توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تغییرات فصلی پراکنش و میزان زی توده جلبک های غالب سواحل جزر و مدی استان بوشهر (ساحل شمالی خلیج فارس)
اطلاعات انتشار: اقيانوس شناسي، بهار, دوره  ۳ , شماره  ۹، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور مطالعه تغییرات فصلی میزان زی توده و نحوه پراکنش جلبک های غالب ماکروسکوپی به مدت 4 فصل از آبان ماه 1387 تا مرداد ماه 1388 از 6 ایستگاه در نواحی جزر و مدی استان بوشهر نمونه برداری انجام شد. نمونه برداری ها با روش کوادرات های تصادفی (0.5m×0.5m) و از چهار منطقه جزر و مدی (بالای میان کشندی، میان میان کشندی، پایین میان کشندی و زیر منطقه جزر و مدی) صورت گرفت و تمامی نمونه های جمع آوری شده، پس از شناسایی و دسته بندی اولیه در محل جهت مراحل بعدی کار به آزمایشگاه منتقل گردیدند. در آزمایشگاه با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر، عملیات شناسایی و اندازه گیری وزن خشک انجام شد. در این تحقیق در مجموع 13 گونه جلبکی شامل 3 گونه سبز، 4 گونه قهوه ای و 6 گونه قرمز شناسایی و ثبت گردید. از میان 3 گونه جلبکی سبزگونه Enteromorpha intestinalis دارای بیشترین تراکم و زی توده در میان جلبک های سبز مورد مطالعه و گونه غالب در ایستگاه های نمونه برداری بود. این در حالی بود که جلبک Cystoseira myrica و Gracilaria corticata به ترتیب از میان جلبک های قهوه ای و قرمز شامل بیشترین میزان زی توده بود.

۲بررسی تغییرات فصلی پراکنش و میزان ز یتوده جلب کهای غالب سواحل جزر و مدی استان بوشهر (ساحل شمالی خلیج فارس)
اطلاعات انتشار: اقيانوس شناسي، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ماه 1387 تا مرداد ماه 1388 از 6 ایستگاه در نواحی جزر و مدی استان بوشهر نمون هبرداری انجام شد. نمونه برداری ها 0\5 ) و از چهار منطقه ی جزر و مدی (بالای میان کشندی، میان میان m×0\5m) با روش کوادرات های تصادفی کشندی، پایین میان کشندی و زیر منطقه ی جزر و مدی) صورت گرفت و تمامی نمونه های جمع آوری شده، پس از شناسایی و دسته بندی اولیه در محل جهت مراحل بعدی کار به آزمایشگاه منتقل گردیدند. در آزمایشگاه با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر، عملیات شناسایی و انداز هگیری وزن خشک انجام شد. در این تحقیق در مجموع 13 گونه ی جلبکی شامل 3 گونه ی سبز، 4 گونه ی قهوه ای و 6 گونه ی قرمز شناسایی و ثبت گردید. از میان 3 گونه ی جلبکی دارای بیشترین تراکم و ز یتوده در میان جلبک های سبز مورد مطالعه و گونه ی Enteromorpha intestinalis سبزگونه به Gracilaria corticata و Cystoseira myrica غالب در ایستگاه های نمونه برداری بود. این در حالی بود که جلبک ترتیب از میان جلب کهای قهو های و قرمز شامل بیشترین میزان زی توده بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه