توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارائه رابطه تجربی جهت محاسبه ضریب شکل پذیری قاب هی فولادی خمشی تحت زلزله های ناحیه نزدیک
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
تعیین ضریب شکل پذیری از دیرباز مورد توجه محققین بسیاری بوده است ولی متاسفانه تا کنون روابطی که بتواند به طور جامع و دقیق نسبت به تعیین آن کمک کند به دست نیامده و یا در حد کمی می باشند. در این میان روابط تجربی البته به شرط آنکه از آنالیز تعداد کافی داده ها حاصل شوند می توانند بسیار مفید باشند. بر همین اساس در مقاله حاضر با استفاده از نرم افزار OpenSees به تحلیل دینامیکی غیر خطی قاب های دو بعدی 1و4و8و15 با سیستم قاب خمشی پرداخته شده است، جهت بالا بردن دقت محاسبات از ده رکورد زلزله نزدیک گسل استفاده شده است. پس از انجام چهل آنالیز و حصول چهل منحنی هیسترزیس، ضرایب پذیری از روی این منحنی ها استخراج و متوسط گیری شدند و در نهایت رابطه تجربی جهت محاسبه مقدار ضریب شکل پذیری در سازه های چند درجه آزاد حاصل و اراده شده است.

۲محاسبه ضریب شکل پذیری در سازههای فولادی با سیستم مختلط تحت زمین لرزههای دور از گسل
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، سال
تعداد صفحات: ۹
یکى از مهمترین اهداف استانداردهدی لرزه اى، تأمین شکل پدیرى مورد نیاز سازه است چرا که در چنین شرایطى سازه قادر به استهلاک مقدار قابل توجهى از انرژى زلزله خواهد شد. از جمله اساسی ترین گام ها در نیل به این هدف، تخمین مقدار این ضریب در سازه تحت طراحى مى باشد. با توجه به این نیاز مهم، در تحقیق حاضر رابطه اى جهت محاسبه مقدار ضریب شکل پدیرى در سازه هاى فولادى با سیستم دو گانه ارائه شده است. جهت تعیین این رابطه، پنج قاب دو بعدى فولادى 1، 5، 10، 15 و 20 طبقه با سیستم مختلط مورد مطالعه قرار گرفته اند. تحلیل تاریخچه زمانى غیر خطى قاب ها با استفاده از پانزده رکورد دور از گسل در نرم افزار Open Sees صورت گرفته بطوریسکه براى هر قاب پانزده تحلیل انجام یافته و در هر تحلیل، پس از استخراج مقادیر برش پایه و تغییر مکان طبقه بام، نمودار هیسترزیس ترسیم و سپس از روى نمودار ضریب شکل پذیری محاسبه شده است. در ادامه از ضرایب بدست آمده براى هر قاب متوسط گیری شده تا ضریب واحدى براى هر مدل تعیین شود. در نهایت با برازش این ضرایب، رابطه اى با دقت بالا محاسبه و ارائه شده است

۳تعیین ضریب شکل پذیری درقابهای فولادی باسیستم ترکیبی تحت تاثیرزمین لرزه های نزدیک گسل
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
شکل پذیری سازه را میتوان مهمترین فاکتوردراستهلاک انرژی زلزله دانست که به خاطرنقش اساسی این عامل مطالعات بیشتر دراین زمینه ضروری به نظر می رسدیکی ازنکات مهم درطرح سازه شکل پذیرتعیین مقدارشکل پذیری مورد نیاز سازه است بادرنظرگرفتن این موضووع و با عنایت به لزوم مطالعه گسترده درراستای تاثیرزمین لرزه های نزدیک گسل با جهت پذیری پیشرونده درتحقیق حاضر ابتدا پنج سازه دوبعدی با سیستم ترکیبی درنرم افزار ETABS طراحی گردیده سپس قابهای انتخابی درنرم افزار OpenSees مدلسازی و تحت پانزده شتابنگاشت نزدیک گسل باجهت پذیری پیشرونده تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی شده اند با استخراج و پردازش مقادیربرش پایه و تغییرمکان طبقه بام هرقاب تحت یک شتاب نگاشت اعمالی منحنی هیسترزیس مربوطه ترسیم و با استفاده ازروش Chen & Lee ضریب شکل پذیری محاسبه شده است ازپانزده ضریب بدست امده برای هرقاب متوسط گیری شده و مقدارحاصل شده به عنوان ضریب شکل پذیری قاب انتخاب گردیده است درنهایت با برازش ضرایب شکل پذیری بدست امده برای قاب ها رابطه ای بادرصد خطای ناچیز جهت تخمین مقداراین ضریب درسازه های چند درجه ازادتحت اثرزمین لرزه های نزدیک گسل پیشنهاد شدها ست
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه