توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اثر تنش خشکی بر تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه شوید
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور بررسیا ثر تنشخشک بر ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه شوید یک آزمایش گلدانی درط ی بهار و تابستان 1391 در قالب بلوک های کاملا تصادفی با پنج تیمار و 12 تکرار در شرایط گلخانه ای انجام گرفت نتایج آنالیز واریانس مشاهدات نشان داد که با افزایش تنش خشکی میزان کلروفیل a و b و کلروفیل کل (a+b) روند کاهشی را نشان می دهد که این کاهش معنی دار بوده است. 0.05 ≥ p) برای کلروفیل a و (0.01 ≥ p) برای کلروفیل b و کلروفیل کل (a+b) و همچنین میزان پروتیین و قندهای نامحلول با افزایش تنش خشکی روند کاهشی را نشان می دهد که این کاهش در سطح (0.01 ≥ p) معنی دار بوده است. اما با افزایش تنش خشکی میزان قندهایم حلول در برگ و ریشه گیاه شوید روند افازیشی را نشان می دهد که این افزایش در سطح 0.01 ≥ p) معنی دار بوده است.

۲سنتز سبز نانو ذرات نقره توسط عصاره گیاه انجیر Ficus carica
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استفاده از گیاهان جهت سنتز نانوذرات به دلیل عدم استفاده از مواد آلاینده و سمی یکی از روش های دوست دار محیط زیست است گیاهان از جمله سامانه های زنده ی اقتصادی و موثر جهت تولید نانوذرات نقره می باشند در این تحقیق از عصاره ی گیاه انجیر ficus carica جهت تولید نانو ذرات نقره استافده شد عصاره ی گیاهان حاوی ترکیبات احیا کننده می باشند که توان اجیای نیترات نقره و ترکیباتی از جمله کلرواوریک اسید را دارند اولین نشاه ی تشکیل نانوذرات نقهر تغییر رنگ محول در حال واکنش عصاره ی گیاه و نیترات نقره می باشد جهت بررسی های تکمیلی از طیف اسپکتروفتومتر UV–vis استفاده شد که تشکیل پیک نمودار در محدوده nm 435 وجود نانو ذرات نقره در محلول را تایید کرد بررسی تصاویر مکیروسکوپ الکترونی گذاره TEM رسوب محلول نشان می دهد نانو ذرات تشکیل شده عمدتا کروی با میانگین اندازه 10+34\82 می باشند آنالیز FTIR به منظور بررسی ترکیبات آلی احتمالی که در سنتز نانو ذرات دخالت دارند انجام شد آنالیز FTIR به منظور بررسی ترکیبات آلی احتمالی که در سنتز نانو ذرات دخالت دارند انجام شد نتایج این تحقیق نشان می دهد عوامل کربوکسیل آلدیید هیدروکسیل آمیدی در محلول عصاره ی برگی انجیر وجود دارند که یم توانند از ترکیبات احتمالی احیای نیترات نقره به نانو ذرات نقره باشند.

۳فعالیت ضدقارچی نانوذرات نقره تولید شده با استفاده از گیاهان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
نانوذرات نقره سنتز شده به رو بیولوژیکی به دلیل فعالیت های منحصر به فردشان علیه فرایندهای نامطلوب در علوم زیستی از جمله اثرات ضدقارچی، ضدویروسی، ضدرگزایی (کنترل تومورها) و غیره، عوامل نویدبخشی در بیونانوتکنولوژی به شمار می روند. در این پژوهش اثر ضدقارچی نانوذرات نقره تولید شده از دو گیاه انگور و گردو بر روی دو گونه قارچ Aspergillus flavus و Fusarium oxysporum با استفاده از روش انتشار چاهک مورد بررسی قرار گرفته است. نانوذرات تولید شده توسط طیف سنجی مرئی– فرابنفش (UV–vis) و میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) شناسایی شدند. اثر ضدقارچی نانوذرات نقره سنتز شده با اندازه گیری هاله عدم رشد بررسی شد. بیشترین هاله عدم رشد، مربوط به نانوذرات نقره سنتز شده از عصاره برگ گردو بر روی گونه Fusarium oxysporum بود(1+–1). نتایج نشان می دهد که نانوذرات نقره دارای فعالیت ضدقارچی قابل توجهی می باشند. بنابراین، مطالعات بیشتر برای کاربردهای بالینی آنها لازم می باشد.

۴بررسی مورفولوژیکی، آناتومیکی آرتیمیزیا هاوسکنختی و آرتیمیزیا پرسیکا
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: هدف این تحقیق بررسی مورفولوژیکی، آناتومیکی آرتیمیزیا هاوسکنختی و آرتیمیزیا پرسیکا از تیره کاسنی می باشد. گیاهان مورد مطالعه از قله کوه های گرین و گاماسیاب جمعآوری شد. جهت بررسی های آناتومیکی دو گیاه مورد مطالعه از روش رنگ آمیزی مضاعف استفاده شد. در بررسی ساختار درونی ساقه و برگ گیاه ویژگی هایی از قبیل وضعیت بافت های اپیدرم، پارانشیم، اسکلرانشیم و دستجات آوندی مشخص و مورد بررسی قرار گرفت. در گیاه آرتمیزیا پرسیکا تعداد دستجات آوندی سیزده عدد می باشد در حالی که در آرتمیزیا هاوسکنختی نه عدد است. در گیاه آرتمیزیا پرسیکا اپیدرم از دو ردیف سلول های مستطیلی تشکیل شده است اما در آرتمیزیا هاوسکنختی از یک ردیف سلول مستطیلی تشکیل شده است.

۵بیوسنتز نانوذرات نقره توسط دو گیاه Vitis vinifera و Juglans regia
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
سنتز نانوذرات نقره با استفاده از موجودات زنده، یک دیدگاه نوپا در علم نانوتکنولوژی می باشد. سنتز سبز نانوذرات به عنوان یک رو طبیعت پسند و مؤثر، به جای رو های شیمیایی و فیزیکی پیشنهاد شده است. در میان کاربرد موجودات زنده برای سنتز نانوذرات، گیاهان به طور وی ه ای در سنتز نانوذرات نقره مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش بیوسنتز برون سلولی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ دو گیاه Vitis vinifera و Juglans regia انجام شده است. طیف سنجی مرئی– فرابنفش (UV–vis)، طیف های 440 و 446nm و میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM)، ذرات را کروی با اندازه متوسط 21\4+–4\6و 31\2+–83nm به ترتیب برای Juglans regia وVitis vinifera نشان دادند. آنالیز طیف سنجی تبدیل مادون قرمز (FTIR) عصاره ها قبل و بعد از واکنش با نیترات نقره نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره هر دو گیاه مذکور در غلظت 1mM یون های نقره، قادر به تولید نانوذرات نقره به صورت برون سلولی می باشند

۶بررسی اثرات اسانس و عصاره متانولی دو گونه گیاه دارویی از جنس Achillea تیره (Asteraceae) بر علیه 6گونه ی قارچی بیماری زا
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۸
برای انجام تحقیقات دو گونه ی گیاهی با نام های Achillea biebersteinii و Achillea wilhelmsii انتخاب گردید. معیارهای انتخاب گونه های گیاهی براساس مصارف دارویی اقوام محلی و دارا بودن نشانه ها و علائم فعال زیستی بوده است. گونه های مورد پژوهش از دو منطقه ی گلدشت و ونایی در شهرستان بروجرد، استان لرستان، جمع آوری شدند. طبق مطالعات گذشته این گیاهان دارای خواص ضدمیکروبی می باشند، در این پژوهش خواص ضد قارچی آن ها مورد ارزیابی قرار داده شد. پس از جمع آوری گونه های گیاهی، اندام های هوایی آن ها در سایه خشک شده، سپس گیاهان بصورت پودر در آمده و تا زمان استخراج اسانس و عصاره در دمای پایین نگه داری شدند. اثر ضدقارچی بر علیه 6 گونه ی قارچی بیماری زا با استفاده از روش آگار ول دیقیوژن در محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار (PDA) در غلظت های 20، 50، 75 و 100 میکرولیتر بر میلی لیتر از اسانس و عصاره متانولی به مقدار تقریبا 50 میکرولیتر در هر چاهک مورد ارزیابی قرار گرفت. اسانس و عصاره متانولی این دو گونه ی گیاهی دارای اثرات ضدقارچی معنی داری می باشند. گونه Achillea biebersteinii دارای اثرات ضد قارچی معنی دار بر روی 6 گونه قارچی در سطح 0.01 درصد و همچنین گونه Achillea wilhelmsii دارای اثرات ضد قارچی معنی داری بر روی 6 گونه قارچی در سطح 0.01 درصد می باشد.

۷بررسی اثرات ضد قارچی اسانس و عصاره گیاه آرتیمیزیا پرسیکا
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۶
گیاه آرتیمیزیا پرسیکا گیاهی است که در زمینه های مختلف درمانی دارای اثرات دارویی می باشد. از این گیاه به عنوان چاشنی غدا نیز استفاده می شود. این مطالعه با هدف تعیین اثرات ضد قارچی گیاه آرتیمیزیا پرسیکا در برابر 8 گونه قار انجام شد. روش بررسی: بررسی اثرات ضد قارچی عصاره و اسانس گیاهان مورد مطالعه با استفاده از روش انتشار دیسک در محیط کشت PDA انجام شد دو غلظت متفاوت از عصاره و اسانس بر روی هشت قار به نام های آسپرژیلوس (آ.فلاووس، آ.فیکوم، آ.پارازیتیکوس، ا.نیجر، آ.فومیگاتوس) آلترناریا آلترناتا، تریکودرما ریسی، فوزاریوم اکسی سپروم، اثر داده شد. یافته ها: این گونه دارای اثرات ضدقارچی معنادار می باشد. گونه آرتیمیزیا پرسیکا دارای اثرات ضد قارچی معنادار بر روی شش گونه قار در سطح P<0\05 می باشد. بحث: یافته های این پژوهش نشان می دهد که عصاره و اسانس گیاه آرتیمیزیا پرسیکا دارای اثرات ضد قارچی می باشد. بنابراین می توان امیدوار بود که در آینده با جایگزین کردن اسانس و عصاره این گیاه به جای داروهای ضد قارچی شیمیایی که همواره دارای اثرات جانبی زیادی بوده اند بتوان عفونت های قارچی را درمان نمود.

۸بررسی اثرات ضدقارچی عصاره ی متانولی Salsola tomentosa از تیره اسفناج برروی 4 گونه ی آسپرژیلوس
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برای انجام تحقیقات گونه ی Salsola tomentosa در فصل پاییز اواخر آبان ماه سال 1392 از اطراف دریاچه نمک قم استان قم جمع آوری شد . بر اساس تحقیقات انجام گرفته بسیاری ازگیاهان تیره اسفناج که اکثراً هالوفیت هستند دارای خواص ضدمیکروبی می باشند که ما بر آن شدیم تا خواص ضد قارچی این گونه را مورد ارزیابی قرار دهیم . قسمت های تازه گیاه در معرض هوا بدون تابش مستقیم نور خورشید در دمای اتاق به مدت 3 هفته خشک شدند سپس گیاهان را آسیاب و با روش خیساندن عصاره متانولی آنها را استخراج کردیم. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر ضد قارچی عصاره متانولی تمام بخش های هوایی این گیاه بر روی 4 گونه پاتوژن Aspergillus flavus ، Aspergillus niger ، Aspergillus parasiticus ، Aspergillus ficuum می باشد. اثر ضد قارچی با استفاده از روش آگار ول دیفیوژن در محیط کشت PDA در غلظت های 25، 50، 75 و 100 میکرولیتر بر میلی لیتر از عصاره متانولی به مقدار تقریباً 50 میکرولیتر در هر چاهک ارزیابی شد. در این مطالعه اثر ضد قارچی عصاره با شاهد منفی (متانول) و شاهد مثبت (آمفوترپسین B ) بااستفاده از آناالیزهای آماری و نرم افزار SPSS وآزمون دانکن تجزیه وتحلیل گردید. عصاره متانولی گونه ی Salsola tomentosa دارای اثرات ضد قارچی معنی دار برروی 4 گونه قارچ در سطح 0\01 درصد است. اثر ضد قارچی عصاره این گیاه در مقایسه با آمفوترپسین B در موارد اندک کمتربوده ولی اغلب مساوی و یا بیشتر است. در اکثر موارد با افزایش غلظت عصاره قدرت بازدارندگی آن نیزافزایش می یابد. بزرگترین منطقه مهارکنندگی با قطر 22\33 میلی متر بر علیه Aspergillus parasiticus بدست آمد.

۹بررسی اثرات ضدقارچی عصاره ی Atriplex aucheri از تیره اسفناج برروی 4 گونه ی آسپرژیلوس
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برای انجام تحقیقات گونه ی Atriplex aucheri در فصل پاییز اواخر آبان ماه سال 1392ازاطراف دریاچه نمک قم استان قم جمع آوری شد . بر اساس تحقیقات انجام گرفته بسیاری ازگیاهان تیره اسفناج که اکثراً هالوفیت هستند دارای خواص ضدمیکروبی می باشند که ما بر آن شدیم تا خواص ضد قارچی این گونه را مورد ارزیابی قرار دهیم . قسمت های تازه گیاه در معرض هوا بدون تابش مستقیم نور خورشید در دمای اتاق به مدت 3 هفته خشک شدند سپس گیاهان را آسیاب و با روش خیساندن عصاره متانولی آنها را استخراج کردیم. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر ضد قارچی عصاره متانولی تمام بخش های هوایی این گیاه بر روی 4 گونه پاتوژن Aspergillus flavus ، Aspergillus niger ، Aspergillus parasiticus ، Aspergillus ficuum می باشد. اثر ضد قارچی با استفاده از روش آگار ول دیفیوژن در محیط کشت PDA در غلظت های 25، 50، 75 و 100 میکرولیتر بر میلی لیتر از عصاره متانولی به مقدار تقریباً 50 میکرولیتر در هر چاهک ارزیابی شد. در این مطالعه اثر ضد قارچی عصاره با شاهد منفی (متانول) و شاهد مثبت (آمفوترپسین B ) بااستفاده از آناالیزهای آماری و نرم افزار SPSS وآزمون دانکن تجزیه وتحلیل گردید. عصاره متانولی گونه ی Atriplex aucheriدارای اثرات ضد قارچی معنی دار برروی 4 گونه قارچ در سطح0\01 درصد است. اثر ضد قارچی عصاره این گیاه در مقایسه با آمفوترپسین B در موارد اندک کمتربوده ولی اغلب مساوی و یا بیشتر است. در اکثر موارد با افزایش غلظت عصاره قدرت بازدارندگی آن نیزافزایش می یابد. بزرگترین منطقه مهارکنندگی با قطر16\22 میلی متر بر علیه Aspergillus nigerبدست آمد.

۱۰مطالعه تشریحی ساقه و برگ در Anabasis setifera وجنبه های استراتژی سازگاری هالو فیت های تیره اسفناج
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تیره اسفناجیان با حدود 105 جنس و 1400 گونه دارای پراکندگی وسیع در دنیا است و از نظر تنوع و تعداد گونه دومین رتبه را در بین تیره های گیاهی دنیا دارد تیره اسفناجیان از تیره های بزرگ در ایران و دارای پراکندگی وسیعی در اکثر نقاط کشور به خصوص در مناطق شور بیابان ها تا سواحل شور دریاها و دریاچه های شور می باشد . برای انجام تحقیقات گونه ی Anabasis setifera در فصل پاییز اواخر آبان ماه سال 1392 از اطراف دریاچه نمک قم استان قم جمع آوری شد .. قسمت هایی از گیاهان جمع آوری شده به صورت قطعه های 5cm در آمده و در داخل فیکساتور FAA به جهت انجام مطالعات آناتومیکی برای شناخت هر چه بهتر ساختار درونی این گیاهان و شناسایی بخش های حاوی مواد مؤثره فیکس شد. سپس به روش برش گیری دستی، رنگ آمیزی مضاعف و عکسبرداری های میکروسکوپی بررسی ها ی آناتومیکی صورت گرفت . ویژگی هایی از قبیل داشتن کوتیکول، ساقه برگ مانند، داشتن تیپ آناتومی کرانز خاص ، بافتهای گوشتی و حضور دستجات آوندی در بافت ذخیره کننده آب( پارانشیم آبی) از جنبه های استراتژی سازگاری این گیاهان با محیط های شور است.

۱۱مطالعه تشریحی ساقه و برگ در Salsola tomentosa وجنبه های استراتژی سازگاری هالو فیت های تیره اسفناج
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۲
چکیده تیره اسفناجیان با حدود 105 جنس و 1400 گونه دارای پراکندگی وسیع در دنیا است واز نظر تنوع و تعداد گونه دومین رتبه را در بین تیره های گیاهی دنیا دارد تیره اسفناجیان از تیره های بزرگ در ایران و دارای پراکندگی وسیعی در اکثر نقاط کشور به خصوص در مناطق شور بیابان ها تا سواحل شور دریاها و دریاچه های شور می باشد . برای انجام تحقیقات گونه ی Salsola tomentosa در فصل پاییز اواخر آبان ماه سال 1392 از اطراف دریاچه نمک قم استان قم جمع آوری شد . قسمت هایی از گیاهان جمع آوری شده به صورت قطعه های 5cm در آمده و در داخل فیکساتور FAA به جهت انجام مطالعات آناتومیکی برای شناخت هر چه بهتر ساختار درونی این گیاهان و شناسایی بخش های حاوی مواد مؤثره فیکس شد. سپس به روش برش گیری دستی، رنگ آمیزی مضاعف و عکسبرداری های میکروسکوپی بررسی ها ی آناتومیکی صورت گرفت . ویژگی هایی از قبیل داشتن کوتیکول کرک های ترشحی،داشتن تیپ آناتومی کرانز خاص ، بافتهای گوشتی و حضور دستجات آوندی در بافت ذخیره کننده آب (پارانشیم آبی) از جنبه های استراتژی سازگاری این گیاهان با محیط های شور است.

۱۲بررسی اثرات ضد قارچی عصاره ی متانولی Suaeda heterophylla از تیره اسفناج بر روی 4 گونه ی آسپرژیلوس
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برای انجام تحقیقات گونه ی Suaeda heterophylla در فصل پاییز اواخر آبان ماه سال 1392 از اطراف دریاچه نمک قم استان قم جمع اوری شد بر اساس تحقیقات انجام گرفته بسیاری از گیاهان تیره اسفناج که اکثرا هالوفیت هستند دارای خواص ضدمیکروبی می باشند که ما بر آن شدیم تا خواص ضد قارچی این گونه را مورد ارزیابی قرار دهیم قسمت های تازه گیاه در معرض هوا بدون تابش مستقیم نور خورشید در دمای اتاق به مدت 3 هفته خشک شدند سپس گیاهان را آسیاب و با روش خیساندن عصاره متانولی آنها را استخراج کردیم هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد قارچی عصاره متانولی تمتم بخش های هوایی این گیاه بر روی 4 گونه پاتوژن Aspergillus flavus،Aspergillus niger،Aspergillus parasiticus،Aspergillus ficuum می باشد اثر ضد قارچی با استفاده از روش آگارول دیفیوژن در محیط کشت PDA در غلظت های 25،50،75و100 میکرولیتر بر میلی لیتر از عصاره متانولی به مقدار تقریبا 50 میکرولیتر در هر چاهک ارزیابی شد در این مطالعه اثر ضد قارچی عصاره یا شاهد منفی متانول و شاهد مثبت آمفوترپسین B با استفاده از آنالیزهای آماری و نرم افزار SPSS وآزمون دانکن تجزیه و تحلیل گردید عصاره متانولی گونه ی Suaeda heterophylla دارای اثرات ضد قارچی معنی ار بر روی 4 گونه قارچ در سطح 0\01 درصد است اثر ضد قارچی عصاره این گیاه در مقایسه با آمفوترپسین B در موارد اندک کمتر بوده ولی اغلب مساوی و یا بیشتر است در اکثر موارد با افزایش غلظت عصاره قدرت بازدارندگی آن نیز افزایش می یابد بزرگترین منطقه مهارکنندگی با قطر 22\33 میلی متر بر علیه Aspergillus parasiticus بدست آمد

۱۳بررسی بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره ی برگ گیاهان Pyrus communis گلابی و Persica vulgaris هلو و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن ها
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۲۱
نانو بیوتکنولوژی به سنتز ساختارهای نانو با استفاده از ارگانیسم های زنده از جمله مخمرها قارچ ها ویروس ها باکتری ها گیاهان و حتی عصاره آن ها به دلیل بازدهی بالا و حفظ محیط زیست بهتر می پردازد فرایندهای بیوسنتزی برای نانوذرات به این شرط مفید تر می باشد که نانوذرات به صورت خارج سلولی و با استفاده از گیاهان با عصاره هایشان به صورتی کنترل شده بر طبق اندازه پراکندگی و شکل شان تولید می شوند در این پژوهش تولید نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاهان Pyrus communis گلابی و Persica vulgaris هلو انجام گرفته است تجزیه و تحلیل توسط طیف سنجی اسپکتروفتومتر UV–Vis پیک جذبی 450 nm را در هر دو گیاه نشان می دهد تصاویر میکروسکوپ TEM نیز تشکیل نانوذرات را تایید کرد که شکل و اندازه نانوذرات در گیاه Pyrus communis به ترکیب کروی و تا حدودی شش وجهی و با میانگین اندازه 20\8 نانومتر و در گیاه Persica vulgaris نیز کروی و تا حدودی شش وجهی و با میانگین اندازه 16\4 نانومتر دیده شد آنالیز FTIR نیز وجود ترکیبات آلی و گروه های عملکردی را تایید کرد در این تحقیق اثرات ضد باکتریایی نانوذرات سنتز شده نیز بر روی چهار باکتری E.coli ، Salmonella typhimurium ، Staphylococcus aureusوEntrococcus faecalis به روش چاهک گذاری مورد بررسی قرار گرفت غلظت های مورد استفاده از نانو ذرات نقره 20و50میکرولیتر بوده که بیشترین اثر بازدارندگی از هر دو گیاه مربوط به غلظت 50 میکرولیتر بوده است

۱۴بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاه Zizyphus vulgaris عناب و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۸
نانو تکنولوژی سریع و نوینی است که امکان کار دست کاری و تولید ابزار مواد و ساختارهایی در سطح مولکولی و حتی اتمی توسط اتم در ساختارهای عملکردی در بعد نانومتری را می دهد ما با روش های نانو می توانیم ابزارهای چند کاره خود تنظیم و خود کنترل و خود ترمیم بسازیم در این پژوهش بیوسنتز نانو ذرات نقره با استفاده از گیاه Zizyphus vulgaris عناب و نیز اثر ضد باکتری آن ها روی چهار نوع باکتری پاتوژن شایع E. coli ،Salmonella typhimurium Staphylococcus aureus و Entrococcus faecalis مورد سنجش قرار گرفت تجزیه و تحلیل توسط طیف سنجی UV–Vis مشخص شد که پیک جذب در گیاه Zizyphus vulgaris 435 نانومتر است تجزیه و تحلیل بیشتر توسط طیف سنجی FTIR انجام شد که شواهد مبنی بر حضور پروتئین ها بود که به منظور افزایش ثبات و پایداری نانوذرات نقره بودند تصاویر میکروسکوپ الکترونی TEM تشکیل نانو ذرات نقره را تایید کرد مرفولوژی نانوذرات در گیاه Zizyphus vulgaris عمدتا کروی و تعدادی شش وجهی دیده شد متوسط اندازه نانوذرات نقره در گیاه Zizyphus vulgaris13\3 نانومتر بود اثر ضد باکتریایی مقدار 20و50 میکرو لیتر از نانوذرات نقره بر ضد چهار باکتری E. coli ،Salmonella typhimurium ،Staphylococcus aureus و Entrococcus faecalis با استفاده از روش چاهک سنجش شد بیشترین اثر مهاری در برابر باکتری E. coli بود فعالیت ضد باکتری سه انتی بیوتیک جنتامایسین سفتریاکسون و اریترومایسین نسبت به 20و50 میکرولیتر از نانوذرات نقره سنتز شده مقایسه و اندازه گیری شد در بین آنتی بیوتیک ها بیشترین اثر ضد باکتری نسبت به سفتریاکسون بود

۱۵بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاهان Zizyphus vulgarisعناب و Punica grantumانار و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن ها
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۲۲
نانو تکنولوژی تکنولوژی سریع و نوینی است که امکان کار دست کاری و تولید ابزار مواد و ساختارهایی در سطح مولکولی و حتی اتمی توسط اتم در ساختارهای عملکردی در بعد نانومتری را می دهد ما با روش های نانو می توانیم ابزارهای چندکاره خود تنظیم خود کنترل و خود ترمیم بسازیم در این پژوهش بیوسنتز نانو ذرات نقره با استفاده از دو نوع گیاه Zizyphus vulgarisعناب و Punica granatumانار و نیز اثر ضد باکتری آن ها روی چهار نوع باکتری پاتوژن شایع E. coli ،Salmonella typhimurium Staphylococcus aureusوEntrococcus faecalis مورد سنجش قرار گرفت تجزیه و تحلیل توسط طیف سنجی UV–Vis مشخص شد که پیک جذب در گیاه Zizyphus vulgaris 435 نانومتر و در گیاه Punica granatum450 نانومتر است تجزیه و تحلیل بیشتر توسط طیف سنجی FTIR انجام شد که شواهد مبنی بر حضور پروتئین ها بود که به منظور افزایش ثبات و پایداری نانوذرات نقره بودند تصاویر میکروسکوپی الکترونی TEM تشکیل نانو ذرات نقره را تاییر کرد مرفولوژی نانوذرات در گیاه Zizyphus vulgarisعمدتا کروی و تعدادی شش وجهی بود و در گیاه Punica granatum کروی و تعدادی چند وجهی دیده شد متوسط اندازه نانوذرات نقره در گیاه Zizyphus vulgaris 13\3 نانومتر و در گیاه Punica granatum 17\6 نانومتر بود اثر ضد باکتریایی مقدار 20 و 50 میکرولیتر از نانوذرات نقره بر ضد چهار باکتری E. coli،Salmonella yphimurium،Staphylococcus aureusوEntrococcus faecalis با استفاده از روش چاهک سنجش شد بیشترین اثر مهاری در برابر باکتری E. coli بود فعالیت ضد باکتری سه آنتی بیوتیک جنتامایسین سفتریاکسون و اریترومایسین نسبت به 20و50 میکرولیتر از نانوذرات نقره سنتز شده مقایسه و اندازه گیری شد در بین آنتی بیوتیک ها بیشترین اثر ضد باکتری نسبت به سفتر یاکسون بود
نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۵ نتیجه