توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی نظریه ودیعهگذاری مالیّت در سپردههای بانکی
اطلاعات انتشار: دانش حقوق مدني، سال
تعداد صفحات: ۱۲
یکی از مهمترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانکهای موجود در آن کشور است؛ که عمده مسایل اقتصادی آن را به انحا مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایهها و ذخایر پولی مردم – در بانک سپردهگذاری میشود– اصلیترین وظیفه بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانکها میباشد. در قانون مدنی، ماهیّت این سپردهها به طور واضح مشخص نگردیده است. تنها در مفاد ماده 4 لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا آمده: «بانکها مکلّف به بازپرداخت اصل سپردههای قرضالحسنه (پسانداز و جاری) میباشند.» فقها و حقوقدانان پیرامون تبیین ماهیّت سپردههای بانکی مطالب فراوانی ارایه کرده اند، و نظرات مختلفی را ارایه نمودهاند. برخی سپردهها را قرض، برخی دیگر ودیعه و بعضی مضاربه و... دانستهاند. در این میان بحث جدیدی درباه ماهیّت سپرده طرح شدنی است، که میتوان از آیتالله مکارم شیرازی به عنوان قایل آن نام برد؛ و آن عبارت است از «ایداع مالیّت عین» به عنوان ماهیّت سپردههای بانکی. در این پژوهش زوایای این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه