توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل پایداری مغارهای نمکی ذخیره گاز با استفاده از نرم افزار phase2
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری، سال
تعداد صفحات: ۸
استفاده از مغارهای نمکی برای ذخیره سازی هیدروکربنهای سیال (شامل نفت، گاز، زباله های صنعتی و ...) از ششدهه قبل آغاز شده است و اکنون نیز به عنوان یکی از پیشرفته ترین روش ها بکار گرفته می شود. اطمینان از پایداری اینمغارها و در عین حال اقتصادی بودن نسبت گاز بیشینه به کمینه، همواره مسئله ای مهم بوده که تاکنون در کشور ما کمتربه آن پرداخته شده است. با توجه به جنس سنگ نمک و عمق زیاد، تنش عمده در این ناحیه تنش ثقلی می باشد که اینتنش به صورت یک فشار خارجی به مغار وارد می شود و سبب کاهش حجم مغار می گردد. در مقابل با توجه به اینکه درمغارهای نمکی امکان بکارگیری نگهداری های مرسوم در مغارهای سنگی مانند شاتکریت، پیچ سنگ و ... وجود ندارد،پایداری مغار تنها با ایجاد یک فشار داخلی (عکس العمل) به وسیله گاز درون مغار تأمین می گردد. در این مقاله ابتدا یکمغار نمکی با پارامترهای هندسی و ژئومکانیکی توده سنگ نمکی (با مشخصات عمومی گنبدهای نمکی جنوب ایران) در نرم افزار 2 phase بر پایه روش اجزاء محدود مدل سازی شده و در عمق مربوط فشار کمینه (پایه) و بیشینه گاز جهت پایداری مغار تعیین گردید. نتیجه حاصل از این تحلیل نشان از پایداری مغار و همچنین صرفه اقتصادی این روش از نظرنسبت گاز بیشینه به کمینه در طول زمان بهره برداری از مغار دارد.

۲تحلیل پایداری مغار ذخیره سازی نفت با استفاده از نرم افزارPhase2 مطالعه موردی: (سازند آسماری در بوشهر)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه استفاده از فضاهای بزرگ زیرزمینی برای ذخیره سازی مواد هیدروکربوری در جهان متداول است. در ایران، باتوجه به موقعیت استراتژیک آن در جهان و منطقه، توجه به این فضاها، یک نیاز محسوب می شود. با توجه به کاربریحساس و ویژه این فضاها، تحلیل پایداری و اطمینان از ایمنی مغار، اهمیت بسزایی دارد. در این تحقیق به امکان سنجی حفرو بررسی پایداری مغار در سازند آسماری، در محدوده شهرستان بوشهر در حالت خالی از سیال پرداخته شده است . بدین منظور مغزه هایی با قطر mm 54 از توده سنگ منطقه تهیه شد و در آزمایشگاه، جهت تعیین مشخصات مکانیکی سنگ، مورد آزمایش های استاندارد تک محوره، سه محوره و صوت قرار گرفت. نتایج آزمایش ها به همراه استفاده از روابط تجربی وهمچنین استفاده از نرم افزار Roclab مشخصات مکانیکی توده سنگ مغار را بدست داد. سپس با استفاده از نر م افزار Phase2 به تحلیل پایداری مغار با ابعاد پیشنهادی 30 × 18 متر و با روش حفاری پله ای در 4 مرحله پرداخته شد کهبررسی ها، حاکی از پایداری مغار بود. در ادامه پایداری مغار توسط روش های تجربی ساکورایی و ونیمی نیز بررسی شد کهنتایج این روش ها نیز، پایداری مغار را نشان داد. در انتها با توجه به قانون اطفاء حریق، حداقل فاصله مجاز برای 2مغارمجاور با ابعاد مشابه ابعاد پیشنهادی، در این تشکیلات از یکدیگر 28 تا 30 متر ارزیابی شد.

۳محاسبه فاکتور شدت تنش و بازشدگی دهانه ترک مود یک بر اساس دیسلوکیشن
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت، سال
تعداد صفحات: ۹
شکست هیدرولیکی از روش های مرسوم و رایج در تحریک چاه های نفت به منظور ازدیاد برداشت و همچنین اندازهگیری تنشهای برجا است. اطلاع از میزان بازشدگی شکستگی ها در تعیین میزان دبی برداشت و اندازهگیری فاکتور شدتتنش در تعیین راستای گسترش ترک از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از تئوری دیسلوکیشن میزانبازشدگی و فاکتور شدت تنش مود یک در ترک محاسبه خواهد شد. دیسلوکیشن در الاستیسیته بلوک اولیه ساخت ترک هادر مکانیک شکست می باشد. همچنین در تئوری الاستیسته استفاده اصلی از حل دیسلوکیشن به عنوان تابع گرین برایفرآیندهای متمرکز شده است. بنابراین فرمولاسیون مکانیک شکست را می توان بر پایه ی دیسلوکیشن نوشت. ترک ها درصفحه ی دو بعدی با استفاده از مود یک و دو شکست گسترش می یابند. این مودها را می توان توسط دو نوع دیسلوکیشنبدست آورد. برای فرمول بندی مود یک شکست (مود بازشونده) می توان از دیسلوکیشن کلایمب (Climb dislocation)استفاده نمود. در این مقاله میدان تنش و جابجایی نوع یک دیسلوکیشن با استفاده از تابع تنش ایری و شرایط مرزیمتناسب با مسئله بدست خواهد آمد. با استفاده از اصل برهم نهی در محیط الاستیک حل این نوع دیسلوکیشن می تواندبرای یافتن حل فاکتور شدت تنش مود یک و همچنین اندازه گیری بازشدگی دهانه ترک در مسئله ترک دو بعدی بکار رود.از مزایا معرفی تئوری دیسلوکیشن سادگی آن و عدم نیاز به حل معادلات پیچیده در فرآیند فرمولبندی پاسخ است.

۴SETDISC نرم افزار دسته بندی ناپیوستگی ها به روش خوشه بندی پوآسون
اطلاعات انتشار: نشريه روش هاي تحليلي و عددي مهندسي معدن، دوم،شماره۴، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۹
تعیین تعداد و خصوصیات دسته درزه های موجود در توده سنگ در هر عملیات مهندسی سنگ از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از مهم ترین ویژگی های ناپیوستگی ها، راستای آن ها نسبت به هم و نسبت به سازه مهندسی است. جهت تعیین تعداد دسته درزه ها معمولاً از روش های استریوگرافیک استفاده می شود. چنین روشی بسیار وابسته به قضاوت شخصی است و در زمان همپوشانی دسته درزه ها تفکیک آن ها را از هم مشکل می گرداند. در این تحقیق ابتدا الگوریتمی مبتنی بر توزیع احتمالاتی پوآسون جهت تعیین تعداد و خصوصیات دسته درزه ها ارائه شد ؛ درزه هایی که با احتمالی بیش از احتمال یک رویداد تصادفی در یک محدوده تعیین شده از شیب و جهت شیب قرار دارند به عنوان یک دسته درزه معرفی و مقدار شیب و جهت شیب و میزان خوشه شوندگی (بیانگر میزان پراکندگی درزه ها حول مرکز خوشه) هر دسته تعیین گردید. سپس با استفاده از الگوریتم توسعه یافته، برنامه ی SETDISCبه زبان Fortran90نوشته شد. جهت اعتبارسنجی و مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده و همچنین برنامه SETDISC با روش های استریوگرافیک، 420 ناپیوستگی برداشت شده با 11 خط برداشت در برنامه SETDISCو نرم افزار Dipsبه صورت داده های ورودی وارد شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوریتم توسعه داده شده می تواند یک ابزار کمی مناسبی بدون وابستگی به قضاوت شخصی برای تعیین تعداد دسته درزه های موجود در سنگ و همچنین تعیین خصوصیات هر دسته درزه در اختیار کاربر قرار دهد.

۵حل تحلیلی توابع گرین برای معادلات محیط پوروالاستیک
اطلاعات انتشار: نشريه روش هاي تحليلي و عددي مهندسي معدن، چهارم،شماره۸، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۸
در حالت عادی سنگ در زیر سطح زمین دارای منافذ و ناپیوستگی است. این ناپیوستگی ها معمولاً از یک یا چند نوع فاز سیال (آب، هوا، نفت و غیره) اشباع هستند. وجود این سیالات اثرات زیادی بر رفتار مکانیکی توده سنگ دارد. از جمله این آثار نزدیک شدن حالت تنش به سطح گسیختگی و تاثیر فشار منفذی بر تغییر شکل سنگ است. برای در نظر گرفتن این اثرات نیاز است که پاسخ محیط سنگی در چارچوب فضای متخلخلِ الاستیک بررسی شود. بدین منظور باید از تئوری پوروالاستیسیته استفاده نمود. در محیط پوروالاستیک معادلات حاکم و روابط تنش–کرنش و کرنش–جابجایی به دلیل وجود فشار منفذی و وابستگی میزان جابجایی ها و فشار منفذی به یکدیگر تغییر می کند. در این مقاله پس از ارائه معادلات اساسی و روابط لازم جهت بررسی رفتار و پاسخ سنگ در محیط پوروالاستیک با استفاده از یکی از روش های پتانسیل، وابستگی میدان جابجایی و فشار منفذی از بین می رود. سپس معادلات دیفرانسیل مستقل و وابسته به زمان حاصل برای یک نیرو و منبع سیال نقطه ای حل و توابع گرین آن به دست می آید. توابع گرین حاصل می توانند در ادامه به سادگی در یکی از روش های عددی مانند المان مرزی جهت بررسی پاسخ محیط سنگی به اثرات پوروالاستیک بکار روند.

۶تعیین شکل بهینه مغارهای نمکی ذخیره گاز با استفاده از روش های عددی
اطلاعات انتشار: نشريه روش هاي تحليلي و عددي مهندسي معدن، پنجم،شماره۹، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۲
استفاده از مغارهای نمکی برای ذخیره سازی هیدروکربن های سیال، به عنوان یکی از پیشرفته ترین روش ها بکار گرفته می شود. اطمینان از پایداری مغارهای نمکی ذخیره گاز و در عین حال اقتصادی بودن نسبت گاز بیشینه به کمینه، همواره مسئله ای مهم بوده که تاکنون در ایران کمتر به آن پرداخته شده است. با توجه به خصوصیات سنگ نمک و عمق زیاد، تنش عمده در این ناحیه تنش ثقلی است که این تنش به صورت یک فشار خارجی به مغار وارد می شود و سبب کاهش حجم مغار می شود. در مقابل با توجه به اینکه در مغارهای نمکی امکان بکارگیری نگهداری های مرسوم در مغارهای سنگی مانند شاتکریت، پیچ سنگ و غیره وجود ندارد، پایداری مغار تنها با ایجاد یک فشار داخلی (عکس العمل) به وسیله گاز درون مغار تامین می شود.این مقاله به بررسی پایداری مغارهای نمکی ذخیره گاز می پردازد. مشخصات هندسی و ژئومکانیکی محدوده مورد مطالعه در جنوب ایران، در نظر گرفته شده و در ادامه پایداری دو مغار کپسولی و هویجی شکل در محیطی پیوسته با استفاده از نرم افزارهای Phase2 و FLAC3D بررسی شده است. با مدلسازی هندسی و مکانیکی این مغارها بر پایه روش اجزاء محدود و تفاضل محدود در عمق مربوط، فشار کمینه (پایه) و بیشینه گاز جهت پایداری مغارها تعیین گردید و بر این اساس نسبت گاز کاری برای مغارها محاسبه شد. مقایسه این نتایج نشان داد که در حالت پایدار مغار هویجی شکل دارای نسبت گاز کاری بیشتری بوده که این مطلب بیانگر صرفه اقتصادی بیشتر این نوع مغار است.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه