توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ساختمان آینده ضرورت ها و نیازهای آن به فناوری نانو درشهرتهران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی ساختمان آینده، سال
تعداد صفحات: ۷
نانوریشه یونانی نانس به معنی کوتوله می باشد فناوری نانو درحقیقت تغییر مواد درسطوح اتمی و مولکولی و ساخت ذرات درمقیاس نانو طیفی معادل 1 تا 100 نانومتر و استفاده ازخاصیت های مختلف مواد است بطوریکه ریشه بسیاری ازتحولات فنی و فناورانه درقرن حاضر خواهد بود ازاین رو دست اندرکاران و محققان علوم نانو درتلاشند با استفاده ازاین فناوری به اسایش و رفاه بیشتر در درون ساختمان و صرفه جویی درهزینه ها بخصوص درمصرف منابع انرژی دست یابند این پژوهش ازنوع توصیفی تحلیلی و با هدف شناخت ازمیزان و ضروریترین دست اورد دربکارگیری نانوتکنولوژی درساختمان آینده می باشد جامعه اماری این تحقیق کلیه اعضا نظام همندس شهرتهران و متخصصان و صاحبنظران بوده که ازمیان آنها 384 نمونه باروش تصادفی ساده مورد پرسشگری مستقیم قرارگرفته اند پس ازجمع اوری اطلاعات میدانی ازطریق ابزارپرسشنامه با بکارگیری نرم افزار تحلیل امارها روابط بین متغیرهای تحقیق با استفاد ازازمون تک مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفته است

۲بررسی و تحلیل چگونگی بهره گیری از فناوری نانو در توسعه معماری پایدار
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۸
نانوریشه یونانی نانس به معنی کوتوله می باشد ماهیت فناوری نانو توانایی کارکرد ن درتراز اتمی مولکولی و فراتر ازآن درابعاد بین 1تا 100 نانومتر باهدف ساخت و دخل و تصرف درچگونگی ارایش اتمها یا مولکول ها وبا استفاده ازمواد وسایل و سیستم های با توانایی جدید و باتغییر این ساختارها و رسیدن به بازدهی بیشتر مواد می باشد درواقع اگرهمه مواد و سیستم ها ساختارزیربنایی خود را درمقیاس نانو ترتیب دهند انگاه تمام واکنش ها سریعتر و بهینه تر صورت میگیرد و توسعه پایدار پیشگرفته میشود ازاین رو دست اندرکاران و محققان علوم نانو درتلاش ند تا با استفاده ازاین فناوری به اسایش و رفاه بیشتر دردرون و برون ساختمان با یافتن طبقه جدیدی ازمصالح ساختمانی با عملکردبالا و صرفه جویی درهزینه ها بخصوص درمصرف منابع انرژی و درنهایت به توسعه پایداردست یابند این پژوهش ازنوع توصیفی تحلیلی و باهدف شناخت ازضروریترین دست اورد بهره گیری ازفناوری نانو درجهت توسعه معماری پایدار میب اشد جامعه اماری این تحقیق جمعی ازاعضا نظام مهندسی استان تهران متخصصان و صاحبنظران بوده که ازمیان آنها 384 نمونه با روش تصادفی ساده مورد پرسشگری مستقیم قرارگرفته اندپس ازجمع اوری اطلاعات میدانی ازطریق ابزار پرسشنامه بابکارگیری نرم افزار تحلیل امارها روابط بین متغیرهای تحقیق مورد ازمون قرارگرفته است

۳بررسی و تحلیل چگونگی بکارگیری فناوری نانو در ابنیه مسکونی شهرستان اسلامشهر
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری، سال
تعداد صفحات: ۶
نانو ریشه یونانی نانس به معنی کوتوله می باشد. فناوری نانو، درحقیقت تغییر مواد در سطوح اتمی و مولکولی و ساخت ذرات درمقیاس نانو )طیفی معادل 1 تا155 نانومتر( و استفاده از خاصیت های مختلف مواد است، بطوریکه ریشه بسیاری از تحولات فنی و فناورانه در قرن حاضر خواهد بود. از اینرو دست اندرکاران و محققان علوم نانو در تلاش اند تا با استفاده از این فناوری به آسایش و رفاه بیشتر در درون ساختمان و صرفه جویی در هزینه ها بخصوص در مصرف منابع انرژیدست یابند. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و با هدف شناخت از میزان و ضروریترین دست آورد در بکارگیری فناوری نانو در ساخت ابنیه مسکونی می باشد. –جامعه آماری این تحقیق کلیه اعضاء نظام مهندسی شهرستان اسلامشهر و متخصصان و صاحب نظران بوده که از میان آنها 301 نمونه؛ با روش تصادفی ساده موردپرسشگری مستقیم قرار گرفته اند. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق ابزار پرسشنامه با بکارگیری نرم افزار SPSS روابط بین متغییرهای تحقیق با استفاده از آزمون T تک مقایسه ای مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده که مهم ترین دست آورد از نگاه جامعه آماری در بکارگیری فناوری نانو در ابنیه مسکونی با55\2درصدپاسخها( مربوط به کنترل و صرفه جویی در مصرف انرژی و ضعیف ترین دست آورد مربوط به دستیابی به رنگها و پوسته های محافظ و هدایت کننده اشعه ها با19\3درصدپاسخها ( بوده است.

۴بررسی و تحلیل ضرورت حفظ ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی معاصر ایران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری، سال
تعداد صفحات: ۷
معانی نمادین محیط مصنوع و عناصر آن )شهرها، خانه ها( در هر یک از تمدنهای بشری گویای معنایی است که به ذهن انسان متبادر نموده و در ادراک او از محیط و بر رفتارش در محیط شهری تاثیر گذاشته و در نهایت فرهنگ او را شکل داده و متحول نموده است، ازاین رو صاحب نظران رشته های مرتبط علمی سعی به تبیین و حفظ ارزشهای فرهنگی در زمینه های مختلف داشته اند که از جمله شرایط محیط طبیعی و محیط ساخته شده )شهر، خانه( را به طورتوام در روند زندگی بشر و تحولات فرهنگی و بالنتیجه ب اورها و اعتقادات وی موثر می دانند. با گسترش تکنولوژی و پیشرفت های علمی در جهان که به همراه خود تغییرات معنی داری را در همه ابعاد علی الخصوص معماری و شهرسازی داشته است، باعث شکاف بزرگی در توجه معماران و شهرسازان به این اصول با نوگرایی در کشور بوجود آورده که نتیجه ای جز کم توجهی به ارزشهای فرهنگی درساخت و سازهای شهری بدنبال نداشته است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و با هدف شناخت از عوامل موثر در دوری وکم توجهی به ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی؛ در شرایط کنونی جامعه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق جمعی از شهروندان ساکن در شهرستان اسلامشهر بوده که از میان آنها 384 نمونه؛ با روش تصادفی ساده مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفته اند. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق ابزار پرسشنامه با بکارگیری نرم افزار SPSS روابط بین متغییرهای تحقیق موردآزمون قرارگرفت ه است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده که بیشترین میزان تاثیرگذاری از نگاه جامعه آماری درکم توجهی به ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی کنونی با ) 2401 ٪ پاسخها( عامل کم رنگ شدن روح مهمان نوازی واحترام گذاری ایرانیها وکمترین ترین میزان تاثیرگذاری مربوط به عامل بی تفاوتی نسبت به هویت فردی و اجتماعی مردم با ) 1807 ٪ پاسخها ( بوده است
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه