توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پرطرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایران
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۹
امروزه در دنیا باشگاه های ورزشی به دنبال جذب هر چه بیشتر تماشاگران به سمت تیم های خود می باشند. زیرا این تماشاگران هستند که با حضور خود در استادیوم های ورزشی و حمایت از تیم های محبوب خود باعث می شوند که سودهای اقتصادی به سمت باشگاه ها جریان پیدا کند. از آنجایی که هواداران وفادار باشگاه بیشترین درصد خرید بلیط مسابقات تیم های ورزشی و خرید لوازم مرتبط با باشگاه ها را به خود اختصاص می دهند لذا امروزه مدیران بازاریابی باشگاه ها به دنبال شناسایی عوامل موثر بر وفاداری هواداران و تقویت آنها می باشند تا از این طریق بتوانند هرچه بیشتر برای باشگاه سود آوری داشته باشند. این تحقیق با عنوان عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند باشگاه های پرطرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایران انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی می باشد که به صورت میدانی انجام گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه گلادن و فانک(2002) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مربوط تعیین و علاوه براین با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایای آن با استفاده از آزمون آلفای رونباخ (p=0.748) به دست آمد که قابل قبول بود. تعدا نمونه با استفاده از جدول مورگان برای هواداران هر یک از سه تیم استقلال، پرسپولیس تراکتورسازی تبریز 387 نفر بود که در مجموع 1161 نفر بود که به صورت تصادفی ساده در بین تماشاگران در دو استادیوم آزادی و یادگار امام تبریز انتخاب شدند و داده ها از میان آنها جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، کلموگروف اسمیرنوف و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که از عوامل ویژگی های تداعی برند سه عامل سرمربی، مدیریت و نشان تاثیر مثبت بر وفاداری دارند. از مزایای تداعی برند عامل های گریز و هویت هواداران تاثیر مثبت و پذیرش توسط گروه همسالان تاثیر منفی بر وفاداری دارند و از عوامل نگرش تداعی برند دو عامل اهمیت و دانش تاثیر مثبتی بر وفاداری هواداران به برند باشگاه داشتند.

۲تعیین وضعیت عدالت سازمانی و ارتباط آن با توانمندسازی کارکنان در ادارات تربیت بدنی استان خراسان رضوی
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین وضعیت عدالت سازمانی و ارتباط آن با توانمندسازی کارکنان در ادارات تربیت بدنی استان خراسان رضوی بود. روش شناسی: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی– همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خراسان رضوی بودند که تعداد جامعه آماری 237 نفر و اندازه نمونه 153 نفر بود. برای سنجش ادارک کارکنان از عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد نیهوف و مورمن (1993) با سه مؤلفه (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی) و برای اندازه گیری توانمند سازی کارکنان از پرسشنامه استاندارد اسپریتزر(1995) به صورت کلی استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون KK–S، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد از حداقل 1 نمره و حداکثر 5 نمره ممکن برای میزان اداراکات کارکنان از وضعیت عدالت در سازمان، ادارات تربیت بدنی استان خراسان رضوی با میانگین 3\19 در حد متوسطی بودند. در بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت تعاملی با میانگین 3\39 بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد و پس از آن عدالت رویه ای و عدالت توزیعی به ترتیب با میانگین های 3\18 و 2\88 در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. در نهایت مشاهده شد که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با توانمند سازی کارکنان رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر مدیران سازمان های ورزشی باید به منظور افزایش سطح شاخص ای توانمندسازی کارکنان به وضعیت عدالت در سازمان خود توجه بیشتری نمایند.

۳مقایسه انگیزه های وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران باشگاههای پرطرفدار لیگ حرفهای فوتبال ایران
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي، سوم،شماره۶، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف پژوهش حاضر مقایسه انگیزه های وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران باشگاه های پرطرفدار پایتخت (پیروزی و استقلال) و شهرستان ها (تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان) در لیگ حرفه ای فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی– پیمایشی بود. جامعه آماری را هواداران حاضر لیگ حرفه ای فوتبال کشور در مسابقات پیروزی و سپاهان اصفهان (با جمعیت 55000 نفر) و استقلال و تراکتور سازی (با جمعیت 80000 نفر) تشکیل دادند. طبق جدول تعیین حجم نمونه مورگان، در مسابقه اول 381 هوادار و در مسابقه دوم 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه تعدیل شده جالای (2008) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه به همت استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه ازطریق تحلیل عاملی تاییدی مورد آزمون قرار گرفت. پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (81\0=α). نتایج نشان داد علل پیروزی نیابتی و تعلق به باشگاه برای تمامی هواداران تیم ها مهم ترین انگیزه و در مقابل گریز و اجتماعی شدن کمترین اهمیت را داشت. همچنین در میزان اهمیت انگیزه های حس تعلق به باشگاه، اجتماعی شدن، گریز از واقعیات و روال عادی زندگی، علم به فوتبال، هیجان بازی، پیروزی نیابتی (پیروزی فردی)، مدیریت باشگاه، تاثیر دیگران، علاقه به غیر (بازیکن، رنگ، نام و نشان) بر وفاداری هواداران، تفاوت معنی داری دارد. همچنین هواداران تیم های استقلال و پیروزی در مقایسه با دو تیم شهرستانی، سابقه ای دیرینه (بیش از 11 سال) در حمایت از تیم محبوب خود طی ادوار مختلف لیگ حرفه ای داشتند. با عنایت به یافته های مطالعه حاضر درخصوص انگیزه های وفاداری هواداران می توان رهنمودهایی را برای مدیران باشگاه ها در زمینه جذب هواداران ارائه داد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه