توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی امکانپذیری تدوین استاندارد ملی مصرف سوخت خودروهای گاز طبیعی سوز در ایران
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
با در نظرگرفتن رشد نسبی 7 درصد ی سالانه مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و روند در حال افزایش ورود خودروهای CNG سوز به بازار مصرف ایران لزوم تهیه استاندارد جداگانه ای برای مصرف سوخت خودروهای CNGسوز احساس می شود.در این مقاله با بررسی رابطه میزان مصرف سوخت خودروهای CNG سوز و بنزینی در چرخه رانندگی مناسب ایران مقادیر جدیدی برای استاندارد مصرف سوخت خودروهای CNGسوزپیشنهاد شده است.با انتخاب چرخه رانندگی مناسب برای شهر تهران و ایران و انجام آزمون دینامومترشاسی میزان مصرف سوخت خودروها در دو حالت سوخت بنزین و CNG تعیین و مقایسه گردیده است.نتایج بدست آمده حاکی از این امر است که یک خودرو بنزینی 11% کمتر از خودرو CNG سوز انرژی مصرف می کند و در عین حال 33% بیشتر از خودرو CNG سوز گاز گلخانه ای CO2 تولید می کند.در آخر مقاله با استفاده از روابط بدست آمده مقادیری برای استاندارد مصرف سوخت خودروهای CNG سوز پیشنهاد شده است.

۲تبیین استانداردهای ملی آلایندگی خودروهای گاز طبیعی سوز در ایران
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با وجود روند در حال افزایش ورود خودروهای CNG سوزبه بازار مصرف ایران هنوز استانداردهای جداگانه ای برای آلایندگی های خودروهای CNG سوزوجود ندارد و خودروهایCNG تنها ملزم به رعایت استانداردهای آلایندگی خودروهای بنزینی می باشد.در این مقاله با بررسی انطباق پذیری آلایندگی خودروهای CNG سوز و بنزینی در چرخه رانندگی مناسب ایران مقادیر جدیدی برای استاندارد آلایندگی خودروهای CNG سوز پیشنهاد شده است.ابتدا از میان چرخه های موجود برای شهر تهران و ایران چرخه مناسب را اتخاب نموده و سپس با استفاده از نتایج آزمون دینامومتر شاسی میزان آلاینده ها در و حالت بنزین و CNG سوز تعیین و مقایسه گردیده است.مدل روابط ریاضی بدست آمده نشان می دهد که برای خودروهای CNG سوز آلاینده CO60% کمتر آلاینده NOx نزدیک سه برابر آلاینده HC تقریبا یکسان نسبت به خودرو بنزینی می باشد.در انتها با استفاده از این مقادیر پیشنهادی برای استاندارد ملی آلایندگی خودرهای CNG سوز ارائه شده است.که حداقل در خصوص آلاینده CO حدود 40% حداکثر مجاز خودروهای بنزین سوز می باشد
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه