای اول تا سوم برای عملیات آبخیز داری می باشند.

۴شناسایی فرآیندهای موثر در منشاء نمک های محلول رودخانه مرزی اترک با استفاده از روشهای آماری چند متغیره
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
بمنظور شناسایی منشاء نمک ها محلول در رودخانه اترک، از اطلاعات ایستگاه نمونه برداری مراوه تپه واقع در شمال شرق استان گلستان استفاده شده است. ابتدا رابطه بین دبی– هدایت الکتریکی و سپس میران نمکهای محلول حمل شده توسط رودخانه در ماههای مختلف بررسی گردید. بیشترین و کمترین میزان نمکهای محلول حمل شده بترتیب مربوط به فروردین ماه و شهریور ماه می باشد که رابطه مستقیم با میزان دبی رودخانه دارد. براساس نمودار مثلثی ترسیم شده توسط نرم افزار AqQa تیپ غالب آب رودخانه سولفاته می باشد . باتوجه ماتریس همبستگی داده های هیدروژئوشیمی رودخانه اترک بجزء سولفات بقیه یونها همبستگی مستقیم با هدایت الکتریکی دارند و در بین یونها بیشترین همبستگی مربوط به سدیم و منیزیم می باشد. براساس روش تحلیل عاملی که برای هفت متغیر انجام شد، پنج عامل تاثیر گذار بر میزان نمکهای محلول رودخانه اترک مشخص گردید. پنج عامل شامل 1– تبادلات ژئوشیمی آب (سکانس یونی ) ، 2– انحلال ژیپس 3– انحلال تشکیلات
آهکی(کلسیت،دولومیت )، 4– بارش های جوی و 5– انحلال کانیهای کلرید ه می باشند . بمنظور تکمیل نتایج بدست آمده از نمودارهای ترکیبی و اندیس های اشباع استفاده شد. نمودارهای ترکیبی رسم شده بین یونهای اصلی، نشان از یک روند خطی بین سدیم –کلرو سولفا ت– منیزیم دارند این روند بیانگر انحلال کانیهای تبخیری(نمکی–ژیپسی) و ورود آن به ترکیب شیمیایی آب رودخانه اترک دارد. همچنین فوق اشباع بودن کانیهای کلسیتی و دولومیتی نشان از انحلال سازنده ای آهکی در بالادست حوزه آبخیز اترک دارد.

۵تحلیل و پیش بینی خشکسالی در استان آذربایجان شرقی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
خشکسالی جزء بلایای طبیعی محسوب می شود که در اثر تغییر الگوهای آب وهوایی ناشی از کاهش نزولات جوی کمتر از حد معمول، بوجود می آید و ادامه آن موجب عدم تعادل اکولوژیکی و هیدرولوژیکی می شود. خشکسالی از ویژگیهای اصلی آب و هوای ایران محسوب می شود که هم درقلمرو آب و هوای مرطوب و هم خشک قابل مشاهده است. این پدیده در میان بلایای طبیعی از اهمیت وگستردگی قابل ملاحظه ای برخوردار است. پیش بینی خشکسالی بعنوان مهمترین راهکار مقابله و کاهش خسارات ناشی از خشکسالی می باشد. لذا در این تحقیق سعی شده است به بررسی نمایه های تعیین خشکسالی براساس داده های بارندگی در استان آذربایجان شرقی پرداخته شود.شاخص های مورد مطالعه عبارتند از: شاخص درصد از بارش میانگین ،(DIX) ، شاخص کلاسه بندی دامنة بارش، شاخص بارندگی استاندارد (SPI) و شاخص میانگین متحرک( سه ساله و پنج ساله). نتایج بدست آمده از بررسی این شاخص ها برای اطلاعات مربوط به ایستگاه های تبریز، مراغه، سراب، اهر، میانه و جلفا بیانگر این موضوع بوده است که جهت پیش بینی خشکسالی، نتایج این ٥ شاخص تقریباً یکسان بوده ولی از لحاظ سرعت عمل می توان از شاخص میانگین متحرک و به لحاظ دقت، از شاخص بارندگی استاندارد، برای انجام این مهم استفاده نمود.

۶بررسی کیفیت شیمیایی چاه نیمه های زابل با تاکید بر عوامل طبیعی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
دشت سیستان فروافتادگی تکتونیکی(گرابن) است که در اواخر دوران سوم و اوائل دوران چهارم محل رسوبگذاری رودخانه هیرمند بوده است. کف دشت سیستان را بیشتر سنگهای دوران دوم و دوران سوم زمین شناسی تشکیل می دهد اما رسوبات دوران چهارم که بیشتر از نوع رسوبات رودخانه ایی و دریاچه ایی است در آن دیده می شود. چاه نیمه ها گودی های طبیعی در جنوب سیستان و در فاصله 5 کیلومتری شهر زهک و 30 کیلومتری شهر زابل با وسعت 46 کیلومتر مربع قرار دارند حجم کل مخازن مربوط به چاه نیمه ها معادل 628 میلیون متر مکعب می باشد که فقط 326 میلیون متر مکعب آن قابل استفاده در بخش کشاورزی می باشد. به منظور بررسی آب چاه نیمه ها از نتایج آنالیز شیمیایی سال 1381 و 1386 استفاده شده است. براساس ماتریس همبستگی، بیش از 50 درصد متغیرهای شیمیایی رابطه منفی با هدایت الکتریکی (EC) دارند. بیشترین همبستگی بین یونها مربوط به منیزیم–پتاسیم، کلر– پتاسیم و فلوئور–بیکربنات بترتیب به میزان 0\976، 0\971 و 0\967 می باشد .کمترین همبستگی مربوط به نیترات– پتاسیم و نیترات– منیزیم به میزان 0\951– می باشد. با توجه موقعیت نمونه ها در نمودار پایپر دو رخساره شیرین و شور مزه را می توان شناسایی نمود. بمنظور تعیین تیپ آب از رخساره های شیمیایی استفاده شده است. براین اساس تیپ غالب آب Ca–Mg–Cl و Na– Cl می باشد . سیر تکامل آب از تیپ سولفاته شروع و تمایل خود را برای رسیدن به تیپ کلروره (مناطق تخلیه ) نشان می دهد. این روند را بوضوح می توان با افزایش TDS نمونه های آب در قسمت مستطیل شکل نمودار دورو مشاهده نمود. همچنین در این نمودار، بجز نمونه مربوط به سال 1381 اغلب آبها در دسته کیفیت قابل قبول قرار می گیرند. باتوجه به تجمع نمونه ها در نمودار گیبس می توان نتیجه گرفت در طول دوره آماری کیفیت شیمیایی چاه نیمه ها کمتر تحت تاثیر واکن شهای آب– سنگ (هوازدگی تشکیلات زمین شناسی) و بیشتر تحت تاثیر تبخیر و تعرق می باشد. موقعیت نمونه ها مربوط به چاه نیمه ها و رودخانه سیستان نیز موید این مطلب می باشد. درتمامی نمونه ها اندیس های اشباع دولومیت از کلسیت بیشتر است این امر نشان از انحلال بیشتر کانی های دولومیتی نسبت به کلسیتی در طول مسیر حرکت آب قبل از رسیدن به چاه نیمه دارد .

۷بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه گرگانرود در مجاورت شهر گنبد
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۷
در تحقیق حاضر به منظور بررسی و شناخت تغییرات مورفولوژی رودخانه گرگانرود در مجاورت شهر گنبد در طی یک دوره ۴۰ ساله، ابتدا اقدام به انتخاب بازهای به طول ۱۳ کیلومتر در مسیر رودخانه گردید . جهت بررسی خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه در ابتدای دوره از نقشههای توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ رقومی شده توسط سازمان جغرافیایی ارتش استفاده گردید. همچنین جهت بررسی وضعیت مورفولوژیکی رودخانه در انتهای دوره مورد بررسی ، از نقشه های پلان و پروفیل طولی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ و پروفیل عرضی با مقیاس ۱:۱۰۰ در محدوده بازه مورد مطالعه که در سال ۱۳۸۲ برداشت شده است، استفاده گردید. در هر بخش ضرایب مربوط به مورفولوژی رودخانه اعم از طول موج، طول مئاندر، عرض مئاندر، شعاع انحنا متوسط، دامنه نوسان و ضریب سینوسی شدن مورد محاسبه قرارگرفت. بررسی پلان بازه مورد مطالعه نشان داد که تعداد مئاندرهای رودخانه در بازه مشرف به شهر گنبد از ۲۲ عدد به ۲۸ عدد افزایش پیدا کرده است که این امر بیانگر توسعه شرایط مئاندری در این بخش از رودخانه میباشد. بهعلت شرایط لازم برای ایجاد تغییرات کلی مورفولوژی که مستلزم گذشت زمانی طولانی میباشد، مسیر رودخانه در طی دوره ۴۰ سال گذشته تغییرات کلی و فاحشی از خود نشان داد که تعداد مئاندرهای رودخانه در بازه مشرف به شهر گنبد از ۲۲ عدد به ۲۸ عدد افزایش پیدا کرده است که این امر بیانگر توسعه شرایط مئاندری در این بخش از رودخانه میباشد. به علت شرایط لازم برای ایجاد تغییرات کلی مورفولوژی که مستلزم گذشت زمانی طولانی میباشد، مسیر رودخانه در طی دوره ۴۰ سال گذشته تغییرات کلی و فاحشی از خود نشان نداده است.

۸بررسی قابلیت استفاده آب چاه نیمه‌های زابل جهت مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و دام
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۱۲
به منظور قابلیت استفاده آب چاه نیمه ها در مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و دام از نتایج آنالیز شیمیایی آنها در سال 1386 استفاده شده است. در مرحله نخست وضعیت کلی هیدروشیمیایی چاه نیمه با استفاده از نمودار مثلثی بررسی گردید. براین اساس تیپ غالب آب Na–SO4 می باشد. سپس با استفاده از استانداردهای آب شرب، نمودار شولر و پارامترهای نظیر سختی و TDS کیفیت آب چاه نیمه‌ها به لحاظ شرب بررسی شد. معیارهای لازم جهت ارزیابی کیفی آب کشاورزی با استفاده از کد کامپیوتری AqQa محاسبه گردید. در تمامی فصول سال خطر شوری آب در رده زیاد می باشد. براساس محل نمونه ها در نمودار ویلکوکس ردههای آب شامل C2S1و C3S1 می باشد که بترتیب رده اول کمی شور و برای کشاورزی تقریبا مناسب تا شور و برای کشاورزی با اعمال تمهیدات لازم مناسب می باشند. باتوجه به نمایه های اشباع محاسبه شده توسط کد کامپیوتری PHREEQC 2.6، بالابودن نمایه اشباع کانیهای کربناته بخصوص کلسیت باعث رسوب کربنات کلسیم و کاهش نفوذ پذیری خاک می شود. در برخی از نمونه ها نسبت Ca\Mg کمتر از 1 می‌باشد که این امر باعث پراکنش خاک و کاهش تدریجی ثمره گیاه می‌گردد. باتوجه‌ به‌ طبقه بندی‌ پلاتینکف‌ و مقادیر سختی‌ کل‌(TH) تمام‌ نمونه‌های‌ آب‌ از نظر استفاده‌ در مصارف‌ صنعتی‌ در رده III قرار می‌گیرند که احتیاج‌ به ‌تصفیه‌ کامل‌ دارند. همچنین براساس ضریب اشباعیت لانژلیه تقریبا تمامی نمونه دارای Is بزرگتر از صفر می باشند و استفاده آنها باعث رسوبگذاری در لوله ها و دیگهای بخار می شود. باتوجه به استانداردهای کیفی پیشنهادی برای آب شرب دام، مصرف آب چاه نیمه ‌ها برای انواع دام(گوسفند، گاو شیری، گاو گوشتی و اسب) مناسب می‌باشد.

۹بررسی روند خشکسالی در استانهای حاشیه دریای خزر
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
خشکسالی یکی از پدیده های خزنده ای است که در هر منطقه و کشوری چه دارای آب و هوای خشک و چه مرطوب اتفاق می افتد و با خشکی فرق دارد. در این تحقیق بعلت شرایط اقلیمی مشابه در نوار حاشیه ای دریای خزر مرزهای اقلیمی بر مرزهای جغرافیایی ارجحیت داده شد. بنابراین مرز اقلیمی مبنای کار در نظر گرفته شده است. ایستگاه های منتخب در نوار شمالی کشور دارای پراکنش مناسب بوده و از آستارا در غربی ترین نقطه تا مراوه تپه در شرقی ترین نقطه را در بر می گیرد. با استفاده از ضریب همبستگی بین ایستگاه ها، به بازسازی نواقص آماری پرداخته و با داشتن داده های آماری 15 تا 50 سال ایستگاه های موجود در نوار شمالی کشور و استفاده از نرم افزار SPSS و شاخ صهای خشکسالی که شامل شاخص بارندگی استاندارد SPI و شاخصهای درصد از بارش میانگین DIX بوده و تجزیه و تحلیل داده و رسم گرافها صورت گرفته است. این مطالعات نشان داد که خشکسالی های شدید در منطقه مورد مطالعه رخ نداده و اکثر خشکسالی ها از نوع ضعیف بوده است.

۱۰بررسی خصوصیات سیل های رودخانه گرگانرود در ایستگاه هیدرومتری گنبد
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، سال
تعداد صفحات: ۷
بر طبق آمار سازمان ملل در میان بلایای طبیعی سیل و طوفان بشترین تلفات و خسارات را به جوامع بشری وارد کرده اند. در کشور ایران به دلیل تخریب محیط زیست و منابع طبیعی خسارات سیل مرتبا افزایش یافته که رشد 250 درصدی خسارات ناشی از سیل کشور در پنج دهه اخیر موید این موضوع می باشد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی خصوصیات سیلابهای رخ داده در ایستگاه هیدرومتری گنبد رودخانه گرگانرود، آمار 40 ساله این ایستگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور پس از بررسی کیفیت و همگنی داده های دبی روزانه به روش اسمرینوف–کلموگروف، هیدروگراف دبی روزانه برای تمامی سالهای آماری به کمک نرم افزارTechnicalHydrology ترسیم گردید و سیلابهای رخ داده در هر سال استخراج و آنگاه مشخصات هر یک از سیلابها از قبیل دبی شروع، دبی اوج، دبی خاتمه، تعداد رخداد سیل، حجم سیل، بزرگترین دوره زمانی سیلابی و ... استخراج گردید. بررسی های بعمل آمده نشان داد روند وقوع سیل در ایستگاه هیدرومتری مورد مطالعه رو به ازدیاد بوده که در این میان سیلابهای بهاره دارای بیشترین زمان تداوم و سیلابهای تابستانه دارای کمترین زمان تداوم می باشند. اما روند تغییرات حجم سیلابها در دوره های زمانی مختلف یکنواخت نبوده و رژیم آبی از یک تابع یکنواخت پیروی نمی کند

۱۱استفاده از مطالعات هیدروژئوشیمی برای تشخیص نفوذ آب شور در چاه های آب (مطالعه موردی: شهر ساری)
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، مهر-آبان, دوره  ۱۵ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بر اساس مطالعات ژئوفیزیکی، آبخوان شهر ساری شبیه کاسه ای است که بیشترین ضخامت آن در شمال شرق شهر واقع شده است. مقادیر کم مقاومت الکتریکی (1 اهم متر) در زیر آبخوان و مشخص نبودن سنگ کف احتمال وجود لایه آب شور را در زیر آبخوان افزایش می دهد. به منظور بررسی هیدروژئوشیمی آبخوان شهر ساری از اطلاعات مربوط به دو دوره نمونه برداری در پاییز 1383 و بهار 1384 استفاده شده است. بر اساس نمودار پایپر، وجود سه نوع رخساره هیدروژئوشیمی آب شیرین، ترکیبی و شور در آب زیرزمینی محدوه مورد مطالعه به اثبات رسیده است. وجود رخساره شور با ترکیبی نزدیک به آب دریا، همچنین افزایش نسبتا سریع کل مواد جامد محلول در چاه های 6 و 7 و نزدیک شدن آنها به انتهای سیکل تکاملی هیدروژئوشیمیایی در نمودار دیورف احتمال اختلاط آب زیرزمینی را با آب شور در برخی چاه ها افزایش می دهد. با توجه به نمودارهای ستونی، افزایش نسبتا زیادی در میزان یون های کلر و سدیم چاه های 6 و 7 ساری دیده می شود. به منظور تکمیل مطالعات هیدروژئوشیمی از دو روش نمودارهای ترکیبی و رول برای اثبات نفوذ آب شور در آبخوان مورد مطالعه استفاده شده است. نمودارهای ترکیبی رسم شده بین یون های اصلی، نشان از یک روند خطی واضحی بین سدیم و کلر دارد. این موضوع بیانگر آن است که اختلاط بین آب شور و شیرین با نسبت های مختلف صورت گرفته است. بر اساس روش رول بیشترین مقدار نسبت یون کلرید به مجموع یون های بیکربنات و کربنات مربوط به چاه های 6 و 7 بوده و کمترین مقدار آن مربوط به چاه های 3 و 4 تنگه لته (جنوب شهر ساری) است. این روش نیز بیانگر نفوذ آب شور حاوی کلر در چاه های 6 و 7 شهر ساری است.

۱۲پارامترهای دموگرافیک شته جالیز (Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae روی خیار در شرایط آزمایشگاهی
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، , دوره  ۱۶ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹
برای تعیین پارامترهای دموگرافیکی شته جالیز، 20 عدد شته ماده بکرزا روی برگ خیار در یک قفس برگی به قطر 60 و ارتفاع 10 میلیمتر و در داخل اتاقک رشد در دمای 2±26 درجه سانتیگراد، دورهی نوری 16:8 ساعت (تاریکی: روشنایی) و رطوبت نسبی 5±65 درصد پرورش داده شدند. مقدار امید زندگی در ابتدای ظهور حشرات کامل برابر با 8\12 روز (بیشترین مقدار) و در سن بیست و یک برابر با 1 روز (کمترین مقدار) بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت، 471\0 شته ماده به ازای هر فرد ماده در روز و نرخ خالص تولیدمثل، 256\49 شته ماده به ازای هر فرد ماده در هر نسل بود. میانگین طول مدت هر نسل، 27\8 روز و مدت زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت، 47\1 روز محاسبه شد. جمعیت شته میتواند در مدت یک هفته، 03\27 برابر افزایش یابد. میانگین طول عمر حشرات کامل 09\1±8\13روز، میانگین تعداد نتاج تولید شده توسط هر ماده 32\2±05\49 عدد و میانگین تعداد نتاج ماده به ازای هر ماده در هر روز، 59\0±22\3 عدد بود.

۱۳بررسی خصوصیات خشکسالی سالانه در استان گلستان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
خشکسالی از جمله پدیدههای اصلی و تکرار شونده اقلیمی بهشمار میآید که در هر منطقه و کشوری و با هر نوع آب و هوایی رخ می دهد . از نظرمفهوم این پدیده با خشکی تفاوت دارد، چرا که خشکی مناطقی را شامل میشود که از نظر آب و هوایی خشک مح سوب می شود و همواره دچارکمبود منابع آبی میباشد، هرچند که خشکسالی میتواند این شرایط را حاد تر نماید. خشکی که در واقع همان خشکی آب و هواست، در شرایط ومناطقی حاکم است که میانگین بارش سالانه و آب قابل دسترسی در آن منطقه به طور دائم کم باشد، این وضعیت معمولا در مناطقی به وجود میآید که .[ متوسط بارش سالانه کمتر از میزان تبخیر و تعرق مطلق سالانه است و بارندگی در تمام ماههای سال صورت نمیگیرد مانند اکثر مناطق کشور ایران [ 5کردوانی به نقل از گیت، خشکسالی را یک رویداد یا واقعه اقلیمی دانست که خصوصیات آن بستگی به مدت و استمرار و شدت و وسعتمنطقه تحت تاثیر و تسلط آن دارد که میتواند کوتاه و کمتر زیانبخش و یا طویل المدت، شدید و کشنده باشد [ 5]. پالمر ، خشکسالی را به صورتکمبود رطوبت مستمر و غیر طبیعی تعریف کرد، وی در تعریف خود شرایط کمبود رطوبت را نسبت به شرایط نرمال دلیل بر آغاز خشکسالی دانست و پایان این کمبود نشانه اتمام دوره خشکسالی تعریف کرد[ 11 ]. ویلهایت و گلانتز، خشکسالی را صورت یک دوره پیوسته و پایدار که در آن مقدار آب موجود در یک منطقه به حد قابل توجهی کاهش مییابد، بیان کردند آنها خشکسالی ها را به چهار دسته ک لی خشکسالی هواشناسی، کشاورزی،هیدرولوژیکی و اقتصادی– اجتماعی طبقهبندی کردند، که طبق گفته آنها خشکسالی هواشناسی در هنگام کمبود بارندگی سالانه و یا هر بازه زمانی کهاز میزان متوسط آن کمتر باشد، رخ میدهد که در صورت ادامه این خشکسالی به خشکسالی هیدرولوژیکی تبدیل شده و سپس به خشکسالی کشاورزی .[ تبدیل میگردد و در نهایت به خشکسالی اقتصادی–اجتماعی منجرب میشود

۱۴اثرات تنش خشکی بر جوانه زنی دو گونه Trifolium pratens و Sanguisorba minor
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی جوانه زنی گیاه توت روباه Sanguisorba minor L و شبدر سفید Trifolium pratens آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. برای اعمال تنش خشکی نه سطح پتانسیل اسمزی از مانیتول تیمار شاهد، 2 بار، 4 بار، 6بار، 8 بار، 01 بار، 02 بار، 04 بار و 06 بار با 3 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی کلیه صفات جوانه زنی طول ریشهچه،طول ساقچه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، وزن ریشهچه و ساقچه، بنیه بذر و ضریب آلومتری کاهش یافت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که از بین دو گونه مورد آزمایش گونه توت روباهی با داشتن طول ریشهچه 3\71سانتی متر تحت شدتهای مختلف تنش خشکی را دارا بود. گونه شبدر سفید تا آخرین غلظت خشکی دارای جوانه زنی بود اما در گونه توت روباهی تا تیمار 02 بار خشکی جوانه زنی متوقف شد. ضریب آلومتری در گونه توت روباهی در تمامی تیمارها بیشتر از گونه شبدر سفید بود که این نشان دهنده تحمل بیشتر این گونه نسبت به تنش خشکی میباشد

۱۵تاثیر آتش سوزی بر تغییرات پوشش گیاهی در مراتع کوهستانی زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: مراتع گردنه اسدآباد استان همدان)
اطلاعات انتشار: مرتع، تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۱۶تأثیر فاصله بین بوته های آتریپلکس بر حضور\ عدم حضور جوندگان
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان، سال
تعداد صفحات: ۶
این تحقیق به منظور بررسی تاثیر فاصله بین بوته های آتریپلکس بر احتمال حضور جوندگان،در مراتع آتریپلکس کاری شده منطقه چپر قویمه انجام شد.برای دستیابی به این هدف،در هر توده آتریپلکس تعداد 90 تله به صورت تصادفی زیر بوته ها قرار داده شد.در محل هر تله میانگین فاصله بین بوته ها به روش زاویه منظم اندازه گیری شده و حضور یا عدم حضور جونده در تله بررسی و ثبت گردید.داده های به دست آمده با استفاده از روش عامل بیز تجزیه و تحلیل شدند.نتایج بیانگر آن است که با کمتر شدن فاصله بین بوته های آتریپلکس،امکان حضور جوندگان زیر بوته ها افزایش می یابد.

۱۷رابطه سطح تاج پوشش آتریپلکس باتراکم وغنای گونه ای جوندگان مطالعه موردی: چپرقویمه
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این تحقیق به منظور بررسی رابطه سطح تاج پوشش بوته های اتریپلکس باتراکم و غنای گونه ای جوندگان مراتع چپرقویمه انجام شددرقسمت های اتریپلکس کاری شده 30پلات m ×15 m 15 ( بصورت تصادفی مستقر گردید داخل هرپلا 9تله دردهانه لانهفعال جوندگان قرارداده شد میانگین سطح تاج پوشش 4نزدیکترین بوته به تله به عنوان سطح تاج پوش درمرحل هرتله اندازه گیری شدمجموع سطح تاج پوشش درمحل 9تله به عنوان سطح تاج پوشش داخل هرپلات محاسبه گردید حضور عدم حضور و نوع گونه جوندگان درهرتله ثبت شد به استفاده ازداده های جمع اوری شده تراکم جوندگان به کمک نرم افزار Distanceوغنای گونه ای جوندگان به کمک فرمول مارگالف درهرپلات محاسبه شد رابطه سطح تاج پوشش اتریپلکس باتراکم وغنای گونه ای جوندگان به روش ضریب همبستگی و انالیز رگرسیون بررسی گردید نتایج نشان دادباافزایش سطح تاج پوشش اتریپلکس تراکم و غنای گونه ای جوندگان نیز افزایش می یابد

۱۸تاثیرتراکم آتریپلکس برتراکم و غنای گونه ای جوندگان مطالعه موردی: چپرقویمه
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این تحقیق درمراتع اتریپلکس کاری شده منطقه چپرقویمه انجام شدتا بررسی شودایا افزایش تراکم گیاه اتریپلکس برتراکم و غنای گونه ای جوندگان منطهق اثردارد؟به این منظوردرتوده های اتریپلکس کاری شده تعداد 30 عددپلات ) m ×15 m 15 درنظر گرفته شدداخل هرپلات 9تله دردهانه لانه فعال جوندگان کارگذاشته شد تراکم بوته های اتریپلکس درهرپلات با استفاده ازروش فاصله ای زاویه منظم و مرکز قراردادن محل استقرار تله ها اندازه گیری شد حضور وعدم حضور و نوع گونه جوندگان به دام افتاده درهرپلات ثبت شد تراکم جوندگان هرپلات به کمک نرم افزار Distance وغنای گونه ای جوندگان به کمک فرمول مارگالف محاسبه شد رابطه تراکم اتریپلکس باتراکم و غنای گونه ای جوندگان با استفاده ازضریب همبستگی و انالیز رگرسیون بررسی گردید نتایج نشان داد تراکم اتریپلکس باتراکم و غنای گونه ای جوندگان رابطه مستقیم دارد باافزایش تراکم اتریپلکس تراکم و غنای گونه ای جوندگان افزایش می یابد

۱۹تاثیرسن و تراکم آتریپلکس برتراکم و غنای گونه ای جوندگان مطالعه موردی: چپرقویمه
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۳
این تحقیق درمراتع اتریپلکس کاری شده منطقه چپرقویمه انجام شدتا بررسی شودایا سن وترام گیاه اتریپلکس برتراکم و غنای گونه ای جوندگان منطقه اثردارد؟به این منظوردرمنطقه سه توده دست کاشت اتریپلکس باسن متفاوت انتخاب شد سن هرتوده باتوجه به اطلاعات اداره کل منابع طبیعی استان گلستان تعیین گردید درهریک ازتوده های دست کاشت اتریپلکس باسن متفاوت تعداد 10 پلات مربعی ) m ×15 m 15 درنظر گرفته شدداخل هرپلات 9تله دردهانه لانه فعال جوندگان کارگذاشته شد درهرپلات تراکم اتریپلکس به روش فاصله ای زاویه منظم تراکم جوندگان به کمک نرم افزار Distance و غنای گونه ای جوندگان با استفاده ازشاخص مارگالف اندازه گیری و محاسبه گردید داده های جمع اوری شده با استفاده ازانالیز واریانس ازمون توکی ضریب همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند نتایج نشان داد سن اتریپلکس برتراکم و غنای گونه ای جوندگان منطقه اثردارد با افزایش سن اتریپلکس تراکم و غنای گونه ای جوندگان کاهش می یابد باافزایش تراکم اتریپلکس تراکم وغنای گونه ای جوندگان افزایش می یابد

۲۰برآورد مناسب ترین شاخص خشکسالی اقلیمی دراستان گلستان
اطلاعات انتشار: نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
خشکسالی پدیده ای تکرارشونده دراقلیم های مختلف به شمار میرود که به دلیل اثرمتغیرهای برآن یک تعریف جامع و قابل قبولی برای آن نمی توان ارایه کرد بروز خشکسالی می تواند درسطح منطقه باعث ایجادخسارت اقتصادی و جانی شود که براساس وسعت تداوم وشدت آن این خسارت متغیر می باشد این موضوع لزوم مطالعه بیشتر این پدیده را مطرح می کند تحقیق حاضر کارایی برخی ازشاخصهای متداول اقلیمی ازقبیل ZSI ، SPI درصد نرمال PN شاخص دهک CZI,DI دراستان گلستان را مورد ارزیابی قرارداده است نتایج نشان داد که تمامی شاخصها تقریبا عملکرد مشابه داشته اند باتوجه به الگوی کمینه بارندگی به منظور معرفی مناسبترین شاخص اقلیمی حساسیت شاخص DI نسبت به بقیه شاخصها بیشتر بوده درحالیکه شاخص SPI نسبت به بقیه شاخصها عملکرد معقولانه تری ارایه داد بنابراین شاخصهای SPI,DI نسبت به بقیه شاخصها برتری نسبیداشتند و برای بررسی خشکسالی توصیه میشوند

۲۱بررسیو تعیین مناسبترین روشاندازهگیری تولید Atriplex lentiformis
اطلاعات انتشار: علوم و فنون منابع طبيعي، سال
تعداد صفحات: ۸
تولید بهدلیل نقشی که در تعیین ظرفیت مرتع ایفای میکند در اکثر مطالعات ارزیابی مرتع بهکار برده میشود. روش قطع و توزین رایجترین و دقیقترین روش برآورد تولید میباشد که بهعلت صرف زمان و هزینه زیاد روش– های دیگری جایگزین آن شده است. برآورد تولید از طریق دادههای سطح پوششتاجی، قطر پوششتاجی، حجم و ارتفاع بوته یکی از روشهای مناسب برآورد تولید میباشد. در منطقه چپرقویمه گنبد کاووس 50 پایه از گیاه آتریپلکس که دارای سنین مختلف بودند، انتخاب شدند و برای هر کدام از پایهها صفات قطر کوچک و بزرگ پوشش تاجی، سطح پوشش تاجی ، ارتفاع و حجم بوته اندازهگیری شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم استفاده گردید. بر اساس نتایچ بهدست آمده از تجزیه واریانس رگرسیون بین وزن واقعی و MINITAB افزار 14 صفات سطح پوشش تاجی، قطر کوچک و بزرگ پوشش تاجی و حجم بوته آتریپلکس روابط خطی معنیداری در سطح احتمال یک درصد بهدست آمد. که در این میان رابطه خطی بین وزن واقعی و سطح تاج پوشش، دارای ضریب نسبت به بقیه بود. همچنین این مطالعه نشان داد که بین وزن واقعی و ارتفاع بوته رابطه (R2=% تبیین بالاتری ( 74 .(R2=% خطی وجود دارد ولی این رابطه نسبتبه سایر صفات مورد مطالعه ضعیفتر است ( 4

۲۲بررسی و مقایسه روش های فاصله ای اندازه گیری تراکم گیاه آتریپلکس (Atriplex lentiformis) در منطقه چپرقویمه
اطلاعات انتشار: علوم و فنون منابع طبيعي، سال
تعداد صفحات: ۲۴
تعیین تعداد گیاهان بوته ای در واحد سطح مرتع، در مدیریت صحیح و توسعه ی پایدار مراتع امری مهم و ضروری است. جهت برآورد تراکم گیاهان چوبی از روش های فاصله ای استفاده می شود. به منظور مقایسه کارآیی روش های مذکور از نظر درستی، دقت و زمان، این پژوهش به انجام رسید. این مطالعه در تیپ بوته ای منظم منطقه نیمه استپی چپرقویمه در شمال شرق شهرستان گنبد کاووس انجام گرفت. برای انجام کار درجمعیت گونه بوته ای Atriplex lentiformis سه محدوده یک هکتاری انتخاب شد. در هر یک از محدوده های یک هکتاری، چهار ترانسکت 100 متری مستقر شد و در طول هر ترانسکت 20 نقطه نمونه گیری، به فاصله 5 متر از یکدیگر مشخص گردید. روش های مورد مقایسه تراکم عبارت بودند از: نقطه مرکز یک چهارم، زوج های تصادفی، نزدیک ترین همسایه و نزدیک ترین فرد. شمارش دقیق بوته در هر محدوده یک هکتاری به عنوان شاهد انتخاب گردید. جهت مقایسه روش ها با روش شاهد از لحاظ دقت و زمان، از مقایسه انحراف معیار و آزمون چند دامنه ای دانکن و برای مقایسه روش ها از لحاظ درستی از اختلاف نسبی هر روش با شاهد استفاده شد. برای تعیین کارآمدترین روش فاصله ای برآورد تراکم از روش رتبه بندی استفاده شد. نتایج نشان داد که دقیق ترین روش فاصله ای برآورد تراکم برای این گونه، روش نزدیک ترین همسایه و سریع ترین و صحیح ترین روش، نزدیک ترین فرد می باشد. کارآترین روش برآورد تراکم در کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی نیز روش نزدیک ترین فرد می باشد.

۲۳تجزیه تحلیل پدیده خشکسالی با استفاده از داده های اقلیمی در استان گلستان
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
خشکسالی یکی ازپدیده های طبیعی است که سالانه موجب واردامدن خسارات زیادی به جوامع انسانی میگردد این پدیده دراقلیم های مختلف روی میدهد واثرات آن صرفا به نواحی خشک و نیمه خشک محدود نمی شود ومیتوانددرنواحی بابارش بالا ودرهرفصل سال رخ دهد ازاین رو ازشاخصها رای تعیین شدت و وسعت خشکسالی استفاده میشود بیشتر شاخصهایی که دراین زمینه به کارگرفته میشود براساس معیارهای هواشناسی استوارند دراین تحقیق 10ایستگاه باران سنجی دراستان گلستان انتخاب شدوشاخصهای SPI وکلاسه بندی دامنه بارش موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج حاصل ازاین محاسبات نشان داد که شاخص SPIوکلاسه بندی دامنه بارش مقارن باسال وقوع حداقل بارندگی رخدادخشکسالی شدید و بسیارشدید رادرتمام ایستگاه های موردمطالعه نشان داد همچنین شاخص SPI عملکرد معقولانه تری دارد

۲۴بررسی روند خشکسالی در استان گلستان
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
خشکسالی یکی ازپدیده های طبیعی است که اشاره به انحراف ازشرایط متوسط یاعادی رادارد تاثیر این پدیده دریک زمان نسبتا طولانی بصورت تدریجی می باشد وهمچنین تعیین دقیق زمان شروع و پایان و وسعت جغرافیایی تاثیر آن امکان پذیرنمی باشد ازطرفی نبود تعریف دقیق و قابل قبول جهانی ازخشکسالی به پیچیدگی و سردرگمی این پدیده افزوده است خشکسالی ها درحالت کلی سه نوع هستند: خشکسالی هواشناسی خشکسالی هیدرولوژیکی وکشاورزی خشکسالی هواشناسی یا آب وهوایی اساسا خشکی ناشی ازکمبود بارندگی می باشد که درصورت تداوم منجر به خشکسالی هیدرولوژیکی و کشاورزی میگردد بارش عمده ترین پارامتری است که درتعریف خشکسالی به کارمیرود و کمبود یا فقدان آن استانه رخداد خشکسالی است دراین مقاله خشکسالی هواشناسی استان گلستان به صورت سالانه و باتوجه به اماربارندگی 32ساله در10ایستگاه مورد بررسی قرارگرفت شدت خشکسالی براساس دوشاخص PNI و میانگین متحرک مطالعه گردید براساس مطالعه مذکور نتایج حاصل ازبررسی خشکسالی درطی دوره 32ساله دراستان گلستان نشان داد بروز خشکسالی ها و ترسالیها فاقد الگوی رخدادی است شاخص PNI بیشترین خشکسالی های به وقوع پیوسته را خشکسالیهای خفیف و متوسط گزارش می کند و شاخص میانگین متحرک دارای سرعت عمل بالایی است

۲۵مطالعه اثر سن کاشت Atriplex canesceans بر خاک مراتع شهرستان اسفراین
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
این تحقیق با هدف بررسی اثرات احتمالی سن کاشت گیاه آتریپلکس کانسنس Atriplex caneseans بر خاک مراتع اسفراین در استان خراسان شمالی صورت گرفته است. بدین منظور سه منطقه آتریپلکس کاری شده با سنین 30 (توده 1) 20 (توده 2) و 10 سال 0توده 3) و شاهد در مجاورت یکدیگیر انتخاب و مورد مقایسه قرار گرفت. در هر منطقه 3 ترانسکت بصورت تصادفی– سیستماتیک به طول 100 متر مستقر گردید. تعداد 6 نمونه خاک به صورت سیستماتیک – تصادفی از عمق 20–0 سانتیمتری، از منطقه شاهد، و مناطق آتریپلکس کاری برداش و ویژگی های هدایت الکتریکی، قلیاییت خاک، کربن آلی، فسفر، درصد نیتروژن، آهک تعیین گردید. مقایسه بین مناطق و با شاهد توسط آزمون چند دامنه ای LSD و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج مطالعات نشان داد با افزایش سن توده ها میزان pH و EC افزایش یافته است. نتایج مقایسات میانگین میزان N, OC ، آهک و گچ خاک بیانگر آنست که بین مناطق مختلف آتریپلکس کاری شده اختلاف معنی داری وجود ندارد. نتایج مقایسات میانگین میزان فسفر قابل جذب خاک بیانگر آنست که با افزایش سن توده ها میزان فسفر قابل جذب افزایش یافته است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۸ نتیجه