توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱کاربرد تحلیل کم آبیاری در مقادیر مختلف بارندگی به منظور بهینه سازی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۷
تدوین و تبیین الگوی بهینه مصرف آب و کود در کشاورزی از شاخ صهای مؤثر در نیل به روش راهبری و بهره برداری پایدار از منابع آب و خاک است. در این راستا کم آبیاری به عنوان یک راهبرد عملی و روشی اقتصادی در حصول الگوی بهینه مصرف آب به شمار میرود. در این مطالعه از تحلیل کم آبیاری در مقادیر مختلف بارندگی برای تعیین مقادیر بهینه مصرف آب آبیاری و کود نیتروژن برای تولید محصول بیشینه و تولید بهینه در شرایط محدودیت آب و زمین استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار بهینه آب آبیاری (به همراه باران فصل رشد) در شرایط محصول بیشینه (Wm+R) و محدودیت زمین (wi+R) به ترتیب 561\1 و 47\1 متر و نیتروژن بهینه (به همراه نیتروژن اولیه خاک) در وضعیت محصول بیشینه (Nm+Nr) و محدودیت زمین (Nj+Nr) به ترتیب 3\193 و 3\190 کیلوگرم در هکتار است. مقدار بهینه نیتروزن در شرایط محدودیت آب شبیه حالت محدودیت زمین بود. به دلیل قیمت اندک نیتروزن (ناشی از حمایت های دولت) مقادیر بهینه این عامل تولید در سه وضعیت مذکور، نزدیک به هم می باشند. اما مقدار بهینه آب ابیاری در وضعیت محدودیت آب به صورت تابعی از باران فصل رشد و نیتروژن بهینه حاصل شد که در آن با افزایش میزان باران فصل رشد، آب آبیاری به شکل غیر خطی کاهش می یابد. مطابق این تابع با مقادیر باران بیشتر از mm 300 در فصل رشد، آبیاری بهاره و تابستانه گندم در شرایط این مطالعه اقتصادی نیست.

۲واکنش کاهو به سطوح کادمیوم و دورهای مختلف آب آبیاری
اطلاعات انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نیاز بیشتر به غذا و کمبود منابع آب از پیامدهای افزایش جمعیت است. استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری و صنعتی در تولید محصولات کشاورزی بعنوان یک راه حل، متداول شده است. این امر ممکن است منجر به آلودگی منابع آب و خاک با انواع آلاینده ها از جمله فلزات سنگین شود. در هر صورت تولید محصولات کشاورزی با این منابع آلوده و به خصوص سبزیجات که مستقیما توسط انسان مصرف می شود، نگران کننده بوده و مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش تلاشی برای بررسی جامع واکنش کاهو به سطوح کادمیوم (0، 5، 10 و mg\l 20) و دورهای مختلف (1، 2 و 4 روز) آب آبیاری بود. نتایج حاکی است که افزایش تدریجی کادمیوم خاک در برخی از شرایط سبب افزایش عملکرد کاهو شد اما در نهایت عملکرد کاهش یافت. هیچ گونه آثار صدمه ظاهری در کاهو ناشی از حضور کادمیوم در محیط ریشه بجز کاهش ارتفاع گیاه و عملکرد آن مشاهده نشد. در بین صفات بررسی شده وزن خشک شاخسار حساس ترین صفت به کادمیوم تشخیص داده شد که در شرایط تنش خشکی بیشتر نمایان بود. همچنین در شرایط تنش آبی جذب عناصر غذایی عموما کمتر از شرایط بدون تنش بوده است. افزایش تدریجی کادمیوم در خاک از طریق آبیاری اثر قابل توجهی بر ترکیب شیمیایی کاهو نداشت. تنها غلظت آهن شاخسار کاهو در بالاترین سطح کادمیوم آب افزایش قابل توجهی نسبت به سطوح دیگر داشت. غلظت کادمیوم در کاهو و برداشت آن توسط گیاه با افزایش دور آبیاری و سطوح کادمیوم به ترتیب کاهش و افزایش یافت. غلظت کادمیوم در کاهو با غلظت نهایی کادمیوم خاک همبستگی مثبت معنی دار داشت و با رابطه ای خطی بیان شد. همچنین غلظت کادمیوم کاهو با غلظت عناصر منگنز، مس و آهن همبستگی مثبت معنی دار نشان داد.

۳بررسی امکان استفاده از ذرت و یولاف در پالایش سبز کادمیم
اطلاعات انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
کادمیوم یکی از مهم‎ترین آلاینده‎های محیط زیست به شمار می‎رود که توجه جهانی را برانگیخته است. چندین روش برای پاکسازی آب و خاک از فلزات سنگینی مانند کادمیوم توسعه یافته اما به دلیل هزینه زیاد روش‎های فیزیکی و شیمیای سنتی پالایش، تأکید پژوهش‎ها اکنون بر یافتن روش‎های کم‎ هزینه و سالم می‎باشد. یکی از روش‎های نویدبخش، پالایش سبز است که از گیاهان خاصی برای پاکسازی، نگهداری، تخریب و بی‎خطر کردن آلاینده‎های محیط زیست استفاده می‎شود. در این پژوهش امکان پاکسازی کادمیوم خاک از طریق جذب توسط دو گیاه ذرت و یولاف در یک آزمایش گلدانی بررسی شد. کادمیوم با استفاده از ترکیب تجاری کلرید کادمیوم در چهار سطح صفر، 5، 10 و 20 میلی‎گرم در لیتر و از طریق سه دور آبیاری 1، 3 و 7 روزه به خاک گلدان‎ها افزوده ‎شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی طرح ریزی گردید. نتایج نشان داد که وزن خشک و تعرق هر دو گیاه با افزایش دور آبیاری کاهش معنی دار یافته است. این کاهش با افزایش غلظت کادمیوم در بالاترین سطوح معنی دار شده است. افزایش دور آبیاری و غلظت کادمیوم به ترتیب سبب کاهش و افزایش معنی دار غلظت کادمیوم در گیاه یولاف گردید اما بر غلظت کادمیوم برگ و ساقه ذرت اثری نداشت. کادمیوم جذب شده توسط شاخسار گیاه در کمترین دور آبیاری و بیشترین غلظت کادمیوم به صورت معنی دار بیشتر بود. درصد پالایش در دور آبیاری یک روزه به دلیل تولید زیست توده و جذب کادمیوم بیشتر، بالاتر بود. غلظت کادمیوم در شاخسار ذرت و عموماً در یولاف در واکنش به کادمیوم افزوده شده به خاک از مدل Plateau که با معادله Mitscherlich بیان می‎شود پیروی کرد. در نهایت مقایسه بین ذرت و یولاف نشان داد که یولاف با وجود زیست توده کمتر، 85 درصد بیش از ذرت کادمیوم جذب کرده است. هرچند بازده پالایش کادمیم چندان قابل ملاحظه نبود، اما بر اساس نتایج این پژوهش، یولاف که در بسیاری از مناطق ایران به عنوان علف هرز مشاهده می‎شود و توانایی رشد در خاک‎های فقیر را دارد برای پژوهش‎‎های بیشتر در زمینه پالایش سبز پیشنهاد می‎گردد.

۴کاربرد تحلیل کمآبیاری در شرایط آب شور برای بهینهسازی آب مصرفی گندم و ذرت شیرین
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این پژوهش تابع تولید محصول گندم و ذرت شیرین حسب مقدار و شوری آب آبیاری بدست آمد. سپس تحلیل کم آبیاری برایاین دو محصول به کار برده شد. نتایج نشان داد که برای حصول محصول بیشینه گندم و سود بیشینه در شرایط محدودیت زمین و آب، مقادیر بهینه آب به ترتیب 0\961، 0\952 و 0\925 متر در شرایط غیر شور و قیمتهای فعلی آب و محصول محاسبه شد. برای ذرت شیرین این مقادیر به ترتیب 0\379، 0\375 و 0\238 به دست آمد . میزان صرفه جویی د ر مصرف آب د ر شرایط محدودیت آب برای گندم و ذرت شیرین به ترتیب 4\5 و 37 درصد و افزایش سطح زیر کاشت نیز به ترتیب 5\0 و 59 درصد محاسبه گردید. در شرایط محدودیت زمین نیز مقدار بهینه آب برای ذرت شیرین وابسته به شوری آب آبیاری، قیمت آب و محصول بود. در شرایط محدودیت زمین مقدار بهینه مصرف برای نیل به سود بیشینه به شوری آب آبیاری و عصاره اشباع خاک برای کاهش معین محصول و نیز قیمت آب و محصول بستگی پیدا کرد.

۵بررسی قابلیت استفاده از باند حرارتی سنجنده+ ETM ماهواره لندست به صورت خام در تبیین تغییرات حرارتی محدوده شهری(مطالعه موردی شهرکرد)
اطلاعات انتشار: اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، سال
تعداد صفحات: ۶
گرم شدن زمین و نواسانات اقلیمی یکی از بحران های پیشروی بشر می باشد. بررسی دقیق این پدیده لازمه مدیریت بهینه آن می باشد. مناطق شهری به عنوان یکی از کانون های حرارتی در دل طبیعت واقع شده اند که توسعه آنها، موجب تشدید تولید حرارت در این کانون ها می گردد. درحال حاضر تکنولوژی های نوین درزمینه مطالعات منابع طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله این موارد می توان به ماهواره ها و تصاویر ماهواره ای اشاره نمود. در این مطالعه قابلیت باند حرارتی سنجنده + ETM ماهواره ندست مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب که تغییرات اعداد رقومی یا DN ( Digital numbers ( پیکسل ها که نشان دهنده بازتابش طیفی آن می باشد در مقاطع مختلف عرضی در محدوده اراضی شهری شهرکرد و کاربری های مجاور آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات DN باند حرارتی تصویر ماهواره مذکور به تنهایی در مطا عه تغییرات دمایی در اراضی شهری نسبت به اراضی مهاور دارای تفاوت واضحی نمی باشد.

۶استفاده از نقشهبرداری زمینی در مدلسازی مقادیر انحنا در تپههای بارخانی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
تپههای بارخانی یا هلالی شکل،یکی از مهمترین انواع تپههای ماسهای در اطراف بافق هستند. این تپه–ها از دیدگاههای مختلفی مانند آبوهوا، محیط، ژئومورفولوژی و سایر موارد میتوان بررسی و طبقه–بندی کرد. در پژوهش پیش رو، تپههای ماسهای بارخانی به کمک بازدید صحرایی و عملیات نقشه– برداری و با استفاده از نرمافزار surfer به صورت سه بعدی شبیهسازی شدند و پس از آن به تجزیه وتحلیل مولفههای مورفومتری اندازهگیری مربوط به این تپهها پرداخته شده است. نتایج آماری نشان داد که پارامترهای مورفومتری با احتمال 59 % در تپههای مختلف اختلاف معنیداری ندارد

۷اصلاح و کاربرد مدل های ساده رگرسیونی برای پیش بینی بارندگی سالانه در دو ایستگاه شهرکرد و یزد
اطلاعات انتشار: آب و خاك، سال
تعداد صفحات: ۱۰
منابع آبی زمین به بارندگی به عنوان یکی از عناصر متغیر اقلیمی وابسته است. وجود مدل¬هایی برای پیش¬بینی بارندگی و به تبع آن مدیریت منابع آب، چه در مناطق پر بارش و چه در مناطق خشک و نیمه خشک، امری مفید است. در این پژوهش با استفاده از آمار درازمدت بارندگی روزانه دو ایستگاه شهرکرد و یزد، مدل‌های ساده رگرسیونی که برای برآورد بارندگی سالانه (Pa) در استان‌های خوزستان، کرمان و استان‌های جنوبی و غربی ارائه شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مدل¬ها Pa وابسته به فاصله زمانی وقوع 5\42 و 5\47 میلی¬متر بارندگی از ابتدای پاییز (t42.5،t47.5 ) و میانگین درازمدت بارندگی (Pm) بود. نتایج نشان داد که روابط معکوس و خطی مرتبط با t42.5و t47.5 قادر به برآورد بارندگی سالانه در شهرکرد نمی¬باشد، در حالی که مدل ساده رگرسیونی با به‌کارگیری t42.5،t47.5 و میانگین درازمدت بارندگی، در صورت اصلاح ضرایب، با دقت قابل قبولی (با جذر میانگین مربعات خطای نرمال کمتر از 30\0 یا شاخص توافق بیشتر از 90\0) قادر به پیش¬بینی بارندگی در دو ایستگاه شهرکرد و یزد می¬باشد.

۸ارزیابی کارایی مدل HEC–HMS به منظور شبیه سازی وقایع سیلابی در حوزه آبخیز اسکندری
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۸
شبیه سازی وقایع سیلابی با هدف واسنجی و بهینه سازی ورودی های متغیر مدل های بارش رواناب یکی از اهداف مهم در برنامه های مهندسی آب محسوب می شود. از روش های رایج در این زمینه، بکارگیری مدل های کامپیوتری نظیرHEC–HMS می باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر، به ارزیابی کارایی مدل HEC–HMS به منظور شبیه سازی وقایع سیلابی در حوزه آبخیز اسکندری پرداخته شد. در ابتدا چهار المان شامل مدل حوزه، مدل هواشناسی، مشخصههای کنترلی و سری زمانی داده های بارش رواناب در نرم افزار – HEC–HMS 4.0 تعریف شد و مقادیر پارامترهای فیزیوگرافی در هر بخش وارد گردید. سپس دو رویداد سیلابی متناظر با بارش انتخاب شد و با روش تلفات SCS و روش تبدیل اشنایدر، هیدروگراف رویدادها واسنجی شد. به منظور ارزیابی کارایی مدل بهینه نیز از ضریب ناش ساتکلیف استفاده شد. با توجه به نتایج، ضریب کارایی مدل برای دو رویداد برابر 0\747 و0\711 بدست آمد که این نشان ازدقت خوب مدل می باشد. لذا با استفاده از میانگین پارامترهای بهینه شده می توان نحوه شکل گیری رویدادهای سیلابی حوزه آبخیز اسکندری را به خوبی تحلیل کرد

۹ظرفیت پالایش سبز ذرت و یولاف برای سطوح افزایشی کادمیوم خاک در دورهای مختلف آبیاری (انگلیسی)
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه تحقيقات كشاورزي ايران، سي ام،شماره۱-۲، ۲۰۱۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
این آزمایش گلدانی برای بررسی ظرفیت پالایش سبز ذرت و یولاف انجام شد. تیمارها شامل چهار سطح کادمیم (۰، ۵، ۱۰ و mg L–120) و سه دور آبیاری (۱، ٣ و ٧ روز) بود که در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. ذرت و یولاف به ترتیب پس از ۷۵ و ۹۰ روز برداشت شد. شدت تعرق، وزن خشک شاخسار و غلظت کادمیم شاخسار هر دو گیاه اندازه گیری شد. جذب کادمیم، ضریب زیستی تجمع (BCF)، بازیافت ظاهری کادمیم و کارایی مصرف آب نیز محاسبه گردید. کادمیم اثر منفی، و در بعضی موارد تحریک کننده، بر رشد داشت. بعلاوه ظرفیت پالایش هر دو گیاه در دور آبیاری ۱ روز بیشتر بود. ضریب زیستی تجمع کادمیم کمتر از یک بود که حاکی از کم بودن ظرفیت پالایش یولاف و ذرت در این آزمایش است. در مجموع یولاف در پالایش کادمیم موثرتر از ذرت بود. بر اساس نتایج بدست آمده آزمایشات بیشتری با تیمارهای مختلف دور آبیاری و سطوح کادمیم با دیگر گیاهان زراعی و باغی توصیه می شود.

۱۰بهینه سازی اقتصادی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم در مقادیر مختلف بارندگی (در منطقه مراغه)
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، دهم،شماره۴(پياپي ۳۸)، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه