توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تجمع زیستی فلزات سنگین در کنسرو تن ماهیان شهرهای مرکزی ایران
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تحقیق حاضر، در سال 1388 با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین آهن، جیوه، کادمیوم، روی، قلع و نیکل در کنسرو تون ماهیان در ایران انجام شد. نمونه ها تصادفی از سه کارخانه شهرهای ایران (کرج، همدان، اصفهان) تهیه شدند، هضم نمونه ها به روش مرطوب و سنجش فلزات سنگین به روش جذب اتمی با دستگاه Perkin Elmer 4100 صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17 و آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام شد که وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد (P≤0.05) تعیین گردید

۲اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین جیوه، رب و کادمیوم در بافت های ماهی بیاح (Liza abu) رودخانه های کارون و دز استان خوزستان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تحقیق حاضر، در زمستان 1388، به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی بیاح (Liza abu) رودخانه های دز و کارون استان خوزستان انجام گرفت. جهت استخراج فلزات از بافت های مورد مطالعه، از روش هضم مرطوب و تعیین غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی Perkin Elmer 4100 صورت پذیرفت.

۳اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین Zn،Mn،Cu،Fe) در ماهی بیاح (Liza abu) رودخانه های کارون و همنشیر استان خوزستان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تحقیق حاضر، در زمستان 1388، به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین منگنز، مس، روی و آهن در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی بیاح (Liza abu) رودخانه های کارون و بهمنشیر استان خوزستان انجام گرفت. جهت استخراج فلزات از بافت های مورد مطالعه، از روش هضم مرطوب و تعیین غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی Perkin Elmer 4100 صورت پذیرفت.

۴اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافت های ماهی بیاح (Liza abu) رودخانه های کارون و بهمنشیر استان خوزستان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تحقیق حاضر، در زمستان 1388، به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی بیاح (Liza abu) رودخانه های بهمنشیر و کارون استان خوزستان انجام گرفت. جهت استخراج فلزات از بافت های مورد مطالعه، از روش هضم مرطوب و تعیین غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی Perkin Elmer 4100 صورت پذیرفت. بالاترین غلظت کادمیوم، جیوه و سرب 264\0±540\0، 005\0±029\0 و 128\0±08\1 میلی گرم در کیلوگرم و پایین ترین غلظت کادمیوم، جیوه و سرب 035\0±434\0، 001\0±024\0 و 036\0±930\0 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق غلظت کادمیوم، سرب و جیوه در آبشش، کبد و عضله ماهی بیاح بین رودخانه های بهمنشیر و کارون اختلاف معنی داری نداشت (P≥0.05).

۵مقایسه تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیم در بافت عضله دو گونه ماهی شانک زردباله Acanthopagrus latus و زمین کن دم نواری Platycephalus indicus در منطقه صیادی بندرماهشهر
اطلاعات انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
این تحقیق در تابستان 1388 به منظور بررسی و مقایسه میزان سرب و کادمیم در دو گونه ماهی تجاری شانک زردباله Acanthopagrus latus و زمین کن دم نواری Platycephalus indicus صید شده از منطقه صیاد بندر ماهشهر انجام شد 30 نمونه از ماهیان شانک زردباله و زمین کن دم نواری از منطقه صیادی ماهشهر جمع اوری گردید. پس از انجام زیست سنجی جهت استخراج فلزات از بافت عضله ماهیان مورد مطالعه از روش هضم تر استفاده شد و مقادیر سرب و کادمیم به وسیله دستگاه جذب اتمی شعله ای Shimadzu MUV–IA تعیین گردید.

۶بررسی اثر پروتئین های متفاوت جیره بر غلظت پروتئین همولنف ، رشد و بقاء در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei, Boone , 1931
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این تحقیق در سال 1387 در ایستگاه بندرگاه پژوهشکده میگوی کشور در بوشهر انجام شد . میگوهای وانامی 2 گرمی مورد نیاز برای پرورش از مرکز پرورش حله در استان بوشهر تامین شد . 5 نوع جیره غذایی با 35،30،25،20 و 40 درصد پروتئین و 3300 کیلو کالری انرژ ی درکیلوگرم غذا ساخته شد و پرورش به مدت 60 روز و در شور ی 45 ppt –40 انجام شد . میزان پروتئین همولنف متاثر از میزان پروتئین جیره غذایی بود و با افزایش پروتئین جیره میزان پروتئین همولنف نیز افزایش داشت اگر چه اختلاف معنی دار مش اهده نشد ( P≤ 0.05 میانگین رشد توده میگو در این شوری 3\48 گرم بود و بالاترین رشد میگوها در جیره های مختلف مربوط به جیره 5 با 40 درصد پروتئین بود که اختلاف معنی داری با رشد در سایر جیرهها نداشت میزان بقاء برابر 99\33 درصد بود و پروتئین جیره اثری بر میزان بقاء در میگو ها نداشت

۷انداره گیری و مقایسه ترکیب شیمیایی بافت ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio و میگوی سفید هندی Penaeus indicus از نظر ارزش غذایی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق از ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpioو میگوی سفید هندی Penaeus indicus) در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و دامپزشکی استان خوزستان به منظور تعیین میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر، رطوبت و همچنین سطح انرژی در ماهی کپور معمولی و مقایسه آن با میگوی سفید هندی انجام شد. ماهی کپور در سه مرحله ی انگشت قد، متوسط و درشت (وزن بازاری ) و میگوی هندی در دو مرحله ی متوسط و درشت مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین 5 تیمار آزمایشی هر یک، با سه بار تکرار استفاده گردید. نتایج نشان داد میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر و رطوبت به طور میانگین در ماهی کپور معمولی به ترتیب 67\5 ، 0\2 ، 9\08 ، 0\5 ، 5\2 ، 74\1 درصد و سطح انرژی 4882 کالری بر گرم بود.

۸اندازه گیری و مقایسه سرب، روی و مس در عضله و کبد هامور معمولی (Epinephelus coiodes)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
این تحقیق در آزمایشگاه مرکز تخقیقات آبزی پروری جنوب کشور (شیبان)انجام شد. 5 عدد هامور از بازار ماهی شهر اهوازخریداری شد .نمونه های از بافت عضله و کبد هر ماهی بعد از 72 ساعت نگهداری در آون 70 درجه سانتی گراد خشک و سپس پودر شدند. نمونه های پودر شده با استفاده از مخلوط اسید نیتریک و اسید هیدروکلریک غلیظ هضم شدند.برای سنجش غلظت سرب ،روی و مس در محلول های هضم شده از دستگاه پلاروگراف استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد میزان سرب در عضله هامور معمولی 8\85ppm و در کبد 6\06ppm بود که اختصال معنی دارنبود P<0\05 میزان روی در عضله ماهی هامور 26\01ppm ودر کبد 44\76ppm بود اختلاف معنی داری وجود داشت P<0\05.

۹عمل آوری لابستر و جایگاه محصولات فرآوری آن در صنعت شیلات
اطلاعات انتشار: همایش ملی صنایع غذایی، سال
تعداد صفحات: ۷
افزایش روافزون جمعیت و نیاز به تامین غذا توجه کشورهای مختلف را برای استفاده از پروتئین غنی جلب نموده است که فراوری آبزیان یکی از راه های تامین غذای جمعیت انسانی می باشد پیشرفته چشمگیر این صنعت دردنیا طی سالهای اخیر و قابلیت عمل آوری انواع آبزیان آب شیرین و دریایی می تواند بخش عمده ای از پروتئین حیوانی را درکشور تامین کند سخت پوستان یکی از گروه های آبزیان می باشند که به دلیل طعم لذیذ جهت عمل آوری مناسب هستند واقعیت این است که درایران به ویژه درشهرهای مرکزی مصرف آبزیان محدود می باشد و مردم آبزیان را عمدتا به صورت تازه کامل و فیله منجمد یا کنسرو شده مصرف می کنند و شکلهای دیگر محصول که انجام فراوری یا عمل آوری روی آبزیان است کمتر شناخته شده است این وضع به طبع نتیجه عدم توسعه صنایع تبدیلی شیلاتی و عدم عرضه محصولات متنوعی است که می توان باعمل آوری انواع آبزیان تهیه نمود.

۱۰آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی (Litopenaeus vannamei)
اطلاعات انتشار: مجله علمي شيلات ايران (فارسي)، بهار, دوره  ۱۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
این تحقیق در زمستان 1384 در ایستگاه بندرگاه پژوهشکده میگوی کشور در شهرستان بوشهر انجام شد. در این تحقیق میگوی جوان وانامی (Litopenaeus vannamei Boone 1931) با پنج جیره غذایی با سطوح پروتیین 20، 25، 30، 35 و 40 درصد در سه محدوده شوری 15 تا 17، 27 تا 30 و 40 تا 45 گرم در لیتر پرورش داده شد. پانزده تیمار آزمایشی، هر یک با 3 تکرار در 45 عدد تانک 300 لیتری استفاده شد. میانگین وزن اولیه میگوها حدود 2 گرم بود که به مدت 60 روز پرورش داده شدند. نتایج این بررسی نشان داد که میانگین رشد توده میگو در شوری 15 تا 17 قسمت در هزار 4.97گرم، در شوری 27 تا 30 قسمت در هزار 4.89 گرم و در شوری 40 تا 45 قسمت در هزار 3.48 گرم بود. رشد میگوها در شوری 15 تا 17 قسمت در هزار بالاتر از دو شوری دیگر بود که با رشد در تئوری 40 تا 45 قسمت در هزاراختلاف معنی داری داشت (P≤0.05). اما با رشد در شوری 27 تا 30 قسمت در هزار اختلاف معنی داری نداشت. میزان بقا در شوری 15 تا 17 قسمت در هزار کمتر ازدو شوری دیگر و برابر 97.3 درصد بود. میزان بقا در شوری 27 تا 30 قسمت در هزار و 40 تا 45 قسمت در هزار برابر 99.33 درصد بود. بالاترین رشد میگوها در جیره های مختلف مربوط به جیره 5 با 40 درصد پروتیین بود که اختلاف معنی داری با رشد در سایر جیره ها داشت (P≤0.05). هزینه جیره های مختلف غذایی برای تولید یک کیلوگرم میگو با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشت. میزان بقا نیز در جیره های مختلف پروتیینی با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشت.

۱۱کاربرد بسته بندی های نوین نانو و تحت خلاء در بسته بندی محصولات شیلاتی و آبزیان
اطلاعات انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سال
تعداد صفحات: ۷
بسته بندی مهم ترین عاملی است که امروزه به نام یک علم و صنعتی مفید پیشرفت زیادی نموده است و در جهت توسعه بازرگانی داخلی و بین المللی و بهبود روش های عرضه و ایمنی مواد غذایی بسیار مؤثر بوده است، به طوری که چهره و نمای کالا بوده و خریدار را قادر به شناسایی محصول خواهد کرد. هدف از بسته بندی افزایش مدت نگهداری محصول و حفظ کامل آن از خطر عوامل فساد درونی و بیرونی و اکسید شدن آن تا زمان مصرف است. بسته بندی علمی رو به رشد و تحول پذیر است، به طوری که امروزه ورود بسته بندی های هوشمند موجب افزایش سهم فروش کالاهای با این نوع بسته بندی در رقابت با سایر کالاها شده است. از این نوع بسته بندی ها می توان به دو روش مهم بسته بندی تحت خلاء و بسته بندی نانو اشاره نمود. بسته بندی تحت خلا روشی می باشد که هوا از بسته بندی به طور کامل خالی می گردد و بسته بندی کامل صورت می گیرد و در به تعویق انداختن فساد فرآورده های ماهی مناسب می باشد که موجب افزایش مدت ماندگاری و حفظ کیفیت کلی ماهیان برای مدت بیشتر می گردد. یکی از مهمترین بسته بندی ها، بسته بندی نانو می باشد که با کمک علم نانوتکنولوژی صورت می گیرد. هدف اصلی استفاده از بسته بندی نانویی، افزایش دوام وماندگاری مواد غذایی است. برای این منظور باید تبادل گاز، نور و رطوبت بین فضای بیرون و داخل بسته بندی را کنترل کرد

۱۲بررسی مقایسه ای ترکیب شیمیایی عضله ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio) و میگوی سفید هندی پرورشی (Feneropenaeus indicus)
اطلاعات انتشار: اكوبيولوژي تالاب (تالاب)، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۷
این تحقیق به منظور تعیین میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر، رطوبت و همچنین سطح انرژی در دو گونه پرورشی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و میگوی سفید هندی (Feneropenaeus indicus) در سال 1387 انجام شد. ماهی کپور در سه اندازه انگشت قد، متوسط و درشت (وزن بازاری) و میگوی هندی در دو اندازه متوسط و درشت مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های ماهی و میگو از بازار ماهی اهواز و مجتمع پرورش ماهی آزادگان تهیه شدند. پروتئین، چربی، فیبر، خاکستر و رطوبت به ترتیب به وسیله دستگاه های (Kjeltec 2300 foss Tecator)، (Soxtec 2050 foss tecator)، (Fibertec 2010 foss tector) کوره الکتریکی و دستگاه آون اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر و رطوبت در ماهی کپور معمولی به ترتیب 67.5، 0.2، 9.08، 0.5، 5.2، 74.01 گرم در 100 گرم وزن خشک و سطح انرژی 4882 کالری بر گرم بود. در میگوی سفید هندی به ترتیب برابر 83.03، 2.6، 0.25، 0.5، 6.4، 45.23 گرم در 100 گرم وزن خشک و سطح انرژی 3564 کالری بر گرم بود. بین دو گونه اختلاف معنی داری از لحاظ پروتئین، چربی، کربوهیدرات، رطوبت و سطح انرژی بود (P<0.05) و اختلاف معنی داری از لحاظ فیبر و خاکستر وجود نداشت (0.05≤P).

۱۳بررسی غلظت سرب و کادمیوم در بافت های کبد و عضله ماهیان برزم (Barbus pectoralis) رودخانه کارون
اطلاعات انتشار: اكوبيولوژي تالاب (تالاب)، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۹
فلزات سنگین جزء آلاینده هایی هستند که در اکوسیستم های آبی مشکلاتی را برای آبزیان و در نهایت برای انسان به وجود می آورند این تحقیق در بهار 1390 به منظور بررسی غلظت فلزات سرب و کادمیوم در بافت کبد و عضله 50 ماهی برزم (Barbus pectoralis) صید شده از مناطق سدگتوند، بندقیر، زرگان، پل پنجم و دارخوین، واقع در رودخانه کارون انجام شد. جهت استخراج فلزات از بافت های مورد مطالعه از روش هضم خشک و برای تعیین غلظت فلزات از دستگاه جذب اتمی PERKIN ELMER 4100 استفاده گردید. ماهی برزم به عنوان گونه بومی شاخص، برای نشان دادن میزان فلزات سرب و کادمیوم در رودخانه کارون استفاده شد. از 20 تیمار آزمایشی هر یک با 3 تکرار استفاده گردید. میانگین طول استاندارد (32.22±2.39) سانتی متر و میانگین وزن (602.6±152.4) گرم بود. داده های خام توسط نرم افزار 17 SPSS تجزیه و تحلیل شدند. میانگین فلز سرب در کبد و عضله ماهی برزم به ترتیب 500.4±1.94)) و (430.4±2.1) میکروگرم برکیلوگرم وزن خشک، و میانگین فلز کادمیوم در کبد و عضله ماهی برزم به ترتیب (252.2±1.67) و (221.2±1.65) میکروگرم برکیلوگرم وزن خشک، بدست آمد. میزان تجمع فلزات سرب و کادمیوم در بافت خوراکی (عضله) به ترتیب از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی (WHO) پایین تر و بالاتر بودند.

۱۴مقدار فلزات جیوه، سرب و کادمیوم در اندام های ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه های دز و بهمنشیر
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زمینه و هدف: این تحقیق در سال 1388 به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه های بهمنشیر و دز، در استان خوزستان انجام شد.روش کار: در این تحقیق 108 نمونه ماهی بیاه تهیه شد. جهت استخراج فلزات از بافت های مورد مطالعه، از روش هضم خشک استفاده شد و تعیین غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی Perkin Elmer 4100 صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS17 و به کمک آزمون t انجام شد که وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد (p=0.05) تعیین گردید.نتایج: بالاترین غلظت جیوه، کادمیوم و سرب به ترتیب 0.029±0.005، 0.506±0.047 و 1.07±0.096 میلی گرم بر کیلوگرم در آبشش و پایین ترین غلظت به ترتیب 0.023±0.001، 0.346±0.040 و 0.903±0.030 میلی گرم بر کیلوگرم در عضله بود. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق غلظت کادمیوم در آبشش، کبد و عضله ماهی بیاه بین رودخانه های بهمنشیر و دز اختلاف معنی داری داشت (p£0.05)، اما فلزات جیوه و سرب در اندام های مورد مطالعه ماهی بیاه در رودخانه های دز و بهمنشیر اختلاف معنی داری نداشت.نتیجه گیری: در این تحقیق مقدار جیوه در مقایسه با آستانه استاندارد سازمان بهداشت جهانی پایین تر بود اما مقدار سرب و کادمیوم از آستانه بالاتر بود.

۱۵مقایسه غلظت فلزات سنگین (Fe ،Zn ،Mn و Cu) در اندام های مختلف ماهی بیاح (Liza abu) در رودخانه کرخه استان خوزستان
اطلاعات انتشار: شيلات، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۳ (پياپي ۱۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این پژوهش در زمستان 1388 به منظور تعیین و مقایسه غلظت فلزات سنگین منگنز، روی، آهن و مس در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی بیاح صید شده از رودخانه کرخه در استان خوزستان انجام شد. بافت عضله، کبد و آبشش 36 نمونه صید شده پس از انجام زیست سنجی تفکیک شدند. اندازه گیری غلظت فلزات بافت های مورد مطالعه توسط روش هضم مرطوب و با کمک دستگاه جذب اتمی Perkin Elmer 4100 در آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز شهرکرد انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد میانگین غلظت فلزات سنگین در بافت عضله حداقل و در بافت آبشش حداکثر می باشد. غلظت آهن به ترتیب بیش از روی، منگنز و مس در اندام های مختلف ماهی بیاح بود (P≤0.05). بین میزان تجمع فلز آهن در بافت های عضله، کبد و آبشش دارای یک رابطه خطی مثبت و معنی دار (P≤0.05) وجود داشت. منگنز و مس در عضله و کبد اختلاف معنی داری نداشت، اما در عضله و کبد با آبشش اختلاف معنی داری داشت (P≤0.05). روی در عضله، کبد و آبشش اختلاف معنی داری نداشت (P≥0.05). نتایج به دست آمده از سنجش فلزات سنگین در عضله ماهی بیاح و مقایسه آن با استانداردهای WHO، FDA، (MAFF) UK،NHMRC  و NFA نشان دهنده آلودگی به فلز منگنز و آهن در مقایسه با استانداردهای WHO و FDA می باشد.

۱۶اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین (Fe, Cu, Mn, Zn) در ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه های کارون و بهمنشیر استان خوزستان
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي علوم و فنون دريايي، بهار, دوره  ۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تحقیق حاضر در زمستان 1388، به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین منگنز، مس، روی و آهن در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه های کارون و بهمنشیر استان خوزستان انجام گرفت. جهت استخراج فلزات از بافت های مورد مطالعه از روش هضم شیمیایی مرطوب و تعیین غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی صورت پذیرفت. بالاترین غلظت منگنز، مس، روی و آهن 0.706±0.013، 0.428±0.020، 11.74±0.40، 14.04±0.08 میلی گرم در کیلوگرم و پایین ترین غلظت منگنز، مس، روی و آهن 0.646±0.012، 0.289±0.033، 9.74±0.26، 11.81±0.34 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد. میزان غلظت فلزات روی و منگنز در کبد، آبشش و عضله در نمونه ماهی بیاه رودخانه کارون اختلاف معنی داری با نمونه های ماهی بهمنشیر نداشت (P³0.05). میزان مس در کبد و عضله در نمونه های هر دو رودخانه دارای اختلاف معنی دار بود (P<0.05). اما میزان مس در کبد و عضله با آبشش اختلاف معنی داری با نمونه های ماهی بهمنشیر نداشت (P³0.05). میزان آهن در آبشش و کبد نمونه های هر دو رودخانه اختلاف معنی داری نداشت (P³0.05). اما در عضله اختلاف معنی داری داشت (P<0.05).

۱۷بررسی غلظت کادمیوم سرب و جیوه دررسوب استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی رودخانه کارون دراستان خوزستان
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، سال
تعداد صفحات: ۶
افزایش صنایع و ایجاد الودگیهای مختلف سبب بروز بحران های زیست محیطی به ویژه درمنابع اب شده است باتوجه به میزان تولید ماهی و اهمیت غلظت آلاینده های خطرناک انجام پژوهشی درارتباط با ارزیابی مقدار الاینده ها کادمیم سرب جیوه دررسوب مزارع پرورشی دراستان خوزستان ضروری به نظر می رسید دراین پژوهش غلظت فلزات جیوه سرب و کادمیم دررسوب استخرهای پرورشی درمسیر رودخانه کارون درسه منطقه شمال شوشتر مرکز اهواز و جنوب خرمشهر دراستان خوزستان درپاییز سال 1389 مطالعه شد نمونه های رسوب با استفاده ازدستگاه گرب ازهرمنطقه برداشت و به ازمایشگاه انتقال داده شد سپس استخراج فلزات موردم طالعه با استفاده ازروش هضم مرطوب انجام و غلظت آنها با دستگاه ICP اندازه گیری شد نتایج نشان داد که غلظت هرسه عنصر دررسوب مناطق مختلف ازروندی ثابت پیروی نمودند بهطوریکه دردرمنطقه خرمشهر بیشترین غلظت عناصرجیوه سرب کادمیم به ترتیب 0\48و13\71و3\85 میلی گرم برکیلوگرم وزنخشک و کمترین غلظت عناصرجیوه سرب و کادمیم به ترتیب 0\46و11\98و1\87 میلی گرم برکیلوگرم وزن خشک درمنطقه شوشتر بدست آمد. این نتیجه بیانگر افزایش بارالودگی ازمناطق شمالی به سمت جنوب استان است

۱۸بررسی اثر پروتئین جیره غذایی بر میزان بهره برداری از پروتئین خالص (NPU)، نسبت بازده پروتئین (PER)، نسبت بازده غذایی (FER) و ضریب تبدیل غذایی (FCR) در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)
اطلاعات انتشار: زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا)، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این تحقیق در پژوهشکده میگوی کشور در بوشهر در سال 1385 انجام شد. 5 نوع جیره غذایی با شماره1، 2، 3، 4و 5 با 35، 30، 25، 20 و 40 درصد پروتئین و 3300 کالری انرژی در کیلوگرم ساخته شد. میگو های 2 گرمی به مدت 60 روز در شوری 40.45–ppt پرورش داده شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد مطلوبترین میزان بهره برداری از پروتئین خالص  (NPU)مربوط به جیره شماره 1 بود که با جیره هایی 3، 4 و 5 اختلاف معنی داری داشت (P<0.5) و هر چه میزان پروتئین جیره کاهش می یافت میزان بهره برداری از پروتئین خالص افزایش می یافت. نسبت بازده پروتئین(PER)  در جیره های مختلف با افزایش پروتئین جیره کاهش می یافت. میزان بازده پروتئین در جیره شماره 1 بالاتر از سایر جیره ها بود و اختلاف معنی داری با جیره های شماره 3، 4 و 5 داشت (P>0.05). بالاترین نسبت بازده غذایی(FER)  مربوط به جیره شماره 5 بود که اختلاف معنی داری با سایر جیره ها داشت (P>0.05). همچنین ضریب تبدیل غذایی(FCR)  در جیره شماره 5 پایین تر از سایر جیره ها و برابر 1.40 بود که اختلاف معنی داری با سایر جیره ها داشت (P>0.05).

۱۹اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در عضله و پوست ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) منطقه صیادی بندر ماهشهر
اطلاعات انتشار: زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا)، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این تحقیق در تابستان 1388 به منظور اندازه گیری و مقایسه میزان سرب و کادمیوم در بافت عضله و پوست ماهی تجاری زمین کن دم نواری(Platycephalus indicus)  صید شده از منطقه صیادی بندر ماهشهر انجام شد. 15 نمونه ماهی زمین کن دم نواری از منطقه صیادی ماهشهر جمع آوری گردید. پس از انجام زیست سنجی جهت استخراج فلزات از بافت عضله و پوست ماهیان مورد مطالعه از روش هضم تر استفاده شد و مقادیر سرب و کادمیوم به وسیله دستگاه جذب اتمی شعله ای PERKIN ELMER 4100 تعیین گردید. میانگین غلظت سرب در بافت عضله و پوست ماهی زمین کن دم نواری به ترتیب 11.65±4.24 و 5.82±1.97 میلی گرم بر کیلوگرم و میانگین غلظت کادمیوم در عضله و پوست به ترتیب 4.66±1.53 و 2.94±1.09 بود. نتایج نشان داد میان سرب و کادمیوم موجود در بافت عضله و پوست ماهی زمین کن دم نواری اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.05). از مقایسه نتایج با حد مجاز سازمان بهداشت جهانی (WHO)، انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا (NHMRC)، وزارت کشاورزی – شیلات و غذای انگلستان (UK (MAFF)) بالا بودن عناصر سرب و کادمیوم نتیجه گردید.

۲۰بررسی عناصر سنگین (سرب، جیوه و کادمیوم) در ماهیان بومی آب شیرین شیربت (Barbus grypus) و بیاح (Liza abu) صید رودخانه های کارون و کرخه در فصل زمستان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا)، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۳
این تحقیق در زمستان 1388 به منظور بررسی میزان عناصر سنگین سرب، جیوه و کادمیوم در عضله، آبشش و کبد ماهیان شیربت (Barbus grypus) و بیاح (Liza abu) رودهای کارون و کرخه انجام شد. سنجش عناصر سنگین از روش هضم مرطوب و به کمک دستگاه جذب اتمی Perkin Elemer 4100 انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد غلظت فلز سرب در اندام های مختلف دو گونه در دو رود نسبت به سایر عناصر بیشتر می باشد (P>0.05) همچنین غلظت عناصر سنگین در آبشش و کبد نسبت به عضله بالاتر می باشد (P<0.05) از طرفی غلظت عناصر سنگین در رود کارون نسبت به رود کرخه بیشتر بود (P<0.05). نتایج غلظت عناصر سنگین نشان داد آلودگی به فلزات سنگین در ماهی شیربت نسبت به بیاح بالاتر می باشد (P<0.05). نتایج این بررسی نشان داد تجمع عناصر سنگین به آلودگی محل زندگی ماهیان، اندام مورد بررسی، نوع عنصر سنگین و نوع گونه ماهی بستگی دارد.

۲۱بررسی غلظت فلزات سنگین مس و روی در بافت عضله ماهی بیاح (Liza abu) در رودخانه های کارون، بهمنشیر و دز
اطلاعات انتشار: اكوبيولوژي تالاب (تالاب)، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تحقیق حاضر، در پاییز 1388، به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین مس و روی در بافت عضله ماهی بیاح (Liza abu) در رودخانه های کارون، دز و بهمنشیر استان خوزستان انجام گرفت. جهت استخراج فلزات از بافت های مورد مطالعه، از روش هضم مرطوب و تعیین غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی Perkin Elmer 4100 صورت پذیرفت. بالاترین غلظت مس و روی 0.364±0.037 و 10.70±0.45 میلی گرم در کیلوگرم و پایین ترین غلظت مس و روی 0.289±0.033 و 9.74±0.26 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد. در این تحقیق غلظت فلزات مس و روی در عضله ماهی بیاح بین رودخانه دز و بهمنشیر و کارون و دز اختلاف معنی داری نداشت (P≥0.05). همچنین روی در ماهی بیاح بین رودخانه های کارون و بهنشیر اختلاف معنی داری نداشت (P≥0.05) اما مس اختلاف معنی داری داشت .(P≤0.05)

۲۲میزان عنصر جیوه در دو گونه ماهی کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel) و گل خورک (Periophthalmus waltoni) در دو منطقه صیادی بندرامام خمینی و بندرعباس
اطلاعات انتشار: شيلات، تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
موجودات کف زی در محیط های آبی نقش مهمی در تغذیه ماهی، جابجایی و چرخش مواد غذایی در اکوسیستم آبی و تبدیل مواد آلی به مواد معدنی دارند. نه فاکتور فیزیکوشیمیایی آب با استفاده از دستگاه واترچکر و فتومترهای پرتابل و به همراه دبی، عمق نهر، عرض نهر و جنس بستر اندازه گیری شد. نمونه های کفزی با استفاده از سوربر سمپلر با ابعاد (30.5x30.5) سانتی متر در آبان ماه 1386 از 13 ایستگاه جمع آوری شد. در بررسی فون کفزی نهر، 8 گروه جانوری تشخیص داده شد که بعضی در حد راسته و بعضی نیز در خانواده و جنس شناسایی شدند. سه راسته غالب کفزی در نهر زرین گل را یک روزه ها، دو بالان و بال مو داران تشکیل می دهند. بقیه کفزیان با جمعیت کمتر شامل پلی کوپترا، زالو و کرم خاکی مشاهده بودند. پارامترهای فیزیکوشیمیایی فسفات، اسیدیته و نیتریت روی فراوانی یک روزه ها اثر معنی دار داشتند. همچنین نیترات روی فراوانی بال مو داران و فسفات روی فراوانی دو بالان اثر معنی دار داشتند و مابقی پارامترها روی فراوانی کفزیان تاثیر معنی دار نداشتند. حداکثر فراوانی کل جانداران در این ماه 3858 عدد در متر مربع در ایستگاه 2 (از سرشاخه اصلی) و حداقل آن 280.7 عدد در متر مربع در ایستگاه 13 (یکی از سرشاخه های فرعی) بود. با توجه به شاخص شانون بیشترین و کمترین تنوع در سرشاخه ها بود. در بررسی شاخص یکنواختی، سرشاخه ها دارای کمترین توزیع همگونی بین گونه ها و بخش میان دست نهر دارای بالاترین یکنواختی در ایستگاه ها بودند. با توجه به شاخص ژاکارد ایستگاه های مجاور از نظر وجود یا عدم وجود گونه اختلاف زیادی ندارند.

۲۳مقایسه میزان چربی در پنج روش پخت فیله خوراکی ماهی کپور پرورشی Cyprinus carpio و میگوی سرتیز Metapenaeus affinis!
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، سال
تعداد صفحات: ۵
چربی ها جزیی ازترکیب شیمیایی عضله هستند که بیشترین اختلاف را ازنظر مقداری دربدن ماهی نشان میدهند این ترکیب شیمیایی ازاجزای اصلی تغذیه انسانها محسوب میگردد این تحقیق درسال 89 به منظور تعیین میزان چربی درعضله خام و فیله کباب شده آب پز گریل ماکروفر سرخ شده درروغن ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio و میگوی سرتیز Metapenaeus affinis انجام شد 12نمونه ماهی کپور معمولی و 24 نمونه میگوی سرتیز ازمجتمع پرورش آزادگان اهواز و بازار اهواز تهیه شد دراین تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS–17 و انالیزواریانس یکطرفه ANOVA صورت گرفت میزان چربی بین روشهای پخت کباب شده آب پز گریل ماکروفر سرخ شده و فیله خام کپور پرورشی و میگوی سرتیز اختلاف معنی داری داشت FP<0.05 میزان چربی درروشهای پخت کباب شده آب پز گریل ماکروفر سرخ شده و فیله خام کپور پرورشی بالاتر ازمیگوی سرتیز بود بالاترین میزان چربی درفیله کپور پرورشی درفیله کباب شده و درمیگوی سرتیز طبخ به روش ماکروفر بود.

۲۴تاثیرروشهای پخت بخارپزوماکروویو برمیزان فلزات سنگین سرب و جیوه درعضله ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، سال
تعداد صفحات: ۸
این تحقیق درسال 1391 به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و جیوه درماهی کپورمعمولی پخته شده درروشهای پخت بخارپز و ماکروویو و نمونه خام انجام شد 24عدد ماهی کپور معمولی بطور تصادفی ازیکی ازمزارع مرکز پرورش ماهیان گرمابی آزادگان اهواز صید گردید بعدازفیله نمودن عضلات به دوروش بخارپزوماکروویو پخت گردیدند و سپس عناصرسرب و جیوه ماهی با کمک دستگاه Spectrophotometer سنجش و با استفاده ازازمون اماری انالیز واریانس یکطرفه با کمک نرم افزار SPSS مقایسه گردیدند نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد فلز جیوه درروش بخارپز غلظت بالاتری 11\05±258 نسبت به روش ماکروویو 7\57±50\33 و نمونه خام 17±185\66 نشان داد غلظت جیوه درعضله خام با بخارپزشده و با عضله پخت شده درماکروویو اختلاف معنی داری را نشان میدهد P<0.05 درصورتی که فلز سرب برعکس جیوه بالاترین غلظت را د رروش پخت با ماکروویو 8\54±304 و کمترین غلظت را درحالت بخارپز 7\63±254\33نشان داد و درهردو روش غلظت فلز سرب نسبت به نمونه شاهد 12\28±232 افزایش یافت

۲۵بررسی غلظت فلزات سنگین در ماهی بیاه در رودخانه کارون، استان خوزستان
اطلاعات انتشار: آب و فاضلاب، , دوره  ۲۳ , شماره  ۳ (مسلسل ۸۳)، سال
تعداد صفحات: ۹
این تحقیق به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، جیوه، کادمیم، منگنز، آهن، روی و مس در بافتهای عضله، کبد و آبشش ماهی بیاه در رودخانه کارون در استان خوزستان انجام شد. به این منظور نمونه برداری در زمستان 1388 صورت پذیرفت. پس از بیومتری 72 نمونه صید شده، بافتهای عضله، کبد و آبشش جداسازی شدند. آماده سازی و آنالیز نمونه ها طبق روش استاندارد MOPPAM صورت گرفت. اندازه گیری غلظت فلزات اندامهای مورد مطالعه توسط روش هضم خشک و با کمک دستگاه جذب اتمی در آزمایشگاه انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین غلظت فلزات سنگین در بافت عضله حداقل و در بافت آبشش حداکثر است. در اندامهای مختلف ماهی بیاه غلظت آهن به ترتیب بیش تر از روی، سرب، منگنز، کادمیم، مس و جیوه بود (P<0.05). بین میزان تجمع فلزات سرب، جیوه، کادمیم، آهن و مس در بافتهای عضله، کبد و آبشش یک رابطه خطی مثبت و معنی دار وجود داشت (P<0.05). روی در عضله و کبد اختلاف معنی داری نداشت، اما در عضله و کبد با آبشش اختلاف معنی داری نشان داد (P<0.05). منگنز در کبد و آبشش اختلاف معنی داری نداشت، اما در کبد و آبشش با عضله، اختلاف معنی دار بود (P<0.05).
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۷۳ نتیجه