توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر تابیدگی هسته برشی باز بر رفتارساختمانهای بلند بتنی تحت اثر نیروی جانبی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸
دراین مقاله اثرات درجه دوم تابیدگی هسته برشی باز با مشارکت دال وتیر و ستونها بر رفتار ساختمانهای بلند بتنی بررسی شده است. به این منظور 9 ساختمان 20 طبقه با پلانهایی به شکل مربع و سه هسته متفاوت به شکلهای c2 وC و I مدل شده است. هر مدل با ریز کردن شبکه بندی کفها، هسته ها و جابجایی هسته های برشی تحلیل طیفی شده است. ازجمع آوری نتایج هر تحلیل طیفی برای پاسخ مورد نظر در هر مدل نمودار رسم شده. ماکزیمم هر نمودار را به عنوان پاسخ همگرا شده آن مدل در نظر گرفته، سپس در جداولی این پاسخ های همگرا شده را در مقابل مدل هاینظیر مرتب نمود. و به بررسی جدول ها و مقایسه تغییرهای خاصل شده در پاسخ (تغییر مکانها وتنشهای اولیه) نتیجه گیری ارائهشده است. دیده می شود که تغییر مکان، افزایشی در حدود 50% را برای تحلیل طیفی نشان میدهد همچنین تنش برای تحلیل طیفی برای نمونه های در نظر گرفته شده تا حدود 3 برابر افزایش می یابد.

۲محاسبه بار کمانشی ستونهای مایل با در نظر گرفتن اثرات وزنشان
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک، سال
تعداد صفحات: ۱۱
دراین مقاله معادله دیفرانسیل حاکم بر تغییر شکل و بار کمانش ستونهای مایل بهدست امده است. ستون مورد بررسی تیری مایل با شرایط مرزی دو انتهامفصلی می باشد که تحت اثر نیروی گسترده وزن خودش و همچنین بار محوری در انتها می باشد. روش مورد استفاده برای استخراج این معادله مینیمم کردن انرژی بوسیله معادله اویلر (حساب تغییرات) می باشد. کاربرد عمده این مدل تحلیل بارکمانش لوله های حفاری نفت درچاههای مایل که جزوه سازه های جدار نازک محسوب می شود.

۳شرح حال ابوالفتح رازی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آينه پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۶

۴بررسی رفتار تیرهای همبند فولادی در سازه های با دیوار برشی همبسته تحت بارگذاری چرخه ای
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد، سال
تعداد صفحات: ۸
در سال های تلاش برای استفاده از تیرهای همبند فولادی در سازه های با دیوار همبسته به جای تیرهای بتنی گسترش یافته است. پاسخ لرزه ای این سیستم بطور قابل توجهی به رفتار تیرهای همبند وابسته است و این تیرها باید به گونه ای طراحی شوند که شکل پذیری لازم را برای رسیدن دیوارها تا رسیدن به پاسخ مطلوب فراهم نمایند. در این مقاله یک مطالعه تحلیلی با استفاده از رش اجزا محدود بر روی رفتار چند نمونه تیر همبند فولادی تحت بارگذاری چرخه ای انجام شده است. این نمونه ها شامل تیر فولادی با سخت کننده استاندارد که مطابق ضوابط فصل سوم مقررات ملی ساختمان ، در انها سخت کننده تعبیه شد و نیز یک تیر پیشنهادی که در آنها از سخت کننده قطری استفاده شده است، می باشد. در ابتدا یک بررسی کلی روی رفتار تیرهی همبند در سازه های همبسته انجام شده و سپس نتایج مطالعات عددی که به کمک نرم افزار Abaqus انجام گرفته، ارائه می گردد. این نتایج نشان میدهد سیستم همبسته دارای تیر با سخت کننده قطری دارای عملکرد بهتری از نظر سختی، ظرفیت برشی و نیز جذب انرژی می باشد.

۵رفتار برشی و خمشی تیرهای عمیق پیوسته بتن مسلح
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ف‍ن‍ي‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ م‍درس‌، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۶تاثیر عوامل موثر بر ظرفیت کمانشی تیرهای پیوسته پل ها با مقطع I شکل تک متقارن
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه حمل و نقل، بهار, دوره  ۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل مختلف سازه ای و بار گذاری بر رفتار کمانشی تیرهای پیوسته پل های دارای مقطع I شکل تک متقارن، یازده عدد تیر دو دهانه در سه گروه مختلف مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل به صورت نمودارهای تغییرات بار بحرانی بر حسب هر یک از پارامترهای مورد نظر ترسیم گردیدند. از بررسی نمودارها می توان نتیجه گرفت که در حالت تساوی طول دهانه ها، و با شرط ثابت ماندن سایر مشخصات هندسی مقطع و نیز شرایط مرزی بارگذاری و تکیه گاهی، بار بحرانی تیر با افزایش عرض بال فوقانی، افزایش می یابد. همچنین در حالت یاد شده چنان چه بار متمرکز وارده بر یکی از دهانه ها در حدود 0.8 بار متمرکز وارد بر دهانه دیگر باشد، حداکثر ظرفیت کمانشی مقطع قابل دستیابی خواهد بود.

۷تحلیل تیرهای عمیق بتن سطح دوسر ساده
اطلاعات انتشار: مجله بين المللي علوم مهندسي - دانشگاه علم و صنعت ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۸بررسی اجزای محدود رفتار تیرهای بتنی تقویت شده پلها با مواد کامپوزیتی
اطلاعات انتشار: مهندسي حمل و نقل، بهار, دوره  ۳ , شماره  ۳ (پياپي ۱۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
نتایج آزمایشگاهی نشان می دهند که تقویت خمشی تیرهای بتنی با پلیمرهای مسلح شده با الیاف کربنی CFRP رضایت بخش است. در این مقاله از روش چسباندن خارجی (EB) و جایگذاری نزدیک سطح (NSM) برای تقویت تیرهای بتن مسلح در پلها استفاده شده است و میزان کارآمدی روش های نامبرده بر افزایش ظرفیت خمشی تیرهای بتنی ای که تحت بارهای یکنواخت قرار گرفته اند، ارزیابی شده است. ابتدا، نتایج آزمایشگاهی سه تیر دارای ویژگی های مختلف با نتایج به دست آمده از مدل عددی و نتایج محاسبه شده بر اساس آیین نامه ACI مقایسه شده است. نتایج، سازگاری مناسبی با نتایج مدل های ساخته شده توسط Ansys دارند. سپس تاثیر نحوه آرایش، تعداد لایه ها، مقدار ورق CFRP در روش EB، و تعداد شیارها و ابعاد شیار در روش NSM و تاثیر مقاوم سازی بر سازه های پیش بارگذاری شده، بر روی شاه تیرهای بتنی واقعی پل 42 ساله ای Interstate که توسط Aidoo و همکارانش، به نام نمونه کنترل و نمونه های تقویت شده به روش EB و NSM تحت بار یکنواخت تا مرحله شکست، مورد آزمایش قرار گرفته بودند، به وسیله مدل های رایانه ای، ساخته شده و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که نمودار بار – تغییر مکان با نتایج آزمایش های گزارش شده تطابق خوبی دارند، و با افزایش نسبت CFRP در مقطع، ظرفیت باربری نمونه ها تا 30% افزایش یافته، ولی با تغییر تدریجی تعداد لایه های ورق CFRP از 4 لایه در وسط تا یک لایه در نواحی تکیه گاه در طول تیر نسبت به تیر کنترل افزایش مقاومت برابر %32.3 است. همچنین با افزایش یک نسبت یکسان از CFRP، تیرهای تقویت شده به روش NSM، به مقاومت نهایی بیشتری (10%) نسبت به تیرهای تقویت شده به روش EB رسیده اند. در ضمن مقاومت نهایی تیرهای تقویت شده به پیش بارگذاری تیرها وابسته نیست.

۹تحلیل غیرخطی تیرهای عمیق بتن مسلح دو سر ساده
اطلاعات انتشار: ف‍ن‍ي‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ م‍درس‌، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۰اثر فاصله بین پانل بتنی و قاب فولادی بر رفتار دیوارهای برشی مرکب
اطلاعات انتشار: سازه و فولاد، پاييز و زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۱۰، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۱بررسی پارامترهای موثر در مقاومت برشی تیرهای عمیق بتنی بدون آرماتور برشی
اطلاعات انتشار: تحقيقات بتن، پاييز و زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴
بررسی رفتار غیر خطی سازه ها به منظور ارزیابی آسیب پذیری و تعیین سطح عملکرد سازه های موجود از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل ابعاد تیرهای عمیق و همچنین محدودیت هزینه و زمان و پیچیدگی اعمال شرایط مرزی در آزمایشگاه بهتر است از نرم افزار و تحلیل غیرخطی استفاده شود. در این مقاله رفتار تیرهای عمیق با بتن سبک و معمولی و با نسبت دهانه برشی به ارتفاع 0.5، 1، 1.5 و 2 و همچنین ارتفاع 30، 45، 60 و 90 سانتی متر با استفاده از نرم افزار Abaqus مطالعه و بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی نشان می دهد که مقاومت برشی نرمالیزه شده در هر دو گروه از تیرها با افزایش ارتفاع کاهش می یابد و این کاهش در تمام نسبت های دهانه برشی به ارتفاع دیده می شود. مقایسه نتایج حاصل از آزمایش با روش های تحلیل خرپایی موجود در آیین نامه ها نشان می دهد که تمام روش ها در تیرهای با ارتفاع کم محافظه کارانه بوده و با افزایش ارتفاع از حاشیه ایمنی کاسته می شود. در روش آیین نامه CSA در نسبت دهانه برشی به ارتفاع 0.5 و دربتن معمولی جواب ها غیر محافظه کارانه می باشد و با افزایش نسبت دهانه برشی به ارتفاع مقاومت برشی پیش بینی شده توسط روش CSA خیلی بیشتر از مقاومت به دست آمده حاصل از تحلیل می باشد.

۱۲مدل سازی تیرهای بتن مسلح تحت پیچش با مدل خسارت– خمیری
اطلاعات انتشار: مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)، فروردين, دوره  ۱۶ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
از بین چهار حالت بارگذاری اصلی یعنی نیروی محوری، نیروی برشی، لنگر خمشی و لنگر پیچشی، فقط پیچش است که یک میدان تنش سه محوری به وجود می آورد. از طرف دیگر، ضعف مقاومت پیچشی می تواند یکپارچگی کل سازه را به مخاطره بیاندازد. بنابراین اهمیت بررسی مسائل پیچش در اعضای بتنی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، تیرهای بتنی مسلح تحت اثر لنگر پیچشی خالص با استفاده از روش اجزای محدود غیرخطی مدل سازی شده است. بدین منظور، رفتار بتن با استفاده از مدل خسارت– خمیری همسانگرد موجود در نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده، اما به منظور در نظرگیری عدم قطعیت های موجود در مدل سازی، فرضیات مدل سازی با تحلیل حساسیت مورد ارزیابی قرار گرفته و متغیرهای مدل خسارت– خمیری با توجه به مفهوم فیزیکی هر کدام، کالیبره شده است. انطباق بالای منحنی های پاسخ لنگر پیچشی– زاویه پیچش، الگوهای ترک خوردگی و سازوکارهای خرابی حاصل از مدل اجزای محدود غیرخطی، نشان دهنده فرضیات صحیح مدل سازی است.

۱۳بررسی موقیعت گشودگی بر رفتار و مقاومت برشی نهایی دیوارهای برشی بتن مسلح دارای گشودگی های منظم
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به اجتنابناپذیر بودن وجود گشودگی در دیوارهای برشی، رفتار و مقاومت برشی نهایی این نوع دیوارها از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این مقاله چندین مدل تحلیلی تحت بارگذاری افزایشی تدریجی در نرم افزار آباکوس ایجاد گردیده و رفتار و ظرفیت برشی این نمونه ها با یکدیگر مقایسه شده است. پارامتر مورد بررسی در این پژوهش، اثر موقعیت گشودگی در دیوار برشی بتن مسلح میباشد. برای صحت سنجی نتایج حاصل از نرم افزار آباکوس، مدلهای آزمایشگاهی آگودا در این نرمافزار مدلسازی گردیده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. براساس نمونه های آگودا نمونه هایی مشابه باشرایط آزمایش طراحی گردیده و در نرمافزار آباکوس به صورت اجزا محدود ، تحلیل غیرخطی شده است. خروجیهای نرمافزار به ترتیب نمودار بار تغییرمکان و مودهای شکست نمونهها میباشند.نتایج حاکی از آن است که ظرفیت برشی نمونهها به موقعیت گشودگی، مساحت ناحیه ی مؤثر فشاری و جهت بارگذاری بستگی دارد. همچنین با توجه به اینکه جهت بارگذاری تأثیری بر ظرفیت برشی وحالت شکست نمونه دارای گشودگی ندارد ، بهترین نحوه ایجاد گشودگی در دیوار برشی به صورت متقارن میباشد

۱۴بررسی اثروجود گشودگی درقسمت تحتانی دیوار بررفتار ومقاومت برشی نهایی دیوارهای برشی بتن مسلح دارای گشودگی های منظم
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با توجه به اجتنابناپذیر بودن وجود گشودگی در دیوارهای برشی،مطالعه رفتار و مقاومت برشی نهایی این نوع دیوارها از اهمیتی ویژه برخوردار است.گاهی به دلیل وجود فضای پارکینگ در ساختمان به ناچار گشودگیهایی در قسمت تحتانی ١ دیوار ایجاد میگردد که تأثیر آن بحرانی تر از حالتی میباشد که گشودگی در سایر نقاط دیوار قرار میگیرد. در این مقاله چندین مدل تحلیلی تحت بارگذاری یکنوا در نرمافزار آباکوس ایجاد گردیده و رفتار و ظرفیت برشی این نمونه ها با یکدیگر مقایسه شده است. پارامتر مورد بررسی در این پژوهش، تأثیر وجود گشودگی درقسمت تحتانی دیوار برشی بتن مسلح میباشد. برای صحت سنجی نتایج حاصل از نرم افزار آباکوس، مدلهای آزمایشگاهی آگودا در این نرمافزار مدلسازی گردیده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. بر اساس نمونههای آگودا نمونه هایی مشابه باشرایط آزمایش طراحی گردیده و در نرمافزار آباکوس به صورت اجزا محدود، تحلیل غیرخطی شده است. خروجیهای نرمافزار به ترتیب نمودار بار تغییرمکان و مودهای شکست نمونهها میباشند.نتایج حاکی از آن است که ظرفیت برشی نمونهای که دارای گشودگی در پای دیوار میباشد کاهش بیشتری نسبت به حالت نمونه فاقد گشودگی در پای دیوار دیوار خواهد داشت.همچنین مساحت ناحیه فشاری دیوار برشی بتن مسلح هنگام اعمال بارگذاری از مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار وظرفیت برشی این دیوارها میباشند که ایجاد گشودگی در پای دیوار مساحت بیشتری از این ناحیه را نسبت به حالتی که گشودگی درقسمت تحتانی دیوار وجود ندارد، از بین خواهد برد

۱۵درباره مجلد پنجم منشآت میرزا مهدی خان استرآبادی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه پيام بهارستان، دورهجدید،اول،شماره۳، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۶مقایسه تاثیر مساحت و موقعیت گشودگی بر رفتار و ظرفیت نهایی دیوارهای برشی بتن مسلح
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات بتن ايران، هشتم،شماره۲، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۹
گاهی به دلیل مسائل معماری و محدودیت های موجود در پلان سازه، گشودگی ­هایی مانند در، پنجره و داکت های تاسیساتی در دیوار برشی بتن مسلح ایجاد می گردد که باعث تغییراتی در رفتار، سختی و مقاومت نهایی دیوار برشی بتن مسلح می­گردد. هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر پارامترهای مساحت و موقعیت گشودگی بر رفتار و ظرفیت نهایی دیوارهای برشی بتن مسلح دارای گشودگی­های منظم می­باشد. در این تحقیق از نرم­افزار آباکوس برای مدل سازی و بررسی پارامترهای مورد نظر استفاده شده است. برای صحت سنجی نتایج حاصل از نرم­ افزار آباکوس، نمونه­های آزمایشگاهی آگودا در این نرم­افزار مدل­سازی گردیده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. پس از صحت­سنجی نرم­افزار، نمونه هایی دارای یک و دو ردیف گشودگی مشابه باشرایط آزمایش طراحی گردیده و برای تحلیل از آنالیز اجزامحدود بتن آرمه و مدل رفتاری خسارت خمیری[1]در نرم­افزار آباکوس استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که مساحت ناحیه موثر تحت فشار دیواراز مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر مقاومت نهایی دیوارهای برشی بتن مسلح دارای گشودگی می باشدکه مساحت و موقعیت گشودگی به طور مستقیم باعث تغییر در مساحت این ناحیه می گردند. همچنین می توان نتیجه گرفت ، موقعیت گشودگی در مقایسه با مساحت آن پارامتری تاثیرگذارتر در کاهش ظرفیت نهایی دیوارهای برشی بتن مسلح می­باشد.

۱۷بررسی پارامتریک رفتار یک تیر همبند فولادی پیشنهادی در سازه های با دیوار برشی همبسته تحت بارگذاری چرخه یی
اطلاعات انتشار: مجله مهندسي عمران شريف، سي ام،شماره۲، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۹
دیوارهای برشی همبسته با تیرهای همبند فولادی، مقاومت و سختی بیشتری نسبت به سیستم های همبسته ی بتنی دارند. با توجه به اهمیت تیرهای همبند در پاسخ لرزه یی این سازه ها، ارزیابی رفتار چرخه یی آنها ضروری است. در این نوشتار، به منظور ارتقای عملکرد سازه یی دیوارهای همبسته، یک تیر همبند فولادی جدید با استفاده از سخت کننده ی قطری به جای سخت کننده ی قائم پیشنهاد شده است. پس از صحت سنجی مدل اجزاء محدود، مطالعه ی پارامتریک بر روی حدود ۳۰ مدل با درنظرگرفتن دو پارامتر نسبت عمق به ضخامت جان و زاویه ی سخت کننده انجام شده است. نتایج نشان می دهند که استفاده از سخت کننده ی قطری در تیرهای همبند، ظرفیت برشی، سختی و جذب انرژی سیستم را در مقایسه با سخت کننده ی قائم افزایش می دهد، که نتیجه ی آن رسیدن به مقطع با ارتفاع کمتر و کاهش مشکلات مربوط به محدودیت ارتفاعی در سیستم های همبسته خواهد بود. همچنین برای دستیابی به بهترین عملکرد سیستم، استفاده از زاویه ی ۳۰ درجه توصیه می شود.

۱۸بررسی رخداد ناپایداری در ناحیه کششی تیرهای فولادی با استفاده از یک مدل یک بعدی
اطلاعات انتشار: مجله مهندسي عمران شريف، سي و دوم،شماره۲-۱، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۶
ناپایداری جانبی تیرها در ناحیه ی کششی، که با عنوان کمانش انتقالی جان در کارهای پژوهشگران پیشین مورد بررسی قرار گرفته است، حالتی از ناپایداری است که در گسیختگی شاه تیرها و تیرورق های فولادی مشاهده شده است. مطالعات انجام گرفته در این زمینه، محدود و بر پایه ی مدل های ساده است و همچنین روابط پیشنهادی موجود براساس آنها، تخمین محافظه کارانه یی از بار بحرانی به دست می دهد. در این نوشتار مکانیسم ایجاد کمانش انتقالی جان بررسی و براساس آن یک مدل یک بُعدی (اسکلتال) برای شبیه سازی این ناپایداری توسعه داده شده است. با استفاده از تحلیل پایداری مدل پیشنهادی، برای تیرهای تحت بارگذاری عرضی روابطی ارائه شده است که رخداد این پدیده و ظرفیت تیر را تحت ناپایداری جانبی در ناحیه ی کششی به نحو مطلوب پیش بینی کند. در مدل پیشنهادی، پارامترهای موثر به ویژه اثر ضخامت جان در بار بحرانی به خوبی در نظر گرفته شده و مقایسه ی بار تخمینی مدل پیشنهادی با نتایج آزمایشگاهی و تحلیل های عددی، سازگاری مطلوبی نشان داده است. مقدار اختلاف موجود بین نتایج در حدود ۳۰\٪ است، که در مقایسه با روابط طراحی آیین نامه ها برای این ناپایداری، که خطایی در حدود ۳۵ تا ۱۹۰ درصد را نشان می دهد، مطلوب و قابل پذیرش است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۸ از میان ۱۸ نتیجه