توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی و نقد تبصره ماده 551 قانون جدید مجازات اسلامی
اطلاعات انتشار: دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در ماده 552 دیه زن نصف دیه مرد در نظر گرفته شده است، اما در تبصره چنین ماده ای آمده است که نصف دیگر دیه زن ازطریق صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می گردد. به نظر می رسد که چنین تبصره ای دارای اشکال باشد که در این زمینهبا اشاره به منابع روایی– فقهی، تفاوت دیه زن و مرد و علل آن مورد بررسی قرار می گیرد و این نتیجه بدست می آید که در صورت پذیرش چنین تفاوتی، تامین کاستی دیه زن از وجهی برخوردار نخواهد بود.

۲بررسی جایگاه عدالت اجتماعی در اندیشه فقیهان شیعه
اطلاعات انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
عدالت از دیرباز مهمترین دغدغه بشر و همچنین ادیان الهی بوده و تحقق قسط و عدل یکی از اساسیترین اهداف شرایع ورسولان الهی شمرده شده است. در اسلام عدالت نه این است که آنچه دین گفت عدل هم میگوید بلکه آنچه عدل است دینمیگوید. عدالت در فقه اسلامی به عنوان برترین قاعده فقهی در بین دیگر قواعد ظهور دارد و به عقیده بسیاری از فقه ا می –تواند میزان برای سایر قواعد باشد. حکومت در اسلام بر پایهی عدالت فرمانروایان و فرمانبرداران و مشورت بین آنها بیانگردیده است. در این مقاله بر آنیم که عدالت اجتماعی را از نگاه فقها و اندیشمندان اسلامی بررسی کنیم . یک نگرش ب هعدالت اینست که همهی احکامی که شارع وضع کرده است دارای صفت عادلانه بودن می باشد. مجتهد نیز که احکام رااستنباط میکند باید شرط عادلانه بودن حکم را در استنباطش در نظر بگیرد وگرنه فتوای وی از کارکرد خوبی برخوردار نخواهد بود.

۳بررسی مشاغل جدید توریسم با رویکردی به احکام اسلامی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۵
دراین پژوهش سعی شده تابانگاه شرعی و دینی به بررسی احکام و تحلیل و تطابق آن باشرایط کنونی تلاش برای توسعه پایدار و استفاده از احکام ثانویه ومفاهیم فقهی مانند مصلحت اضطرار اهم ومهم و ... به بررسی مشروعیت برخی ازمشاغل ناشی ازتوریسم و وابسته به آن که درشرایط معمول و عادی مکروه یاحرام می باشند پرداخته شود و مجوزی را درسایه این احکام شرعی برمبنای داشتن منافع عقلایی دراینگونه مشاغل ا خذنمود تا به رشد ورونق اقتصادی کمک کرده مشاغل جدیدی را درراستای توسعه پایدار ایجادنموده و درشرایط عسروحرج کنونی بتوان بنا برمصلحت به سروسامان دادن زندگی بسیاری ازافراد جویای کار پرداخت وتاحدی ازمعضل بیکاری کاست و ازطرفی به رشدورونق اقتصادی کشورکمک نمود تاباکسب درامد ازراه فعالیت های عمومی هرچه بیشتر ازوابستگی به منابع و ذخایر زیرزمینی کاسته شود و وتوسعه پایدارشکل گیرد

۴تأملی فقهی حقوقی در دو واژه «ذمه» و «عهده» و نسبت آن با انواع «اهلیت» در انسان
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مفهوم ذمه و عهده یکی از زیر مجموعه های بسیار مهم بحث تعهدات در فقه شیعه راتشکیل میدهد. کاربرد این دو واژه در متون فقهی، هم در ابواب عبادی و هم در ابوابمعاملی (اعم از معاملات به معنای خاص، و ضمان قهری) بسیار شایع است. در تعریف«ذمه» و «عهده» میان فقها اختلاف نظر زیادی است. بنابراین، در این تحقیق که به روش توصیفی_ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای انجام گرفته است مفهوم این دو واژه بررسی شده و نهایتا در تبیین مفهوم اهلیت، آن را مرادف با شایستگی انسان برایواجدیت حق و تکلیف (اهلیت تمتع) و نیز شایستگی انسان برای تصرف در حقوق و ادایتکلیف (اهلیت استیفا) دانستیم. در کنار این معنا ذمه به عنوان ظرف و محل حقوق ودیون دارای رابطه بسیار نزدیک با اهلیت تمتع به عنوان یکی از انواع اهلیت خواهدبود که در توصیف این ارتباط می توان آن را از نوع ترتب وجودی دانست؛ بدین معنا کهبا فرض وجود ذمه یقینا شخص واجد اهلیت تمتع خواهد بود اما در خصوص اهلیتاستیفاء چنین ارتباطی وجود ندارد و می توان حالتی را فرض کرد که علی رغم وجودذمه، انسان شایستگی اجرای حقوق یا ادای دیون را نداشته باشد همچنانکه در شخصمعسر، سفیه و مجنون اینگونه است.

۵مفهوم اعانه بر اثم از نگاه فقیهان شیعه
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۶
اعانه برائم از جمله قواعدی است که متکی به دلیل قرآن روایت را جماع و عقل است و در جهت بودن آن اختلاف نیست، اما در مفهوم اعانه برائم تعاریف مختلفی ارائه شده است که بیشتر مربوط به فهم عرفی است. در مورد چگونگی اطلاق اعانه برائم ملاک های مختلفی ذکر شده که ملاک مشترک میان همه ی آنها ملاکی است که شیخ انصاری ذکر کرده و آن یاری رساندن در مقدماتی است که فایده اش منحصر در حرام باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه