توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب بذور گیاه دارویی انچوچک (Pyrus glabr Bioss.)
اطلاعات انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی، سال
تعداد صفحات: ۵
انچوچک (گلابی وحشی) با نام علمی Pyrus glabra Boiss گیاهی چند ساله از تیره گل سرخRosaceae) میباشد. این گیاه بومی ایران بوده و بذرهای آن به علت وجود روغن و مواد اسانسی دارای خصوصیات دارویی و تغذیهای فراوانی میباشد. این آزمایش به منظور تعیین میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب بذور گیاه دارویی انچوچک انجام گرفت. برای تعیین درصد روغن بذور به روش سوکسله و ترکیب اسیدهای چرب از دستگاه کروماتوگرافی گازی استفاده شد. میزان روغن بدست آمده از بذور گیاه دارویی انچوجک 33 درصد گزارش شد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیهاسیدهای چرب توسط دستگاه کروماتوگرافی گازیGC) ده اسید چرب عمده در بذر گیاه انچوچک شناسایی شداولئیک اسید (C18:1 با 48\70 درصد و لینولئیک اسید با 39\62 درصد عمده ترین اسیدهای چرب شناخته شده روغن بودند. سایر اسیدهای چرب شناسایی شده شامل پالمتیک اسید،پالمیتولئیک اسید، استئاریک اسید، هپتا دکانوئیک اسید، مارگاریک اسید، آراشیدیک اسید، آراشیدونیک اسید، لینولنیک اسید بودند.

۲تاثیر زما ن های مختلف کاشت بر میزان اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع روغن گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
تاثیر تاریخ کاشت بر میزان مواد موثره گیاهان دارویی به ویژه دانه های روغنی بسیار مهم می باشد و همواره باید با تحقیقات مناسب به تعیین تاریخ مناسب کشت گیاهان در مناطق مختلف پرداخت. کرچک یکی از مهم ترین گیاهان دارویی است که روغن آن مورد استفاده در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی بیشتر کشورهای توسعه یافته است. مهم ترین اسید چرب روغن کرچک، اسید ریسینولئیک (18:1Δ9c–12OH) بوده که یک اسید چرب هیدروکسی غیر اشباع می باشد که ویژگی های بی نظیری به روغن می دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر شش زمان مختلف کاشت (15 و 30 فروردین، 15 و 30 اردیبهشت و 15 و 30 خرداد ماه)، بر ترکیب اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع روغن کرچک در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار طی سال 90–89 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت. پس از استخراج روغن، آنالیز اسیدهای چرب با دستگاه کروماتوگرافی گازی انجام شد. دستگاه کروماتوگرافی گازی وجود 15 اسید چرب را در روغن کرچک نشان داد. نتایج حاصله نشان داد که تغییر زمان کاشت، اثرات معنی داری بر میزان اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع روغن کرچک داشته است. بیشترین اسید چرب، اسید ریسینولئیک بود که بیشترین مقدار آن (63\80%) در تاریخ کاشت 30 خرداد ماه و کمترین مقدار آن (40\77%) در تاریخ کاشت 15 اردیبهشت ماه حاصل شد. بیشترین میزان اسیدهای چرب غیر اشباع (47\95%) در تاریخ کاشت 15 فروردین و بیشترین میزان اسیدهای چرب اشباع (98\4%) در تاریخ کاشت 15 اردیبهشت ماه حاصل شد.

۳بررسی تاثیر عوامل محیطی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گیاه دارویی کرچک (.Ricinus communis L)
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۴۰، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: کرچک (Ricinus communis L.) یکی از مهمترین گیاهان دارویی مورد استفاده در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی بیشتر کشورهای توسعه یافته است. کاربردهای فراوان آن در صنایع مختلف و اخیرا در صنایع غذایی باعث شده است تا پژوهش ‌های زیادی روی آن انجام گیرد.‌هدف: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دانه ‌های کرچک به دست آمده از مناطق مختلف ایران می ‌باشد، تا بهترین منطقه از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچک مشخص شود.روش بررسی: پس از این که دانه ‌ها در مناطق مختلف کاملا رسیدند، برداشت شده و به منظور انجام آزمایش ‌ها خصوصیات فیزیکوشیمیایی به آزمایشگاه منتقل شدند. آزمایش ‌ها شامل روغن ‌گیری با دستگاه سوکسله، اندازه ‌گیری میزان کلروفیل با دستگاه اسپکتروفتومتر، اندازه ‌گیری ضریب شکست روغن به وسیله دستگاه رفراکتومتر، رطوبت روغن، عدد صابونی، عدد اسیدی، عدد پراکسید و عدد یدی به وسیله استانداردهای AOCS بود.نتایج: بررسی ‌ها نشان داد که عوامل محیطی اثرات معنی ‌داری بر میزان روغن، رطوبت روغن، عدد اسیدی، عدد پراکسید، عدد یدی، میزان کلروفیل و عدد صابونی روغن دانه‌ های گیاه دارویی کرچک دارد. در نمونه ‌های آنالیز شده محتوای روغن (35.3–51.5 درصد)، رطوبت (0.3–1.14 درصد)، ضریب شکست (1.404–1.426)، میزان کلروفیل (0.16–0.40 mg Pheophytin\kg oil)، عدد اسیدی (0.29–0.60 mg NaOH\g oil)، عدد پروکسید (0.00–0.50 meq O2\kg oil)، عدد صابونی (164.5–178.53 mg KOH\g Oil) و عدد یدی (75.75–85.62 g I2\100 g oil) بودند.نتیجه ‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از خصوصیات روغن گیاه دارویی کرچک مناطق مختلف، می ‌توان عنوان کرد که روغن حاصل از مناطق ارومیه، نظرلو و مرند دارای بیشترین کیفیت می ‌باشند.

۴ارزیابی کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچک در آذربایجان شرقی
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي)، پاييز و زمستان, دوره  ۱۹.۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
کاربردهای متعدد روغن کرچک به دلیل خصوصیات فیزیک و شیمیایی منحصر به فرد آن، در صنایع دارویی، شیمیایی، بهداشتی، آرایشی، بیودیزل و اخیرا در صنایع غذایی باعث شده است تا پژوهش های زیادی روی آن انجام بگیرد. در این تحقیق کیفیت، محتوای روغن و خصوصیات فیزیک و شیمیایی روغن کرچک در منطقه آذربایجان شرقی مورد مطالعه قرار گرفت. در نمونه های آنالیز شده محتوای روغن (52–35%)، رطوبت (0.7 0.3–%)، ضریب شکست (1.42–1.404)، میزان کلروفیل (0.17–0.39mg Pheophytin.kg Oil)، عدد اسیدی(0.2–0.9 mg NaOH\g Oil) ، عدد پروکسید (0–0.012 meq O2\Kg Oil) ، عدد صابونی (167–178.5 mg KOH\g) و عدد یدی (75–86 g I2\100 g) بودند. روغن کرچک های حاصل از مناطق مختلف از لحاظ محتوای روغن، میزان رطوبت، کلروفیل، عدد اسیدی، عدد صابونی و عدد یدی در سطح (p<0.05) اختلاف معنی داری را نشان دادند اما از لحاظ میزان ضریب شکست و عدد پروکسید در سطح (p<0.05) دارای اختلاف معنی داری نبودند. از لحاظ محتوای روغن، منطقه مرند دارای بیشترین عملکرد بود. این تحقیق اولین گزارش از بررسی محتوای روغن و خصوصیات فیزیک و شیمیایی روغن استخراجی از دانه های کرچک برداشت شده از نواحی مختلف آذربایجان شرقی است.

۵بررسی میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی انچوچک (.Pyrus glabra Boiss)
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ويژه نامه ۹، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه: انچوچک (گلابی وحشی) با نام علمی (Pyrus glabra Boiss.) گیاهی چند ساله از تیره گل سرخ  (Rosaceae)می باشد. این گیاه بومی ایران بوده و بذرهای آن به علت وجود روغن و مواد اسانسی دارای خصوصیات دارویی و تغذیه ای فراوانی می باشد.هدف: این آزمایش به منظور تعیین میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب بذور گیاه دارویی انچوچک انجام گرفت. تاکنون گزارشی در مورد ترکیب های بذر این گیاه ارائه نشده و این مطالعه اولین گزارش می باشد.روش بررسی: برای تعیین درصد روغن بذور از روش سوکسله و برای ترکیب اسیدهای چرب از دستگاه گاز کروماتوگرافی استفاده شد.نتایج: میزان روغن به دست آمده از بذور گیاه دارویی انچوجک 33 درصد گزارش شد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه اسیدهای چرب توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) ده اسید چرب عمده در بذر گیاه انچوچک شناسایی شد. اولئیک اسید (C18:1) با 48.70 درصد و لینولئیک اسید با 39.62 درصد عمده ترین اسیدهای چرب شناخته شده روغن بودند. سایر اسیدهای چرب شناسایی شده شامل پالمتیک اسید، پالمیتولئیک اسید، استئاریک اسید، هپتا دکانوئیک اسید، مارگاریک اسید، آراشیدیک اسید، آراشیدونیک اسید و لینولنیک اسید بودند.نتیجه گیری: به طور کلی می توان از بذور انچوچک به دلیل داشتن میزان مناسب روغن، اسیدهای چرب غیر اشباع و خواص آنتی اکسیدانی بالا در صنایع دارویی و بهداشتی کشور بهره گرفت.

۶اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گیاه دارویی کرچک (.Ricinus communis L)
اطلاعات انتشار: علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)، پاييز, دوره  ۲۶ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹
روغن کرچک به دلیل خصوصیات فیزیکوشیمیایی منحصر به فرد آن، کاربردهای متعددی در صنایع دارویی، شیمیایی، بهداشتی، بیودیزل و اخیرا در صنایع غذایی دارد. عوامل متعددی ممکن است در طی رشد و نمو گیاه و همچنین طی دوره نگهداری و فرآوری بر ویژگی های روغن کرچک تاثیر بگذارند. این تحقیق به منظور بررسی محتوای روغن و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچک تحت تاثیر تاریخ های مختلف کشت در شرایط آب و هوایی تهران انجام گرفت. طبق نتایج، بیشترین عملکرد دانه (1590.67 کیلوگرم در هکتار) و روغن (774.43 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت 15 فروردین حاصل شد که تفاوت معنی داری با سایر تاریخ های کاشت داشت. در نمونه های آنالیز شده محتوای روغن (49.67 – 34.45 درصد)، رطوبت (2.12 – 0.97 درصد)، ضریب شکست (1.473 – 1.470)، میزان کلروفیل (0.26 – 0.40 mg Pheophytin\kg Oil)، عدد اسیدی (0.28 – 0.62 mg NaOH\g Oil)، عدد پروکسید (0 meq O2\Kg Oil)، عدد صابونی (165.62 – 181.34 mg KOH\g Oil) و عدد یدی (82.43 – 89.22 g I2\100 g Oil) بودند. روغن کرچک حاصل از تاریخ های مختلف کشت از لحاظ میزان رطوبت، کلروفیل، عدد اسیدی در سطح (p<0.05) و عدد صابونی در سطح (p<0.01) اختلاف معنی داری را نشان دادند اما از لحاظ میزان روغن، ضریب شکست، عدد یدی و پروکسید در سطح (p>0.05) دارای اختلاف معنی داری نبودند. نتایج حاصل از تجزیه اسیدهای چرب توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) نشان داد که ترکیب اسیدهای چرب روغن کرچک، تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفت و ریسینولئیک اسید (%77.40 – 80.63) عمده ترین اسید چرب شناخته شده روغن بود. بر اساس نتایج این تحقیق، روغن حاصل از تاریخ کشت 15 فروردین ماه از کمیت و کیفیت بیشتری برخوردار بود.

۷بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسید چربی روغن دانه ماریتیغال
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي)، بهار, دوره  ۲۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) از گیاهان دارویی است که کاربردهای مهم دارویی و تغذیه ای دارد. عصاره برگ این گیاه و بخصوص روغن دانه آن در بیماری های کبدی را به تاخیر انداخته و اثرات آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی دارد. در این تحقیق، بعد از استخراج روغن ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسید چرب روغن ماریتیغال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان روغن %28.9، ضریب شکست 1.452، میزان کلروفیلpheophytin\kg oil mg  0.55، عدد اسیدی mg NAOH\g oil 0.25، عدد پروکسید meq O2\kg oil 0.7 عدد صابونی 181 mg KOH\g Oil، عدد یدی g I2\100 g Oil 105 و 6.8 PH بود. ترکیب اسیدهای چرب روغن بدست آمده از دانه ماریتیغال بوسیله دستگاه GC آنالیز شد. در بین اسیدهای چرب اندازه گیری شده، بیشترین آن ها مربوط به لینولئیک اسید (39%) و اولئیک اسید (36.7%) بود. سایر اسیدهای چرب شامل پالمتیک اسید (10.1%)، استئاریک اسید (6.8%)، لینولنیک اسید (3.6%)، آراشیدیک اسید (2.9%) و بهنیک اسید (0.57%) بودند. بر اساس نتایج بدست آمده، دانه ماریتغال مقدار بالای روغن و اسیدهای چرب ضروری دارد که از نطر دارویی و تغذیه ای مهم می باشد، بنابراین کشت این دانه روغنی برای تولید روغن خوراکی برای مصرف قابل مطالعه است.

۸اثر محل کاشت بر میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کرچک (.Ricinus communis L)
اطلاعات انتشار: تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، زمستان, دوره  ۲۶ , شماره  ۴ (پياپي ۵۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
کرچک (Ricinus communis L.) یکی از گیاهان دارویی مورد استفاده در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی کشورهای توسعه یافته است. روغن بدست آمده از دانه های این گیاه جزو باارزش ترین مواد با اثر مسهل و ملین در پزشکی می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر هفت ناحیه مختلف کشت بر میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب آن و امکان افزایش کمیت و کیفیت روغن کرچک بود. نتایج نشان داد که تغییر ناحیه کاشت، اثر معنی داری بر میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب کرچک داشته و بین اقلیم های مختلف نیز تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1% وجود دارد. بیشترین میزان روغن از غرب تهران (52%) و مرند (51%) گزارش شدند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه اسیدهای چرب در دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)، هشت اسید چرب عمده در بذر گیاه کرچک مشاهده شد. ریسینولئیک اسید (18:1D9c – 12OH) عمده ترین اسید چرب (85.72% %88.94 تا) در روغن کرچک بود. بیشترین میزان ریسینولئیک اسید از منطقه ارومیه 88.94)%) و کمترین آن از منطقه شبستر (85.72 %) گزارش شد. سایر اسیدهای چرب شناسایی شده در مناطق مختلف، شامل لینولئیک اسید (2.25% تا 4.73%)، پالمتیک اسید (0.9%  تا 2.13%)، اولئیک اسید (3.05% تا 4.22%)، استئاریک اسید (0.55% تا 1.54%)، لینولنیک اسید (1.35% تا 2.88%)، دی هیدروکسی استئاریک اسید (0.51% تا 0.85%) و ایکوزانوئیک اسید (0.86%) بودند. بنابراین نتایج این مطالعه نشان داد که میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب روغن کرچک تحت تاثیر آب و هوای محل کشت قرار داشت.

۹بررسی مزیت نسبی صادرات زعفران ایران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ، سال
تعداد صفحات: ۸
محصول زعفران یکی از مهمترین اقلام صادرات غیرنفتی ایران محسوب میشود. هدف کلی این تحقیق بررسی مزیت نسبیمحصول زعفران ایران به منظور گسترش صادرات آن میباشد. به منظور تعیین مزیت نسبی از شاخص مزیت نسبی آشکار شدهاستفاده گردید. شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده ) RCA ( و مزیت نسبی آشکار شده متقارن ) RSCA ( برای محصول زعفرانکشور ایران و سایر کشورهای صادرکننده آن طی بازه زمانی پنج ساله و بر اساس آمار منتشره از مرکز تجارت بینالملل در قالبنرم افزار ) PC–TAS ( محاسبه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین کشورهای صادرکننده زعفران تنها کشورهای ایران، اسپانیاو یونان دارای مزیت نسبی در صادرات زعفران میباشند. به علاوه نتایج حاصل از شاخص مزیت نسبی بیانگر اختلاف فراوان مزیتنسبی صادراتی کشور ایران نسبت به سایر کشورهای صادرکننده زعفران میباشد اما این مزیت نسبی طی سالهای مورد مطالعه درحال کاهش بوده است

۱۰ویژگی های آنتی اکسیدانی اندام های گوناگون گونه های مختلف گیاه دارویی ولیک
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهش هاي صنايع غذايي، بيست و پنجم،شماره۲، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۸
در سال های اخیر با توجه به مشکلات سلامتی و تغذیه ای استفاده از آنتی اکسیدان های سنتزی در فرآوری مواد غذایی، بهره گیری از گیاهان دارویی و ترکیبات موثره ی آن ها به عنوان منابع طبیعی که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هستند، مورد توجه محققین قرار گرفته است. اندام های مختلف ولیک به دلیل برخورداری از فعالیت آنتی اکسیدانی بالا و انواع فلاونوئیدها و پروآنتوسیانین ها اهمیت زیادی در صنایع غذایی و دارویی دارند. در این مطالعه محتوای فنولی تام و فعالیت آنتی اکسیدانی اندام های گل، برگ و میوه 15 گونه ولیک مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین میزان فنول تام در گل های ژنوتیپ G7 به میزان 73\ 87، و کمترین میزان آن در گل های ژنوتیپ G4 با مقدار mg GAE\g DW 7\21 مشاهده شد. در اندام میوه بیشترین (mg GAE\g DW 69\12) و کمترین (mg GAE\g DW 13\03) میزان فنول تام به ترتیب در ژنوتیپ های G1 و G53 مشاهده شد. علاوه بر این بیشترین محتوای فنول تام اندام برگ در ژنوتیپ (G1 (mg GAE\g DW 82\74 و کمترین میزان آن در ژنوتیپ (G50 (mg GAE\g DW 19\98 مشاهده شد. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در میوه های گونه G1 با 84\ 1 و کمترین آن در برگ های ژنوتیپ G18 با 22\ 0 mmol Fe ++\g DW مشاهده شد. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در برگ ها در ژنوتیپ(G8 (1\16 mmol Fe ++\g DW و کمترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در میوه های ولیک در ژنوتیپ(G11 (0\31 mmol Fe ++\g DW مشاهده شد. همچنین بیشترین و کمترین فعالیت آنتی اکسیدانی گل ها به ترتیب در ژنوتیپ (G13 (0\71 mmol Fe ++\g DW و (G6 (0\24 mmol Fe ++\g DW مشاهده شد. این نتایج پیشنهاد می کنند که گونه های مختلف ولیک به ویژه C. pentagyna و C. pseudomelanocarpa دارای منابع غنی از آنتی اکسیدان های طبیعی بوده و می توانند در صنایع غذایی و دارویی بدون اثرات مضر کاربرد فراوان داشته باشند.

۱۱شناسایی و ارزیابی ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی تعدادی از گونه های ولیک (Crataegus spp.) در ایران
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه فنآوري توليدات گياهي، پانزدهم،شماره۱، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ولیک، نام عمومی گونه های گیاهی موجود در جنس Crataegus spp. متعلق به خانواده Rosaceae، گیاهی باغی با خواص دارویی می باشد. در این تحقیق، گونه های مختلف ولیک شامل Crataegus monogyna، Crataegus meyeri، Crataegus pseudoheterophylla، Crataegus pentagyna و Crataegus pontica در منطقه طالقان واقع در استان البرز شناسایی شدند و سپس براساس خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ارزیابی گردیدند. نتایج تجزیه واریانس با استفاده از صفات مورفولوژیک شامل طول برگ، عرض برگ، نسبت طول به عرض برگ، طول میوه، قطر میوه، نسبت طول به قطر میوه و وزن هزار دانه نشان داد که ژرم پلاسم متنوعی از گیاه ولیک در ایران وجود داشته و بین گونه های مورد مطالعه تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. از نظر تمامی صفات مورفولوژیک مورد مطالعه به جز صفات نسبت طول به عرض برگ و نسبت طول به قطر میوه، گونه C. pontica دارای مقادیر حداکثر بود. بین گونه های مورد مطالعه از نظر ترکیبات فیتوشیمیایی نیز اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید. از میان گونه های مورد مطالعه، گونه های C. meyeri، C. pentagynaو C. pseudoheterophyllaدارای درصد قابل توجهی از ترکیبات فنولی، تاننی و فلاونوئید روتین بودند. نتایج نشان داد که ارزیابی ترکیبات فیتوشیمیایی می تواند راهکاری مناسب برای تشخیص گونه های دارای اولویت دارویی در این جنس باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه