توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی فنی اقتصادی راه کارهای کاهش مصرف انرژی در بیمارستان روزبه
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه، مساله تامین، عرضه و بهینه سازی مصرف انرژی از مسائل مهم تمام جوامع بشری است ودرواقع ادامه حیاتدولت ها و کشورهای مخولف جهان به این موضوع وابسوه است و قوانین متعدد بین المللی و ملی در تمام کشور ها در خصوص میزان مصرف انرژی تدوین و اعمالشده است . ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی طی دهه گذشته درکشور ایران نیز مشهود گردید و با گذشت یک دهه فعالیت های متعددیتوسط نهاد ها و ا رگانهای مختلف بعمل آمده است و دستاوردهای قابل ملاحظه ای نیز در این زمینه حاصل گشته ولی آنچه مشخص است هنوز راه زیاری تا ایجاد فر هنگ بهینه سازی مصرف انرژی درکشور و دستیابی به استانداردهای بین المللی ر این زمینه باقی است . یکی از موا ردیکه دراین راستا بسیار حایز اهمیت است بهینه سازی مصرف سوخت درساختمان های موجود می باشد امار بیانگر این واقعیت است که ساختمان های موجود با حدود 37درصد مصرف انرژی کشوربزرگترین مصرف کننده انرژی می باشند

۲لزوم ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات انرژی EIMS در بیمارستان ها
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی، سال
تعداد صفحات: ۸
راهاندازی یک سیستم مدیریت انرژی به سبب نقش برجسته آن در هدایت بهینه یک واحد بیمارستانی و اثرات مثبت آن در کاهش هزینههای انرژی بیمارستانهای کشور یکی از الزامات بشمار میرود اما به سبب ماهیت محاسبات و نیاز به تکرار اقداماتدر ثبت و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز جهت راهبری یک سیستم مدیریت انرژی، راهاندازی یک سیستم کامل مدیریت انرژی امری دشوار بشمار میرود.هدف از اجرای فعالیت های بخش مدیریت انرژی، کمک به سیاست گذاری های انرژی در واحد ابزار لازم جهت اجرای این سیاست هادر راستای کنترل سیستم در شرایط بهینه است. محاسبه و تعیین ضرایب شدت مصرف و راندمان و ضرایب کاردهی تجهیزات وواحدها، از اولین وظایف گروه مدیریت انرژی است. محاسبه، ثبت و بررسی این نتایج منجر به اعمال کنترل گروه مدیریت انرژی روی سیستم شده و نقائص کاری به وجود آمده و یا هرگونه بهره برداری غیر بهینه به خوبی مشخص می گردد. هر چند ثبت و مقایسه آمار مصرف حاملهای انرژی و ضرایب مربوط به راندمان و مشخصات کیفی مصرف انرژی نقش غیر قابلانکاری در بهرهبرداری بهینه و کنترل شرایط مناسب آن دارد، اما مهمترین نکته جهت انجام چنین فرآیندی، تهیه روش های ساده و عملیاتی جهت اجرای این محاسبات است. ماهیت زمانبر بودن و حجم بالای محاسبات مورد نیاز آن باعث شده است تا استفادهاز سیستمهای نرمافزاری در این زمینه امری غیر قابل اجتناب شود حذف سیستمهای کاغذی، ایجاد قابلیت انجام محاسباتپیچیده و همچنین بایگانی سریع و سهلالوصول مهمترین مزایای یک سیستم نرمافزاری مدیریت انرژی به شمار میروند. دراین تحقیق با توجه به نتایج ممیزی انرژی بیمارستان روزبه این مهم مورد بررسی قرار گرفته است.به اختصار میتوان چنین بیان نمود که ابتدا شرایط موجود بیمارستان روزبه بررسی و سپس پارامترهای عملیاتی کلیدی تعیین خواهد شد و نرمافزار بر اساس نیاز های معین شده در ممیزی مجموعه بیمارستان روزبه سازماندهی می گردد.بدین منظور لازم است ضمن برداشت اطلاعات موردی بمنظور تعیین وضعیت مصرف انرژی در تجهیزات عمده مصرفکننده،تعیین حاملهای انرژی مصرفی و مصرف انرژی مجموعه در حالت کنونی و سایر پارامترهای عملکردی تجهیزات نسبت بهجمع آوری لیست ابزاردقیق و همچنین فهرستی از مکانهایی که باید داده های لازم بصورت آن لاین برداشته شود، مشخص گردد. نمایی از پروسه مذکور در شکل 1 زیر آورده شدهاست

۳دیدگاه بیماران در خصوص کیفیت خدمات بیمارستانی در یک بیمارستان دانشگاهی شهر تهران
اطلاعات انتشار: مجله تصوير سلامت، ششم،شماره۳، ، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و اهداف: سنجش کیفیت بر اساس نظر بیماران و رضایت آنان از خدمات ارائه شده به دلیل رقابت های درمانی بیمارستان ها و پذیرش بیشتر بیماران در سال های اخیر رونق بیشتری یافته است . پژوهش حاضر با هدف سنجش دیدگاه بیماران در مورد کیفیت خدمات بیمارستانی با استفاده از مدل لاجستیک در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر تهران در سال 1391 انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1391 در بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. 330 نفر از بیماران بیمارستان، بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران و با روش طبقه ای وارد مطالعه شدند. داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا شامل 5 مشخصه کیفیت خدمات بیمارستانی و 10 سناریو طراحی شده جمع آوری شدند. پس از گردآوری داده ها وارد نرم افزار اقتصادسنجی stata نسخه 10 شدند و تابع مطلوبیت تخمین زده شد. سپس مطلوبیت نهایی مشخصه ها را محاسبه کرده و با محاسبه مطلوبیت نهایی مشخصه ها ترجیحات بیماران جامعه پژوهش را در مراجعه به بیمارستان و دریافت خدمات بیمارستانی به ترتیب اولویت مشخص شد.یافته ها: محاسبات مطلوبیت نهایی مشخصه ها نشان می دهد که نوع معاینه اولویت اول را در دریافت خدمات بیمارستانی دارد و نظافت بخش و سرویس های بهداشتی دارای آخرین اولویت می باشد. در مورد مشخصه زمان انتظار بین ورود به بیمارستان تا زمان بستری شدن، علامت منفی بود که نشان دهنده تاثیر معکوس این مشخصه بر ترجیحات بیماران می باشد.بحث و نتیجه گیری: به منظور افزایش مطلوبیت بیماران در مراجعه به بیمارستان ها و دریافت خدمات، و با توجه به در نظر گرفتن ترجیحات بیماران، نیاز است مدیران بیمارستان ها بر اجرای برنامه های ارتقای کیفیت تاکید داشته باشند.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه