توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اهمیت مدیریت مشارکتی ورابطه آن باکارآفرینی سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۹
هدف از تحقیق حاضر بررسی اهمیت مدیریت مشارکتی ورابطه آن با کار آفرینی سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجانشرقی در سال 1394 است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش،شامل 98 نفراز کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی بوده اند ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات شامل دو پرسشنامهسنجش مدیریت مشارکتی و کارآفرینی سازمانی که روایی آنها از طریق آنها از طریق تحلیل محتوا تایید و پایانی آن ها هم با روش آلفایکرونباخ که به ترتیب 0.821 و 0.784 درصد تعیین شد. اطلاعات حاصله با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیلقرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین تمام ابعاد مدیریت مشارکتی و کارآفرینی سازمانی، کارکنان در اداره کلآموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

۲بررسی مقایسه نقش پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی و غیره عملکردی و تأثیر آن ها بر انگیزش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
اطلاعات انتشار: کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
پژوهش حاضر به بررسی مقایسه پرداخت پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی و غیر عملکردی و تفسیر آن ها در انگیزش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند در سال 1٬394 پرداخته است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش 83 نفر که به پرسش نامه جواب داده اند مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. پژوهش فوق به روش توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفته و فرآیند جمع آوری داده ها از نوع میدانی می باشد. در مبانی نظری پژوهش، در مورد انگیزش شغلی کارکنان براساس نظریه های مختلف بحث شده است. ابزار گردآوری پرسش نامه محقق ساخته بود که پس از برآورد اعتبار و پایایی، در بین تمامی پاسخ گویان توزیع گردیده و قابلیت اعتماد یا پایایی تحقیق با استفاده از تکنیک آلفای کرونباخ که مقدار آن برای پرسش نامه انگیزش شغلی 0.71 معیارهای عملکردی 0.77 و غیر عملکردی 0.72 به دست آمده برآورد شده است و در دست تکمیل پرسش نامه ها، ضرایب آماری با استفاده از نرم افزار spss19 نوع متغیرها (آزمون t ، واریانس یک طرف، پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند). نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان داد رابطه معنی دار و مستقیمی بین ارائه پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی و میزان انگیزه شکاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند وجود دارد یعنی اینکه هر چقدر ارائه پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی از قبیل همکاری، خطر و ریسک پذیر نیست، خلاقیت کاربردی، کیفیت کار و شایستگی و تخصص کارکنان و غیر عملکردی (کیفیت کار کارکنان) مدنظر قرار گیرد به همان میزان انگیزه ششمی آنان را افزایش می دهد. نوع هم بستگی بین دو متغیر مذکور مستقیم بود یعنی هر دو توأمان افزایش یا کاهش می یابد و از عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی، خلاقیت کارکنان با 22% در اولویت اول است و کیفیت کار کارکنان با 21% در اولویت دوم می باشد. بقیه عوامل نیز به ترتیب مربوط به همکاری از سوی کارکنان 18%، شایستگی و تخصص 14%، معیارهای غیر عملکردی و در نهایت ریسک پذیری کارکنان است . پس نتیجه کلی این است که هرچه سازمان، معیارهای عملکردی را مدنظر قرار دهد به همان اندازه میزان انگیزش شغلی آنان افزایش می یابد، نکته قابل توجه اینکه از میان معیارهای عملکردی تنها معیار ریسک پذیری با 12% در اولویت پایین تر از معیارهای غیر عملکردی دارد.

۳بررسی خلاقیت و نوآوری کارکنان و رابطه آنها در بهره وری سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۰
درشرایط پیچیده رقابتی امروز، تلاش سازمان ها و به ویژه سازمان های پژوهشی و دانش بنیان درجهت کاهش زمان توسعه محصولات جدید و نوآورانه به منظور کسب مزایای رقابتی بلند مدت، افزایش یافته است چرا که در سازمان های امروزی کسب مزیت رقابتی بلند مدت منوط به نوآوری در تولید و ارائه محصولات و خدمات می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه