توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی میزان ، نوع و اثرات زباله های شهری بر منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهر زابل)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
امروزه زباله های شهری از مسائل مهم بهداشتی جوامع شهری می باشد که از یک سو باعث آلودگی محیط زیست و از سوی دیگر موجب صرف بخش عمده ی بودجه شهرداری ها به آن می شود اثرات زیست محیطی زباله های شهری خسارات به صورت ازدیاد فلزات سنگین جیوه، سرب و .... در خاک، آلودگی هوا (احتراق مواد پلاستیکی که گازهایی گازکربنیک، انیدرید سولفوره و غیره تولید می کند) آلودگی آب (تخلیه فاضلاب ها و آلودگی های آب زیرزمینی و سطحی) آلودگی ناشی از حشرات و جوندگان و اسیب رسیدن به موجودات زنده گیاهی و جانوری گوناگون می باشد هدف از این مقالع بررسی میزان و نوع تولید زباله شهری از سوی شهروندان در شهر زابل و اثرات آن برروی منابع طبیعی بوده که با استفاده از مطالعات اسنادی مصاحبه با مسئولان شهر (شهرداری) و بررسی های میدانی و پرسشنامه گردآوری اطلاعات از میان 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفته است.

۲مطالعه توان اکولوژیک حوضه آبخیز سنگ بست شهرستان مشهد
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در بسیاری از مناطق خشک و کوهستانی ایران، انتخاب کاربری و مدیریت زمین بدون توجه به قابلیتوتوان سرزمین انجام شده که سبب اتلاف سرمایه و کاهش ظرفیت محیطی میگردد. در آمایش حوضهآبخیز سنگ بست نقشههای طبقات ارتفاعی، درصدشیب، جهت شیب، تیپ خاک، تیپ و تراکم پوششگیاهی، نقشهی هیدرولوژی، زمین شناسی، فرسایش وکاربری اراضی به روش دو تایی هم ترکیب شده ونقشه واحدهای زیست محیطی نهایی به دست آمد. در فرآیند آمایش حوزه مورد مطالعه، 239 اکوسیستمخرد یا واحد زیست محیطی مشخص گردید. پس از انجام ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربری های مختلف، از کل مساحت منطقه 7\45 درصد به کشاورزی فاریاب 10\85 درصد به کشاورزی دیم 2\71 درصد به کاربری کشاورزی باغبانی، 2\38 مرتعداری، 19\23 درصد به توسعه شهری و روستایی، 3\48 درصد به آبزی پروری، 6\9 درصد به حفاظت 1\38 درصد به جنگلداری، 41\23 درصد به تفرج گسترده 4\39 درصد به تفرج متمرکز اختصاص پیدا کرد. با توجه به پتانسیل بالای منطقه نسبت به کاربریتفرج گسترده و توسعه شهری و روستایی، بیشترین سطح اراضی به این دو کاربری اختصاص پیدا کردهاست. به عبارتی که بیشترین تناسب در حوضه آبخیز بین تمامی کاربریها به ترتیب تفرج گسترده،توسعه شهری، روستایی و صنعتی، کشاورزی دیم، کشاورزی فاریاب، حفاظت، تفرج متمرکز، آبزی پروری،باغبانی، مرتعداری و جنگلداری می باشد. آمایش حوضه سنگ بست براساس مدل های اکولوژیکی محلیکه اساس آن مدل های کتاب دکتر مخدوم بوده انجام گرفت، نتایج نشان داد این حوضه برای بیشترکاربری ها دارای توان است ولی باتوجه به کاربری فعلی منطقه، شرایط اقتصادی مردم بومی منطقه واولویت بندی قیاسی کیفی که صورت گرفت پیشنهاد می شود که استفاده از این حوضه براساس اولویتبندی زیر باشد: توسعه شهری و روستایی یک، دیم دو، حفاظت و فاریاب دو، تفرج متمرکز یک، توسعهشهری و روستایی دو، آبزیپروری، باغبانی یک، دیم یک، مرتعداری یک، جنگلداری، فاریاب یک،مرتعداری دو، تفرج متمرکز دو، باغبانی دو ، همچنین کاربری تفرج گسترده به شرط حفظ کاربری هایدیگر توان مناسبی دارد.

۳استخراج اتوماتیک جاده از تصاویر UltraCam
اطلاعات انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین، سال
تعداد صفحات: ۵
با گسترش علوم فتوگرامتری و سنجش از دور و در دسترس قرار گرفتن تصاویر هوائی و ماهوارهای با قدرتتفکیک های مختلف، طیف وسیعی از داده های مکانی در دسترس قرار گرفته است. یکی از مهمترین کاربرد هایتصاویر ماهواره ای استخراج خودکار عوارض و پدیده ها می باشد . در این مقاله با استفاده از طبقه بندی نطارتشده، روشهای قطعه بندی SVM و عملگرهای مورفولوژیکی به استخراج خودکار راه از تصاویر UltraCamپرداخته شده است. در این روش بعد از طبقه بندی و قطعه بندی تصویر، عملگر مورفولوژیکی برای کاهش نویز، پرکردن گپها و افزایش دقت برروی تصویر اعمال شدند. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی با توجه به دقت کلیطبقه بندی از موفقیت بالایی در استخراج راه برخوردار می باشد.

۴بررسی عملکرد روش های مختلف تشخیص لبه جهت استخراج جاده از تصاویر رقومی
اطلاعات انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین، سال
تعداد صفحات: ۷
با گسترش علوم فتوگرامتری و سنجش از دور و در دسترس قرار گرفتن تصاویر هوائی و ماهواره ای با قدرت تفکیک هایمختلف، طیف وسیعی از داده های مکانی در دسترس علوم مختلف قرار گرفته است. زمانی تصاویر ماهوارهای گرهی ازمشکلات مکانی را باز می کند که بتوانیم اطلاعات و عوارض موجود در آنها را استخراج کنیم . روشهای استخراج خودکارعوارض به منظور کاهش زمان و هزینه ها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله عوارض موجود در تصاویر UltraCam ، با استفاده از الگوریتم های لبه یابی Prowit, Sobel, Robert, Canny لبه یابی شده و نتایجباهم مقایسه شدند. که در نهایت الگوریتم Canny در مقایسه با الگوریتم های دیگر، هم از نظر بصری و هم کمی براساساندازه گیری هایی مانند میانگین فاصله مربعات، خطای لبه نقشه و نسبت سیگنال به نویز و همچنین کاهش ییکسل هایاضافی و حفظ ساختار لبه بهترین عملکرد را داشته است.

۵محاسبه شاخص های گیاهی به منظور تفکیک مناطق فقیر از نظر پوشش گیاهی ( مطالعه موردی: شهرستان کرج)
اطلاعات انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین، سال
تعداد صفحات: ۷
امروزه تولید یک نقشه پوشش گیاهی دقیق یکی از ابزارهای مهم در برنا مه ریزی و توسعه به شمار می آید. به منظور بررسیو پایش پوشش گیاهی در مقیاس جهانی و ناحیه ای، دسترسی به داده های به هنگام میدانی یا صحرایی معمولاً دشوار ومحدود است. سنجش از دور تکنولوزی بسیار مفیدی است که می توان آن را برای به دست آوردن لایه های اطلاعاتی ازخاک و پوشش گیاهی به کار برد. در واقع دیدگاه رایج جدید در زمینه ی بررسی و پایش پوشش های گیاهی استفاده ازشاخص های سنجش از دور پوشش گیاهی است. هدف از این پژوهش نیز محاسبه شاخص های NDVI و FVC و همچنینبررسی مناطق فقیر از نظر پوشش گیاهی بروی تصاویر لندست 8 شهرستان کرج می باشد. محاسبه مقادیر شاخص NDVIنشان داد که پوشش منطقه تنک بوده و همچنین با توجه به مقادیر FVC 0 که بیشترین آن 0\99 می باشد، منطقیه از لحاظ پوشش گیاهی فقیر می باشد.

۶نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی همراه Mobile GIS در مدیریت سیل
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۸
کشور ما به لحاظ شرایط جغرافیایی در معرض حوادث طبیعی فراوان و مهلکی از جمله سیل،طوفان وزلزله قرار دارد . وقوع چنین حوادثی،کشور را از جنبه های مختلف وارد بحران خواهد نمود. در حالت کلی بحران سیل، طوفان، زلزله و غیره، حادثهای است که به طور طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی به وجود میآید و سختی زیادی به جامعه انسانی تحمیل می نماید. بدون شک سیلاب هم در عمل،از نظر تلفات جانی و مالی یکی از مهیب ترین بلایای طبیعی در جهان محسوب می شود به طوری که از سال 8811 تا 8881 حدود 083333 نفر در اثر بلایای طبیعی در جهان کشته شدند که 81 درصد آن مربوط به سیلاب است.در نتیجه با مدیریت سیلاب می توان خطرات ناشی از آن را کاهش داد.سیستم اطلاعات جغرافیایی متحرک یا Mobile GIS یکی از نوآوری های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در دهه گذشته است که پهنه عمل سیستم اطلاعات جغرافیایی را از دفتر کار به روی زمین و صحنه وقوع بحران کشانده است.این مقاله نقش Mobile GIS را در ارتقاء کیفیت مدیریت سیلاب بررسی می کند.تاکید ویژه و موردی مقاله بر آسیب های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیل است.

۷ساماندهی بافتهای فرسوده شهری طبق الگوی باغشهر صفوی اصفهان نمونه موردی:محله نیرو هوایی تهران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۶
استفاده ازالگوی طراحی باغشهر درسیستم شهرسازی کهن ایران زمین همواره حضورمستمر و لاینفک داشته است نحوه حضور و ظهورباغ درشهر دارای ابعادبسیارمتفاوتی است و درهرکجا بسته به محیط اقلیم و فرهنگ شکل خاصی را پذیرفته است ازانجا که گستره باغ ایرانی تنها به تک باغها خلاصه نمی شود و میتوان ابعادمتفاوتی ازحضور این پدیده درزندگی خصوصی و جمعی ایرانیان برشمرد و ازانجا که مقیاس باغ ایرانی ازحیاط کوچکترین خانه ها تامقیاس شهر و پایتختهایی چون اصفهان عهدصفوی جلوه می نماید ازاین روجایگاه باغ درشهر ایرانی ازاهمیت خاصی برخوردار است ازطرفی گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط کشور درچنددهه گذشته باعث شکل گیری بافتهای جدید شهری درمجاورت شهرها و جابجایی ساکنان و کاربریهای شهری به نواحی جدید گردیده است دراین نوشتار ابتدا خاستگاه شکل گیری باغشهر صفوی و درمرحله بعد به بررسی معضلات و نیازهای بافت های فرسوده شهری امروزی کشور پرداخته و الگوی باغشهر به عنوان پاسخی برای نیازهای محله ای درنظام شهری امروزی کشور و به عنوان نمونه محله نیروهوایی تهران توصیف و تحلیل شده است درنتیجه گیری ازتحلیل نظریه باغشهرصفوی اشکار میشود که نوع جهان بینی ودیدگاه سازندگان درخلق ایده باغشهر و چگونگی تبلور آن درعصرمعاصر علاوه برارتقا کیفیت زندگی شهری مشکلات امروزه جامعه نظیر مشکلات اقتصادی خانوارها و اسیبهای روانی و جرم و جنایت را بااستفاده ازنظم گیاه و کیفیت ارتباطات اجتماعی و ارتقا وضع اقتصادخانوارها برطرف می نماید دراین پژوهش ازروش تحلیل محتوا ابتدا به جمع اوری داده ها پرداخته و پس ازتحلیل داده ها با اثبات فرضیه و نهایتا نتیجه گیری صورت گرفته است

۸استخراج داده وکتور جاده از تصویر گوگل ارث
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، سال
تعداد صفحات: ۹
به دلیل در دسترس بودن اسکنرهایی با وضوح بالا و هزینه کم و همچنین اینترنت اکنون می توان تعداد زیادی از نقشه های اسکن شده در فرمت رستری را از منابع مختلف به دست آورد از اینرو نقشه های حاوی شبکه های جاده و همچنین نقشه های رستری منبع مهمی از داده های برداری جاده برای مناطقی که داده های برداری جاده ها به آسانی در دسترس نیست می باشند علاوه بر این داده های برداری جاده ها می تواند به عنوان ویژگی هایی برای ثبت نقشه ها با سایر داده های جغرافیایی مانند تصاویر و ایجاد یک دیدگاه یکپارچه از مجموعه داده های جغرافیایی ناهمگن استفاده شود در این مقاله از روش اسکلت بندی برای استخراج داده و کتور جاده از تصویر گوگل ارث استفاده شده است در ابتدا پیکسل های جاده از تصویر با روش ماشین بردار پشتیبان استخراج و در نهایت از روش اسکلت بندی برای بردار سازی استفاده گردیده است بررسی نتایج نشان می دهد که مقدار خطای جذر میانگین مربعات برابر با 6\705 متر می باشد در نتیجه دقت استخراج داده و کتور جاده بالا بوده و این بیانگر موفقیت کلی روش پیشنهادی درفرایند بردارسازی می باشد

۹بررسی فرایند تلفیق Conflating در همترازی نقشه بردار و تصویر ماهواره ای با رزولوشن بالا
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، سال
تعداد صفحات: ۶
همانطور که در دسترس بودن داده های جغرافیایی مختلف افزایش یافته نیاز فوری به استفاده از مجموعه داده های چندگانه برای بهبود تجزیه و تحلیل مکانی نیز افزایش یافته است با این حال از انجا که این مجموعه داده ها اغلب از منابع مختلف و در دقت مکانی متفاوت منشا می گیرند اغلب به خوبی با یکدیگر مطابقت ندارد اصلاح دستی کار زیاد و وقت گیر و اغلب عملی نیست در نتیجه از روش های خودکار برای تلفیق نقشه بردار و تصویر باید استفاده کرد تلفیق یا هم ترازی دقیق بردار به تصویر در بسیاری از برنامه های کاربردی جغرافیایی مانند به روز رسانی نقشه تشخیص تغییرات ناوبری حاشیه نویسی تصویر هوشمند و حتی شناسایی شی مورد استفاده قرار می گیرد در این پژوهش روش تلفیق برای همترازی نقشه وکتور و تصویر مورد بررسی قرار می گیرد در روش تلفیق ابتدا تلفیق خودکار بین داده بردار راه با تصویر ماهواره ای برای پیداکردن تقاطع ها در تصویر صورت می گیرد سپس نقاط تقاطع راه بر روی نقشه باید پیدا شوند و در نهایت از یک الگوریتم الگوی تلفیق برای همترازی دو مجموعه داده استفاده می گردد

۱۰نقش بهسازی بافت فرسوده شهری در مدیریت بحران مطالعه موردی: محله دولاب منطقه 41 شهرداری تهران
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۷
شهرتهران ازپتانسیل لرزه خیزی بالایی برخوردار است و ازسوی دیگر رشد ناهماهنگ و غیراصولی شهرتهران به خصوص درچنددهه اخیر باعث شده است که این شهر دربرابر وقوع حوادث و عملکردهای طبیعی و انسانی ازاسیب پذیری بالایی برخوردار باشد ساخت وس ازد رحریم گسلها و مناطق مستعد ناپایداری های زمین شناختی و عدم توجه کافی به شدت بالای لرزه خیزی تهران درطراحی و اجرای ساختمان ها و تاسیسات حیاطی و توضیع ناهمگون تاسیسات و امکانات شهری مورد نیاز درزمان حادث و وجود بافتهای اسیب پذیر و فرسوده متعدد درسطح شهر و بسیاری موارد دیگر حاکی ازآن است که درصورت وقوع زلزله ای شدید و ایجادبحران درتهران صدمات جبران ناپذیری به این شهر و کل کشوروارد خواهد شد لیکن برای مدیریت بحران نخست باید این نگرش را ایجادکنیم که زلزله برای کشورمان امری عادی است و سپس برای مقابله با بحران رویکردهای متناسب اتخاذشود که میتواند شامل سلسله اقداماتی به منظور بهبود کالبد شهر درقالب بهسازی بافت فرسوده شهری باشد

۱۱تاثیرمکان یابی و جانمایی کاربری های اراضی بر کاهش سفرهای زائد شهری مطالعه موردی: منطقه 22 شهرداری تهران
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۶
اهداف اقتصادی از مهمترین عوامل تصمیم گیری در مکان یابی فضاهای فعالیتی و مسیرهای حرکتی دراراضی شهری میباشند و هر چقدر این مکان یابی دارای رویکردی علمی تر باشد، درآمد ، سود حاصله ، صرفه جویی اقتصادی و استفاده بهینه شهروندان از زمان در شهر و کشیور بیشتر می شود . در واقع از قرون وسطی به بعد، بیشتر شهرها بصورت یک سیستم تولیدی عمل کرده اند و در آنها کارگران ماهر و غیر ماهر با استفاده از مواد اولیه به تولید کالا که حاصل آن ثروت شهری است پرداخته اند و شهر ها نیز همواره به عنوان یک سیستم تولیدی غالب بر پیرامون خود اعمال فشار می کنند و زمانی که قیمت زمین به لحاظ تولیدات بیشتر، بیش از میز ان تورم افز ایش می یابد، سرمایه گذاری در زمینه اهمیت اقتصادی بیشتری نیز پیدا می کند که در این شرایط زمین به سرمایه خانوادگی در شهر تبدیل شده و حمل و نقلشهری که جز ء جدایی ناپذیر آن است اهمیتی دو چندان می یابد. لذا در تصمیم گیری ها نسبت به کاربری زمینهای شهری، علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل دیگری مانند حمل و نقل شهری نیز می بایستکه در سیاست های دولتها و ترجیحا به گونه ای آوانگارد مد نظر قرار گیرد تا بتواند در پی خود چشم انداز بهتری از شکوفایی اقتصادی را به همراه داشته باشد. از طرفی دیگر عدم مکان یابی صحیح در کاربری زمین های شهری و شبک حمل ونقل، سبب سفر های زائد شهری و معضلات اقتصادی می گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه