توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کارآیی نیروی انسانی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۲
اهداف: آموزش و پرورش به منظورارتقای عملکرد خود به کارکنان توانا و کارا نیاز دارد. دراین راستتا پتهوهح ضا تر بتا هدف تعیین شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کارآیی نیروی انسانی در آموزش و پترورش شهرستتان رزن استتان همدان صورت گرفته است. این مطالعه توصیفی تحلیلی در بهار سال 1931 روی کارمندان آموزش و پرورش شهرستان رزن – استان همدان صورت گرفته ابزار مورد استفاده پرسشنامه استتاندارد بتوده استت. بترای اامینتان بیشتتر از روایتی پرسشتنامه از نظرات اساتید و متخصصان وپایایی آن نیز با انجام پیح آزمون – پس آزمتون در 02 نفتر از افتر اد جامعته متورد پتهوهح انجتام گرفت که با ریب همبستگی بالایی مورد تایید قرار گرفتند. لازم به ذکر استت کته تجزیته و تحلیتل داده هتای آمتاری ایتن پهوهح با استفاده از نرم افزارهتای SPSS و Topsis صتورت گرفتته استت. تمتامی فتر هتای تحقیتت متورد تاییتد قترار گرفتند و اینکه تمام مولفه ها از بتار عتاملی مناستب برختوردار بودنتد. مولفته هتای تحقیتت در کنتار یکتدیگر همبستتگی لازم برخوردار بودند.در این تحقیت هم جهت بودن اهداف سازمان و کارکنان رتبه اول و بازخورد سریع در رتبه آختر قترار گرفتته است.

۲سیستم های اطلاعاتی رایانه ای حسابداری در مقابل تهدیدهای امنیتی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با توجه به استفاده روز افزون از فناوری اطلاعات در حسابداری ، تحقیق حاضر به منظور شناسائی تهدیدهایامنیتی عمده سیستم های اطلاعاتی رایانه ای حسابداری و بررسی رابطه بین امنیت این سیستم ها با سطحتحصیلات و سابقه کار کاربران سیستم ، کیفیت طراحی سیستم و نوع صنعت در شرکتهای مختلف استانهمدان انجام گرفته است. تحقیق از نظر روش انجام یک تحقیق توصیفی– پیمایشی و از نظر رابطه بین متغیرهااز نوع همبستگی بوده و روش گردآوری اطلاعات آمیزه ای از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه)بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای فعال در سطح استان همدان که از سیستم های رایانه ایحسابداری استفاده می کنند، در بازه زمانی سال های 1386 تا 1391 می باشد. نتیجه تحقیق نشان داد کهتهدیدهای امنیتی سیستم ها در شرکتهای مختلف معمولا دارای منشاء و ماهیت متفاوت بوده و کیفیت طراحیتاثیر زیادی بر امنیت سیستم ندارد زیرا بیشترین تهدیدها دارای منشاء انسانی می باشند و بین سابقه کارکاربران و تحصیلات آنها با امنیت سیستم های حسابداری یک همبستگی مثبت وجود دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه