توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اثرات مکمل E– سلنوویت به همرا ه مقادیر مختلف هورمون PMSG تحت شرایط استرس گرمایی بر عملکرد تولید مثلی بز رائینی در فصل تولید مثلی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
هدف از انجام این آزمایش بررسی عملکرد تولیدمثلی بز رائینی بعد از درمان با دزهای مختلف هورمون PMSG و تغذیه با مکمل E– سلنویت در فصل تولیدمثلی در شرایط استرس گرمایی می باشد. این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی بز رائینی در شهرستان بافت در شهریورماه انجام شد. بدین منظور 100 راس بز نژاد رائینی در فصل تولیدمثل انتخاب و به طور تصادفی در 5 گروه 20 تایی قرار داده شدند. سه هفته قبل از انجام آزمایش بزها با مکمل تغذیه شدند به طوری که گروه شاهد مورد تغذیه قرار نگرفت. همزمان سازی فحلی با استفاده از دو تزریق cloprostenol به فاصله 13 روز انجام شد و همزمان با تزریق دوم 5 دز مختلف هورمون PMSG (250، 350، 450، 550 و 650 واحد بین المللی) به ترتیب به گروه شاهد و دیگر تیمارها تزریق شد. درصد بروز فحلی در گروه شاهد و چهار تیمار دیگر بترتیب 85، 85، 90، 95 و 100 درصد بدون تفاوت معنی گزارش شد. بین گروه دریافت کننده دز 650 با گروه شاهد از نظر درصد آبستنی تفاوت معنی داری وجود داشت (05\0>p). بین نرخ دو قلوزایی در گروه های دریافت کننده دز 550 و650 واحد با گروه شاهد و گروه های دریافت کننده دز 350 و 450 واحد به لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود داشت(05\0p<). این تفاوت نشان داد که تزریق دزهای 550 و 650 واحد بین المللی هورمون به همراه مکمل E– سلنوویت باعث افزایش دوقلوزایی و دزهای کمتر از 550 واحد باعث بهبود صفات تولید مثلی بز رائینی می شود

۲بررسی اثرات مصرف ویتامین AD3E قبل از زایمان روی شیوع ورم پستان و غلظت سرمی کلسیم و فسفر در دوره انتقال گاو های شیری
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
این تحقیق در واحد گاوداری 1200 راسی شرکت کشت و صنعت آذرنگین واقع در شهر خسروشهر استان آذربایجان شرقی به منظور بررسی اثرات تزریق ویتامین AD3E قبل از زایمان در گاو دوره اواخر آبستنی روی کاهش وقوع ورم پستان و غلظت سرمی کلسینم خون انجام شد. 40 راس گاو شیری در سه هفته آخر آبستنی براساس تاریخ زایمان مورد انتظار ، به دو گروه 20 راسی تقسیم شدند. گروه اول به عنوان شاهد (contl) و گاوهای گروه دوم (Vit) از سه هفته قبل از زایش به مقدار 20 سی سی ویتامین AD3E به ازای هر راس به صورت تزریق عضلانی دریافت کردند. در این تحقیق شیوع ورم پستان مورد بررسی قرار گرفت و همچنین نمونه های خون یک روز قبل از زایمان برای اندازه گیری غلظت های سرمی کلسیم و فسفر گرفته شد. استفاده از ویتامین اثر معنی داری (05\0>p) روی کاهش وقوع ورم پستان و بین غلظت سرمی کلسیم (05\0>p) داشت ولی اثر معنی داری روی غلظت سرمی فسفر نداشت.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه